W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono fundamentalnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowych zapisach ustawy o systemie oświaty w rozdziale 3a oraz w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in.:

1) wprowadzono podział ocen klasyfikacyjnych na pozytywne i negatywne oceny klasyfikacyjne;
2) zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia;
3) umożliwiono wprowadzenie w szkole oceny opisowej na każdym etapie edukacyjnym;
4) usunięto możliwość niepromowania ucznia, któremu dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę zachowania.

Oczekiwane zmiany, to także:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle,
  • uczeń realizujący obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą będzie mógł teraz otrzymać świadectwo z wyróżnieniem (dotychczas to było niemożliwe);
  • doprecyzowano też sposób obliczania średniej w przypadku promocji z wyróżnieniem bądź ukończenia szkoły z wyróżnieniem w przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki. Wtedy do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Nauczyciele powinni zmienić również podejście do oceniania uczniów. Do katalogu celów, jakim służyć ma ocenianie, został dodany bowiem zapis: „udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić”. To bardzo ważny zapis sugerujący zmianę podejścia do sposobu oceniania uczniów.
Nauczyciel nie powinien ograniczać się do wystawienia oceny uczniowi i wpisania jej do dziennika., uczeń powinien otrzymać informację zwrotną od nauczyciela dotyczącą aktualnego stanu wiedzy ucznia i pokazania, w jaki sposób powinien uczeń postępować, aby poprawić wyniki.

Co powinno być zatem uwzględnione  w statucie szkoły?

Oto zakres spraw, które muszą być uregulowane w statucie szkoły (tylko dla zalogowanych użytkowników) ♥

One Response to Co powinno ulec zmianie w statucie szkoły?

Scroll to Top