W dniu 6 czerwca 2016 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 787).

Celem tej nowelizacji jest:

– dostosowanie treści rozporządzenia do regulacji zawartych w art. 44i, 44z oraz 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357),

– realizacja ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie usprawnienia i decentralizacji procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów,

– wprowadzenie rozwiązań o charakterze porządkującym m.in. w zakresie wpisywania na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki oraz wpisywania zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz zajęć z historii i kultury własnej danej mniejszości lub społeczności regionalnej.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj klik2

2 Responses to Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

    • Szkoda, że nie ma wskazówek jak skorzystać z pozostałych informacji, które wymagają logowania ;-(

Scroll to Top