Podsumowująca rada pedagogiczna z pewnością już za nami. Wakacje to jednak nie pora na odpoczynek dyrektora szkoły. Przed nim wiele zadań, które dyrektor musi wykonać, aby profesjonalnie przygotować nowy rok szkolny.

 1. Wybór podręcznika na nowy rok szkolny

Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

Wyjątki od zasady jednego podręcznika dotyczą:

1) języka obcego nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

3) zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

4) uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

5) uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

Pamiętać należy o tym, że dyrektor szkoły:

 • podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
 • corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

(art. 22ab, art. 22b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

 1. Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok szkolny

Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Dlatego powinien on w prawidłowy sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Do zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok szkolny przydadzą się wnioski z dotychczas prowadzonej pomocy.

(art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz.U. z 2013 r. poz. 532)

 1. Awans zawodowy nauczycieli – ważne obowiązki dyrektora

Przed dyrektorem również stoją zadania związane z awansem nauczycieli na kolejny stopień:

 • dokonanie oceny dorobku zawodowegoza okres stażu w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczycieli (w formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania) nauczyciele, którzy ukończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego (stażyści, kontraktowi i mianowani),  mają 30 dni od dnia zakończenia stażu na sporządzenie i przedstawienie sprawozdania dyrektorowi,
 • zapoznanie się z projektem oceny wystawionej przez opiekuna stażu– w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego, w przypadku wszystkich nauczycieli kończących staż dyrektor zasięga opinii rady rodziców w sprawie dorobku zawodowego,
 • wystawienie zaświadczenia dla nauczycieli, którzy zakończyli staże na wyższy stopień awansu zawodowego – musi zawierać wymiar zatrudnienia, nauczany przedmiot w dniu wydania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu, datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, datę złożenia sprawozdania oraz uzyskaną ocenę dorobku zawodowego,
 • zebranie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 • przeprowadzenie analizy formalnej wnioskuo podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – dyrektor może wezwać nauczyciela, jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, nauczyciel powinien poprawić wskazane braki w terminie 14 dni,
 • powołanie komisji kwalifikacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • na 14 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnejnależy powiadomić pisemnie nauczyciela i członków komisji o terminie posiedzenia,
 • powiadomienie organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przeprowadzenie postępowania – komisji kwalifikacyjnej i sporządzenie protokołu,
 • wydanie zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego lub o braku akceptacji,
 • nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego– w drodze decyzji administracyjnej do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca,
 • uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanej przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub w pracach komisji powołanej przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

(art. 9b ust. 3, ust. 3a, ust. 4 pkt 1, art. 9c ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 9d ust. 7, art. 40 ust. 7,art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

 1. Wakacyjny przegląd szkoły

Dyrektor szkoły musi w dowolnym terminie – co najmniej raz w roku – przeprowadzić przegląd szkoły. W zależności od jego wyniku, powinien on podjąć odpowiednie kroki, aby usunąć dane usterki. Najdogodniejszym okresem na takie działania są wakacje, kiedy można przeprowadzić potrzebne remonty i naprawy pod nieobecność uczniów.

 (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 1. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli

Na koniec roku szkolnego należy przeprowadzić całościową kontrolę dokumentów takich jak dzienniki lekcyjne czy też arkusze ocen.

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 (§ 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U. 2014 poz. 1170 z późn. zm.)

 1. Zaplanowanie dyżurów wakacyjnych

Planując zaangażowanie nauczycieli w prace podczas wakacji, dyrektor powinien uwzględnić ich prawo do co najmniej 4 tygodni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Praca nauczycieli przez 7 dni wakacji jest możliwa tylko w określonych sytuacjach:

 • przeprowadzanie egzaminów,
 • prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego,
 • opracowywanie szkolnego zestawu programów oraz
 • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

(art. 64 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)

 1. Sporządzenie świadectw pracy pracownikom

Należy pamiętać o przygotowaniu świadectw pracy tym pracownikom, z którymi rozwiązuje się umowę z końcem roku szkolnego. Dyrektor szkoły jest pracodawcą i ponosi wobec pracownika odpowiedzialność w przypadku nieterminowego lub niewłaściwego wydania świadectwa pracy.

 1. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Dyrektor sporządza roczne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, w którym przedstawia dane wyniki i wnioski, odwołując się do planu z ubiegłego roku szkolnego. Taki raport powinien przedstawić do 31 sierpnia i uwzględnić w nim również podjęte działania wynikające z zeszłorocznych wniosków, ocenić ich realizację i wskazać efekty podjętych działań.

Do tego celu przydadzą się wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

Przed dyrektorem szkoły jest także ważne zadanie, gdyż przecież jako przewodniczący rady pedagogicznej winien przygotować zebranie rady, na którym rada pedagogiczna ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 (art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

 

Marcin Miłkowski

Comments are closed.

Scroll to Top