Zmiany w Karcie Nauczyciela

W dniu 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim: 1) w zakresie oceny pracy nauczycieli m.in. dodatkowo ocena pracy nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od […]

Read more

Nowe statuty

Zbliża się termin przygotowania i wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), dalej „ustawa – Prawo oświatowe”. W przypadku: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych oraz branżowych szkół I stopnia ten ustawowy obowiązek winien zostać wykonany do […]

Read more

Wzory druków świadectw dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych […]

Read more

Arkusze organizacji szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że w stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 stosuje się nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę […]

Read more

Wzrasta wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

W dniu 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 630). Zgodnie z nim od dnia 1 stycznia […]

Read more

Zmiany organizacyjne a zmiany kadrowe

Nadchodzące zmiany powoduj konieczność podejmowania wielu decyzji kadrowych przez dyrektora szkoły. Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. Najpóźniej w dniu 15 maja 2017 […]

Read more

Kryteria zwolnień nauczycieli

Zbliża się okres przygotowania szkół, przedszkoli i placówek do organizacji pracy w nowej rzeczywistości. Często zmiany te mogą być związane z koniecznością podejmowania decyzji kadrowych. Decyzja o tym, z którym nauczycielem zostanie rozwiązany stosunek pracy, należy do dyrektora szkoły, jako pracodawcy. Przy wyborze osoby do zwolnienia dyrektor szkoły powinien kierować się rzeczywistymi i obiektywnymi przesłankami. […]

Read more

Nowa podstawa programowa

Podpisane w dniu 14 lutego 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia […]

Read more