Podpisane w dniu 14 lutego 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obejmuje podstawę programową:
1) wychowania przedszkolnego;
2) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
3) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
4) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
5) kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
6) kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:
1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
2) szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
3) w branżowej szkole I stopnia;
4) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
5) w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje podstawy programowej dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia – w przypadku tych szkół zmiany programowe rozpoczną się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 (liceum i technikum) i od roku szkolnego 2020/2021 (branżowa szkoła II stopnia).

Dotychczasowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.), będzie obowiązywała:
1) w roku szkolnym 2017/2018:
a) w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej,
b) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej,
c) w semestrach II–V szkoły policealnej;
2) w roku szkolnym 2018/2019:
a) w klasach III i VI szkoły podstawowej,
b) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej,
c) w semestrach IV i V szkoły policealnej;
3) w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
4) a w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum.

Comments are closed.

Scroll to Top