Nadchodzące zmiany powoduj konieczność podejmowania wielu decyzji kadrowych przez dyrektora szkoły.

Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

Najpóźniej w dniu 15 maja 2017 r. lub 15 maja 2018 r. wręcza każdemu z wytypowanych nauczycieli pisemne informacje o przeniesieniu w stan nieczynny.

Typowanie nauczycieli do przeniesienia w stan nieczynny będzie następowało na podstawie kryteriów doboru stosowanych przy wypowiedzeniach, o czym mowa w artykule „Kryteria zwolnień nauczycieli”.

Brak reakcji nauczyciela bądź zgoda wyrażona w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej informacji skutkuje przejściem w stan nieczynny z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r.

Dyrektor może również zaproponować nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, nawet do wymiaru niższego niż ½ etatu, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. Nieprzyjęcie propozycji w ciągu 7 dni od jej otrzymania oznacza, że dyrektor przeniesie nauczyciela w stan nieczynny.

Należy zwrócić uwagę, że do dnia 31 sierpnia 2019 r. ograniczenie zatrudnienia w gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć nie spowoduje przerwania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczyciel może kontynuować staż rozpoczęty w wygaszanym gimnazjum, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy podejmie kolejne zatrudnienie w szkole.

  wzór – PROPOZYCJA OGRANICZENIA ZATRUDNIENIA

 wzór – INFORMACJA O PRZENIESIENIU W STAN NIECZYNNY

W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej informacji nauczyciel może wyraźnym oświadczeniem odmówić przejścia w stan nieczynny.

W takiej sytuacji dyrektor odpowiednio do końca maja 2017 lub 2018 r. wręcza nauczycielowi wypowiedzenie, którego przyczyną jest brak możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum oraz niewyrażenie zgody na przejście w stan nieczynny.

Stan nieczynny trwa 6 miesięcy, w trakcie których nauczyciel nie pracuje, ale otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i inne świadczenia niebędące wynagrodzeniem. Po upływie okresu stanu nieczynnego albo po podjęciu pracy w innej szkole stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa bez prawa do odprawy.

Jeśli nauczyciel otrzymał wypowiedzenie, wówczas jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2017 r. bądź z dniem 31 sierpnia 2018 r. z prawem do odprawy.

Jeśli nauczyciel zgodził się na propozycję ograniczenia zatrudnienia, wówczas pozostaje w zatrudnieniu nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. w zredukowanym wymiarze zajęć, z odpowiednio zmniejszonym wynagrodzeniem.

Na tym etapie wypowiedzenia może otrzymać również część pracowników niepedagogicznych – na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciel gimnazjum otrzyma odprawę:

  • nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania – 6-miesięczne wynagrodzenie zasadnicze
  • nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzyma odprawę zależną od stażu pracy, w wysokości:

1) 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony w danym gimnazjum krócej niż 2 lata;

2) 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony w danym gimnazjum od 2 do 8 lat;

3) 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony w danym gimnazjum ponad 8 lat.

Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum oraz pracownicy niepedagogiczni z dniem przekształcenia lub włączenia stają się z mocy prawa nauczycielami/pracownikami tej szkoły – bez względu na kwalifikacje.

Dyrektor informuje o powyższym na piśmie w terminie do 15 maja w roku, w którym dochodzi do przekształcenia/włączenia gimnazjum do innej szkoły.

 wzór INFORMACJI

Comments are closed.

Scroll to Top