Ustalanie łączonego pensum nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć

Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy przepis art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustala się jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum).
W takim przypadku, według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), łączone pensum ustalane jest jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej  

Arkusz ułatwiający ustalenie pensum dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

One Response to Ustalanie łączonego pensum nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć

  1. wyobraїam sobie ew. przeliczanie pensum w trakcie zajкж tylko wуwczas, gdy dyrektor moїe, w razie braku zgody n-la, godzin tych nie przydzielaж, ale taka sytuacja je¶li wyst±pi, to z reguіy powoduje konieczno¶ж w zasadzie przydzielania tych godzin w ramach zastкpstw doraјnych (za wakat) czyli jako godzin z podstawowego pensum n-la niezaleїnie od tego jakiego stanowiska te godziny dotycz±

Scroll to Top