W ostatnim czasie wraca kwestia statutów szkół i placówek wchodzących w skład zespołu. Czy w takim przypadku powinien być jeden statut regulujący materię połączonych szkól lub placówek czy też każda z tych jednostek winna mieć odrębny statut.

Moim zdaniem sprawa jest prosta, bowiem z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) wynika, że w zespole szkół powinny funkcjonować:

  • statut zespołu oraz
  • statuty szkół czy placówek wchodzących w jego skład.

Ustawa – Prawo oświatowe w przywołanym wyżej przepisie wyraźnie stanowi, że w zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkól lub placówek. Oznacza to, że z chwilą utworzenia zespołu nie tracą mocy statuty jednostek wchodzących w jego skład, a jedynie tylko te z przepisów w nich zawartych, które w sposób odmienny regulują daną sprawę.

Zespół szkół lub placówek jest jednostką organizacyjną utworzoną przez organ prowadzący celem racjonalnego zarządzania szkołami między innymi w sferze ekonomicznej czy też organizacyjnej. Zespół nie jest zatem szkołą, toteż w przepisach brak jest uregulowań odnoszących się do treści statutu zespołu.

Należy więc pamiętać, że statuty szkół włączonych w skład zespołu nie tracą swojej racji bytu, lecz z mocy prawa postanowienia w nich zawarte, uregulowane odmiennie niż w statucie zespołu, przestają obowiązywać z chwilą wejścia w życie statutu zespołu.

W przypadku zespołu statut nadany jest zespołowi, a każda szkoła bądź placówka wchodząca w skład zespołu działa na podstawie swojego statutu, zgodnie odpowiednio z art. 98, art. 102 i art. 112 ustawy – Prawo oświatowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to Top