Co powinno ulec zmianie w statucie szkoły?

W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono fundamentalnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowych zapisach ustawy o systemie oświaty w rozdziale 3a oraz w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in.: 1) wprowadzono podział ocen klasyfikacyjnych na pozytywne i negatywne oceny klasyfikacyjne; 2) zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania […]

Read more