Wypełnianie świadectw szkolnych

Po ustaleniu uczniom ocen rocznych i wypełnieniu arkuszy ocen przystępujemy do wypełnienia świadectw. Zasady wypełniania i wydawania świadectw określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893; z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787). […]

Read more

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

W dniu 6 czerwca 2016 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 787). Celem tej nowelizacji jest: – dostosowanie treści rozporządzenia do regulacji zawartych w art. 44i, 44z oraz 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 […]

Read more

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

W dniu 31 maja 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 […]

Read more

Nowe przepisy w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

W dniu 13 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Powodem nowelizacji jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 […]

Read more

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu 15 października 2015 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 1629 ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wprowadza ona zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku. Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje w […]

Read more

Co powinno ulec zmianie w statucie szkoły?

W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono fundamentalnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowych zapisach ustawy o systemie oświaty w rozdziale 3a oraz w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in.: 1) wprowadzono podział ocen klasyfikacyjnych na pozytywne i negatywne oceny klasyfikacyjne; 2) zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania […]

Read more

Jak powinni pracować nauczyciele podczas 3-­dniowych rekolekcji?

Jak powinni pracować nauczyciele podczas 3-­dniowych rekolekcji? Czy nauczyciele mają oni obowiązek prowadzenia dzieci do kościoła lub cerkwi w ramach godzin pracy? Dni rekolekcji dla nauczycieli nie są dniami wolnymi od pracy, a więc nauczyciele zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i […]

Read more