Regulamin

REGULAMIN SERWISU
www.milkowski.biz

§ 1
Definicje
W niniejszym Regulaminie serwisu internetowego www.milkowski.biz, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „Wydawca” – podmiot będące współwłaścicielami Serwisu, tj.:
Marcin Miłkowski zamieszkały w Krakowie;
b. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www.milkowski.biz oraz jej podstronach;
c. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu,
d. „Zarejestrowany Użytkownik” – osoba, która zarejestrowała się w Serwisie, zgodnie z postanowieniem § 3 Regulaminu.

§ 2
Przedmiot umowy
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Użytkowników polegających na:
a. umożliwieniu Użytkownikom dostępu do pełnej treści Serwisu, w tym artykułów i publikacji przeznaczonych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych,
b. umożliwieniu Użytkownikom pobrania materiałów dodatkowych zamieszczonych w Serwisie, w tym e-booków, materiałów edukacyjnych oraz innych form zawierających treści.

§ 3
Dostęp do pełnej treści Serwisu
1. Niektóre artykuły i publikacje nie są dostępne dla wszystkich Użytkowników w całości.
2. Dostęp do całości artykułów i publikacji dostępnych na Serwisu mają wyłącznie Zarejestrowani Użytkownicy.
3. Osoba chcąca zarejestrować się w Serwisu powinna kliknąć przycisk „Rejestracja”.
4. Następnie należy wypełnić formularz i podać w nim: adres e-mail oraz imię.
5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
6. W celu zarejestrowania się w Serwisie, konieczne jest również zaznaczenie rubryki o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji marketingowych od Wydawców oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firm współpracujących z Wydawcą.
7. Zgody, o których mowa w ust. 6 mogą zostać wycofane w każdej chwili. Wycofanie zgody równoznaczne będzie z rezygnacją z dostępu do pełnej treści Serwisu.
8. Kliknięcie przycisku „Rejestruję się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawców i jest równoznaczne z rejestracją w Serwisu.
9. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o rejestrację w Serwisie, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Wydawcy.

§ 4
Umożliwienie pobierania materiałów dodatkowych
1. Osoba chcąca pobrać materiały dodatkowe powinna kliknąć przycisk „Pobierz e-book” lub inny przycisk udostępniony przez Wydawcę służący do pobrania udostępnionych materiałów.
2. Następnie należy wypełnić formularz i podać w nim: adres e-mail, oraz imię.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. W celu pobrania materiałów dodatkowych, konieczne jest również zaznaczenie rubryki o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji marketingowych od Wydawców oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firm współpracujących z Wydawcą.
5. Zgody, o których mowa w ust. 6 mogą zostać wycofane w każdej chwili.
6. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza do Wydawców.
7. Po wysłaniu formularza do Wydawcy następuje zapisanie Użytkownika do newslettera oraz możliwe jest pobranie przez Użytkownika materiałów dodatkowych.
8. Z uwagi na fakt, że usługa Wydawcy polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi materiałów dodatkowych wykonywana jest w chwili określonej w ust. 6 powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
9. Użytkownik może wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w mailach otrzymywanych w ramach newslettera lub poprzez wysłanie do Wydawców oświadczenia woli w tym zakresie.

§ 5
Ochrona treści umieszczonych na Serwisu
1. Zamieszczone w Serwisie treści i artykuły, jak również materiały dodatkowe, które Użytkownicy mogą pobrać zgodnie z postanowieniem § 4 Regulaminu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Kopiowanie, zmienianie, udostępnianie oraz przedrukowywanie treści, o których mowa w ust. 1 wymaga zawarcia z Wydawcą odpowiedniej umowy licencji.
3. Jeśli Użytkownik chce zawrzeć z Wydawcą umowę licencji, powinien skontaktować się z Wydawcą wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

§ 6
Postanowienia końcowe
1. W trakcie korzystania z Serwisu oraz w korespondencji z Wydawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.milkowski.biz.