Omówienie zmian w prawie oświatowym w 2017 r.

Dziennik Ustaw w 2017 roku – ostatnia pozycja 2509

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 2474
Data ogłoszenia: 2017-12-29
Data wejścia w życie: 2017-12-30


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania pdf

Dz. U. poz. 2446
Data ogłoszenia: 2017-12-28
Data wejścia w życie: 2018-01-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej pdf

Dz. U. poz. 2445
Data ogłoszenia: 2017-12-28
Data wejścia w życie: 2018-01-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pdf

Dz. U. poz. 2425
Data ogłoszenia: 2017-12-22
Data wejścia w życie: 2018-01-01

Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.
2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w niniejszym rozporządzeniu zostały dokonane zmiany polegające na zmianie sposobu naliczania dotacji. Dotacja będzie naliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego według organu rejestrującego lub organu prowadzącego dany rodzaj wychowania przedszkolnego (w przypadku prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego), a nie według położenia jednostki wychowania przedszkolnego (art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 2416
Data ogłoszenia: 2017-12-22
Data wejścia w życie: 2018-01-01

Wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie jednolitych warunków i organizacji egzaminów zarówno dla uczniów, słuchaczy i absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2017 r., jak również dla uczniów, słuchaczy i absolwentów nowych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli kształcenie z dniem 1 września 2017 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 pdf

Dz. U. poz. 2395
Data ogłoszenia: 2017-12-21
Data wejścia w życie: 2018-01-01

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.)
W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Najważniejsze z nich to:
• podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
• zmiany wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania,
• planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,
• zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pdf

Dz. U. poz. 2356
Data ogłoszenia: 2017-12-18
Data wejścia w życie: 2018-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:
1) uwzględnienia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej jako również właściwych dla zawodu „Technik informatyk”;
2) wprowadzenia do klasyfikacji nowego zawodu „Monter stolarki budowlanej”, nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
W konsekwencji dodania nowego zawodu do tabeli „Klasyfikacja właściwa” dokonano także zmian o charakterze porządkującym w tabeli „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe pdf

Dz. U. poz. 2301
Data ogłoszenia: 2017-12-12
Data wejścia w życie: 2017-12-13

Rozporządzenie określa:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wzorze formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji;
2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.


Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 2203
Data ogłoszenia: 2017-11-29
Data wejścia w życie: 2018-01-01,
1) art. 80 pkt 11-15, art. 83 pkt 3, 10 i 12-15, art. 86 pkt 5 i 11-14, art. 87 pkt 2, 4 i 5, art. 88, art. 89, art. 91 ust. 1 i art. 145 wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2017 r.;
2) art. 54-69, art. 80 pkt 2, 4-10 i pkt 16 w zakresie art. 85b, art. 85, art. 86 pkt 8, art. 87 pkt 11-13 i art. 112-120 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;
3) art. 76 pkt 1-14, pkt 17 lit. b, pkt 22, 23, pkt 28 w zakresie art. 61, pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 oraz lit. b i c, pkt 38 lit. b, art. 83 pkt 4 i pkt 11 lit. a tiret drugie, art. 86 pkt 4 oraz art. 144 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.;
4) art. 35 ust. 4 i 5, art. 70, art. 76 pkt 33 i pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4, art. 80 pkt 17 w zakresie art. 90r i art. 81 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
5) art. 76 pkt 20 lit. a tiret pierwsze, lit. c i pkt 21 wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim:
1) w zakresie oceny pracy nauczycieli m.in. dodatkowo ocena pracy nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych ustali regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.
2) w zakresie awansu zawodowego zmiany obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także zmiana składu komisji na stopień nauczyciela kontraktowego
3) w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli m.in. zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie umowy o pracę,
4) w zakresie wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych m.in. prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli tylko nauczyciele dyplomowani, a nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie.
5) w zakresie pensum nauczycieli – od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego, teraz kwestie te wynikają wprost z ustawy – Karta Nauczyciela,
6) w zakresie urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach – 35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym – m.in. tak mają zmienić się zasady wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r.
7) w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia – od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny ma przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zmienia także:

 1. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 3. ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 4. ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 5. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 6. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz
 7. ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 2199
Data ogłoszenia: 2017-11-29
Data wejścia w życie: 2017-11-30

 


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 2198
Data ogłoszenia: 2017-11-29


Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pdf

Dz. U. poz. 2184
Data ogłoszenia: 2017-11-28
Data wejścia w życie: 2017-12-13, art. 13 wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r.

Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej „OSE”, operatora OSE oraz jego zadania.
Celem OSE jest:
1) umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu;
2) podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkole.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 2112
Data ogłoszenia: 2017-11-15
Data wejścia w życie: 2017-11-16

W § 12 i § 39 rozporządzenia zmieniono redakcję treści przepisów oraz doprecyzowano przepis dotyczący sposobu przekazywania wykazu uczniów lub absolwentów przystępujących odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, tak aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do danych zawartych w wykazie. Wskazano, że dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykaz osób przystępujących do egzaminu w postaci elektronicznej przy użyciu tylko takiego systemu wymiany plików, który zostanie wskazany przez dyrektora tej komisji. Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
W § 12 i § 39 rozporządzenia wprowadzono korektę polegającą na wskazaniu właściwych przepisów dotyczących osób, które mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w dostosowanych warunkach.
Zmiana wprowadzona w § 47 ust. 1 polega na usunięciu wyrażenia „na poziomie rozszerzonym”, bowiem zgodnie z art. 44zze ustawy o systemie oświaty dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne pdf

Dz. U. poz. 2058
Data ogłoszenia: 2017-11-07
Data wejścia w życie: 2017-11-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego pdf

Dz. U. poz. 2043
Data ogłoszenia: 2017-11-06
Data wejścia w życie: 2017-11-07

Z uwagi na to, że od dnia 1 września 2017 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zastąpiła część regulacji zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169; z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), rozporządzenie wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym, polegające na zastąpieniu zawartych w nim odesłań do ustawy o systemie oświaty na odesłania do ustawy – Prawo oświatowe.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 1959
Data ogłoszenia: 2017-10-20
Data wejścia w życie: 2017-10-21

Zgodnie z rozporządzeniem w szkołach policealnych kształcących w zawodach artystycznych nie tworzy się rad rodziców.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1763
Data ogłoszenia: 2017-09-21
Data wejścia w życie: 2017-09-22

Poza zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowego systemu szkolnictwa ogólnego, w nowym rozporządzeniu opiera się pojęcie podstawy programowej kształcenia ogólnego o zaktualizowany stan prawny oraz doprecyzowuje się możliwości kontynuacji nauki przez ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia w ramach innej specjalności.
Rozporządzenie uwzględnia stopniowe wprowadzanie nowych ramowych planów nauczania w kolejnych klasach przedmiotowych szkół artystycznych, które będą funkcjonować równolegle z wygasającymi dotychczasowymi ramowymi planami nauczania, wraz z wygaszaniem kształcenia w klasach realizujących kształcenie na poziomie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej oraz dotychczasowego gimnazjum.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych pdf

Dz. U. poz. 1743
Data ogłoszenia: 2017-09-14
Data wejścia w życie: 2017-09-15

Przedmiotowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1072).
W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, w rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany w zakresie:
1) właściwości zespołów orzekających (§ 3 rozporządzenia)
2) organizacji pracy zespołu orzekającego
3) wnioskowania o wydanie opinii lub orzeczenia
4) treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii oraz dołączana dokumentacja
5) pracy zespołu orzekającego
6) wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci i młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki
7) opracowania orzeczenia lub opinii
8) terminy wydawania orzeczeń i opinii
9) treści orzeczeń i opinii
10) okresu, na jaki wydaje się orzeczenie
11) nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii
12) terminu przekazania orzeczenia lub opinii
13) odwołania od orzeczenia
14) rezygnacji z przepisów dotyczących kierowania do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, bowiem regulacje w tym zakresie zawarte są w przepisach art. 127 ust. 13-15 oraz ust. 16 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
Rozporządzenie przewiduje, że do wniosków o wydanie orzeczenia albo opinii złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych pdf

Dz. U. poz. 1712
Data ogłoszenia: 2017-09-07
Data wejścia w życie: 2017-09-08

Rozporządzenie określa szczegółowe zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizowane wobec rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Rozporządzenie wymienia następujące szczegółowe zadania, których realizacja została przypisana ośrodkom:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności
3) rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
4) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
5) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
6) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 1663
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie uwzględnia zmiany ustroju szkolnego, tj. wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673).
Zmiany w rozporządzeniu polegają na:
1) dodaniu informacji do której części egzaminu zawodowego uczeń albo absolwent technikum zamierza przystąpić (§ 3 ust. 1 pkt 4);
2) uregulowaniu sposobu składania deklaracji przez absolwenta branżowej szkoły I stopnia, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (§ 4 ust. 3);
3) uzupełnieniu przepisów w zakresie informacji o wynikach egzaminu zawodowego, określonej w art. 44zzzo ust. 3a ustawy o systemie oświaty, którą (w przypadku zdającego w technikum) osoba otrzymuje po każdej części pisemnej lub po każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Rozporządzenie dotyczy nowych typów szkół, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz czteroletniego technikum, w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie od dnia 1 września 2017 r.
Natomiast obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stosuje się do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej oraz czteroletnim technikum (w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie do dnia 1 września 2017 r.). Rozporządzenie to zostało utrzymane w mocy zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do zakończenia kształcenia w ww. klasach i szkołach.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe pdf

Dz. U. poz. 1659
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie określa zadania dla szkół w zakresie podejmowania działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

Dz. U. poz. 1658
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Nadzór pedagogiczny – analogicznie jak na podstawie dotychczasowych przepisów – będzie sprawowany w sposób planowy oraz doraźny.
Nadzór będzie sprawowany w czterech formach:
1) ewaluacji działalności szkół i placówek;
2) kontroli przestrzegania przepisów prawa;
3) wspomaganie pracy szkół i placówek;
4) monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
Zadaniem dyrektora szkoły lub placówki będzie wspomaganie nauczycieli. W tym zakresie dyrektor w szczególności będzie:
1) diagnozował pracę szkoły lub placówki;
2) motywował nauczycieli do doskonalenia zawodowego;
3) organizował szkolenia i narady.
W rozporządzeniu wprowadzono dodatkowy wymóg dotyczący opracowania przez dyrektora szkoły lub placówki planu nadzoru pedagogicznego – uwzględnienie w nim oprócz wniosków z nadzoru pedagogicznego w sprawowanego w szkole lub placówce poprzednim roku szkolnym także podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. . 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania pdf

Dz. U. poz. 1657
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno publicznych, jak i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie w zdecydowanej większości zawiera analogiczne rozwiązania, jak zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080 i z 2011 r., Nr 143, poz. 839). W rozporządzeniu uwzględniono też regulacje uściślające i doprecyzowujące dotychczas obowiązujące przepisy.
Główne zmiany dotyczą:
1) § 3, w którym dookreślono wymagania przeciwpożarowe, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez inna formę wychowania przedszkolnego, gwarantujące z jednej strony właściwą ochronę przeciwpożarową, z drugiej zaś bezpieczna ewakuację dzieci w przypadku pojawienia się zagrożenia.
2) W § 5 dookreślono obowiązek nauczycieli do przeprowadzenia diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole – dotyczy on wszystkich dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć edukację szkolną w wieku 6 lat, jednak wyłącznie na wniosek rodziców.
3) W § 6 ust. 1 wprost dookreślono, że wychowaniem przedszkolnym punkcie lub zespole można objąć nie więcej niż 25 dzieci. Wprowadzenie powyższego przepisu uniemożliwi tworzenie pod nazwą np. punktu przedszkolnego, faktycznych kilkuoddziałowych przedszkoli.
Pozostawiono dotychczasową regulację, dopuszczającą prowadzenie zajęć w punkcie lub zespole w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Oznacza to, że przy generalnej zasadzie, że punkt lub zespół nie może liczyć więcej niż 25 dzieci, ze względów organizacyjnych lub programowych zajęcia mogą być prowadzone np. w dwóch grupach 12-osobowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1656
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Co do zasady wprowadzane zmiany obejmują kwestie porządkowe związane z terminologią, w szczególności uchylenie rozwiązań dotyczących przedszkoli oraz szkół podstawowych. Dodatkowo nowelizacja obejmuje analogiczne rozwiązania jak wprowadzane w nowym rozporządzeniu dotyczącym przedmiotowej materii wydanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:
1) w celu odróżnienia przepisów regulujących organizację indywidualnego nauczania w szkołach nowego i starego systemu szkolnego wprowadza się zmianę tytułu rozporządzenia wskazującą, że procedowane rozporządzenie dotyczy szkół starego systemu.
2) w celu wzmocnienia współpracy szkoły z rodzicami ucznia objętego indywidualnym nauczaniem, w rozporządzeniu wskazano, że dyrektor zasięga opinii odpowiednio rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
3) w przepisach dotyczących możliwości odstąpienia od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania wskazano, że odstąpienie od niektórych treści będzie wymagało opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
4) wprowadzono regulację, zgodnie z którą wniosek do dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania w sprawie odstąpienia od realizacji niektórych treści będzie mógł złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
5) zrezygnowano z możliwości organizowania indywidualnego nauczania na terenie szkoły. Te formy kształcenia przeznaczone są bowiem dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, a w konsekwencji realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na terenie szkoły. Priorytetem działań szkoły powinno być dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami każdego ucznia, zarówno przez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z oddziałem szkolnym, jak i likwidowanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w życiu szkoły. Dlatego nauczyciele i dyrektor szkoły będą obowiązani do podejmowania działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, co ułatwi mu powrót do grupy rówieśniczej po zakończeniu tego nauczania .
Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania będą obserwować funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości jego uczestniczenia w życiu szkoły. Natomiast dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski z ww. obserwacji, obowiązany będzie podejmować działania umożliwiające kontakt ucznia z oddziałem szkolnym. Ponadto, w przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor będzie organizował różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, m.in. udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
6) dopuszczono możliwość czasowego zawieszenia organizacji indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, na wniosek rodziców (albo pełnoletniego ucznia) w przypadku gdy stan zdrowia ucznia ulegnie czasowej poprawie.

W rozporządzeniu przewiduje się przepisy przejściowe utrzymujące prawo do organizowania zajęć indywidualnego nauczania w szkole, jeżeli w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole oraz gdy szkoła dysponuje pomieszczeniem – w przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. Zorganizowanie zajęć w ww. sposób będzie możliwe do końca okresu, na jaki zostało wydane ww. orzeczenie, z uwzględnieniem art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 1655
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

W stosunku do obowiązującego stanu prawnego rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
1) Dostosowano typy szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego w art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe poprzez usunięcie warunków i trybu przyjmowania do gimnazjum,
2) W związku ze zmianą systemową wprowadzoną w ustawie w zakresie kształcenia dwujęzycznego określono warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy VII i VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy (§ 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 oraz § 6 ust. 4). Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany na wolne miejsca na podstawie dokumentów, a także pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.
3) Dotychczasowe przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw umożliwiały tworzenie oddziałów przygotowawczych tylko w szkołach publicznych.
4) W rozporządzeniu pozostawiono możliwość organizacji nauki w oddziałach łączonych.
5) W rozporządzeniu wprowadzono możliwość zwiększenia w oddziale przygotowawczym liczby godzin języka polskiego jako obcego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej pdf

Dz. U. poz. 1654
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie wprowadza się następujące zmiany:
1) dostosowanie katalogu szkół do przepisów ustawy (§ 1 i § 9 ust. 1 pkt. 3 i 4)
Katalog typów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej został dostosowany do przepisów art. 18 ustawy – Prawo oświatowe.
2) uzupełnienie przepisów dotyczących organizacji kształcenia w klasach łączonych (§ 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 2)
Obecnie obowiązujące przepisy uzupełniono wskazaniem, że organizacja kształcenia w klasach łączonych będzie możliwa jedynie w szkołach podstawowych, zgodnie ze zmianami art. 96 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.
Zgodnie z przepisem art. 363 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca
2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 1653
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian w systemie oświaty. M.in.:
1. Zmieniają się terminy przekazywania danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli dane będą przekazywane dwa razy w roku tj. w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń sierpień oraz w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Dane dziedzinowe o liczbie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych   niedostosowaniem społecznym pdf

Dz. U. poz. 1652
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Co do zasady wprowadzane zmiany obejmują kwestie porządkowe związane z terminologią, w szczególności uchylono rozwiązania dotyczące przedszkoli i szkół podstawowych. Dodatkowo nowelizacja obejmuje analogiczne rozwiązania jak wprowadzane w nowym ww. rozporządzeniu dotyczącym przedmiotowej materii wydawanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:
1) rezygnacja z regulacji o charakterze informującym (§ 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia)
Zrezygnowano ze wskazywania przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), zgodnie z którymi organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, bowiem przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie dotyczą tej grupy dzieci i młodzieży.
2) kierunek zintegrowanych oddziaływań nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
W rozporządzeniu zmianie ulega przepis § 6, zgodnie z którym w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym dziecka lub ucznia powinien być wskazany kierunek zintegrowanych oddziaływań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – także oddziaływań wychowawców grup wychowawczych, które w konsekwencji mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia, w tym w zależności od potrzeb na poprawę komunikowania się dziecka lub ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), a także wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu szkolnym. Takie brzmienie przepisu w jednoznaczny sposób wskazuje, że nauczyciele, specjaliści i wychowawcy grup wychowawczych są obowiązani do wspierania potencjału rozwojowego ucznia m. in. w zakresie komunikowania się z otoczeniem, w celu aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki.
3) dostosowanie warunków organizacji kształcenia (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Wprowadzono obowiązek określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia specjalnego do rodzaju niepełnosprawności ucznia, z wykorzystaniem technologii wspomagających to kształcenie. Wskazanie to dotyczy każdego rozwiązania, elementu wyposażenia czy produktu, które mogą być wykorzystywane do zwiększania, zachowania lub poprawy możliwości funkcjonalnych dziecka lub ucznia np. pomocnicze, adaptacyjne i rehabilitacyjne urządzenia osób niepełnosprawnych. Określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ww. dostosowań będzie uzależnione od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.
4) zajęcia rewalidacyjne (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Rozporządzenie przewiduje zmianę przepisów w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w ramach zajęć rewalidacyjnych powinien uwzględniać przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych, z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC). Wprowadzono zmianę brzmienia przepisu dotyczącego uczniów niesłyszących lub z afazją, przez zastąpienie tych niepełnosprawności określeniem ogólnym uwzględniającym wszystkich uczniów niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy lub jej brakiem. Ponadto, uzupełniono te zajęcia o wspomagające metody komunikacji, bowiem alternatywne metody komunikacji rozumiane są jako proces przyswajania zastępczych sposobów dla zapewnienia substytutu braku mowy dźwiękowej, natomiast wspomagająca metoda komunikacji, jest definiowana jako proces wspomagania zdolności mówienia. Należy dodać, iż zajęcia rewalidacyjne stanowią szerokie spektrum zajęć usprawniających zaburzone funkcje, o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, tj. ich rodzaj dostosowany jest do rodzaju niepełnosprawności uczniów oraz indywidulanych potrzeb konkretnego ucznia niepełnosprawnego.
5) wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w mniejszej grupie (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
W nowelizacji rozporządzenia wprowadzono przepisy umożliwiające zaplanowanie i organizację wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Taka forma realizacji zajęć może wynikać z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
6) skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Jednoznacznie wskazano, że w skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wchodzą także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Regulacje wskazują na konieczność zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.
7) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Zobowiązano zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do uwzględnienia w programie wyników diagnozy i wniosków sformułowanych na jej podstawie. W dotychczas obowiązujących przepisach wskazywano jedynie na konieczność uwzględnienia zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, co w praktyce okazało się niewystarczające.
8) spotkania zespołu (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Przewiduje się, że zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem będzie zobowiązany spotykać się, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Dotychczasowe przepisy uzależniały spotkania zespołu od potrzeb, natomiast zobowiązanie zespołu do spotkań nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym zapewni bieżącą ewaluację i ewentualną korektę metod pracy z dzieckiem lub uczniem, a w konsekwencji skuteczniejszą pomoc.
9) umożliwienie udziału innych podmiotów w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
W rozporządzeniu wprowadza się przepis umożliwiający, za zgodą rodziców dziecka lub ucznia, udział innych podmiotów, w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniającej ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę potrzeb, w dokonywaniu modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
10) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem jedynie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi. Wskazano na konieczność dokonania oceny efektywności programu w przedmiotowym zakresie.
11) doprecyzowanie formy powiadamiania rodziców albo pełnoletniego ucznia o terminie spotkania oraz możliwości udziału w spotkaniach zespołu (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora szkoły lub ośrodka do pisemnego zawiadamiania rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim, w sposób przyjęty w danej szkole lub ośrodku.
Dotychczasowe regulacje wskazywały na obowiązek powiadamiania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie spotkań zespołu bez dookreślenia formy realizacji tego obowiązku.
12) kopia wielospecjalistycznej oceny i kopia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia (§ 1 pkt 6 rozporządzenia)
Wskazano na obowiązek przekazania rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia. Obecnie zdarzają się sytuacje, w których szkoły odmawiają rodzicom lub pełnoletnim uczniom dostępu do tej oceny.
Ponadto rodzice lub pełnoletni uczeń będą otrzymywać kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.
13) zadania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (§ 1 pkt 7 rozporządzenia)
Jednoznacznie wskazano, że nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego (w przypadku szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych) oraz w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (w przypadku szkół ogólnodostępnych), prowadzą inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.
14) powierzanie prowadzenia zajęć nauczycielom i specjalistom (§ 1 pkt 7 rozporządzenia)
Wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora szkoły do powierzenia prowadzenia innych zajęć, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 1651
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany, które znajdą czasowe zastosowanie wyłącznie w dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 1649
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 1648
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) w porządku prawnym pozostaje obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), wydane na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. 60). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granic zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia m.in. w dotychczasowym gimnazjum i trzyletnim liceum ogólnokształcącym.
Niniejsze rozporządzenie uwzględnia nową strukturę szkolną, która rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 września 2017 r., m.in. 8-letnia szkołę podstawową i 4-letnie liceum ogólnokształcące.
W pozostałym zakresie rozporządzenie zasadniczo powiela dotychczasowe rozwiązania.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych pdf

Dz. U. poz. 1647
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Nowelizacja rozporządzenia umożliwia uwzględnienie w działalności publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wprowadzonych zmian poprzez umożliwienie poradniom od 1 września 2017 r.:
1) wydawania opinii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy (§ 1 pkt 1);
2) prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, z uwzględnieniem obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z uwzględnieniem rezygnacji ze wskazania analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej klasie szkoły podstawowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach ustawy o systemie oświaty w tym zakresie (§ 1 pkt 2);
3) prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2017 r. przepisami, wydanymi na podstawie w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (§ 1 pkt 3).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 1646
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Niniejsze rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez ww. publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z 2015 r. poz. 1250 oraz z 2016 r. poz. 1368), dotyczącego dotychczasowych typów szkół, dokonano następujących zmian:
1) uwzględniono nowy ustrój szkolny;
2) wprowadzono przepisy odnoszące się do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu;
3) określono procedurę postępowania w przypadku zniszczenia protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego z danych przedmiotów oraz protokołów dotychczasowych egzaminów dojrzałości;
4) zgodnie z brzmieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703) określenie „tygodniowy plan zajęć edukacyjnych” zastąpiono określeniem „tygodniowy rozkład zajęć”, a „semestralny plan zajęć edukacyjnych” zastąpiony został określeniem „semestralny rozkład zajęć”;
5) określenie „forma elektroniczna dziennika” zastąpiono określeniem „postać elektroniczna dziennika”;
6) uzupełniono katalog dokumentów gromadzonych w indywidualnych teczkach dzieci, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy i wychowanków.
W odniesieniu do dotychczasowych szkół tj. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, będą stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu pdf

Dz. U. poz. 1644
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rozporządzenie uwzględnia zakres spraw, które powinny być określone w umowie o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, którą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, w tym prawa i obowiązki podmiotów, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu.
Ponadto, rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia. Rozporządzenie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którą, docelowa struktura szkolnictwa zawodowego będzie obejmowała:
– 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
– 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
– 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
– 5-letnie technikum,
– szkołę policealną.
W § 7 ust. 1 pkt 4 doprecyzowano, że umowa o praktyczną naukę zawodu zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem przyjmującym na praktyczną naukę zawodu (pnz) określa listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających pnz, z podziałem na grupy.
Ponadto w § 10 w ust. 5 w pkt 1 i 3 wśród dokumentów wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu uwzględniono świadectwo ukończenia nowej branżowej szkoły II stopnia
Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 1626, z późn. zm.) zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1643
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany, które znajdą czasowe zastosowanie wyłącznie do zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu lub dotychczasowych szkół artystycznych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach oraz w placówkach, w których funkcjonują ww. szkoły.
Co do zasady zmiany obejmują kwestie porządkowe związane z terminologią, w szczególności dotyczącą przedszkoli oraz szkół podstawowych. Dodatkowo nowelizacja obejmuje analogiczne rozwiązania jak wprowadzane w nowym rozporządzeniu dotyczącym przedmiotowej materii wydawanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:
1. Wskazanie, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
2. Dookreślenie zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, podkreślając, że prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych, ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym. Wskazanie na konieczność dokonywania oceny efektywności udzielonej pomocy i formułowania wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
3. Podkreślenie konieczności współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także w trakcie bieżącej pracy, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
4. Doprecyzowanie, że dyrektor szkoły i placówki organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Dookreślenie, że wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły i placówki.
6. W przypadku gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły i placówki, za zgodą rodziców ucznia, będzie występował do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
7. Wskazanie wśród potrzeb uczniów stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną, także zaburzenia zachowania lub emocji, które należy korygować w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez objęcie ucznia odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Zastąpienie określenia „zaburzeń komunikacji językowej”, stanowiących podstawę do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną określeniem, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z „deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych”.
9. Poszerzenie katalogu osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o asystenta nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, oraz asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowej lub instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży Osoby te z racji wykonywanych obowiązków i realizowanych zadań mają wiedzę na temat potrzeb ucznia i dlatego też powinni znaleźć się wśród podmiotów inicjujących udzielanie uczniowi niezbędnego wsparcia.
10. Wśród form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dodano nową formę tj. zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, bowiem zgodnie z upoważnieniem ustawowym do wydania rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna wspomagać nie tylko rozwój uczniów, ale również efektywność uczenia się. Zajęcia te będą organizowane są w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
11. Zastąpienie zajęć socjoterapeutycznych „zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne”. Zajęcia te będą organizowane dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
12. Wskazanie, że zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
13. Dodano nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Zindywidualizowana ścieżka będzie obejmowała zajęcia edukacyjne, organizowane dla ucznia wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z nauczycielem.
14. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą klasy terapeutyczne będą organizowane nie tylko dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych, ale także ze względu na stan zdrowia.
15. Ujednolicono czas trwania zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zaproponowano, aby godzina ww. zajęć trwała 45 min.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej pdf

Dz. U. poz. 1642
Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie określa wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.
Wymagania te mają zapewniać bezpieczne warunki realizacji przez ten oddział przedszkolny (oddziały przedszkolne) lub to przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także zagwarantować bezpieczne warunki pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału przedszkolnego (przedszkola), uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.
Rozporządzenie zachowuje część rozwiązań w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, zawartych w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci pdf

Dz. U. poz. 1635
Data ogłoszenia: 2017-08-30
Data wejścia w życie: 2017-09-01

W rozporządzeniu zostały zachowane dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania wczesnego wspomagania. Uszczegółowiono zadania zespołu wczesnego wspomagania w zakresie współpracy z rodzicami dziecka, z pomiotem leczniczym i ośrodkiem pomocy społecznej. Wśród podmiotów, z którymi zespół wczesnego wspomagania współpracuje, wskazano również przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, oraz inne podmioty, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi.
Zasadniczą zmianą, jaka zachodzi w rozporządzeniu w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, jest wskazanie, że potrzeby dziecka obejmowanego tym rodzajem wsparcia rozpoznawane są w kontekście funkcjonowania dziecka i jego rodziny, ukierunkowane na rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie barier w środowisku ograniczających jego funkcjonowanie.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 1634
Data ogłoszenia: 2017-08-30
Data wejścia w życie: 2017-09-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych pdf

Dz. U. poz. 1632
Data ogłoszenia: 2017-08-30
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Rozporządzenie uwzględnia zmiany ustroju szkolnego, m.in. związanych z wprowadzeniem ośmioletniej szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach pdf

Dz. U. poz. 1628
Data ogłoszenia: 2017-08-30
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
1) wskazanie, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
2) rezygnację z obligatoryjnego określenia minimalnego czasu 2 godzin na codzienną organizację przez ośrodki zajęć na świeżym powietrzu
3) młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniają odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności
4) rezygnacja ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie
5) możliwość przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
6) pobyt dzieci i młodzieży niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym w specjalnym ośrodku wychowawczym
7) rozszerzenie zakresu zadań zapewnianych przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i specjalny ośrodek wychowawczy
8) zatrudnianie psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków
9) doprecyzowano przepis regulujący współpracę specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek
10) dostosowanie funkcjonowania placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do przepisów nowego ustroju szkolnego oraz dookreślono sposób sprawowania opieki w porze nocnej w tych placówkach
W niniejszym rozporządzeniu wprowadzono nowe regulacje w odniesieniu do wychowanków, którzy są uczniami dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w stosunku do których, do zakończenia kształcenia będą stasowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym pdf

Dz. U. poz. 1627
Data ogłoszenia: 2017-08-30
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 263), nie zmieniając w sposób istotny zasad organizacji pracy szkół w zakresie zadań na rzecz podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych czy społeczności posługującej się językiem regionalnym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej pdf

Dz. U. poz. 1625
Data ogłoszenia: 2017-08-30
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, które są zbieżne z dotychczas obowiązującymi przepisami.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1616
Data ogłoszenia: 2017-08-29
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie określa sposób organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.
W rozporządzeniu wskazano, że dyrektor zasięga opinii odpowiednio rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (§ 3 ust. 3).
Ponadto, w przepisach dotyczących możliwości odstąpienia od realizacji niektórych treści wynikających odpowiednio z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania wskazano, że odstąpienie od niektórych treści będzie wymagało opinii rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia (§ 6 ust. 2 i § 7 ust. 3).
Wskazano, że wniosek do dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania w sprawie odstąpienia od realizacji niektórych treści będzie składany w formie papierowej lub elektronicznej (§ 6 ust. 3 i § 7 ust. 4).
W rozporządzeniu wskazano minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (§ 8) oraz minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w szkole (§ 9).
Tygodniowy wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w klasach I–VI szkoły podstawowej nie ulega zmianie w stosunku do obowiązujących dotychczas przepisów, natomiast tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej będzie wynosił od 10 do 12 godzin, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.
Zrezygnowano z możliwości organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły (§ 5). Te formy kształcenia przeznaczone są bowiem dla dzieci i uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, a w konsekwencji realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Należy zwrócić uwagę, że uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne ww. uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, ale z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność napotykają na trudności w funkcjonowaniu w oddziale przedszkolnym lub szkolnym, i w związku z tym wymagają objęcia ich zajęciami edukacyjnymi organizowanymi na terenie szkoły w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie (do 5 uczniów), wprowadzono odpowiednie zmiany w rozporządzeniach w sprawie:
1) warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – zaproponowano, aby uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogli realizować wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w mniejszych grupach – do 5 uczniów, jeżeli taka potrzeba będzie wskazana w opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – § 6 ust. 1 pkt 8;
2) zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach – wprowadzono nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia – § 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 7 oraz § 12.
W rozporządzeniu znajdują się także przepisy przejściowe dot. orzeczeń wydanych przed dniem 1 września 2017 r. W takim przypadku zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i zajęcia indywidualnego nauczania dla dzieci i uczniów mogą być organizowane odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, jeżeli:
1) w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole,
2) odpowiednio przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia
– do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych pdf

Dz. U. poz. 1613
Data ogłoszenia: 2017-08-29
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenia zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian w systemie oświaty, wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek pdf

Dz. U. poz. 1611
Data ogłoszenia: 2017-08-29
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Spełnianie przez szkoły i placówki wymagań będzie, tak jak dotychczas, badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.
Wymagania określone w odniesieniu do poszczególnych grup szkół i placówek:
I. Wymagania wobec przedszkoli (oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)
II. Wymagania wobec szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych
IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych
V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
VI. Wymagania wobec szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
VII. Wymagania wobec szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych
VIII. Wymagania wobec szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
W związku z nowym brzmieniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w stosunku do dotychczasowego brzmienia tego przepisu przewidzianego w art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) w rozporządzeniu zrezygnowano z podziału charakterystyk wymagań na poziomy podstawowy i wysoki, zapisując niezbędne działania szkół i placówek w jednej charakterystyce każdego z wymagań.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych pdf

Dz. U. poz. 1607
Data ogłoszenia: 2017-08-28
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017 r. poz. 89) wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego z dniem 1 września 2017 r.
Zmiany w rozporządzeniu obejmują:
– dostosowanie nazw typów szkół wymienionych w rozporządzeniu do nowego ustroju szkolnego,
– uwzględnienie nowych poziomów wykształcenia: zasadniczego branżowego oraz średniego branżowego.
Rozporządzenie przewiduje, że dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli tę szkołę przed dniem 1 września 2017 r., oraz absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.3)) stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a tej ustawy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pdf

Dz. U. poz. 1606
Data ogłoszenia: 2017-08-28
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak przyjęte w poprzednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872).
W stosunku do poprzednich przepisów, rozporządzenie wprowadza zmiany będące konsekwencją zmian wprowadzonych ustawami oraz zmiany uwzględniające niektóre postulaty środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również zmiany o charakterze porządkującym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 1603
Data ogłoszenia: 2017-08-28
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach, które funkcjonują na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Rozporządzenie reguluje także liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora dla poszczególnych typów szkół.
Analogicznie do poprzedniego rozporządzenia, w nowym rozporządzeniu w § 5 ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zmianie uległ wykaz typów szkół, w których dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz liczba dodatkowych dni wolnych możliwych do ustalenia w poszczególnych typach szkół. W związku z czym dla:
1) szkół podstawowych do 8 dni;
2) liceów ogólnokształcących i techników do 10 dni;
3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i dla szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego do 6 dni.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego pdf

Dz. U. poz. 1599
Data ogłoszenia: 2017-08-28
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na podstawie tego rozporządzenia, powierza sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad ww. jednostkami oraz wykonywanie wobec nich zadań organu prowadzącego Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podległej sobie jednostce organizacyjnej, koordynującej zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce pdf

Dz. U. poz. 1597
Data ogłoszenia: 2017-08-25
Data wejścia w życie: 2017-09-01

W stosunku do poprzednich przepisów rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. poz. 1436 oraz z 2011 r. poz. 1526) niniejsze rozporządzanie przewiduje następujące zmiany:
1) uregulowano kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora i wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w jednostkach systemu oświaty przez cudzoziemców;
2) zawężono listę jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w których stanowisko dyrektora i wicedyrektora mogą zajmować nauczyciele, którzy nie posiadają odpowiednio wykształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia lub studiów pierwszego stopnia.
Rozporządzenie przewiduje zachowanie dotychczasowych wymagań względem osób, które zostały wyłonione w drodze konkursu ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Do osób zajmujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. poz. 1436 oraz z 2011 r. poz. 1526) do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1591
Data ogłoszenia: 2017-08-25
Data wejścia w życie: 2017-09-01, z wyjątkiem § 18 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

W rozporządzeniu zostały zachowane dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zasadniczą zmianą, jaka zachodzi w nowym rozporządzeniu w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, jest wskazanie, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym (§ 2 ust. 1).
W § 20 ust. 11 określono, że w przypadku gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, będzie występował do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
Wśród form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dodano nową formę. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (§ 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2).
W § 14 rozporządzenia wskazano, że zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizowane są w celu podnoszenia efektywności uczenia się. Zastąpiono zajęcia socjoterapeutyczne „zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne”.
Zajęcia socjoterapeutyczne powinny być adresowane do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Natomiast zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mogą być adresowane do większej grupy dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami w tym zakresie.
W § 10 wskazano, że zajęcia te organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
W rozporządzeniu wskazano, że zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy (§ 17 ust. 2).
Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole, w szczególności ze względu na stan zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem, i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, w rozporzadzeniu przewiduje się nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (§ 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2pkt 7 i § 12).
Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego (w przypadku przedszkola) lub zajęcia edukacyjne (w przypadku szkoły). Zajęcia te uczeń będzie realizował wspólnie z oddziałem przedszkolnym (szkolnym) oraz indywidualnie z nauczycielem. Objęcie ucznia wsparciem w formie zindywidualizowanej ścieżki będzie wymagało opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której będzie wynikała potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Rozporządzenie określa dokumentację jaką należy załączyć do wniosku.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole i placówce prowadzone są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto w przypadku szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego (§ 18).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej pdf

Dz. U. poz. 1587
Data ogłoszenia: 2017-08-25
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie w większości wprowadza analogiczne rozwiązania jak w dotychczasowych przepisach.
W stosunku do poprzednich przepisów w rozporządzeniu rozszerzono listę dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Do listy dokumentów dodano obowiązek złożenia:
1) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. o) ;
2) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – w przypadki cudzoziemca (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. f)
Rozporządzenie zawiera również przepis przejściowy: w § 9 uregulowano sytuację konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, które ogłoszono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Do konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek ogłoszone
i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone według dotychczasowych przepisów rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad pdf
Dz. U. poz. 1580
Data ogłoszenia: 2017-08-24
Data wejścia w życie: 2017-09-01, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 r.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie możliwości przeprowadzania olimpiad dla uczniów szkół podstawowych. Mowa jest w nim także o umożliwieniu – w okresie przejściowym – udziału w olimpiadach organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniom szkoły podstawowej.
Zgodnie z nowelizacją kurator oświaty będzie mógł dokonać zmian w regulaminie konkursów podczas roku szkolnego w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu.
Nowelizacja dostosowuje przepisy do nowej struktury szkół, przy jednoczesnym założeniu, że należy zapewnić równe szanse każdemu uczniowi możliwości udziału we wszystkich dostępnych zawodach wiedzy. Dotyczy to zarówno uczniów z nowej, jak i starej struktury szkół, a tym samym możliwości uzyskiwania uprawnień obowiązujących w systemie egzaminacyjnym i postępowaniu rekrutacyjnym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym pdf
Dz. U. poz. 1578
Data ogłoszenia: 2017-08-24
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Rozporządzenie co do zasady przewiduje analogiczne rozwiązania jak w obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, rozporządzenie wprowadza zmiany:
1) uwzględnienie typów szkół działających w nowym ustroju szkolnym (§ 4 i § 6 pkt 5);
2) rezygnacja ze szczegółowego definiowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (§ 2 ust. 1 pkt 9)
W rozporządzeniu zrezygnowano ze szczegółowego wskazania dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, bowiem przeznaczenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych określa art. 2 pkt 7 ustawy.
3) wprowadzenie regulacji dotyczącej oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2, § 5, § 6 ust. 1 i 5 oraz § 7 ust. 6)
4) rezygnacja z określenia przeznaczenia szkół specjalnych przysposabiających do pracy
Zrezygnowano z określenia dla jakiej grupy uczniów organizuje się kształcenie specjalne w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, gdyż kwestię tę reguluje art. 18 ust. 2 ustawy.
5) rezygnacja z regulacji o charakterze informującym
Zrezygnowano ze wskazywania przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), zgodnie z którymi organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, bowiem przepisy rozporządzenia nie dotyczą tej grupy dzieci i młodzieży.
W rozporządzeniu zrezygnowano również ze wskazywania przepisów regulujących liczbę dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, w oddziale przedszkola specjalnego i w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczbę uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, w oddziale szkoły specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej – dotychczasowy § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zrezygnowano również z przepisu stanowiącego o możliwości zmniejszenia liczby dzieci lub uczniów w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach. Szczegółowe rozwiązania w ww. kwestiach regulują przepisy wydane na podstawie art. 111 ustawy tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
6) zmiana wieku ucznia, do którego może być prowadzone kształcenie specjalne w szkole podstawowej (§ 4 pkt 1)
W rozporządzeniu wskazano, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli uczyć się w szkole podstawowej, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 20. rok życia. Biorąc pod uwagę możliwość przedłużenia okresu nauki oraz możliwość odroczenia realizacji obowiązku szkolnego uczniom niepełnosprawnym o dwa lata dłużej w stosunku do pełnosprawnych rówieśników (art. 38 ust. 1 ustawy), wskazany wiek umożliwi uczniom niepełnosprawnym ukończenie szkoły ponadpodstawowej, bowiem kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone w szkole ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.
7) kierunek zintegrowanych oddziaływań nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych (§ 6 ust. 1 pkt 2)
W § 6 ust. 1 pkt 2 – wskazanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym dziecka lub ucznia kierunku zintegrowanych oddziaływań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – także oddziaływań wychowawców grup wychowawczych, które w konsekwencji mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia, w tym w zależności od potrzeb na poprawę komunikowania się dziecka lub ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), a także wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym. Nauczyciele, specjaliści i wychowawcy grup wychowawczych są obowiązani do wspierania potencjału rozwojowego ucznia m. in. w zakresie komunikowania się z otoczeniem, w celu aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
8) działania z zakresu doradztwa zawodowego i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (§ 6 ust. 1 pkt 5)
W § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wprowadzono obowiązek określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, a także zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum, natomiast zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane będą w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz warunki, sposób realizacji i organizacja doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach będą określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy, a zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.
9) dostosowanie warunków organizacji kształcenia (§ 6 ust. 1 pkt 7)
W § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wprowadzono obowiązek określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia specjalnego do rodzaju niepełnosprawności ucznia, z wykorzystaniem technologii wspomagających to kształcenie
10) zajęcia rewalidacyjne (§ 6 ust. 2)
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w ramach zajęć rewalidacyjnych powinien uwzględniać przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych, z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC). Wprowadzono zmianę brzmienia przepisu dotyczącego uczniów niesłyszących lub z afazją, przez zastąpienie tych niepełnosprawności określeniem ogólnym uwzględniającym wszystkich uczniów
niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy lub jej brakiem.
11) wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w mniejszej grupie (§ 6 ust. 1 pkt 8)
Wprowadzono przepisy umożliwiające zaplanowanie i organizację wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
12) skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (§ 6 ust. 3)
Przepis został doprecyzowany przez jednoznaczne wskazanie, że w skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wchodzą także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjnowychowawczym.
13) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (§ 6 ust. 4)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia został uzupełniony o zobowiązanie zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do uwzględnienia w programie wyników diagnozy i wniosków sformułowanych na jej podstawie.
14) spotkania zespołu (§ 6 ust. 7)
W § 6 ust. 7 rozporządzenia przewiduje się, że zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem będzie zobowiązany spotykać się, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
15) umożliwienie udziału innych podmiotów w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka (§ 6 ust. 9)
W § 6 ust. 9 umożliwia, za zgodą rodziców dziecka lub ucznia, udział innych podmiotów niż wskazane w § 6 ust. 8, w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniającej ocenę efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę potrzeb, w dokonywaniu modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
16) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka (§ 6 ust. 9 i 10)
W § 6 ust. 9 wskazano na konieczność dokonania oceny efektywności programu w zakresie, o których mowa w § 6 ust. 1.
W § 6 ust. 10 wprowadzono przepis określający wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
17) doprecyzowanie formy powiadamiania rodziców albo pełnoletniego ucznia o terminie spotkania oraz możliwości udziału w spotkaniach zespołu (§ 6 ust. 11)
W § 6 ust. 11 wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do pisemnego zawiadamiania rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku.
18) kopia wielospecjalistycznej oceny i kopia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia (§ 6 ust. 12)
W § 6 w ust. 12 rozporządzenia wskazano na obowiązek przekazania rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
19) zatrudnianie pomocy nauczyciela (§ 7 ust. 4 i 5)
W § 7 ust. 4 wprowadzono obowiązek zatrudniania w przedszkolach i szkołach podstawowych specjalnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi i w szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi pomocy nauczyciela. Obowiązek zatrudnienia pomocy nauczyciela będzie dotyczył dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a także dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Rozporządzenie w § 7 ust. 5 reguluje sytuację dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności niż wyżej wskazane, uczęszczających do przedszkoli i szkół: specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi oraz integracyjnych.
20) zadania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (§ 7 ust. 7 pkt 5)
W § 7 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia wskazano, że nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego (w przypadku przedszkoli ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych) oraz w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (w przypadku przedszkoli ogólnodostępnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół ogólnodostępnych), prowadzą inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.
21) powierzanie prowadzenia zajęć nauczycielom i specjalistom (§ 7 ust. 10)
W § 7 ust. 10 wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do powierzenia prowadzenia innych zajęć, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
22) regulacje przejściowe (§ 8 i 9)
W § 8 rozporządzenia zachowano dotychczasową regulację, zgodnie z którą uczniowie z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania i zagrożeni uzależnieniem, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy rozpoczęli naukę w szkole integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej jeszcze przed dniem 1 września 2011 r., będą mogli kontynuować naukę w tej szkole lub oddziale do ukończenia szkoły danego typu.
Natomiast przepis § 9 rozporządzenia wskazuje, że indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia, w terminie do dnia 30 września 2017 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pdf
Dz. U. poz. 1575
Data ogłoszenia: 2017-08-24
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli, realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).
W stosunku do nauczycieli 8-letnich szkół podstawowych, 3-letnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół policealnych będą miały zastosowanie takie same przepisy, jakie zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych w obecnie funkcjonujących szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach specjalnych i szkołach policealnych. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w branżowych szkołach I i II stopnia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w zasadniczych szkołach zawodowych i 5-letnich technikach. Analogicznie, jak w przypadku nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych, nauczycielami w szkołach branżowych I stopnia będą mogły być także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne (§ 29 rozporządzenia).
Zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie dotyczą:
1) nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów,
2) osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki pdf

Dz. U. poz. 1569
Data ogłoszenia: 2017-08-23
Data wejścia w życie: 2017-09-01

W rozporządzeniu zostały zachowane dotychczasowe rozwiązania dotyczące udzielania i organizowania indywidualnego programu i toku nauki określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. poz. 28) wydanym na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). W stosunku do obowiązujących regulacji dokonano jedynie zmian w zakresie czasu na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny). W rozporządzeniu zaproponowano, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania. Umożliwi to bardziej elastyczne podejście do planowania pracy z uczniem zdolnym realizującym indywidualny program lub tok nauki.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), w odniesieniu do dotychczasowych szkół tj. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, będą stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Rozporządzenie określa kwestie związane z kształceniem uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły, a więc we wszystkich typach szkół wskazanych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Kształcenie na podstawie indywidualnego programu odbywa się w zakresie jednego, kilku, lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć – według programu dostosowanego do indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych ucznia. Program opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, które mają być realizowane na podstawie indywidualnego programu. Nauczyciel może także zaakceptować indywidualny program nauki opracowany poza macierzystą szkołą. Istotne jest, aby indywidualny program nauki nie obniżał wymagań edukacyjnych jakie wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania, które obowiązują w danej klasie. Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, jak również samego zainteresowanego ucznia.

Realizacja indywidualnego toku nauki, polega natomiast, na kształceniu się ucznia według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć, które przewidziane są w tygodniowym rozkładzie zajęć. Możliwe jest realizowanie przez ucznia w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu jednej, dwóch, lub większej ilości klas, a także klasyfikowanie i promowanie takiego ucznia w trakcie trwania całego roku szkolnego. Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, która ma na celu umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym ukończenie poszczególnych etapów kształcenia w przyspieszonym trybie i krótszym czasie. Indywidualny tok nauki może odbywać się według programu nauczania, który jest obowiązujący w danej szkole lub indywidulanego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia. W związku z powyższym, obydwie formy kształcenia mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie.

Uczeń może kształcić się na podstawie indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki, jeżeli uzyska zezwolenie dyrektora szkoły. Dyrektor przed rozstrzygnięciem powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek: zainteresowanego ucznia (niepełnoletniego – za zgodą rodziców), rodziców, wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców oraz pełnoletniego ucznia. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwolenia, dyrektor powinien kierować się dobrem ucznia i oceną jego możliwości i indywidualnych uzdolnień.
Ponadto, zezwolenie jest wydawane jedynie w przypadku, gdy opinie obu wymienionych podmiotów są pozytywne. W przypadku wniosku o indywidualny tok nauki przewidującego realizowanie w ciągu jednego roku programu nauczania więcej niż dwóch klas, wymagane jest ponadto uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego. Wraz z udzieleniem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna, określając jego obowiązki.

Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pdf

Dz. U. poz. 1562
Data ogłoszenia: 2017-08-22
Data wejścia w życie: 2017-09-01

Zasadniczo niniejsze rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, uwzględnia jedynie zmiany ustroju szkolnego – likwidację gimnazjum oraz wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej.
W rozporządzeniu przewiduje się:

1) możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, jeżeli mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, a także

2) możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, jeżeli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży.

Dotyczy to m.in. osób, które mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową (np. małoletnich matek, które ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą uczęszczać do szkół dla młodzieży) lub osób, która mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z długotrwałą chorobą i rekonwalescencją i ze względu na konieczność korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych nie mogą uczęszczać do szkoły dla młodzieży.

Ponadto, przepis § 2 rozporządzenia dopuszcza możliwość przyjmowania do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które ukończyły 15 lat jeżeli przebywają w zakładach karnych lub aresztach śledczych. Przypadki, w jakich do szkół dla dorosłych można przyjąć osoby będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 15 lat, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.645, z późn. zm.).

W związku z tym w § 3 rozporządzenia zawarto odesłanie do art.12 ust. 4 tej ustawy.

W § 4 określono przypadki, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Ponadto w § 5 rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym osobę, która ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat i uczęszcza do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub branżowej szkoły I stopnia przeznaczonej dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 3 można przyjąć w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Należy pamiętać, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 poz. 857) na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu pdf

Data ogłoszenia: 2017-08-17
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1546

Przepisy art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, umożliwiają przechodzenie:
1) ucznia ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu,
2) ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej tego samego typu
– a opublikowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki przechodzenia uczniów w wyżej wymienionych sytuacjach.

Rozporządzenia określa m.in. szczegółowe warunki wyrównywania różnic programowych wynikających z przyjętych przez szkoły różnych planów nauczania opracowanych na postawie przewidzianych dla danego typu szkoły ramowych planów nauczania, w tym różnic wynikających z obowiązujących przedmiotów przewidzianych dla danego typu szkoły lub zakresu rozszerzenia przyjętego w oddziale szkoły, do którego uczeń przechodzi.

Rozporządzenie określa także kwestie dotyczące kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego przez uczniów przechodzących ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu albo innego typu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Data ogłoszenia: 2017-08-16
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1534

Rozporządzenie zachowuje większość obowiązujących obecnie rozwiązań w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Pamiętać należy, że na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 i z 2016 poz. 1278) pozostaje w mocy do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych.

W nowym rozporządzeniu m. in. :
1) przewidziano regulację, zgodnie z która dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę języka migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia niewidomego lub słabowidzącego i w przypadku takiego zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
2) określono, że w przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia;
3) w przypadku szkół dla dorosłych:
a) słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu, a dyrektor szkoły policealnej zapewnia warunki i określa sposób realizacji pozostałej części praktycznej nauki zawodu;
b) doprecyzowano zapis w przypadku gdy słuchacz:
– nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo
– nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo
– nie przystąpił do egzaminu semestralnego
wtedy w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

Rozporządzenie przewiduje także, że w okresie przejściowym do roku szkolnego 2018/2019 do zajęć komputerowych i do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio wskazane przepisy rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty pdf

Data ogłoszenia: 2017-08-08
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1512

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), która m.in. wprowadziła obowiązek przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 8-letniej szkole podstawowej (począwszy od roku szkolnego 2018/2019, zgodnie z art. 295 ust. 1 tej ustawy).
Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ten będzie przeprowadzany w VIII klasie szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny i będzie obejmował następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny i matematykę oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń lub słuchacz będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin będzie przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
1) w pierwszym dniu z języka polskiego i będzie trwał 120 minut,
2) w drugim dniu z matematyki i będzie trwał 100 minut,
3) w trzecim dniu z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru i będzie trwał po 90 minut z każdego z tych przedmiotów.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym, z tym że m.in. doprecyzowano sposób przekazywania wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasistów przez dyrektora szkoły do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przekazanie takiego wykazu będzie odbywało się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu wymiany plików wskazanego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Centralna Komisja Egzaminacyjna, do dnia 1 września 2017 r., opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informator zawierający w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w roku szkolnym 2018/2019.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 363 w zw. z art. 291 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w przypadku dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych typach szkół, zostało zachowane stosowanie przepisów dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223), co oznacza m.in., że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany w oparciu o dotychczas obowiązujące rozporządzenie.

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego pdf

Data ogłoszenia: 2017-07-28
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1451

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji określonej w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie placówki.
Dostosowanie statutów publicznych: placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego do wymogów rozporządzenia ma nastąpić w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego pdf

Data ogłoszenia: 2017-07-05
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1322

Rozporządzenie zachowuje obowiązujące dotychczas rozwiązania.

W porównaniu do przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1042), w opublikowanym rozporządzeniu nowym rozwiązaniem jest przepis § 2, w którym uściślono rodzaje możliwych grup ćwiczebnych i dopuszczono grupy: oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe i (w przypadku zespołów szkół) międzyszkolne.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-28
Data wejścia w życie: 2017-07-13
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1268

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączona zostaje Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze sport.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-26
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1239

Niniejsze rozporządzenie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji obowiązkowej edukacji dla bezpieczeństwa do nowych typów szkół, wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
Zmiana polega na uwzględnieniu w rozporządzeniu nowej struktury szkolnictwa, tj. ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz nowego typu szkoły – branżowej szkoły I stopnia.

Specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe będzie można organizować w czasie ferii zimowych (dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub pięcioletniego technikum) lub w czasie ferii letnich (dla uczniów, którzy ukończyli klasę VIII szkoły podstawowej lub klasę I ww. szkoły ponadpodstawowej).

W odniesieniu do specjalistycznych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych wskazano, że ich organizacja musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe harmonogram wdrażania reformy systemu oświaty, niniejsze rozporządzenie stosuje się do:
1) 8–letniej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia – począwszy od roku szkolnego 2017/2018;
2) 4–letniego liceum ogólnokształcącego i 5–letniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2019/2020.
Rozporządzenie wprowadza także regulację o charakterze przejściowym dotyczącą sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, tj. w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1189


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-19
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1155

Zgodnie z rozporządzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się Sektorowe Ramy Kwalifikacji w turystyce (SRKT), składające się z czterech ram dla następujących branż:
1) hotelarstwo – obejmującą charakterystyki poziomów 2-6 i stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) gastronomia – obejmującą charakterystyki poziomów 2-6 i stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) organizacja turystyki – obejmującą charakterystyki poziomów 3-6 i stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4) pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego – obejmującą charakterystyki poziomów 3-6 i stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Kwalifikacje, do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce, przygotowują do wykonywania działalności usługowej, w tym zarządczej, koordynacyjnej, specjalistycznej, doradczej oraz pomocniczej w branżach wskazanych w rozporządzeniu, w szczególności w ramach następujących zawodów i specjalności wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.): barista, barman, boy hotelowy, inspektor hotelowy, kelner, kierownik biura podroży, kierownik działu w hotelu, kierownik działu w lokalu gastronomicznym, kierownik hostelu/motelu, kierownik hotelu, kierownik lokalu gastronomicznego, kucharz, organizator usług kateringowych, organizator usług konferencyjnych, pilot wycieczek, pokojowa, pomoc kuchenna, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, przewodnik turystyczny górski, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, recepcjonista hotelowy, rezydent biura turystycznego, sommelier, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, szef kuchni (kuchmistrz), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, technik żywienia i usług gastronomicznych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-14
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1147

Nowelizacja rozporządzenie jest spowodowana przede wszystkim koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu mają charakter przede wszystkim dostosowujący i doprecyzowujący dotychczasowe przepisy:
1) dostosowanie dotychczasowego rozporządzenia do nowej struktury szkół, która zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r.;
2) dodaje się nowy ust. 1a, zgodnie z którym zajęcia religii w przedszkolu powinny być uwzględniane w ramowym rozkładzie dnia, a zajęcia religii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – w tygodniowym rozkładzie zajęć;
3) dotychczasowe odesłanie do przepisów wydanych na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy o systemie oświaty zastąpiono aktualnym odesłaniem do art. 22a ust. 6 ww. ustawy, który reguluje obecnie kwestie związane z dopuszczaniem do użytku w danej szkole programów nauczania;
4) doprecyzowano, że to na kościele i innym związku wyznaniowym, który jest organizatorem rekolekcji, ciąży obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły o ich terminie.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-09
Data wejścia w życie: 2017-09-01, z tym że przepisy § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 i 6 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1125

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 2306), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-09
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1117

Niniejsze rozporządzenie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” do nowych typów szkół wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) oraz nowych ramowych planów nauczania.
Rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na wskazaniu, że zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane w szkole podstawowej w klasach IV-VIII, w branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I-III technikum. Zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego w której przewidziano realizację treści związanych z przygotowaniem do życia w rodzinie.
Kolejne zmiany to:
1) ujednolicenie terminologii stosowanej w rozporządzeniu z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej:
a) określenie „działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły” zastępuje się nowym określeniem „zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły” – zgodnie z definicją podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz terminologią stosowaną w ww. rozporządzeniu;
b) skreślone zostaje określenie „szkolny plan nauczania” ;
2) dotychczasowe określenia „prawni opiekunowie” skreśla się, gdyż zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy – Prawo oświatowe ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
3) wprowadza się regulację o charakterze przejściowym dotyczącą sposobu nauczania zajęć „wychowania do życia w rodzinie” w okresie wdrażania reformy systemu oświaty tj. w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych pdf

Data ogłoszenia: 2017-06-05
Data wejścia w życie: 2017-06-06
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1083

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych opisane jest przeznaczenie świadectwa promocyjnego w odniesieniu do uczniów klasy I-III (wzory nr 1, 2, 2a) oraz IV i V szkoły podstawowej (wzory nr 3a, 4a, 5, 6, 6a). Zmiana rozporządzenia dostosowuje opis przeznaczenia ww. wzorów druków, obejmując nimi także uczniów klasy VI, którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymają świadectwa promocyjne według wzorów nr 3a, 4a, 5, 6 i 6a.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących pdf

Data ogłoszenia: 2017-05-30
Data ogłoszenia: 2017-05-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1042

Opublikowane w dniu 30 maja 2017 r. rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 1022).

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, w nowym rozporządzeniu dokonano zmian o charakterze doprecyzowującym i porządkującym:
1) rozszerzono zakres warunków, jakie musi spełniać nauczyciel ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą, o:
a) wymóg niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzany informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
b) wymóg niekaralności karami dyscyplinarnymi potwierdzany informacją z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli, o którym mowa w art. 85w ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60);
c) wymóg nietoczenia się przeciwko nauczycielowi postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego.
2) przewidziano wprost, że umowa o skierowanie do pracy ma określać także obowiązki nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3) sprecyzowano, że rozwiązanie umowy o skierowanie do pracy za granicą może nastąpić w przypadku naruszenia przez nauczyciela przepisów prawa obowiązującego w Polsce lub państwie, do którego został skierowany, ale tylko tych, które związane są z wychowaniem, edukacją dzieci i młodzieży lub z opieką nad nimi.

Ponadto, w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2017 r. rozszerzono zakres wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, o zadania umożliwiające wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą (organizujących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą) ze szkołami w Polsce.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Data ogłoszenia: 2017-05-26
Data wejścia w życie: 2017-06-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 1022

Nowelizacja rozporządzenia polega na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), a także na ujednoliceniu stanu prawnego w szkolnictwie ogólnym i artystycznym w zakresie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych powielając rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1335).

W wyniku nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Zatem czas realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym zostanie skrócony o kilka dni.

Rozporządzenie wprowadza również dwie zmiany o charakterze dostosowującym:
1) uchylono regulację dotyczącą sprawdzianu przeprowadzanego w klasach szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne odpowiadających klasie VI szkoły podstawowej, czyli w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
2) wprowadzono określenie „egzamin gimnazjalny” zamiast określenia „egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej”.


Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw pdf

Data ogłoszenia: 2017-05-16
Data wejścia w życie: 24 lipca 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 3, 4 i 7–10, które wchodzą w życie z dniem 17 maja 2017 r.;
2) art. 1 pkt 9 lit. a, art. 4 pkt 3 i 10–12, art. 5 pkt 1, 2, 5, 6 i 11–13, art. 7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 2 pkt 2, 3 i 6–8, art. 3 i art. 13 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
4) art. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 4 pkt 1, 4–9 i 13 oraz art. 10 ust. 1, 3, 4, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.;
5) art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie pkt 28b, pkt 10, 13, 16, 17, 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 2 września 2017 r.;
6) art. 1 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;
7) art. 10 ust. 2, 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 949

Nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.), jest związana z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczy zmiany architektury SIO, usprawnienia komunikacji użytkowników SIO oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Architekturę SIO stanowić będzie jedna baza danych SIO, a komunikacja użytkowników z bazą będzie odbywała się przez przeglądarkę internetową.
Pozostałe zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe mają charakter porządkująco—redakcyjny (art. 2 pkt 1 i 4, art. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 oraz art. 5 pkt 1–4, 9 i 12 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r.– w zakresie dotyczącym odpowiednio art. 3 pkt 18, art. 22ae ust. 5a pkt 1, art. 22aga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 4 pkt 32, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 4 pkt 1, art. 107 ust. 7, art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 122 ust. 2 pkt 2, art. 164 ust. 2, art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 304, art. 345, art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pdf

Data ogłoszenia: 2017-05-04
Data wejścia w życie: 2017-05-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 875

Celem wprowadzenia nowego rozporządzenia jest:
1) dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie i rozliczanie dotacji) w związku ze zmianami w zakresie oddziału przedszkolnego wchodzącymi w życie 1 września 2017 r., w których to odstąpiono od rozwiązania, zgodnie z którym oddziały przedszkolne z dniem 1 września 2019 r. miały stać się przedszkolami, oddziały przedszkolne nadal będą funkcjonować w systemie oświaty;
2) wprowadzenie ograniczenia wiekowego dzieci (do lat 5) do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wyłączenie dzieci 6 letnich i starszych z dotacji) w związku z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej.
Rozporządzenie określa tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.
Generalnie przyjęta została zasada obowiązująca w całej ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zgodnie z którą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat. Podobnie należy definiować dziecko 5- letnie. Na dzieci w wieku 6-lat i powyżej realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. zostanie naliczona średnia kwota subwencji w wysokości 4,3 tys. zł.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

str. 1-335 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 860 (3,4 MB)
str. 336-669 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 860 plik 2 (3,8 MB)

Data ogłoszenia: 2017-04-28
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 860

W związku ze zmianą ustroju szkolnego, zmianie uległa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
Podstawa programowa została określona w trzech częściach:
1) część I określa ogólne cele zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami kształcenia;
2) część II określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne, dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach;
3) część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter:
– BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy,
– PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo,
– KPS – kompetencje personalne i społeczne,
– OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z:
a) trzyliterowego skrótu PKZ,
b) ujętych w nawiasie:
– wielkich liter alfabetu, wskazujących na przyporządkowanie do obszaru kształcenia,
– małej litery alfabetu, o charakterze. porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych pdf

Data ogłoszenia: 2017-04-28
Data wejścia w życie: 2017-04-29
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 857

W rozporządzeniu dodano na drukach dyplomów ukończenia szkół artystycznych znaki Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) odpowiednio poziomy V i VI. Jednocześnie na druku ART/46a określonym dla policealnych szkół artystycznych, kształcących w zawodzie innym niż wskazane dla druku ART/46 (tj.: muzyk, plastyk, aktor scen muzycznych), dodano znak PRK poziom IV zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Dyplomy według druku określonego we wzorze ART/46a będą wydawane przez szkoły policealne prowadzące działalność eksperymentalną.
Dodatkowo znaki PRK odpowiednio poziomu I i II zamieszczone zostały na świadectwach szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum.
Rozporządzenie, poza wprowadzonymi wyżej wymienionymi zmianami i drobnymi poprawkami redakcyjno-porządkującymi, powtarza rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum pdf

Data ogłoszenia: 2017-04-21
Data wejścia w życie: 2017-04-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 818

Rozporządzenie ma charakter epizodyczny i będzie stosowane do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wynika to z treści przepisów art. 147 ust. 2, art. 153 ust. 2 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2019 r. szkoły objęte dotychczasowym ustrojem szkolnym regulowanym ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. odpowiednio dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży, dotychczasowe czteroletnie technikum dla młodzieży oraz dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, mogą być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Określone w rozporządzeniu szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) i czteroletniego technikum są analogiczne do zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną. W rozporządzeniu utrzymano katalog obowiązkowych elementów wniosku o udzielenie zezwolenia oraz dokumentów załączanych do tego wniosku. Utrzymano także przesłanki udzielenia zezwolenia oraz obligatoryjne i fakultatywne przesłanki cofnięcia zezwolenia. Ponadto zachowano dotychczasową regulację dotyczącą prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rejestru wydanych zezwoleń na założenie odpowiednich publicznych szkół.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych pdf

Data ogłoszenia: 2017-04-18
Data wejścia w życie: 2017-04-19
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 794

Zmiana rozporządzenia ma charakter porządkująco – techniczny i przywraca wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie (nr wzoru 78a, symbol OKE-II/115/2), wydawanego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wzór tego świadectwa był zawarty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 16 stycznia 2017 r. Wzór nr 78a będzie nadal stosowany w wąskim zakresie, tj. w odniesieniu do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii odzieży, krawiec, ratownik medyczny oraz dietetyk, nieujętych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 622), w których są jeszcze przeprowadzane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Przywrócenie wzoru świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie jest niezbędne, aby było możliwe wydanie świadectw (a następnie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) osobom, które ukończyły kształcenie w ww. zawodach, oraz w odniesieniu do których nie przewidziano przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowej. Zawody, których dotyczy przedmiotowy wzór druku, były ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w stanie prawnym przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Na wzorze świadectwa nr 78a, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, nie przewiduje się zatem umieszczenia znaku graficznego Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych.
Rozporządzenie umożliwia stosowanie przywróconego wzoru druku od dnia 31 marca 2017 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pdf

Data ogłoszenia: 2017-04-11
Data wejścia w życie: 2017-04-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 764

Nowelizacja rozporządzenia ma charakter porządkujący i ma na celu ułatwienie w praktyce nanoszenia przez uprawnione instytucje certyfikujące znaków graficznych PRK na wydawanych dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji. Rozporządzenie dostosowuje przepisy do możliwości technicznych instytucji certyfikujących umieszczających na wydawanych dokumentach znaki graficzne informujące o poziomach PRK według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Dotychczas rozporządzenie obligowało zastosowanie koloru białego w znaku graficznym PRK. W praktyce powodowało to trudności techniczne istotnie utrudniające nadruk koloru białego na wydawanych dokumentach, w szczególności dokumentach zawierających kolorowy gilosz.
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza założenie, że znaki graficzne PRK mają tło przezroczyste. Zaproponowane rozwiązanie jest łatwiejsze w praktyce ze względów technicznych do zastosowania przez instytucje certyfikujące wydające dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego pdf

Data ogłoszenia: 2017-04-03
Data wejścia w życie: 2017-04-04
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 709

Rozporządzenie powtarza co do istoty dotychczasowy stan prawny.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-31
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 703

Wydanie rozporządzenia jest skutkiem zmian struktury szkolnictwa, tj. zastąpienie 6–letniej szkoły podstawowej 8–letnią szkołą podstawową, 3–letniego liceum ogólnokształcącego 4–letnim liceum ogólnokształcącym, 4–letniego technikum 5–letnim technikum, powstaniem branżowych szkół I i II stopnia oraz wygaszaniem gimnazjów.
Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Tak skonstruowane ramowe plany nauczania nie wymagają od dyrektorów szkół określania szkolnych planów nauczania. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (w szkołach dla dorosłych semestralny) rozkład zajęć.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-31
Data wejścia w życie: 2017-04-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 691

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 339), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 368 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-29
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 671

Rozporządzenie zachowuje większość obowiązujących obecnie rozwiązań w zakresie funkcjonowania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129), w rozporządzeniu przewiduje się następujące zmiany:
1) uregulowanie zasad funkcjonowania oddziałów mistrzostwa sportowego;
2) wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia;
3) obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym;
4) programy szkolenia;
5) obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia;
6) etapy szkolenia sportowego;
7) przerwanie szkolenia sportowego;
8) zasady odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i bursie;
9) przepisy przejściowe:
a) określono, że szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2018 r.,
b) uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018 –
2019/2020, umożliwiono uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowanie szkolenia sportowego (uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-27
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 649

Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola.
W rozporządzeniu zostały wskazane również rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej.
W rozporządzeniu zezwolono na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych.
Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Zgodnie z nowymi regulacjami wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

Doprecyzowano przepisy odnoszące się do możliwości tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie.

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej.

Dodatkowo w rozporządzeniu zostały określone zadania internatu oraz standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi.

Nowym rozwiązaniem w zakresie funkcjonowania internatu jest rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej (co najmniej 70 godzin) i ponadpodstawowej (co najmniej 49 godzin). Dodatkowo wprowadzono możliwość działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów.
W rozporządzeniu doprecyzowano rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Rozporządzenie reguluje także:
• liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci);
• zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy.
Podpisane rozporządzenie określa terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły i przedszkola.
W rozporządzeniu określono sposób organizowania kształcenia w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej, z uwzględnieniem częstotliwości i form organizacji zajęć edukacyjnych dla dorosłych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-24
Data wejścia w życie: 2017-03-25
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 630

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wzrasta wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela:
1) stażysty wynosi 2294 zł /wzrost o 29,00 zł/;
2) kontraktowego wynosi 2361 zł /wzrost o 30,00 zł/;
3) mianowanego wynosi 2681 zł /wzrost o 34,00 zł/;
4) dyplomowanego wynosi 3149 zł /wzrost o 40,00 zł/.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-23
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 622

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”. Zgodnie z treścią delegacji ustawowej,  rozporządzenie określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Nowe rozporządzenie, w stosunku do dotychczasowych regulacji, przewiduje m.in.:
1) możliwość kształcenia w nowych zawodach – na podstawie wniosków właściwych ministrów;
2) wygaszenie kształcenia w zawodach, w których zgodnie z decyzją właściwych ministrów dalsze kształcenie w systemie oświaty jest nieuzasadnione;
3) zmniejszenie liczby kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: do jednej kwalifikacji w zawodach nauczanych w branżowej szkole I stopnia oraz do maksymalnie dwóch kwalifikacji w zawodach nauczanych w technikum i szkole policealnej;
4) zmiany nazewnictwa niektórych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, wynikające z ich dostosowania do zmieniających się warunków pracy.
W nowym stanie prawnym utrzymano podział zawodów na kwalifikacje, który ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz ma zapewniać zbliżenie go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także ułatwia reagowanie szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby gospodarki.
Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w zupełnie nowych zawodach:
1) technik robót wykończeniowych w budownictwie – wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
2) magazynier-logistyk – wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa,
3) pracownik pomocniczy krawca,
4) pracownik pomocniczy mechanika,
5) pracownik pomocniczy ślusarza,
6) pracownik pomocniczy stolarza,
7) asystent fryzjera.
W nowym rozporządzeniu wprowadza się również zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów, a co za tym idzie określa się nowe symbole cyfrowe oraz liczbę i nazwy kwalifikacji w nowo utworzonych zawodach, tj.:
1) zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy 311216)
2) zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy 311217);
3) zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy 311218);
4) zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy 712618);
5) zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy 311942);
6) zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy 721406);
7) zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy 311943);
8) zawód technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy 311921) zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy 311944);
9) zawód fototechnik (symbol cyfrowy 343104) zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy 343105);
10) zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) zostaje zastąpiony zawodem elektronik (symbol cyfrowy 742117);
11) zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) zostaje zastąpiony zawodem mechatronik (symbol cyfrowy 742118);
12) zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy 834209).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-22
Data wejścia w życie: 2017-03-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 617

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22aga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wiąże się z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klas VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 22ae ust. 5a ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 i ust. 10b ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Nowe regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przewidziane w nowym rozporządzeniu wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnych rodzajami niepełnosprawności w dotychczasowych przepisach.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-21
Data wejścia w życie: 2017-03-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 610

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:
1) szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
2) oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
4) szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
5) szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 oraz z 2017 r. poz. 60), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z przepisami odpowiednio art. 90 ust. 1b pkt 6, ust. 1ba pkt 6 i ust. 1c pkt 3 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne do tych niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 6 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa także skład komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb pracy i zadania komisji rekrutacyjnej.
W  rozporządzeniu zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące szczegółowego trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej. W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej, uzupełniono rozporządzenie o kwestie dotyczące składu komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzone przedszkole, szkołę lub placówkę w sytuacji, gdy dany organ prowadzący nie prowadzi innego przedszkola, szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 159 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, nie prowadzi innego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-20
Data wejścia w życie: 2017-03-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 590

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441), uzupełnia regulacje w zakresie określenia wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, o której mowa w art. 22ae ust. 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 lutego 2017 r., tj. kwoty, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na
innym poziomie zaawansowania).
Konieczność określenia ww. wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych przepisami art. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010, z późn. zm.).
Nowe regulacje umożliwiają refundację kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mają bowiem możliwość korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności np. w wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowanych w polskim języku migowym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-20
Data wejścia w życie: 2017-03-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 586

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:
1) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
2) szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.
Rozporządzenie określa także skład komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb pracy i zadania komisji rekrutacyjnej. W nowo tworzonym rozporządzeniu zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące szczegółowego trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej. W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej, uzupełniono rozporządzenie o kwestie dotyczące składu komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzone szkoły.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-06
Data wejścia w życie: 2017-03-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 481

Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit b–h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz podręczników do kształcenia w zawodach, uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Zgodnie z art. 337 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego i dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego, tak jak dotychczas, na podstawie dotychczasowych przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).
Niniejsze rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone, oraz postaci podręczników;
2) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
3) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;
4) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego;
5) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego.
Rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur pdf

Data ogłoszenia: 2017-03-03
Data wejścia w życie: 2017-03-17
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 473

Zmiana rozporządzenia znosi ograniczenia dotyczące zasad tworzenia w kuratoriach oświaty wydziałów i stanowisk pracy oraz związane z realizacją przez pracowników kuratoriów zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.
Zniesienie dotychczasowych ograniczeń, pozwoli na dostosowanie organizacji nadzoru pedagogicznego do potrzeb środowiska oświatowego, m.in. poprzez tworzenie wydziałów i stanowisk pracy odpowiednio do rodzaju realizowanych zadań, a także umożliwia powierzanie wizytatorom realizującym zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania, również innych zadań, tj. np. przygotowanie oceny pracy dyrektora szkoły – zadania którego realizacja możliwa jest dzięki wiedzy posiadanej z tytułu sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Zrezygnowano także z przepisu dotyczącego losowego wyboru pracowników przeprowadzających w szkołach i placówkach ewaluacje i kontrole.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Data ogłoszenia: 2017-02-24
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:  356

Podstawa programowa określona w rozporządzeniu będzie obowiązywała począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
   1) przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
   2) klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
   3) szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
   4) w branżowej szkole I stopnia;
   5) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
   6) w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Dotychczasowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.), będzie obowiązywała:
      1) w roku szkolnym 2017/2018:
          a) w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej,
          b) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej,
          c) w semestrach II–V szkoły policealnej;
      2) w roku szkolnym 2018/2019:
         a) w klasach III i VI szkoły podstawowej,
         b) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej,
         c) w semestrach IV i V szkoły policealnej.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje podstawy programowej dla:

 • 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 5-letniego technikum
 • i branżowej szkoły II stopnia
  – w przypadku tych szkół zmiany programowe rozpoczną się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 (liceum i technikum) i od roku szkolnego 2020/2021 (branżowa szkoła II stopnia).

W latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, a w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych pdf

Poprzednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U 2010 r. poz. 624, z późn. zm.) nie uwzględnia znaków graficznych Polskiej Ramy Kwalifikacji określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji. Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (zwanej dalej „ustawą o ZSK”), w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji.

W PRK wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach (art. 5 ustawy o ZSK). Dodanie na określonych drukach szkolnych potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe znaku graficznego informującego o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, o których mowa w art. 8 pkt 1-3, 5, 7 i art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ma zapewnić przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji w Polsce i za granicą, jednocześnie pozwoli wypełnić wymagania określone w art. 98 pkt 2 ustawy o ZSK, zmieniającym brzmienie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ustawa o ZSK wyróżnia kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe (art. 2 pkt 9 i 10 ustawy). Podział taki jest odzwierciedlony w załącznikach do rozporządzenia określających wzory świadectw i dyplomów. Kwalifikacje pełne nadawane w systemie oświaty posiadać będą znak PRK w formie cyfr rzymskich, natomiast na dokumentach potwierdzających kwalifikacje cząstkowe widoczne będą cyfry arabskie, zgodnie z przypisanymi tym kwalifikacjom poziomami PRK określonymi w art. 8 pkt 3 – 6 ustawy o ZSK.

Ustawa o ZSK w art. 8 pkt 3-6 zawiera jednak zastrzeżenie możliwości określenia innego poziomu dla danej kwalifikacji przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozstrzygnięcia tego rozporządzenia także zostały odzwierciedlone w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych poprzez wprowadzenie czterech wersji świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 4 wersji dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zależnie od poziomów, jakie zostały określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów.
Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wprowadza 18 nowych wzorów świadectw, które zwierają znaki graficzne PRK.

W stosunku do obowiązującego stanu prawnego zmiany wprowadzono w następujących przepisach:
1) na świadectwie dojrzałości tych absolwentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługują się mową, z egzaminu maturalnego z części ustnej wpisuje się odpowiednio wyraz „zwolniony” lub „zwolniona”;
2) nie ma już odniesień do zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej;
3) wyraz „legalizacja” został w rozporządzeniu zastąpiony wyrazem „uwierzytelnienie”.
Ponadto we wzorach na drukach nr 79a i 80 zaktualizowane zostały adresy internetowe.

Data ogłoszenia: 2017-01-27
Data wejścia w życie: 2017-01-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 170


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. pdf

Rozporządzenie określa poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 1–5, pkt 7 i pkt 9–11 ustawy o ZSK, nadanych od dnia wejścia w życie następujących przepisów do dnia 15 stycznia 2016 r.:
1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. , poz. 17),
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803, 2016 r. poz. 895),
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 oraz z 2015 r. poz. 130 i 1123, 2016 r. poz. 894 i 1212),
4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1520),
5) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz. U. poz. 1233),
6) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131),
7) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631)

Data ogłoszenia: 2017-01-20
Data wejścia w życie: 2017-01-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 133


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych pdf

Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (zwanej dalej „ustawą o ZSK”), w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji. W PRK wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach (art. 5 ustawy o ZSK).
W stosunku do obowiązującego stanu prawnego zmiany wprowadzono w następujących przepisach:

 • § 3 ust. 1 i 3, gdzie dodano na prośbę Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) informację o możliwości odwołania komisji egzaminacyjnej przez właściwy organ statutowy izby rzemieślniczej, powoływanej przez ten organ;
 • § 10 ust. 3, gdzie na wniosek ZRP dodano wymóg zatwierdzenia przez ZRP regulaminu i programu konkursów zawodowych pozwalających na zwolnienie z egzaminu czeladniczego. Zmiana ta ma przyczynić się do podniesienia jakości konkursów, umożliwiających zwolnienie z części egzaminu czeladniczego oraz zapewnienie, że odzwierciedlają one zakres egzaminu czeladniczego;
 • § 26 ust. 7, gdzie dodano wymóg umieszczania w księgach wieczystych, na podstawie których możliwe jest uzyskanie duplikatu świadectwa lub dyplomu, informacji poziomie PRK w przypadku świadectw i dyplomów, na których nadrukowano znak graficzny PRK;
 • § 28, w którym dodano przepisy określające warunki wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich zawierających znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z delegacją zawartą w ustawie o ZSK. Kolejną zmianą, jaka została wprowadzona do § 28 nowego rozporządzenia w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, jest przeniesienie informacji o symbolach z ustępu 5 § 29 i § 30 do § 28, w którym określa się wzory załączników. Zmiana ta ma charakter porządkujący i pozwoli na zapewnienie większej czytelności przepisów;
 • § 29 ust. 4, w którym zmianie na prośbę ZRP uległa gramatura papieru z 220 g/m2 na 200 g/m2. Zaproponowana zmiana ma charakter usprawnienia technicznego, ponieważ gramatura 220 stanowi utrudnienia w dokonywaniu wydruków świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego. Przyjęcie niższej gramatury pozwoli na dostosowanie do różnego sprzętu, jakim dysponują izby rzemieślnicze;
 • § 37 wprowadzono przepisy przejściowe umożliwiające izbom rzemieślniczym skorzystanie z dotychczas zakupionych i posiadanych druków, będących drukami ścisłego zarachowania. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie odbywają się przez cały rok kalendarzowy, a więc izby muszą dysponować drukami w trybie ciągłym. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane także w 2012 przy wydawaniu obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczy, 3 którym wprowadzano nowe wzory, gwarantując jednocześnie możliwość korzystania ze starych do końca lutego 2013 r. (prawie 5 miesięcy).

Data ogłoszenia: 2017-01-13
Data wejścia w życie: 2017-01-15
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 89


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe pdf

Ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe. Ustawa zawiera również niezbędne zmiany w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego ustroju szkolnego.
Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała:
 8-letnią szkołę podstawową,
 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 5-letnie technikum,
 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 szkołę policealną.
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.
W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.
Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021.
Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024.
W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.
Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.
Rozwiązania przyjęte w ustawie są wdrażające i przejściowe i mają:
1) umożliwić przekształcenie struktury szkolnej w sposób efektywny dla organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne, jednocześnie gwarantując właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom szkół ulegających wygaszeniu lub przekształceniu;
2) zagwarantować właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym przez powierzenie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej, dotychczasowym dyrektorom, przeprowadzenia procesu przekształceń, bez potrzeby przeprowadzania w tym okresie zmian na stanowiskach kierowniczych szkół (dotychczasowi dyrektorzy pełnią funkcje do zakończenia kadencji);
3) umożliwić płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę oraz ochronę miejsc pracy nauczycieli.

Data ogłoszenia: 2017-01-11
Data wejścia w życie: 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–357 i art. 360–368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r.;
4) art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337–346, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.;
5) art. 4 pkt 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.;
6) art. 224, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.;
7) art. 66 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 60


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pdf

Ustawa – Prawo oświatowe obejmuje swoim zakresem przedmiotowym część materii regulowanych dotychczas przez ustawę o systemie oświaty. Ustawa otwiera drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu oświaty. Przewiduje się, że oprócz niej przygotowane zostaną dwie odrębne ustawy dotyczące finansowania oświaty oraz sposobu oceniania osiągnięć uczniów, w tym systemu ich egzaminowania. Omawiana ustawa, wraz z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nowelizującej m.in. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, opisuje zmiany w organizacji oświaty w Polsce. Najważniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego stanu prawnego są zawarte w nowej ustawie rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Data ogłoszenia: 2017-01-11
Data wejścia w życie: 1 września 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 59


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela pdf

Rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz zdawaniem testu umiejętności, które mogą być elementami procedury w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela.
Organem właściwym do uznawania kwalifikacji nauczyciela, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 421), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, staż adaptacyjny wnioskodawca może odbywać w przedszkolu, szkole lub placówce, natomiast test umiejętności będzie tak jak dotychczas przeprowadzany przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
Zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizacji stażu i testu. Zmiana w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie polega na odstąpieniu od obowiązku corocznego wskazywania przez kuratorów oświaty, w terminie do 30 marca, jednostek, w których będzie mógł być odbywany staż adaptacyjny. Przyjęto rozwiązanie ustalania takiej jednostki przez organ prowadzący postępowanie w porozumieniu z właściwym kuratorem oświaty i organem prowadzącym jednostkę.

Data ogłoszenia: 2017-01-09
Data wejścia w życie: 2017-01-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 52


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych pdf

Data ogłoszenia: 2017-01-03
Data wejścia w życie: 2017-01-04 z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 12


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne pdf

Data ogłoszenia: 2017-01-03
Data wejścia w życie: 2017-01-04 z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 11