Omówienie zmian w prawie oświatowym w 2018 r.

Dziennik Ustaw w 2018 roku – ostatnia opublikowana pozycja 2548 z dnia 31 grudnia 2018 r.

 


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych pdf

Dz. U. poz. 2485
Data ogłoszenia:              2018-12-29
Data wejścia w życie:     2018-12-30            


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych pdf 

Dz. U. poz. 2481
Data ogłoszenia:              2018-12-29
Data wejścia w życie:     2019-01-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 pdf

Dz. U. poz. 2446
Data ogłoszenia: 2018-12-28
Data wejścia w życie: 2019-01-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pdf

Dz. U. poz. 2361
Data ogłoszenia: 2018-12-19
Data wejścia w życie: 2019-01-01


Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 2245
Data ogłoszenia: 2018-11-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01 z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 20 lit. a, art. 4 pkt 2–5, art. 31 pkt 4, pkt 5 lit. e, pkt 10, pkt 15 lit. c i pkt 24, art. 41 pkt 2 i 3 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku;
2) art. 1 pkt 25 lit. a, art. 2 pkt 75, pkt 101 lit. c i pkt 107, art. 6 pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 2b, pkt 5, 7–9, 16, 17 i 21 oraz art. 41 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2018 roku;
3) art. 1 pkt 17, 18, pkt 20 lit. b–e, pkt 23 w zakresie art. 46b, pkt 26 lit. a i b, pkt 29, 30, pkt 34 lit. e, pkt 35 lit. b, pkt 36, pkt 37 lit. b i c, pkt 45, pkt 51 lit. f, pkt 58–73, pkt 77 lit. c i lit. j w zakresie art. 168 ust. 14 i 15, pkt 79 lit. c i pkt 80, art. 2 pkt 2 lit. f, pkt 4 lit. a, pkt 6 lit. b, pkt 8, 14, 15, pkt 16 lit. a, pkt 17–26, pkt 73 lit. a, b i lit. c w zakresie ust. 3a, art. 6 pkt 3, pkt 11, pkt 18 lit. c, pkt 24 lit. a, art. 9, art. 10, art. 17, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 7, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 8, art. 25 pkt 4 lit. a i pkt 4 lit. b w zakresie art. 22 ust. 5a i 5c, art. 25 pkt 11 i 12, art. 30 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b i pkt 6–15, art. 31 pkt 13, 16–18, 20 i 22, art. 38, art. 41 pkt 1, 4–7, 9–11 i 21–23, art. 44 pkt 1 lit. e, pkt 2, 4–8, pkt 10 lit. a i b, pkt 11–13, 15, 16, pkt 17 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 17 lit. a tiret trzecie, pkt 17 lit. c i d, pkt 18 lit. a i lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 19–28 i pkt 34–36, art. 46 pkt 2 lit. a w zakresie art. 70 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz zdania drugiego i ust. 4, art. 46 pkt 2 lit. b i c, art. 47–81, art. 90, art. 92, art. 93, art. 95, art. 97, art. 98, art. 100, art. 102–118, art. 120, art. 121, art. 129, art. 132, art. 135, art. 137, art. 138, art. 140–142, art. 143, art. 144, art. 146, art. 147, art. 150–152, art. 153, art. 155–159, art. 162 oraz art. 164–169, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
4) art. 2 pkt 16 lit. b, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 9, art. 44 pkt 17 lit. a tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, pkt 17 lit. b i pkt 18 lit. b tiret trzecie oraz art. 119, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
5) art. 6 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.;
6) art. 6 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 2a, pkt 2 lit. c, pkt 6, pkt 10 i pkt 24 lit. c oraz art. 139, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
7) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;
8) art. 31 pkt 21 oraz art. 46 pkt 1 i pkt 2 lit. a w zakresie art. 70 ust. 3 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r;
9) art. 1 pkt 40 lit. b i pkt 42, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

Informacja za MEN:
Wprowadzone w ustawie rozwiązania dotyczą przede wszystkim:
1. organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie;
2. modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
3. wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół;
4. wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców;
5. umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych;
6. wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego jako warunku ukończenia szkoły;
7. możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie;
8. wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
9. zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia;
10. zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych;
11. ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo);
12. organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
13. zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Ponadto ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie:

 • możliwości zapewnienia przez gminę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku;
 • zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole podstawowej;
 • obowiązku upowszechnienia przez organ prowadzący szkołę informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów, finansowanych ze środków publicznych;
 • umożliwienia awansu zawodowego nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;
 • łączenia klas w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych oraz łączenia klas w szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.

Zmiany wprowadzone w ustawie z innych obszarów dotyczą m.in.:

 • kwestii związanych z eksperymentem pedagogicznym oraz z funkcjonowaniem szkół eksperymentalnych, określono konieczność sprawowania opieki nad eksperymentem przez właściwą dla zawodu jednostkę naukową;
 • zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe;
 • ujednolicenia sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
 • umożliwienia uczniom szkoły ponadpodstawowej realizującym indywidualny program lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego (w okresie przejściowym) dla absolwentów klas ponadgimnazjalnych;
 • wymogów w zakresie postaci i formy podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego; podręcznik wydawany w postaci papierowej będzie także dostępny w wersji cyfrowej na informatycznym nośniku danych lub w internecie.

Oprócz zmian w ustawie – Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty znowelizowane zostały 44 ustawy. Zmiany w nich dokonywane w większości obejmują konsekwencje wynikające z wprowadzenia do porządku prawnego nowych regulacji dotyczących kształcenia zawodowego.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na postulowane m.in. przez związki zawodowe zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, dotyczące oceny pracy nauczycieli. Wydłużono okresy dokonywania obowiązkowej oceny pracy nauczyciela z trzech do pięciu lat, a także uchylono przepisy zobowiązujące dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny do ustalenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Sprecyzowano też termin (7 dni roboczych), w jakim dyrektor szkoły ma obowiązek wydania nauczycielowi ubiegającemu się o urlop dla poratowania zdrowia skierowania na badanie lekarskie.
Ponadto ustawa zawiera obszerne przepisy przejściowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań.
Informacja na stronie MEN => kliknij tutaj <=

 

Ustawa zmienia:
1) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)
2) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)
3) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
4) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900),
5) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),
6) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203),
7) ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 poz. 2153),
oraz
8) ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
9) ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
10) ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
11) ustawę z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
12) ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
13) ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
14) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
15) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
16) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
17) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
18) ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
19) ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
20) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
21) ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
22) ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
23) ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
24) ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych,
25) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
26) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
27) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
28) ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
29) ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
30) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
31) ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
32) ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
33) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
34) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
35) ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,
36) ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
37) ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
38) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
39) ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,
40) ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
41) ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
42) ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie,
43) ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa,
44) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pdf

Dz. U. poz. 2153
Data ogłoszenia: 2018-11-16


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 2140
Data ogłoszenia: 2018-11-14
Data wejścia w życie: 2018-11-29

 

W zmienianym rozporządzeniu m.in.:
1) znalazły się nowe regulacje dotyczące obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami oraz określono co powinien zawierać taki rejestr (w rejestrze będą wpisywane: data, miejsce i godzina wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzina powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczba uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora);

2) określono obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu oraz uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

3) uszczegółowiono warunki przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki;

4) zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły (szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku, jak dotychczas);

5) wprowadzenia obowiązek zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego dotyczącej długość przerw międzylekcyjnych oraz ich organizacji w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki;

6) jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;

7) rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego, a obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy;

8) uszczegółowiono zapisy dotyczące warunków przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin;

9) wskazano warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach (§ 38). Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839, z późn. zm.) broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Strzelnice oraz ich regulamin muszą być zgodne z przepisami ww. ustawy. Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba, która spełnia warunki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 wymienionej ustawy, a uczniów przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią;

10) określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego (§ 44a). Protokół sporządza się w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie. Przewiduje się także możliwość wydłużenia tego terminu w zależności od uzasadnionych okoliczności (ust. 2).

Zmiany wchodzą w życie 29 listopada 2018 r., ale należy pamiętać, że dyrektorzy szkół i placówek mają czas do dnia 1 marca 2019 r., aby:
1) dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia w nowym brzmieniu;
2) zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 2029
Data ogłoszenia: 2018-10-23
Data wejścia w życie: 2018-11-06

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669), zgodnie z którym, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma określić w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, warunki wynagrodzenia jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację.
W art. 184 ust. 1 ww. ustawy zobowiązano publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (z wyłączeniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez właściwych ministrów) do uzyskania akredytacji stanowiącej potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.
Akredytacja będzie przyznawana na okres 5 lat. Dotychczas placówki doskonalenia nauczycieli mogły, ale nie były obowiązane, posiadać akredytacji.
Funkcjonujące obecnie placówki doskonalenia nauczycieli, które nie posiadają akredytacji, będą miały czas na jej uzyskanie do dnia 31 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).
Natomiast placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów art. 77a ust. 4-12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248, z 2014 r. poz. 840 oraz z 2016 r. poz. 484 i 485) zachowają akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Akredytację przyznawać będzie kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki doskonalenia nauczycieli.
Warunki, jakie musi spełnić placówka doskonalenia nauczycieli, aby mogła uzyskać akredytację, zostały określone w art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, natomiast w rozporządzeniu określono szczegółowe warunki jej uzyskania.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych pdf

Dz. U. poz. 2011
Data ogłoszenia: 2018-10-19
Data wejścia w życie: 2018-10-20

 

Zmieniane rozporządzenie wprowadza przepisy, które stanowić mają podstawę prawną do wydawania mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zarówno szkół publicznych, jak i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

mLegitymacja szkolna stanowi mobilną wersję legitymacji szkolnej, czyli legitymację szkolną utworzoną w postaci i formie pozwalającej na jej przechowywanie przez uczniów na urządzeniach mobilnych. mLegitymacja szkolna będzie przechowywana na urządzeniu mobilnym przy wykorzystaniu publicznej aplikacji mobilnej zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji, przeznaczonej do obsługi mobilnych dokumentów elektronicznych, zwanych „mDokumentami”.

Legitymacja taka będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną.
mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810).

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności jednej z wyżej wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji szkolnych, szkoła wydająca mLegitymacje szkolne będzie zobowiązana do prowadzenia imiennej ewidencji wydanych dokumentów.
W załączniku nr 4 do zmienianego rozporządzenia określone są graficzne wzory ważnej oraz nieważnej mLegitymacji szkolnej oraz opis wymaganych dla tego typu dokumentu elementów informacyjnych, funkcjonalnych oraz takich, jak hologram i flaga Polski, które pozwalać będą na weryfikację autentyczności tego dokumentu.

W rozporządzeniu poprawiono również pomyłkę w załączniku nr 1, w którym w ust. 18 błędnie podano rok uchwalenia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jako 2017 rok zamiast 2016 rok.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego pdf

Dz. U. poz. 1855
Data ogłoszenia: 2018-09-28
Data wejścia w życie: 2018-09-29


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1740
Data ogłoszenia: 2018-09-07
Data wejścia w życie: 2018-09-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 1679
Data ogłoszenia: 2018-08-31
Data wejścia w życie: 2019-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 września 2018 r. i dotyczy korekty w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

 

Rozporządzenie wprowadza nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla:
     * branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dla szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 oraz
     * szkoły policealnej (nowy załącznik nr 6a, określony jako załącznik nr 2 do projektowanego rozporządzenia), która również będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w semestrach I, a w następnych latach w kolejnych semestrach tych szkół.

W pozostałych semestrach szkoły policealnej będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 6 (tj. w roku szkolnym 2019/2020 w semestrach II–V, a w roku szkolnym 2020/2021 w semestrach IV i V).

Rozporządzenie wprowadza również korektę w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w części opisującej treści nauczania – wymagania szczegółowe dla przedmiotu matematyka (zmiana w § 1 pkt 2 rozporządzenia, dotycząca obecnie obowiązującego załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego pdf

Dz. U. poz. 1675
Data ogłoszenia: 2018-08-30
Data wejścia w życie: 2018-09-01

 

Rozporządzenie określa:

  1. treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego,
  1. warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz
 1. wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe pdf

Dz. U. poz. 1670
Data ogłoszenia: 2018-08-30
Data wejścia w życie: 2018-08-31


Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pdf

Dz. U. poz. 1669
Data ogłoszenia: 2018-08-30
Data wejścia w życie: 2018-10-01, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33–36 i 39 oraz art. 167,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W art. 22 zmienione zostają art. 9a, art. 9c oraz art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560)

 

W art. 156 ustawy zmieniony zostaje art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) dotyczący eksperymentu pedagogicznego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1647
Data ogłoszenia: 2018-08-27
Data wejścia w życie: 2018-09-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych pdf

Dz. U. poz. 1630
Data ogłoszenia: 2018-08-24
Data wejścia w życie: 2018-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 2 marca 2019 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych pdf

Dz. U. poz. 1601
Data ogłoszenia: 2018-08-21
Data wejścia w życie: 2018-09-01

 

Rozporządzenie określa wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, przez:
1) nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych;
2) nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1574
Data ogłoszenia: 2018-08-16
Data wejścia w życie: 2018-09-01


Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pdf

Dz. U. poz. 1560
Data ogłoszenia: 2018-08-13
Data wejścia w życie: 2018-08-28

 

W rozdziale 15 „Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe” w art. 77 zmieniony zostaje art. 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) – art. 90u w ust. 1 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie oraz w ust. 4 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki pdf

Dz. U. poz. 1533
Data ogłoszenia: 2018-08-09
Data wejścia w życie: 2018-09-01


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1531
Data ogłoszenia: 2018-08-09
Data wejścia w życie: 2018-08-10


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 1498
Data ogłoszenia: 2018-08-07
Data wejścia w życie: 2018-08-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą pdf

Dz. U. poz. 1494
Data ogłoszenia: 2018-08-06
Data wejścia w życie: 2018-08-07


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 1486
Data ogłoszenia: 2018-08-06
Data wejścia w życie: 2018-08-07


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym pdf

Dz. U. poz. 1485
Data ogłoszenia: 2018-08-06
Data wejścia w życie: 2018-09-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 1478
Data ogłoszenia: 2018-08-03
Data wejścia w życie: 2018-08-04


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 1477
Data ogłoszenia: 2018-08-03
Data wejścia w życie: 2018-08-04


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 1457
Data ogłoszenia: 2018-07-31


Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 1290
Data ogłoszenia: 2018-07-04
Data wejścia w życie: 2018-07-19

 

Ustawa określa skład komisji konkursowej powołanej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
W ustawie dodano również zapis, że uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe pdf

Dz. U. poz. 1274
Data ogłoszenia: 2018-06-29
Data wejścia w życie: 2018-06-30


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Dz. U. poz. 1193
str. 1-33  pdf
str. 34-199  pdf
str. 200-351  pdf
str. 352-523 pdf

Data ogłoszenia: 2018-06-21
Data wejścia w życie: 2018-06-22, z wyjątkiem § 21, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1161
Data ogłoszenia: 2018-06-15
Data wejścia w życie: 2018-06-16


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego pdf

Dz. U. poz. 1133
Data ogłoszenia: 2018-06-12
Data wejścia w życie: 2018-09-01

 

Rozporządzenia określa szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz tryb postępowania odwoławczego.
Szczegółowe kryteria nauczycieli odnoszą się do obowiązków ustawowych oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.
W § 2 – 5 rozporządzenia określone są szczegółowe kryteria oceny pracy odpowiednio nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.
Zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciel stażysta będzie oceniany w oparciu o 9 kryteriów oceny pracy.
Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego będą obejmować kryteria określone dla nauczyciela stażysty oraz 5 kryteriów oceny pracy określonych dla nauczycieli kontraktowych.
Nauczyciela mianowanego ocenia się z uwzględnieniem kryteriów określonych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, a dodatkowo 5 kryteriów przewidzianych dla nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego.
Dla nauczyciela dyplomowanego, obok konieczności spełnienia kryteriów określonych dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, określa się 2 kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione przez wszystkich nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego, a ponadto nauczyciele ci muszą spełnić dwa kryteria, wskazane przez siebie, spośród czterech do wyboru.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki pdf

Dz. U. poz. 1055
Data ogłoszenia: 2018-06-01
Data wejścia w życie: 2018-06-02

 

Nowe rozporządzenie w części powtarza rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1516, z późn. zm.), które zachowało moc w odniesieniu do szkół i placówek „starego” ustroju szkolnego na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.).
Nowymi rozwiązaniami w opublikowanym rozporządzeniu są:
1) ustalenie trzech form, w jakich jest organizowane krajoznawstwo i turystyka, uwzględniających specyfikę organizowanej formy (np. przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem w przypadku, gdy program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych);
2) odstąpienie od używania pojęcia „imprezy”, które w praktyce nie było stosowane przez szkoły i placówki, a ponadto bywało kojarzone z analogicznym pojęciem występującym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.), co powodowało wątpliwości, czy do szkół i placówek systemu oświaty nie stosuje się obowiązków określonych w tej ustawie dla organizatorów imprez turystycznych. W nowym rozporządzeniu określono następujące formy krajoznawstwa i turystyki organizowane przez szkoły i placówki:
a) wycieczki przedmiotowe,
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne i
c) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
3) odstąpienie od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły. W efekcie, funkcję kierownika wycieczki może sprawować jedynie wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik pedagogiczny tej szkoły; pracownik pedagogiczny szkoły, ze względu na specyfikę swojej pracy i realizowanych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiada wystarczające kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe do sprawowania prawidłowej i odpowiedzialnej opieki nad uczniami.
Organizowanie dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki może być wspierane przez radę szkoły lub radę rodziców z gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zgodnie z art. 80 ust. 3 i art. 84 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe. Możliwość finansowania wycieczek z tych źródeł może być bowiem przewidziana w regulaminie rady szkoły lub rady rodziców.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1037
Data ogłoszenia: 2018-05-30
Data wejścia w życie: 2018-05-31


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1024
Data ogłoszenia: 2018-05-29
Data wejścia w życie: 2018-05-30


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1023
Data ogłoszenia: 2018-05-29
Data wejścia w życie: 2018-05-30, z wyjątkiem § 33 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych pdf

Dz. U. poz. 1000
Data ogłoszenia: 2018-05-24
Data wejścia w życie: 2018-05-25

 

Ustawa w art. 154 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) – po art. 108 dodaje się art. 108a, który określa możliwość oraz warunki wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 996
Data ogłoszenia: 2018-05-24


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Dz. U. poz. 939
str. 1-46 pdf
str. 47-262 pdf
str. 263-469 pdf
Data ogłoszenia: 2018-05-18
Data wejścia w życie: 2018-05-19, z wyjątkiem § 25, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Rozporządzenie określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego, tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przepisy materialne rozporządzenia zawierają uregulowania odnoszące się do szkół nowego ustroju szkolnego. Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do szkół podstawowych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych w okresie przejściowym zostały określone w przepisach przejściowych.
Wykaz wzorów druków szkolnych, które będą obowiązywały w tych szkołach zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. Jednocześnie w przepisach przejściowych określono poszczególne lata szkolne, w których będą obowiązywały wzory druków określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz lata szkolne, od których będą stosowane druki według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
W zakresie merytorycznym rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).
W przepisach przejściowych określono poszczególne lata szkolne, w których będą obowiązywały wzory druków określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz lata szkolne, od których będą stosowane druki według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
W odniesieniu do arkuszy ocen w przepisach przejściowych wskazano, że dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy są prowadzone do czasu zakończenia przez uczniów nauki w danej szkole. Również dotychczasowe indeksy zachowują ważność i są wypełniane do czasu zakończenia kształcenia przez ucznia albo słuchacza w danej szkole.
Wskazano także na jakich drukach zakłada się i prowadzi arkusze ocen w poszczególnych typach szkół. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych arkusze ocen zostały określone w załączniku nr 7. Do tego załącznika wprowadzono także arkusz dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Dla tych uczniów w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 zakładany będzie arkusz ocen na druku odpowiednio nr 53b i 63m. Ten arkusz w roku szkolnym 2017/2018 dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach pdf

Dz. U. poz. 744
Data ogłoszenia: 2018-04-17
Data wejścia w życie: 2018-09-01

 

W załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860) wprowadzono podstawę programową dla nowego zawodu – Monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy zawodu 712906):
1) w części I załącznika „Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego” w tabeli zatytułowanej „Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia” dodano pozycję dotyczącą kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej;
2) w części II załącznika w postanowieniach dotyczących efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów w PKZ (BD.c) uwzględniono nowy zawód – Monter stolarki budowlanej;
3) w części II załącznika w postanowieniach dotyczących efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określono efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej;
4) w części III załącznika dodano opis kształcenia w zawodzie Monter stolarki budowlanej.

Dokonano również zmian o charakterze korygującym w opisie kształcenia w zawodzie Technik teleinformatyk (symbol cyfrowy zawodu 351103) w pkt 4 w części obejmującej „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie”, polegających na zastąpieniu rozwinięcia skrótu „PPP” z błędnie sformułowanego – „partnerstwo publiczno-prywatne” na prawidłowo sformułowane „Point-to-Point Protocol”. Zmiana ta nie będzie wymagała dostosowania pomieszczeń dydaktycznych w szkołach do realizacji zajęć według zmienionej podstawy programowej w tym zawodzie.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej pdf

Dz. U. poz. 694
Data ogłoszenia: 2018-04-09
Data wejścia w życie: 2018-04-10


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej pdf

Dz. U. poz. 693
Data ogłoszenia: 2018-04-09
Data wejścia w życie: 2018-04-10


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 691
Data ogłoszenia: 2018-04-09
Data wejścia w życie: 2018-04-10 z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

         Rozporządzenie wprowadza:
1) nową regulację stwarzającą możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej;
2) regulację dostosowującą polegającą na konieczności uzyskania zgody organu prowadzącego szkołę w przypadku zamiaru rozwinięcia nazwy szkoły o wskazanie kierunku kształcenia zawodowego lub wskazanie organu prowadzącego;
3) nową regulację wskazującą, że dodatkowe określenie w nazwie szkoły lub przedszkola, powinno zostać dodane bezpośrednio po nazwie przedszkola lub szkoły, określonych w dotychczasowych przepisach rozporządzenia;
4) doprecyzowanie terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok szkolny, zarówno przez zakładowe organizacje związkowe, jak i przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni, jak było dotychczas;
5) dookreślenie czasu potrzebnego na wydanie opinii przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły lub przedszkola – zamiast dotychczasowej regulacji mówiącej o 4 dniach, wprowadzono termin 4 dni roboczych;
6) dookreślenie czasu potrzebnego na zatwierdzenie zmian do arkuszy organizacji przez organ prowadzący – zamiast dotychczasowej regulacji mówiącej o 7 dniach, wprowadzono termin 7 dni roboczych;
7) zmiany w zakresie treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli – oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego zajęć;
8) nową regulację dotyczącą umieszczania w arkuszu organizacji informacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – informacje te dotyczą liczby nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji;
9) nową regulację określającą konieczność wpisania w arkusz organizacji szkoły podstawowej, oprócz liczby godzin zajęć świetlicowych, także liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej oraz liczby nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
10) zmianę § 6 ust. 5 pkt 9 o charakterze porządkującym, która stwarza możliwość tworzenia oddziałów szkoły specjalnej i oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej zorganizowanych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
          Ponadto, zmiany rozporządzenia odnoszą się do zasad podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie – Prawo oświatowe ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie ma możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły będzie miał możliwość podziału oddziału w przypadku, gdy oddział zwiększy się o nie więcej niż 2 uczniów, natomiast nie będzie miał takiego obowiązku (jak było dotychczas). Podział oddziału będzie obowiązkowy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów. Zasady podziału oddziału klasy I–III szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego będą obowiązywały od dnia 1 września 2018 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. pdf

Dz. U. poz. 655
Data ogłoszenia: 2018-03-30
Data wejścia w życie: 2018-04-01

 

Rozporządzenie określa:
1) sposób przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej.

We wzorach formularzy nie uległ zmianie sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, uwzględniono natomiast nowy sposób rozliczania dotacji w związku ze zmianą zasad ustalania przez dyrektora szkoły zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych (art. 56 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

W rozporządzeniu ustalono nowe terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę. Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa odpowiednio w art. 55 ust. 3 oraz art. 113 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w terminie do:
1) dnia 4 czerwca – w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego, który został przekazany w terminie od 15 kwietnia do dnia 5 maja;
2) dnia 9 sierpnia – w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego, który został przekazany w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
3) dnia 15 października – w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego, który został przekazany w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.


Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej pdf

Dz. U. poz. 650
Data ogłoszenia: 2018-03-30
Data wejścia w życie: 2018-04-30

 

Ustawa zmienia ust. 2 w art. 170 ustawy – Prawo oświatowe, który otrzymuje brzmienie: „2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).”.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 638
Data ogłoszenia: 2018-03-29
Data wejścia w życie: 2018-04-01

 

Rozporządzenie określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wprowadza zmiany w zakresie punktu 4 załącznika do rozporządzenia, tj. tabeli: Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 kwietnia 2018 r.
Zmiana dotyczy likwidacji ostatniego (czwartego) poziomu wykształcenia w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli (pozostałe wykształcenie) i połączenia go z trzecim poziomem wykształcenia (tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).
Dla nauczycieli zlikwidowanego czwartego poziomu wykształcenia „pozostałe wykształcenie” będą obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego takie same jak dla nauczycieli trzeciego poziomu wykształcenia. Nauczyciele otrzymujący dotychczas wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze stawkami z czwartego poziomu wykształcenia to w szczególności nauczyciele, którzy ukończyli:
• studium nauczycielskie;
• studium wychowania przedszkolnego;
• studium nauczania początkowego;
• pedagogiczne studium techniczne.
Ponadto są to osoby posiadające tytuł mistrza w zawodzie, tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 628
Data ogłoszenia: 2018-03-28
Data wejścia w życie: 2018-04-09, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r. i dotyczą przepisu zmieniającego § 15 w pkt 2 lit. d i e rozporządzenia oraz § 2 niniejszego rozporządzenia.
Zgodnie z terminem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, określonymi w art. 147 tej ustawy, od dnia 1 września 2018 r. w systemie oświaty nie będzie asystenta nauczyciela lub asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy. Jednakże w okresie przejściowym do dnia 31 sierpnia 2020 r. ww. osoby mogą być nadal zatrudnione, zatem w tym okresie w bazie danych SIO będzie się gromadzić o nich dane na podstawie przepisu przejściowego (§ 2 rozporządzenia).
2) § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i dotyczy przepisu zmieniającego § 29 rozporządzenia w zakresie dodania pkt 16. Zgodnie z terminem wejścia w życie odpowiedniego przepisu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, określonym w art. 147, dodatek za wyróżniającą pracę nauczyciel dyplomowany będzie mógł otrzymać od dnia 1 września 2020 r.

 

           Rozporządzenie w § 1 zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie, wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
        W § 2 rozporządzenia wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach danych, o których mowa w § 15 pkt 2 rozporządzenia, gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia:
1) asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.
2) asystentów wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.
Wyżej wymienione osoby mogą być zatrudniane nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
      Ponadto w § 3 niniejszego rozporządzenia przewiduje się odpowiednie stosowanie § 3 pkt 6 rozporządzenia w stosunku do dotacji dla publicznych szkół artystycznych, w tym szkół w których zorganizowano internat, przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia – odesłanie do przepisów przejściowych zawartych w art. 111 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ww. przepisami dotacje te są przekazywane do dnia 31 sierpnia 2022 r., dlatego zasadnym jest gromadzenie do tego czasu danych dotyczących tych dotacji w bazie danych SIO.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. pdf

Dz. U. poz. 615
Data ogłoszenia: 2018-03-26
Data wejścia w życie: 2018-04-01

 

Rozporządzenie podtrzymuje rozwiązania z rozporządzenia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441 oraz z 2017 r. poz. 590), tj. wysokość wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej w przedmiotowym rozporządzeniu są takiej samej wysokości jak dotychczasowe wskaźniki.
Rozporządzenie umożliwia w latach 2018 i 2019 zakupienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będących uczniami danych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz danych klas dotychczasowego gimnazjum i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3 ustawy, o wartości większej niż przewidziana w art. 113 ust. 5 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy. Mechanizm zwiększania kwot dotacji celowej polega na pomnożeniu odpowiednich kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 i art. 114 ust. 3 ustawy, przez wskaźniki określone w niniejszym rozporządzeniu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych pdf

Dz. U. poz. 611
Data ogłoszenia: 2018-03-23
Data wejścia w życie: 2018-04-01

 

Rozporządzenie utrzymuje wskaźniki na takim samym poziomie jak w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 617), z wyjątkiem wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, gdzie wskaźnik zostaje zwiększony, co winno umożliwić uczniom w większym stopniu korzystanie z zajęć rozwijających: funkcjonowanie osobiste i społeczne, komunikowanie się i kreatywność.
Zwiększono i ujednolicono wskaźnik zwiększający kwotę dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w przypadku klas I–III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów. Wskaźnik zwiększający kwotę dotacji celowej dla ww. uczniów niepełnosprawnych został określony w wysokości 2,8, co umożliwi dyrektorom szkół podstawowych na zapewnienie odpowiednich podręczników lub materiałów edukacyjnych. Natomiast wskaźnik zwiększający kwotę dotacji celowej na ww. podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym pozostał w wysokości 2,0, a w przypadku uczniów słabowidzących został zmniejszony do wysokości 2,1, co nadal pozwoli na zapewnienie odpowiednich podręczników lub materiałów edukacyjnych przez dyrektorów szkół podstawowych.
Zmniejszono i ujednolicono wskaźnik na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących (podręczniki do kształcenia specjalnego nie wydrukowane w druku powiększonym) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Zmianie nie ulegają wskaźniki w przypadku:
1) uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym oraz
2) uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystać będą z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych i niewydrukowanych w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych.
W roku szkolnym 2018/2019 dyrektorzy szkół podstawowych, do których będą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, niesłyszący, słabosłyszący, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
1) klasy II szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 210 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ww. uczniów niepełnosprawnych,
2) klasy V szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 378 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ww. uczniów niepełnosprawnych,
3) klasy VIII szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 525 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ww. uczniów niepełnosprawnych.
Dyrektorzy szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, tj. uczniowie:
1) klasy II szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 150 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2) klasy II szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 140 zł na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
3) klasy V szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 360 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
4) klasy V szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 70 zł na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5) klasy VIII szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 500 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) klasy VIII szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 70 zł na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Dyrektorzy szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie niewidomi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
1) klasy II szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 1500 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do kształcenia specjalnego lub materiały edukacyjne, wydrukowane w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych,
2) klasy II szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 1000 zł na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, wydrukowane w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych,
3) klasy V szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 3 600 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do kształcenia specjalnego lub materiały edukacyjne, wydrukowane w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych,
4) do klasy V szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 500 zł na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, wydrukowane w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych;
5) klasy VIII szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 5000 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do kształcenia specjalnego lub materiały edukacyjne, wydrukowane w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych,
6) klasy VIII szkoły podstawowej będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 500 zł na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, wydrukowane w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych.
Rozporządzenie przewiduje także przepis przejściowy ustalający wysokość wskaźników w okresie przejściowym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 588
Data ogłoszenia: 2018-03-21
Data wejścia w życie: 2018-03-22

 

Rozporządzenie określa, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze ustala się dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 rozporządzenia przez liczbę 21, tj. tak samo jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
Rozporządzenie uchyla § 1 ust. 1 pkt 7, co jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dokonanej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z dniem 1 stycznia 2018 r. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela został uchylony art. 19 przewidujący możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. W przypadku przeniesienia do pracy w innej szkole w innej miejscowości nauczycielowi przysługiwał m.in. dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. W związku z uchyleniem ww. art. 19 w przedmiotowym rozporządzeniu wprowadzona zostaje zmiana o charakterze dostosowującym polegającą na uchyleniu w § 1 w ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Jednocześnie w przepisie § 2 rozporządzenia zmieniającego wprowadza się przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku nauczycieli przeniesionych do innej szkoły przed dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie dotychczasowego art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy – oprócz składników wynagrodzenia wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia – uwzględnia się ponadto dodatek za uciążliwość pracy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 467
Data ogłoszenia: 2018-03-02
Data wejścia w życie: 2018-09-01

 

Podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia jest poprzedzona częścią wstępną, w której określone zostały:
1) główne cele kształcenia w szkole ponadpodstawowej;
2) najważniejsze umiejętności (kluczowe kompetencje), które powinny być rozwijane w ramach kształcenia w szkole ponadpodstawowej;
3) najważniejsze zadania szkoły ponadpodstawowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej;
4) główne cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.
Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole ponadpodstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji (Ustawa dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475)).

Załącznik nr 1 obejmuje podstawę programową dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.
Załącznik nr 2 obejmuje podstawę programową dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
Załącznik nr 3 obejmuje podstawę programową dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 275 ust. 2, art. 276 ust. 2 i art. 277 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w latach szkolnych:
1) 2017/2018–2021/2022 – w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
2) 2017/2018–2022/2023 – w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum,
3) 2017/2018–2019/2020 – w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
– stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji pdf

Dz. U. poz. 403
Data ogłoszenia: 2018-02-22
Data wejścia w życie: 2018-03-09

 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany struktury szkolnictwa wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została m.in. 8-letnia szkoła podstawowa, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Dlatego konieczne jest ustalenie ramowego programu szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających i oceniających zadania na egzaminie ósmoklasisty.
Rozporządzenie wprowadza zmiany, których celem jest dostosowanie treści rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ww. ustawie. Stąd też m.in.:
1) w zakresie egzaminu ósmoklasisty ustalone zostały ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów tego egzaminu (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia), które stanowią załączniki nr 11-14 do rozporządzenia (zmiana w § 1 rozporządzenia);
2) w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zaktualizowane zostały odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach (zmiana w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a i b);
3) w § 2 uchyla się ust. 4 dotyczący dołączanej do wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów zgodny na przetwarzanie danych osobowych, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku wynika z przepisu prawa – z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dlatego dodatkowe pozyskiwanie zgodny kandydata na egzaminatora na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wpisania do ewidencji egzaminatorów jest zatem zbędne.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną pdf

Dz. U. poz. 301
Data ogłoszenia: 2018-02-02
Data wejścia w życie: 2018-02-03

 

Wydanie rozporządzenia jest wykonaniem przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). – ze zmianami merytorycznymi uwzględniającymi nowy ustrój szkolnictwa artystycznego.
W zakresie merytorycznym rozporządzenie w większości regulacji pozostaje tożsame z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. poz. 1099).
Rozporządzenie w stosunku do ww. rozporządzenia Ministra Kultury z 2003 r. uzupełnia i doprecyzowuje:
1) dane jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej;
2) warunki udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej;
3) elementy jakie powinno zawierać zezwolenie na założenie szkoły.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii pdf

Dz. U. poz. 214
Data ogłoszenia: 2018-01-25
Data wejścia w życie: 2018-01-26

 

Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na mocy której dokonano zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. zm.), zgodnie z którymi podstawę do działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii stanowi Narodowy Program Zdrowia, a nie Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Ponadto w terminie do 26 marca 2018 r. szkoły i placówki muszą uzupełnić program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), uwzględniając diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego pdf

Dz. U. poz. 197
Data ogłoszenia: 2018-01-24
Data wejścia w życie: 2018-01-25

 

Konieczność wprowadzenia przedmiotowej zmiany wynika z faktu uchylenia z dniem 1 września 2017 r. części regulacji odnoszącej się do zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, w tym przepisów dotyczących zadań, których realizacja stanowi kryterium oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, ujętych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Obecnie zakres przepisów dotyczących zarządzania szkołami i placówkami publicznymi zawiera ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W konsekwencji powyższego odesłania ujęte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego odnoszą się do uchylonych przepisów i muszą być zastąpione właściwymi odesłaniami. Wprowadzone zmiany mają charakter techniczny bowiem treść przepisów, do których odsyłało poprzednie rozporządzenie w stosunku do treści przepisów, do których odsyła rozporządzenie po nowelizacji nie uległa zmianie.