Omówienie zmian w prawie oświatowym w 2016 r.

Dziennik Ustaw w 2016 roku – ostatnia pozycja 2306

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych pdf

Data ogłoszenia: 2016-12-31
Data wejścia w życie:
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 2306
________________________________________
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 pdf

W rozporządzeniu, w stosunku do poprzednich przepisów, wprowadzono następujące zmiany:
1) Uwzględnienie dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w subwencji oświatowej. Wprowadzenie oddzielnych wag dla 6-latków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dodatkowo wprowadzenie tzw. wagi wiejskiej dla 6-latków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także zmianę definicji zadań pozaszkolnych.
2) Uwzględnienie wskaźnika zwiększającego o 5,04% liczbę uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego (według stanu na dzień 30 września 2016 r.).
3) Uwzględnienie w sposobie podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zmniejszającego o 11,08% liczbę uczniów gimnazjów ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego (według stanu na dzień 30 września 2016 r.).
4) Zwiększenie wartości wagi dla uczniów klas I – III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z 0,045 na 0,08.
5) Wprowadzenie wagi o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych. Od 10 września 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające tworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów nieznających lub słabo znających język polski.
6) Wprowadzenie nowej wagi o wartości 3 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli.
7) Zmianę wskaźnika w części SOA z 0,6 na 0,8 dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w tzw. edukacji domowej w związku z planowanymi zmianami w zakresie kształcenia tych uczniów.
8) Modyfikację zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego Di. Techniczna zmiana wzoru na wyliczenie wskaźnika Di polegając na uwzględnieniu wprost przypadku gdy w samorządzie nie wykazano w SIO liczby uczniów poprzez zmianę definicji wskaźnika Li. W definicji dodano warunek. Li = 1 gdy łączna liczba uczniów szkół w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero.
9) Uwzględnienie w rozporządzeniu zajęć z doradztwa zawodowego (nie wynikającego z realizacji zadań na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
10) Wprowadzenie wagi o wartości 0,25 dla dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem.
11) Usunięcie z algorytmu wagi dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli z uwagi na wejście w życie przepisów likwidujących kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych oraz zmiana definicji zadań szkolnych.

Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wejścia w życie:
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 2298


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych pdf
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wejścia w życie:
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 2248


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego pdf

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjów dla dorosłych oraz egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985).

Data ogłoszenia: 2016-12-29
Data wejścia w życie:
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 2223


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej pdf

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2129), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010).

Data ogłoszenia: 2016-12-27
Data wejścia w życie: 2017-01-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 2150


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pdf

Niniejsze rozporządzenie określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).

Data ogłoszenia:              2016-12-21

Data wejścia w życie:     2016-12-22

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               2094


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu pdf

Rozporządzenie określa sposób ustalania:

 • miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego komisji dyscyplinarnej oraz jego zastępców;
 • wynagrodzenia przewodniczącego składu orzekającego za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców – za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz za udział w postępowaniu dyscyplinarnym.

Ponadto, rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia obrońcy z urzędu.

Data ogłoszenia:              2016-12-16

Data wejścia w życie:     2017-01-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               2040


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego pdf

Nowe rozporządzenie powtarza co do istoty dotychczasowy stan prawny.

Rozporządzenie wprowadza zmiany dostosowujące w związku z likwidacją z dniem 1 października 2016 r. zakładów kształcenia nauczycieli. Z tego powodu w rozporządzeniu nie ma odniesienia do zakładów kształcenia nauczycieli.

Rozporządzenie uwzględnia również zmiany wprowadzone przez art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), zmieniający art. 6a ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z nową regulacją od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

W § 6 w ust. 2 określony jest zakres informacji, które powinna zawierać karta oceny pracy nauczyciela (w treści przepisu powtarza się elementy dotychczasowego wzoru dokumentu karty oceny pracy nauczyciela). Przepis ten będzie miał zastosowanie do karty oceny pracy sporządzanej zarówno przez dyrektora szkoły, jak i przez zespół oceniający. Odpis karty oceny pracy sporządzonej przez zespół oceniający również będzie włączany do akt osobowych nauczyciela.

Ponadto w § 7 ust. 5 wprowadza się przepis, że do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia, tj. do nowej oceny pracy należy sporządzić również kartę oceny pracy, którą się dołącza do akt osobowych.  W § 7 dodaje się także nowy ust. 7, zgodnie z którym zespół oceniający w przypadku podtrzymania kwestionowanej oceny pracy, sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia co do utrzymania tej oceny.

Zmiana zawarta w § 9 rozporządzenia ma charakter doprecyzowujący i dotyczy kryteriów oceny pracy dyrektora i sposobu dokonywania ocen cząstkowych.

 

Data ogłoszenia:              2016-12-15

Data wejścia w życie:     2017-01-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               2035


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-12-02

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1943


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-11-30

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1927


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-10-26

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1764


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wypoczynek

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9cc ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego, w rozporządzeniu określono:

1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy;

2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;

3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, zwanych dalej „egzaminatorami”;

4) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów;

5) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Osoby ubiegające się o wpis na listę arbitrów będą składały wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia) wraz z następującymi dokumentami:

1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;

b) wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy;

2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;

3) rekomendację, o której mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;

4) oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;

5) oświadczenie kandydata, że:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

O wpisaniu arbitra na listę arbitrów oraz o skreśleniu arbitra z tej listy, minister będzie powiadamiał zainteresowanego na piśmie. Listy arbitrów będą prowadzone według kolejności wpisu na listę arbitrów.

Arbitrów do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie wyznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu arbitrów na listę.

Określone zostały również stawki za zadanie egzaminacyjne rozpatrywane w ramach odwołania tj. 75zł i 125zł. Wysokość stawki będzie uzależniona od stopnia złożoności rozwiązania zadania, który będzie określał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W przypadku zorganizowania posiedzenia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego arbitrom będzie przysługiwał zwrot kosztów za przejazd i zakwaterowanie. W rozporządzeniu:

 • wskazano, iż arbitrom i egzaminatorom przysługiwał będzie zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu klasy II pociągu osobowego, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami;
 • przewidziano możliwość zwrotu kosztów podróży samochodem osobowych oraz sposób ich rozliczenia;
 • wskazano inne wydatki, jakie mogą być poniesione w czasie podróży;
 • wskazano, iż arbitrowi i egzaminatorowi przysługiwał będzie zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę niż dwudziestokrotność stawki diety, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 1502, z późn. zm.);
 • wskazano rodzaj dokumentacji poświadczającej poniesione przez arbitra i egzaminatora koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem;
 • wskazano termin rozliczenia i formę przekazania zwrotu poniesionych wydatków.

Data ogłoszenia:              2016-10-17

Data wejścia w życie:     2017-01-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1710


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego wypoczynek

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U z 2015 r. poz. 1281) wynika ze zmiany ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), polegającej m.in. na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej.

Rozporządzenie z dnia 5 października 2016 r. dostosowuje treści rozporządzenia do zmian wprowadzonych ww. ustawą. Stąd też:

 • w tytule rozporządzenia skreślono wyrazy „sprawdzianu i”;
 • w § 1 w ust. 1 uchylono pkt 1, informujący o tym, że przedmiotowe rozporządzenie określa warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej, i w związku z tym dokonano również zmian w § 3 i § 4;
 • nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do rozporządzenia, w którym w stosunku do obecnie obowiązującego skreślono: w tytule załącznika wyraz „sprawdzianu” oraz w wierszu tytułowym tabeli wyraz „sprawdzian/” oraz wiersz 1 i 2 tabeli.

Data ogłoszenia:              2016-10-14

Data wejścia w życie:     2016-10-29

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1691


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy wypoczynek

Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).

Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości. Za podstawę ustalania tego wynagrodzenia przyjęto stawkę dzienną wynagrodzenia eksperta merytorycznego w projekcie PO WER „Wspieranie realizacji pierwszego etapu wdrażania ZSK…” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Stawka ta została określona jako maksymalna kwota, która może zostać przyjęta jako podstawa do wyliczenia wynagrodzenia dla podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości z tytułu wykonywania umowy z ministrem właściwym. Uwzględniono nakład pracy związany z realizacją poszczególnych zadań podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości określonych w ustawie oraz częstotliwość wykonywania poszczególnych zadań. Dodatkowym składnikiem wynagrodzenia określonym w rozporządzeniu są koszty podróży służbowych w przypadku, gdy przedstawiciele podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wykonują zadania w miejscu innym niż jego siedziba.

Sposób obliczania ww. wynagrodzenia uwzględnia działania wykonywane przez przedstawicieli podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości w podmiotach upoważnionych przez instytucję certyfikującą do przeprowadzania walidacji zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy.

Koszty administracyjne realizacji umowy oraz koszty współpracy z innymi podmiotami zewnętrznego zapewniania jakości w odniesieniu do danej kwalifikacji rynkowej (art. 60 ust. 2 ustawy) i koszty sporządzenia sprawozdań określonych w art. 71 ust. 1 ustawy będą pokrywane poprzez zwiększenie o 10% wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o ustaloną w umowie stawkę dzienną.

Maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa pomiędzy ministrem właściwym a podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości, jest powiązany z określonym w art. 58 ust. 1 ustawy terminem wpisu na listę PZZJ, prowadzoną przez ministra koordynatora ZSK. Jeśli umowa zostanie zawarta na okres do końca obowiązywania wpisu na listę PZZJ, może ona zawierać warunkową klauzulę automatycznego przedłużenia na kolejny okres wpisu na tę listę w przypadku, kiedy minister koordynator ZSK przedłuży z urzędu wpis PZZJ będącego stroną umowy zgodnie z art. 58 ust 2-3 ustawy.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określony został regulamin pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę PZZJ. Regulamin przewiduje m.in. rozwiązanie organizacyjne polegające na odrębnym ocenianiu części wniosku dotyczących różnych grup kwalifikacji w przypadku, kiedy we wniosku określono więcej niż jedną grupę kwalifikacji zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dla zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej prac komisji, w regulaminie wprowadzono funkcję sekretarza niewchodzącego w skład komisji, pełnioną przez pracownika urzędu obsługującego ministra koordynatora ZSK.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa wzór umowy pomiędzy ministrem właściwym a podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy. W rozporządzeniu w § 6 oraz we wzorze umowy w § 6 ust. 4 określa się szczegółowe warunki rozwiązania umowy, w tym w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Zleceniobiorcę.

Data ogłoszenia:              2016-10-13

Data wejścia w życie:     2016-10-14

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1687


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy  wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-10-12

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1666


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-10-10

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1654


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli wypoczynek

Regulacje nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli nie odbiegają od dotychczasowych przepisów określających zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli, obowiązujących do dnia 30 września 2016 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – Dz. U. z 2014 r. poz. 1041, z późn. zm.).

Podstawowa zmiana dotyczy zwężenia katalogu podmiotów, które będą uprawnione do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. W związku z likwidacją zakładów kształcenia nauczycieli i dokonaną z uwagi na to zmianą treści upoważnienia ustawowego w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), możliwość prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie dotyczyła: placówek doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych i innych jednostek, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W rozporządzeniu uwzględniono ponadto zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) – został rozszerzony zakres zadań kuratora oświaty, określony w art. 31 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o opiniowanie planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W niniejszym rozporządzeniu dokonano także weryfikacji dotychczasowych wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Oprócz dotychczasowych wymogów niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli dodano konieczność wyrażania zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.).

Uregulowano też kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez cudzoziemców. W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia będzie znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.).

Doprecyzowano również zapis dotyczący zaświadczeń wydawanych nauczycielom po ukończeniu form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez szkoły wyższe i inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Ponadto, określając przypadki w jakich niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli może zostać wykreślona z ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia wprowadzono regulację, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu również na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce doskonalenia form dokształcania i doskonalenia.

Data ogłoszenia:              2016-09-30

Data wejścia w życie:     2016-10-01

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1591


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw wypoczynek

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 1202), które utraciło moc z dniem 1 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010). 

Rozporządzenie przewiduje – obok istniejących rozwiązań – możliwości tworzenia oddziału przygotowującego do nauki dla uczniów przybywających z zagranicy, w którym formy i metody kształcenia będą dostosowane do potrzeb edukacyjnych tych uczniów, którzy mogą mieć trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, bądź trudności w komunikacji związane z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego. 

Przy przyjmowaniu uczniów do odpowiedniej klasy lub w szkołach dla dorosłych na odpowiedni semestr dyrektor szkoły może kierować się nie tylko sumą liczby lat nauki ucznia, ale także wiekiem ucznia lub wnioskiem jego rodziców.

Data ogłoszenia:              2016-09-13

Data wejścia w życie:     2016-09-14

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1453


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wypoczynek

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych opublikowane w Dz. U. poz. 785.

Data ogłoszenia:              2016-09-07

Data wejścia w życie:     2016-09-08

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1408


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji wypoczynek

Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty polegającej m.in. na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej.

Data ogłoszenia:              2016-09-01

Data wejścia w życie:     2016-09-02

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1385


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wypoczynek

Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty polegającej m.in. na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej.

Data ogłoszenia:              2016-09-01

Data wejścia w życie:     2016-09-02

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1384


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-08-31

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1379


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wypoczynek

Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Data ogłoszenia:              2016-08-31

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1378


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wypoczynek

Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1118)

Data ogłoszenia:              2016-08-31

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1375


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty wypoczynek

Zmiany zawarte w rozporządzeniu mają charakter porządkujący i dostosowujący. 

M.in.: określono, że tłumaczenia na język polski dokumentów powinny być sporządzone przez konsula oraz tłumacza przysięgłego lub poświadczone. Dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 4 dopuszczało przedłożenie, wraz z wnioskiem o uznanie świadectw zagranicznych, jedynie tłumaczeń sporządzonych przez wymienione osoby. 

Kolejna zmiana polega na rezygnacji z określenia języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą poprzez odniesienie do katalogu języków obcych nowożytnych, z których można przystąpić odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego. W zamian proponuje się wskazać wprost języki obce nowożytne, spośród których wnioskodawca przystępujący do rozmowy sprawdzającej będzie mógł dokonać wyboru. Będą to, tak jak dotychczas, języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, a w przypadku gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego lub uprawnienia do kontynuacji nauki – angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Data ogłoszenia:              2016-08-31

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1369


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wypoczynek

Rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 668). Na mocy przepisów ww. ustawy zniesiono obowiązek realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy tzw. „godzin karcianych”. W związku z likwidacją tego obowiązku nauczyciele nie będą już rejestrować wymiaru realizowanych godzin, dlatego też uchylone zostały regulacje, które nakładały na nauczyciela obowiązek dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach „godzin karcianych” (zmiana w § 11 ust. 1 oraz uchylenie ust. 2 w § 13). 

Ponadto rozporządzenie zawiera również następujące zmiany o charakterze porządkującym: 

1) w § 15 ust. 2 rozporządzenia usunięto odesłania do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej,; 

2) w § 23 rozporządzenia zrezygnowano z odesłania do ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.); 

3) w § 28 rozporządzenia dokonano zmiany, która wynika ze zmian wprowadzonych przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010), w zakresie dotyczącym wydłużenia terminu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały do dnia 31 sierpnia 2019 r., a następnie z mocy prawa zostaną przekształcone w przedszkola.

Data ogłoszenia:              2016-08-31

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1368


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wypoczynek

Zmiana rozporządzenia jest konsekwencją zmian polegających na odejściu od przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

Ponadto rozporządzenie ustala nowy termin zakończenia prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych: w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

Data ogłoszenia:              2016-08-25

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1335


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji wypoczynek

Zgodnie z ustawą o ZSK poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisywany jest do kwalifikacji na podstawie porównania efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dokonanego przez zespół ekspertów.

Rozporządzenie określa:

 • warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów;
 • tryb powoływania ekspertów do zespołu;
 • procedurę porównywania efektów uczenia się z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia oraz sposób jej dokumentowania.

Data ogłoszenia:              2016-08-23

Data wejścia w życie:     2016-08-24 z wyjątkiem § 7, § 8, § 10 ust. 5 i § 11 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r.

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1321


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wypoczynek

Rozporządzenie uchyla w § 20 ust. 3 oraz w § 21 ust. 3, tak więc uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen uprawniającej do otrzymania promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć, a nie jak dotychczas wliczało się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

Data ogłoszenia:              2016-08-18

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1278


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej wypoczynek

W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

 • odstępuje się od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, danych dotyczących rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz danych dotyczących wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu;
 • określa się termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
 • ogranicza się liczbę określanych w rozporządzeniu terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanego dalej „SIO”;
 • przewiduje się gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, tj. asystentów nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystentów wychowawcy świetlicy;
 • doprecyzowuje się zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
 • doprecyzowuje się gromadzone w SIO informacje o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową. Jednocześnie proponuje się dodatnie w § 3 pkt 4 rozporządzenia lit. f–h, w celu umożliwienia gromadzenia w SIO danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników;
 • zaprzestaje się gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych;
 • wskazuje się pełen katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela;
 • dostosowuje się terminologię stosowaną w rozporządzeniu do terminologii używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty.

Data ogłoszenia:              2016-08-17

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1267


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach wypoczynek

W załączniku do rozporządzenia w sprawie postawy programowej kształcenia w zawodach wprowadzono podstawy programowe dla czterech nowych zwodów:

 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (symbol cyfrowy zawodu 311412);
 • Technik automatyk (symbol cyfrowy zawodu 311909);
 • Szkutnik (symbol cyfrowy zawodu 711504);
 • Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (symbol cyfrowy zawodu 817212).

Ponadto wprowadzono zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Technik pożarnictwa (symbol cyfrowy zawodu 311919).

Data ogłoszenia:              2016-08-11

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1212


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych wypoczynek

Wskazany w rozporządzenia zakres informacji został określony z uwzględnieniem informacji wskazanych w art. 83 ust.1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) oraz specyfiki kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych. Jednocześnie wskazany w rozporządzeniu zakres ma spowodować, że Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji będzie skutecznie realizował swoją funkcję informacyjną, a osoby poszukujące wiedzy o kwalifikacjach znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdą w nim wyczerpujące informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Informacje określone w rozporządzeniu będą przekazywane podmiotowi prowadzącemu rejestr przez uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze nadające daną kwalifikacje. Nie dotyczy to informacji o kodzie kwalifikacji w ZRK, która jest generowana automatycznie przez system informatyczny Rejestru.

Data ogłoszenia:              2016-08-09

Data wejścia w życie:     2016-08-10

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1204


Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wypoczynek

Ustawa reguluje kwestie związane z uwzględnianiem świadczenia wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto ustawa dokonuje wyłączenia ww. świadczeń i innych świadczeń niepodlegających egzekucji na podstawie art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego, spod egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego.

Data ogłoszenia:              2016-08-05

Data wejścia w życie:     2016-08-20

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1177


Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie wypoczynek

Ustawa wprowadza krajowe rozwiązania w zakresie stanowienia i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie w sposób zgodny z zasadami Światowego Kodeksu Antydopingowego, do których przestrzegania zobowiązuje art. 4 ust. 1 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu w dniu 19 października 2005 r. 

Ustawa modyfikuje definicję dopingu, określanego przez rodzaj zachowań, które rozbudowano i dostosowano do Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Ustawa zmierza także do uregulowania w sposób odmienny niż dotychczas kwestii dyscyplinarnych związanych z dopingiem w sporcie. Ustawa wyłącza bowiem stanowienie i realizację reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie spod wyłącznego uprawnienia polskiego związku sportowego przy jednoczesnym umocowaniu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do ich stanowienia. Zmiany te mają umożliwić ujednolicenie stosowanych w Polsce reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, wprowadzając w tym zakresie reguły stanowione przez właściwy do zwalczania dopingu w sporcie podmiot, tj. Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Data ogłoszenia:              2016-08-03

Data wejścia w życie:     2016-08-11

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1171


Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie wypoczynek

Ustawa podwyższa maksymalną wysokość nagród pieniężnych przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki za wybitne osiągnięcia sportowe. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej ma stanowić (jak dotychczas) kwota 2.300 zł. Zmianie uległa jej wysokość w ten sposób, że dotąd wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 14-krotności tej kwoty. Nowelizacja zaś zakłada, iż ma być to 35-krotność tej kwoty. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez ministra sportu i turystyki wybitnym sportowcom wzrośnie z 32.200 zł do 80.500 zł.

Data ogłoszenia:              2016-08-03

Data wejścia w życie:     2016-08-18

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1170


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach wypoczynek

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia określa na nowo grupy środków spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Rozporządzenie określa też wymagania, jakie powinny spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2016 r., niemniej jednak do 31 grudnia 2016 r. należy stosować rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1256).

 

Data ogłoszenia:              2016-08-01

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1154


Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wypoczynek

W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniono art. 176 Kodeksu pracy, zawężając zakres podmiotowy tego przepisu wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Kobiety te nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka.

Jednocześnie w § 2 art. 176 wprowadzono upoważnienie ustawowe do określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, wykazu ww. prac, obejmującego prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, oraz prace mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania. Prace te Rada Ministrów wskazywać będzie, kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Data ogłoszenia:              2016-07-19

Data wejścia w życie:     2016-08-03

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1053


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wypoczynek

Od 1 września 2016 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Zmiana ta jednak nie przynosi podwyżek dla nauczycieli, lecz ma charakter czysto formalny. Wynagrodzenie to zostało ponownie utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Data ogłoszenia:              2016-07-15

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1029


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wypoczynek

Rozporządzenie ustala wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych oraz cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Data ogłoszenia:              2016-07-14

Data wejścia w życie:     2016-07-15

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1022


Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wypoczynek

Najważniejsze zmiany:

 • w roku szkolnym 2016/2017 zniesiony obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum);
 • począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • już od roku szkolnego 2015/2016 osoby zadające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych – będą mogły je fotografować. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji pracy będzie miał obowiązek wyznaczyć innego egzaminatora niż ten, który pracę sprawdzał i oceniał;
 • ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 • w przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych dodanego języka obcego nowożytnego – innych pod względem poziomu zaawansowania, niż zakupione w latach poprzednich z dotacji celowej – organ prowadzący szkołę będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego, umożliwiając uczniom jego naukę na odpowiednim poziomie zaawansowania. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik;
 • terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty;
 • od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • doprecyzowano oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji);
 • wygaszenie z dniem 1 września 2018 r. szkół pomaturalnych: bibliotekarskich i animatorów kultury;
 • od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Data ogłoszenia:              2016-07-11

Data wejścia w życie:     2016-09-01, z wyjątkiem:

1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.;
2) art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3) art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27–29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72–76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24–26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
4) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69–71, pkt 77–79, art. 2 pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
5) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               1010


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-06-28

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               922


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5 wypoczynek

Rozporządzenie określa charakterystykę drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5.

Data ogłoszenia:              2016-06-27

Data wejścia w życie:     2016-06-28

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               915


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wypoczynek

Wprowadzono zmiany w § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.poz. 803).

Zmianie uległ określony w § 2 rozporządzenia harmonogram wprowadzenia zmiany obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Data ogłoszenia:              2016-06-23

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               896


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wypoczynek

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte będą dzieci 6-letnie.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2.

Data ogłoszenia:              2016-06-23

Data wejścia w życie:     2016-09-01 z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. (Załącznik nr 2 – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych)

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               895


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach wypoczynek

Rozporządzeni wprowadza zmiany wynikające ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1873) . W związku z powyższym, w załączniku do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach dokonano następujących zmian:

 • wprowadzono podstawy programowe dla trzech nowych zawodów:
 1. Jeździec (symbol cyfrowy zawodu 516408),
 2. Kierowca mechanik (symbol cyfrowy zawodu 832201),
 3. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (symbol cyfrowy zawodu 311515);
 • wykreślono postanowienia dotyczące podstawy programowej kształcenia w dotychczasowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa (symbol cyfrowy zawodu 311512);
 • dodano postanowienia dotyczące efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji M.46.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie w nowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (symbol cyfrowy zawodu 311515), wykreślając jednocześnie pozycję dotyczącą efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji M.43, wyodrębnionej w dotychczasowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa; kwalifikacje M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie ujęte w dotychczasowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa (symbol cyfrowy zawodu 311512), zostały wyodrębnione w nowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

 • dodano postanowienia dotyczące efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji R.27. Jeździectwo i trening koni wyodrębnionej w zawodach Jeździec (symbol cyfrowy zawodu 516408) i Technik hodowca koni (symbol cyfrowy zawodu 314203);
 • nadano nowe brzmienie pozycji dotyczącej kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego wyodrębnionej w zawodach Kierowca mechanik (symbol cyfrowy zawodu 832201) oraz Technik transportu drogowego (symbol cyfrowy zawodu 311927), ze względu na wprowadzenie nowego zawodu Kierowca mechanik oraz uwzględnienie w tej kwalifikacji efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późno zm.);
 • nadano nowe brzmienie pozycji dotyczącej efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – PKZ(A.ac) ze względu na nadanie nowego brzmienia kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego;
 • w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska (R) dodano postanowienia dotyczące efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach tego obszaru kształcenia – PKZ(R.p) stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach Jeździec (symbol cyfrowy zawodu 516408) i Technik hodowca koni (symbol cyfrowy zawodu 314203);
 • nadano nowe brzmienie pozycji „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie” w odniesieniu do następujących zawodów: Technik transportu drogowego (symbol cyfrowy zawodu 311927), Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (symbol cytrowy zawodu 834103), ze względu na wprowadzenie nowych zawodów, odpowiednio Kierowca mechanik oraz Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
 • dodano kwalifikację R.27. Jeździectwo i trening koni w opisie kształcenia dla zawodu Technik hodowca koni (symbol cyfrowy zawodu 314203), która jest kwalifikacją wspólną dla tego zawodu oraz nowego zawodu. Jeździec.

Zmiany wprowadzono także w postanowieniach dotyczących efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

Data ogłoszenia:              2016-06-23

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               894


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-06-13

Data wejścia w życie:     2016-09-01

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               841


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-06-07

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               800


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wypoczynek

Nowelizacja dostosowuje treści rozporządzenia do regulacji zawartych w art. 44i, 44z oraz 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357)

Rozporządzenie wprowadza rozwiązania o charakterze porządkującym m.in. w zakresie:

 • wydawania przez szkołę uczniowi pisemnej informacji, w której znajdą się opisowe roczne oceny klasyfikacyjne z ustalonych przez szkołę w jej statucie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego oraz wzoru takiego zaświadczenia, które będzie wydawane absolwentom ponadpodstawowych szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości,
 • usprawnienia i decentralizacji procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów,
 • nowego wzoru legitymacji szkolnej wydawanej uczniom szkół policealnych i słuchaczom szkół dla dorosłych,
 • wpisywania na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz z zajęć z historii i kultury własnej danej mniejszości lub społeczności regionalnej,
 • wpisywania na świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły oceny klasyfikacyjnej z zajęć religii i etyki.

Data ogłoszenia:              2016-06-06

Data wejścia w życie:     2016-06-07, z wyjątkiem § 1 pkt 13 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               787


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego wypoczynek

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), które zostało wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 668).

Rozporządzenia określa m.in.:

 • zadania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli działającego przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji i odwoławczej komisji dyscyplinarnej,
 • szczegółowy przebieg postępowania wyjaśniającego, postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego,
 • szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym,
 • zakres informacji zawartych w postanowieniu o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
 • szczegółowy tryb rozpatrywania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
 • zakres informacji zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
 • zakres informacji zawartych w orzeczeniu dyscyplinarnym,
 • szczegółowy tryb s wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Data ogłoszenia:              2016-05-31

Data wejścia w życie:     2016-05-31

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               741


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wypoczynek

Zmiana dotyczy niewygaszania od roku szkolnego 2016/2017 kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca i umożliwienia dalszego naboru do szkół policealnych prowadzących kształcenie w tym zawodzie.

Data ogłoszenia:              2016-05-23

Data wejścia w życie:     2016-05-24

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               695


Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wypoczynek

Zmiany w Karcie Nauczyciela:

 • Od 1 września 2016 r. zostają zniesione tzw. godziny karciane.
 • Wszyscy nauczyciele objęci zostali przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na skutek zmiany treści upoważnienia zwartego w art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela utraci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego i konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia na podstawie zmienionego upoważnienia.
 • Rozszerzono także w stosunku do wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w charakterze nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych. Przepisy przewidują także stworzenie rejestru, który będzie prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma to być skuteczne narzędzie niedopuszczające do pracy z dziećmi nauczycieli ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi – zwolnienia z pracy z zakazem przyjęcia do pracy w oświacie przez 3 lata oraz wydalenia z zawodu.
 • W nowelizacji uporządkowano i unowocześniono przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Przeniesiono na poziom ustawy rozwiązania dotyczące praw i obowiązków uczestników tego postępowania.
 • Wprowadzono przepisy dotyczące jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom, którym Minister Edukacji Narodowej przyznał tytuł honorowy profesora oświaty. Tytuł ten jest nadawany nauczycielom, którzy w trakcie wieloletniej pracy pedagogicznej wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami pedagogicznymi. Kandydaci do tytułu muszą legitymować się 20-letnim stażem pracy w zawodzie, w tym co najmniej 10-letnim okresem pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. Każdy uhonorowany otrzymuje jednorazową gratyfikację – 18 tys. zł brutto. Począwszy od 2017 r. na ten cel trzeba będzie przeznaczać z budżetu państwa do 450 tys. zł.

Wprowadzono także zmiany w ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Uchylone zostały:

 • z dniem 1 września 2016 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. poz. 1547)
 • z dniem 31 maja 2016 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. (Dz.U. Nr 15 poz. 64)

 

Data ogłoszenia:              2016-05-16

Data wejścia w życie:     2016-05-31

z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5, pkt 6 w zakresie art. 85w–85z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

2) art. 1 pkt 4 i pkt 6 w zakresie art. 85p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               668


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych wypoczynek

Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1668)

Data ogłoszenia:              2016-04-20

Data wejścia w życie:     2016-04-21

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               551


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-04-18

Data wejścia w życie:     2016-04-19

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               537


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1-4 wypoczynek

Data ogłoszenia:              2016-04-15

Data wejścia w życie:     2016-04-16

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               520


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wypoczynek

Rozporządzenie określa wymogi techniczne jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Data ogłoszenia:              2016-04-13

Data wejścia w życie:     2016-04-15

Nazwa dziennika:   Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               498


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli wypoczynek

Dostosowano przepisy do zmian wprowadzonych z dniem 1 września 2015 r. ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 1214) oraz procedowaną jednocześnie zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Rozporządzenie uchyla ust. 2 w § 3 w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 840)

Data ogłoszenia:              2016-04-12

Data wejścia w życie:     2016-04-13

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               485

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli wypoczynek

Powodem nowelizacji jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214).

W dotychczasowym stanie prawnym jednym z warunków uzyskania akredytacji przez placówkę doskonalenia nauczycieli było uzyskanie przez nią, w wyniku ewaluacji zewnętrznej, co najmniej poziomu B spełnienia wymagań, określonych w pkt. 2–4 i 7 w części IV załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560). Rozporządzenie to straciło moc z dniem 1 września 2015 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego, wydane na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) oraz nowe przepisy dotyczące wymagań wobec szkół i placówek, m.in. placówek doskonalenia nauczycieli, wydane na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214).

Od 1 września 2015 r. w procesie ewaluacji zewnętrznej wobec szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli badane jest spełnianie wymagań na 2 poziomach:

1) podstawowym – świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;

2) wysokim – świadczącym o wysokiej skuteczności działań, o których mowa w pkt 1, wyrażonym w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Do placówek doskonalenia nauczycieli, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyły wniosek o akredytację, ale nie miały przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej lub nie uzyskały co najmniej poziomu B w odniesieniu do co najmniej jednego z ww. wymagań będą miały zastosowanie przepisy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadza także przepisy przejściowe, które przewidują zasadę, że placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie wcześniejszych przepisów zachowają status akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli. Rozporządzenie różnicuje jednak zachowanie statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli od okresu w jakim placówka doskonalenia nauczycieli uzyskała akredytację. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli:

– w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 840), zachowują status akredytowanych placówek warunkowo (§ 3 niniejszego rozporządzenia),

– w brzmieniu obowiązującym po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, zachowują status akredytowanych placówek bezwarunkowo (§ 2 niniejszego rozporządzenia).

Data ogłoszenia:              2016-04-12

Data wejścia w życie:     2016-04-13

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               484

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  wypoczynek

Rozporządzenie reguluje m.in.:

1) zgłoszenia wypoczynku i karty wypoczynku – określenia terminów zgłoszenia, form, dokumentów do nich dołączanych oraz ich wzorów,

2) liczby uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,

3) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku,

4) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiaru zajęć oraz dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć,

5) wzory: karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, dziennika zajęć w czasie wypoczynku, zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku.

Data ogłoszenia:              2016-04-05

Data wejścia w życie:     2015-04-06

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               452

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe pdf-155498_960_720

 

 Nowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902 oraz z 2015 r. poz. 452).
Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy, które będą obowiązywać w 2016 r.
Dodatkowo też zostaje wydłużony termin przekazania przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosku o zwiększenie planu wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Nowe rozporządzenie określa:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosków o udzielenie dotacji celowej;
4) tryb i terminy udzielenia oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej;
5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Data ogłoszenia:              2016-03-14

Data wejścia w życie:      2015-03-15

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               339


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pdf-155498_960_720

Data ogłoszenia:              2016-02-23

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               224


Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pdf-155498_960_720

Organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wojewoda, w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, jest obowiązany przekazać organom gminy środki finansowe na wdrożenie ustawy.

M.in. ustawa wprowadza też zmiany:

 • w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) w art. 20t ust. 8 otrzymał nowe brzmienie,
 • w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281) wprowadzono zmiany w art. 23 i w art. 31.

Data ogłoszenia:              2016-02-17

Data wejścia w życie:     2016-04-01

z wyjątkiem art. 53, który wchodzi w życie z dniem 2016-02-17:

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:              195


Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pdf-155498_960_720

w art. 98 – zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: art. 9f ust. 4,

art. 11 w ust. 2 pkt 1,

art. 24 ust. 2

art. 24 ust. 5 pkt 1,

w art. 24 dodaje się ust. 8.

 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji porządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą (np. przez firmy szkoleniowe).

Nowe przepisy przewidują utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK).

ZRK będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek ministrów odpowiadających za określone gałęzie gospodarki oraz zainteresowanego podmiotu publicznego lub prywatnego.

Ustawa wprowadza także definicję kwalifikacji. Będzie to zestaw efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zgodnych z ustalonymi wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz formalnie potwierdzone przez wydanie dyplomu, świadectwa lub certyfikatu.

W ustawie rozróżniono następujące kwalifikacje włączone do ZSK:

 • pełne – nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego (np. świadectwo maturalne)
 • cząstkowe nadawane m.in. przez firmy szkoleniowe (np. prawo jazdy).

Do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK ma służyć Polska Rama Kwalifikacji (PRK). Obejmuje ona 8 poziomów (określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się) co umożliwi porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymiarze międzynarodowym. Poziomy kwalifikacji będą umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach dlatego niezbędna będzie korekta wzorów świadectw i dyplomów polegająca na dodaniu oznaczenia odpowiedniego poziomu PRK.

Nowe rozwiązania pozwolą m.in. porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie kwalifikacji oraz ułatwią właściwy dobór wykwalifikowanych kadr. Ustawa ma też zwiększyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki oraz dopasować popyt i podaż na rynku pracy.

Data ogłoszenia:              2016-01-14

Data wejścia w życie:      2016-01-15

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               64


Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw pdf-155498_960_720

zmiany:

 • obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków, kurator oświaty;
 • wychowanie przedszkolne;
 • przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r.;
 • wzmocnienie roli kuratora oświaty.

 

Data ogłoszenia:              2016-01-08

Data wejścia w życie:      2016-01-23

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               35


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego pdf-155498_960_720

Data ogłoszenia:              2016-01-07

Nazwa dziennika:             Dziennik Ustaw

Rok:       2016

Pozycja:               23