Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2019 r.

Dziennik Ustaw w 2019 roku – ostatnia opublikowana pozycja 2566 z dnia 31 grudnia 2019 r.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej pdf

Dz. u. poz. 2470
Data ogłoszenia: 2019-12-20
Data wejścia w życie: 2020-01-04

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 693).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych pdf

Dz. U. poz. 2468
Data ogłoszenia: 2019-12-20
Data wejścia w życie: 2020-01-01, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 5 lit. b tiret pierwsze i lit. c, pkt 6 lit. a w zakresie § 8 ust. 3 pkt 2 i lit. b, pkt 8, pkt 15 w zakresie § 27 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret trzecie i pkt 16, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych przepisami ww. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także z konieczności usprawnienia funkcjonowania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

W związku z powyższym w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany, związane z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną ww. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.:
1) w § 1 ust. 2 pkt 8 nowelizowanego rozporządzenia zastąpiono pojęcie „klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” pojęciem „klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego”, a w § 1 ust. 2 pkt 11 nowelizowanego rozporządzenia dostosowano definicję znaków graficznych PRK do wskazanej wyżej zmiany ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
2) w § 3 ust. 7 nowelizowanego rozporządzenia określono, że przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (który będzie przeprowadzany do dnia 31 października 2027 r.), oraz w zakresie egzaminu zawodowego (który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2019/2020). Ponadto z przepisu wykreślono osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzamin ten po raz ostatni został przeprowadzony w roku szkolnym 2016/2017);
3) w § 5 nowelizowanego rozporządzenia:
a) w ust. 1 dodano pkt 1a umożliwiający izbie rzemieślniczej dopuszczenie ucznia klasy III branżowej szkoły I stopnia, będącego jednocześnie młodocianym pracownikiem odbywającym naukę zawodu u rzemieślnika, do egzaminu czeladniczego jeszcze w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wprowadzenie tego przepisu jest niezbędne, aby uczeń będący jednocześnie młodocianym pracownikiem mógł przystąpić do egzaminu czeladniczego i spełnić warunki klasyfikacji końcowej przewidziane w art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) dodano ust. 2, zgodnie z którym izba rzemieślnicza wydaje uczniowi klasy III branżowej szkoły I stopnia, będącemu jednocześnie młodocianym pracownikiem, zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego, które potwierdza spełnienie warunku określonego w zmienionym art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niezbędnego do ukończenia przez niego branżowej szkoły I stopnia;
4) w § 8 nowelizowanego rozporządzenia dodano ust. 4a określający termin składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ucznia klasy III branżowej szkoły I stopnia–młodocianego pracownika w taki sposób, aby miał on możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego jeszcze przed końcową klasyfikacją w szkole, a tym samym mógł spełnić warunek określony w zmienionym art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym uczeń – młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem ukończy branżową szkołę I stopnia, jeśli przystąpił do egzaminu czeladniczego;
5) w § 12 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia, poza zmianą dostosowującą polegającą na wskazaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, dokonuje się zmiany redakcyjnej w zakresie odesłania do standardów wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, (w przypadku przygotowywania zadań egzaminacyjnych do etapu praktycznego i pytań egzaminacyjnych do etapu teoretycznego egzaminu mistrzowskiego, egzaminu sprawdzającego i egzaminu czeladniczego przeprowadzanego w zawodzie innym niż określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego) albo do podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (w przypadku przygotowywania zadań egzaminacyjnych do etapu praktycznego i pytań egzaminacyjnych do etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego przeprowadzanego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego);
6) przepis § 27 ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia został uzupełniony, ponieważ od dnia 1 września 2021 r. świadectwo czeladnicze będzie wydawane również w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, wprowadzonej ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. Ponadto przepis ten został dostosowany do zmian wprowadzonych ww. ustawą, która wprowadziła w art. 8 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przepisy upoważniające ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia dla danej kwalifikacji innego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (niż poziom 3) przy wyrażaniu zgody na realizowanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe eksperymentu pedagogicznego (art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ¬– Prawo oświatowe) albo zgody na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną (art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe);
7) w § 5 ust. 1 pkt 7 i § 29 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono zmiany dostosowujące polegające na wskazaniu podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (zamiast podstawy programowej kształcenia w zawodach) oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego (obok świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie).

Ponadto w rozporządzeniu wprowadza się zmiany dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych:
1) w § 2 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia wskazano, że w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej w czasie trwania kadencji komisji, powołanie nowej osoby w skład komisji dotyczy okresu do zakończenia kadencji komisji;
2) w § 3 w ust. 8 nowelizowanego rozporządzenia skrócono do 1 roku staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła wymagany od sekretarzy komisji (dotychczas wymagany jest dwuletni staż pracy). Roczny staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego jest wystarczający na przygotowanie pracownika organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła do zadań i obowiązków przypisanych sekretarzowi komisji egzaminacyjnej. Ponadto skrócenie okresu wymaganego od sekretarzy komisji stażu pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła jest związane z dużą fluktuacją pracowników w organizacji rzemiosła i koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi komisji egzaminacyjnych przez sekretarzy tych komisji;
3) w § 4 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono jednakowe, tj. co najmniej czteroosobowe, składy zespołów egzaminacyjnych w odniesieniu do egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego i egzaminu sprawdzającego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, egzamin czeladniczy i egzamin sprawdzający przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie co najmniej czterech osób, a egzamin mistrzowski zespół w składzie co najmniej pięciu osób. W przypadku egzaminów mistrzowskich, zwłaszcza w odniesieniu do zawodów unikatowych i rzadko występujących, izby rzemieślnicze napotykają na trudności w pozyskaniu kandydatów na członków komisji. Należy zaznaczyć, że w przypadku egzaminu mistrzowskiego musi to być aż pięć osób, w tym cztery osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż w wykonywaniu zawodu, w którym jest powołana komisja egzaminacyjna. Zmniejszenie liczby osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin mistrzowski nie będzie naruszało jakości procesu walidacji, bowiem z reguły do egzaminów mistrzowskich przystępują osoby w kilkuosobowych grupach i bardzo często są to dwie lub trzy osoby. Rozwiązanie to ułatwi powołanie komisji egzaminacyjnej w zawodach unikatowych oraz usprawni organizację i przeprowadzanie egzaminów oraz zmniejszy koszty przeprowadzania tych egzaminów;
4) w § 8 ust. 4 nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono zmianę, zgodnie z którą wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia, będzie składała nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a nie tak jak dotychczas nie później niż dwa miesiące. Wydłużenie tego terminu o miesiąc usprawni przygotowanie i organizację egzaminu czeladniczego;
5) w § 13 ust. 4 nowelizowanego rozporządzenia wskazano, że podczas przeprowadzania etapu praktycznego egzaminów jeden z członków zespołu egzaminacyjnego sporządza – w efekcie obserwacji wykonania zadań egzaminacyjnych przez zdającego – kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu. Do tej pory przepisy rozporządzenia nie dookreślały sposobu dokonywania oceny etapu praktycznego egzaminów, jednakże w praktyce podczas przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających karty oceny i obserwacji etapu praktycznego egzaminu były stosowane i włączane do dokumentacji egzaminów;
6) w § 14 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia ustalono liczbę pytań z zakresu każdego tematu egzaminu w części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu. Przepis § 14 ust. 3 rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu określa, że arkusz egzaminacyjny zawiera co najmniej dwa pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Takie rozwiązanie sprawdziło się w przypadku stosowania pytań otwartych, natomiast obecnie część pisemna etapu teoretycznego egzaminów jest przeprowadzana w formie pytań testowych. W praktyce minimalna liczba pytań (dwa) nie jest właściwie stosowana, ponieważ dwa pytania testowe nie sprawdziłyby wiedzy i umiejętności z danego zakresu. Należy też wziąć pod uwagę, że na egzaminie za każdy temat jest wystawiana odrębna ocena i aby zweryfikować wiedzę kandydata w przypadku stosowania pytań testowych konieczne jest stosowanie określonej liczby pytań. Dlatego też w przepisie ustalono stałą liczbę pytań zamiast minimalnej w celu zweryfikowania wiedzy kandydata. W ramach ewaluacji procesu walidacji dotyczącej egzaminów czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego siedem zadań zostało uznane za wystarczającą liczbę zadań. Dodatkowo ustalenie jednej liczby zadań egzaminacyjnych dla każdego egzaminu w każdej izbie rzemieślniczej jest działaniem w kierunku standaryzacji działań poszczególnych komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Ponadto w przepisie tym określono, że zdający udziela odpowiedzi na karcie odpowiedzi, stanowiącej załącznik do arkusza egzaminacyjnego;
7) w § 15 nowelizowanego rozporządzenia dodano ust. 3, zgodnie z którym w części ustnej etapu teoretycznego egzaminu oceny uzyskane z odpowiedzi udzielonych przez zdającego są wpisywane do karty odpowiedzi. Wprowadzenie ww. rozwiązania wynika z potrzeby ujednolicenia sposobu dokumentowania przeprowadzenia egzaminów przez wszystkie komisje egzaminacyjne. W praktyce karta odpowiedzi jest stosowana, bowiem komisje muszą dokumentować proces przeprowadzania egzaminów, tak więc w ramach uzasadnionej standaryzacji jakościowej trybu postępowania poszczególnych komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych uregulowanie tego zadania w rozporządzeniu jest uzasadnione;
8) w § 20 ust. 4 ustalono, że termin egzaminu poprawkowego musi przypadać po upływie co najmniej 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników końcowych egzaminu. Niedostateczny wynik egzaminu jest potwierdzeniem braku elementów wiedzy czy umiejętności, zaś uzupełnienie tych braków wymaga czasu, dlatego proponuje się wprowadzenie przepisu obligującego do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu, co wpłynie korzystnie na poziom przygotowania kandydatów do egzaminu poprawkowego;
9) w § 25 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w § 13 ust. 4, § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia, uzupełniono katalog dokumentów, które dołącza się do indywidualnego protokołu egzaminu, o kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu, kartę odpowiedzi, stanowiącą załącznik do arkusza egzaminacyjnego w części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu oraz kartę odpowiedzi z części ustnej etapu teoretycznego egzaminu;
10) w § 26 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia zwiększono stawki procentowe wynagrodzeń dla członków zespołu egzaminacyjnego i ustalono:
a) na egzaminie czeladniczym i mistrzowskim dla:
– przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 5% podstawy,
– członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 4% podstawy,
b) na egzaminie sprawdzającym dla:
– przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 9% podstawy,
– członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 8% podstawy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 pdf

Dz. U. poz. 2446
Data ogłoszenia: 2019-12-19
Data wejścia w życie: 2020-01-01

Rozporządzenie uzależnia wysokość subwencji oświatowej od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat w roku bazowym, określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 2441
Data ogłoszenia: 2019-12-19
Data wejścia w życie: 2020-01-01

W związku z ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778) kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. w wysokości 2 600 zł, zmiana rozporządzenia zwiększa wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego oraz wynagrodzenie nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego.
W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie od 1 stycznia 2020 r. dla nauczycieli:
1) stażystów:
  a) w drugiej grupie zaszeregowania płacowego 2617 zł,
  b) w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego 2600 zł;
2) kontraktowych:
  a) w drugiej grupie zaszeregowania płacowego 2663 zł,
  b) w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego 2617 zł;
3) mianowanych – w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego 2638 zł.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pdf

Dz. U. poz. 2387
Data ogłoszenia: 2019-12-11
Data wejścia w życie: 2019-12-26

Rozporządzenie określa terminy oraz formularz sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

Dz. U. poz. 2366
pdf str. 1 – 459
pdf str. 460 – 773
Data ogłoszenia: 2019-12-06
Data wejścia w życie: 2019-12-21

„Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020” obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w roku 2020 i danych za rok 2020 oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe pdf

Dz. U. poz. 2345
Data ogłoszenia: 2019-12-03
Data wejścia w życie: 2019-12-18

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe.


Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 2248
Data ogłoszenia: 2019-11-18
Data wejścia w życie: 2019-12-03, z wyjątkiem:
1) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2019 r.;
2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiana ustawy – Prawo oświatowe wprowadza do systemu prawa przepisy określające kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 2215
Data ogłoszenia: 2019-11-15


Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich pdf

Dz. U. poz. 2197
Data ogłoszenia: 2019-11-13
Data wejścia w życie: 2019-11-15
art. 4 ust. 2 i art. 67 pkt 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 14 listopada 2021 r.;
art. 68 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) w art. 22a ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Programy nauczania zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.”
Ponadto w art. 76 ustawy o pracy na statkach rybackich określono:
ust. 1. Do uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 149 pkt 1–3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), kształcących się w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
ust. 2. Do uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 149 pkt 1–3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, kształcących się w zawodzie podstawowym dla żeglugi morskiej lub żeglugi śródlądowej stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 67.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680,
1681 i 1818) wprowadza się zmiany w art. 54 ust. 3, w art. 134 w ust. 1, w art. 135 w ust. 1, w art. 136 w ust. 1, w art. 150 w ust. 2 w pkt 4, w art. 172 w ust. 2 w pkt 7 w lit. a.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 2172
Data ogłoszenia: 2019-11-08
Data wejścia w życie: 2019-11-23

Zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454, z późn. zm.) ma charakter dostosowujący i jest konieczna ze względu na zmianę nazwy dotychczasowych „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie”, wprowadzoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) przez ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).
W związku z zakończeniem kształcenia uzupełniającego w zakresie sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum, w załączniku nr 1 do rozporządzenia określono treść ram programowych kształcenia uzupełniającego jedynie w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego ze względu na to, że od dnia 1 września 2019 r. kształcenie uzupełniające w zakresie szkół „starego” ustroju szkolnego będzie się odbywało tylko w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Natomiast kształcenie w zakresie szkół „nowego” ustroju szkolnego (ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące) będzie prowadzone na podstawie ram programowych kształcenia uzupełniającego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono dostosowany do tego stanu plan nauczania uzupełniającego, który dotyczy tylko kształcenia w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. W planie tym określono m.in. możliwe sposoby realizacji godzin do dyspozycji kierownika szkoły polskiej, ujętych w planie nauczania szkoły polskiej. Wskazano, że ww. godziny, ustalone przez kierownika szkoły polskiej w porozumieniu z radą rodziców, mogą zostać przeznaczone na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w planie nauczania uzupełniającego lub realizację religii albo innych zajęć służących rozwijaniu znajomości języka polskiego i wiedzy na temat Polski.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników pdf

Dz. U. poz. 2013
Data ogłoszenia: 2019-10-23
Data wejścia w życie: 2019-11-07

Straciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 481)
Nowe rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczane do użytku szkolnego;
2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;
3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;
5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego;
6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.
Rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b–h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 1942
Data ogłoszenia: 2019-10-11


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego pdf

Dz. U. poz. 1906
Data ogłoszenia: 2019-10-08
Data wejścia w życie: 2019-10-09

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1855 oraz z 2019 r. poz. 148), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie – Karta Nauczyciela ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, polegającymi m.in. na zmianie art. 6a, w zakresie:
• odejścia od określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli,
• rozdzielenia oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli, ocena pracy nauczycieli nie będzie uwzględniała dorobku zawodowego za okres stażu 
konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych pdf

Dz. U. poz. 1818
Data ogłoszenia: 2019-09-24
Data wejścia w życie: 2020-01-01

Ustawa określa:
1) zasady przyjmowania przez gminę programów usług społecznych;
2) zasady tworzenia, zadania, organizację oraz zasady działania centrum usług społecznych, zwanego dalej „centrum”;
3) zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz
2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)
a także
ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 54 w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nowe brzmienie otrzymuje art. 90m ust. 2:
2. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 74 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nowe brzmienie otrzymuje art. 150 ust. 10:
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 1788
Data ogłoszenia: 2019-09-19
Data wejścia w życie: 2019-09-20, z wyjątkiem § 1 pkt 8 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2014 r. obejmują:

  • uchylenie przepisów dotyczących przedszkoli, sześcioletnich szkół podstawowych (które zakończyły już działalność) oraz placówek, o których mowa obecnie w art. 2 pkt 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dawniej w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty); – regulacje dotyczące prowadzenia przez nie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  • powtórzenie rozwiązań w zakresie prowadzenia dzienników – w tym elektronicznych – opisanych w rozporządzeniu wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  • wymóg opatrzenia dziennika zapisanego w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (dodatkowo względem stanu obecnego) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, umożliwienie również wykorzystania podpisu osobistego;
  • wprowadzenie treści dotyczących rozstrzygnięć o klasyfikowaniu i promowaniu podejmowanych przez dyrektora szkoły;
  • rezygnacja z możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym;
  • umożliwienie prowadzenia przez szkoły księgi uczniów i księgi słuchaczy także w postaci elektronicznej;
  • znowelizowane przepisy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia przez szkoły dzienników elektronicznych wejdą w życie 1 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków pdf

Dz. U. poz. 1780
Data ogłoszenia: 2019-09-18
Data wejścia w życie: 2019-09-19

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi odbiór świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych będzie mógł potwierdzić każdy uczeń albo absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) lub rodzice niepełnoletniego ucznia albo rodzice niepełnoletniego absolwenta przez złożenie podpisu w imiennej ewidencji tych dokumentów prowadzonej przez szkołę (§ 5 ust. 2, 3, 7 i 8).
Konsekwencją wprowadzenia powyższego rozwiązania jest także zmiana regulującego analogicznie te kwestie przepisu przejściowego dotyczącego imiennej ewidencji dokumentów wydawanych uczniom szkół dotychczasowego ustroju szkolnego (§ 36 ust. 2, 3, 7 i 8).
Ponadto wprowadzono zmianę odnoszącą się do wnioskowania oraz potwierdzania odebrania zaświadczenia o przebiegu nauczania – podmiotami uprawnionymi do dokonywania tych czynności są również rodzice pełnoletniego ucznia albo absolwenta. Analogiczną zmianę wprowadzono również w przepisie dotyczącym odebrania i potwierdzania odbioru kopii arkusza ocen (§ 25 ust. 4).
Wprowadzone rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem, które obowiązywało do dnia 1 września 2019 r. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664).
Wprowadzono także zmiany w § 22 w ust. 1 w zakresie dokonywania sprostowań w treści świadectwa promocyjnego lub indeksu. Zmiana umożliwia wnioskowanie o sprostowanie ww. dokumentów w przypadku oczywistej omyłki lub błędu także uczniom/absolwentom niepełnoletnim. Zatem zgodnie z przyjętym rozwiązaniem o sprostowanie ww. dokumentów będzie mógł wystąpić każdy uczeń/absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) oraz, tak jak obecnie, rodzice niepełnoletniego ucznia albo rodzice niepełnoletniego absolwenta.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów pdf

Dz. U. poz. 1737
Data ogłoszenia: 2019-09-11
Data wejścia w życie: 2020-01-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
Rozporządzenie określa:
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 1731
Data ogłoszenia: 2019-09-10
Data wejścia w życie: 2019-09-11

Rozporządzenie przewiduje, że osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w oparciu o różne podstawy programowe kształcenia w zawodach, będą mogły uzyskać odpowiednio dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tym samym będzie możliwe uznanie uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego.
Rozporządzenie wskazuje również sposób ustalania wyniku umieszczanego na dyplomie zawodowym biorąc pod uwagę różny sposób określenia wyniku: egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie oraz egzaminu czeladniczego na świadectwie czeladniczym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych pdf

Dz. U. poz. 1717
Data ogłoszenia: 2019-09-09
Data wejścia w życie: 2019-09-10

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188 oraz z 2015 r. poz. 1149), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 368 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, w tym warunki oceniania tych egzaminów, oraz zajęcia edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia;
2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych wymienionych w pkt 1 i do egzaminu eksternistycznego zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne wymienione w pkt 1;
4) zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych zawodowych w zakresie danej kwalifikacji.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 1707
Data ogłoszenia: 2019-09-06
Data wejścia w życie: 2019-09-07, z wyjątkiem § 85 ust. 4 i § 86 ust. 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Do pobrania pliki:
Rozporządzenie pdf
załącznik 1 i 2 pdf
załącznik 3 pdf
załącznik 4-6 pdf
załącznik 7 pdf

Dz. U. poz. 1700
Data ogłoszenia: 2019-09-05
Data wejścia w życie: 2019-09-06

Rozporządzenie określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych.
W zakresie merytorycznym opublikowane rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z poz. 939 i 2011 ), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).

W stosunku do ww. rozporządzenia dokonano następujących zmian odnoszących się do druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego:
1) przepisy rozporządzenia dostosowane zostały do zmienionego nazewnictwa wprowadzonego ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tj.:
a) w zakresie nazwy egzaminu zawodowego (dotychczasowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) oraz dokumentów, które można uzyskać po zdaniu egzaminu zawodowego, tj. certyfikatu kwalifikacji zawodowej (dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie) i dyplomu zawodowego (dotychczasowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe),
b) zastąpienia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego – centrum kształcenia zawodowego;
2) w związku ze zmianą organizacji kształcenia w branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych wprowadzono odpowiednie zmiany w zakresie świadectw i innych druków szkolnych – w szkołach tych co do zasady będą się uczyć słuchacze pełnoletni, zatem szkoły te będą funkcjonowały analogicznie jak szkoły dla dorosłych, przy czym kształcenie będzie mogło odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej;
3) na świadectwach ukończenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe (tj. pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dwuletniej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej) dodano informację o tym, że świadectwo ukończenia danej szkoły nie potwierdza uzyskania kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4) dodano wzór druku zaświadczenia o zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania oraz poddruku duplikatu.

Ponadto w nowym rozporządzeniu oraz w załącznikach do rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:
1) na świadectwach wydawanych uczniom realizującym program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), umieszczona zostanie adnotacja o realizacji lub ukończeniu programu międzynarodowego wraz z pełną nazwą programu (załącznik nr 1);
2) dostosowano przepisy rozporządzenia, w szczególności w zakresie zabezpieczeń wymaganych dla dokumentów publicznych, do przepisów ww. ustawy oraz określono nowy wzór poddruku duplikatu;
3) wprowadzono przepis odnoszący się do poświadczania zgodności kopii z oryginałem świadectwa przez dyrektora szkoły w przypadku określonym tym przepisem;
4) dokonano zmian w związku z zastąpieniem dotychczasowych „szkolnych punktów konsultacyjnych” przez „szkoły polskie”;
5) doprecyzowany został przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym – w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 5 przewidziano regulację, zgodnie z którą tłumaczenie, wydruk i wypełnienie świadectwa w odpowiednim języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym zapewnia dyrektor szkoły;
6) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi dotychczasowa szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną, dostosowano arkusze ocen w tym zakresie;
7) zmianie uległ element tekstowy znaku graficznego odnoszący się do ram kwalifikacji, przy pozostawieniu bez zmian dotychczasowego elementu graficznego znaku;
8) wprowadzono arkusze ocen uczniów dla szkół polskich realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego;
9) doprecyzowano przepis § 8 dotyczący zakresu informacji wpisywanych na świadectwie dojrzałości;
10) uzupełnione i doprecyzowane zostały przepisy dotyczące prowadzenia imiennych ewidencji wydanych dokumentów;
11) uzupełnione i doprecyzowane zostały przepisy dotyczące wydawania duplikatów przez szkołę, kuratora oświaty i okręgową komisję egzaminacyjną;
12) wprowadzono przepis obligujący do niszczenia zwracanych dokumentów, np. zawierających błędy lub omyłki, oraz kopii dokumentów;
13) wprowadzono przepis dotyczący wymiany legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych i mLegitymacji szkolnych w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana ta nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
14) wprowadzono przepis określający datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, dyplomu i zaświadczenia;
15) określono warunki uzyskiwania dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uwzględniające również regulacje określone w nowych przepisach wydawanych na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Poza ww. zmianami, w załączniku nr 3 i 4 wprowadzono następujące zmiany we wzorach druków:
1) w treści świadectwa promocyjnego i świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz technikum, a także w arkuszach ocen dodano do obowiązkowych zajęć edukacyjnych „język łaciński i kultura antyczna”;
2) na wzorach druków dotyczących dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych określenie „szkolne punkty konsultacyjne” zastąpiono określeniem „nazwa szkoły/szkoły polskiej”;
3) na wzorze świadectwa dojrzałości (wzór nr 62) dodano napis „z przedmiotów dodatkowych:”;
4) w związku ze zmianą organizacji kształcenia w branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych (w szkołach tych co do zasady będą słuchacze pełnoletni, zatem szkoły te będą funkcjonowały analogicznie jak szkoły dla dorosłych, przy czym kształcenie będzie mogło odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej), wprowadzono następujące zmiany:
a) odstąpiono od określenia wzoru świadectw promocyjnych oraz świadectw z wyróżnieniem dla branżowej szkoły II stopnia,
b) określono wzór indeksu dla branżowej szkoły II stopnia (taki sam jak dla szkoły policealnej); ponadto w indeksie dodano informację o ocenie z egzaminu semestralnego przeprowadzanego w formie zadania praktycznego,
c) arkusz ocen słuchacza branżowej szkoły II stopnia został opracowany z uwzględnieniem przepisów dotyczących oceniania i klasyfikowania w tym typie szkoły, m.in. w zakresie klasyfikacji semestralnej; w części dotyczącej wyników klasyfikacji semestralnej uwzględniał będzie oceny z egzaminu w formach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373),
d) arkusz ocen słuchacza szkoły policealnej w części dotyczącej wyników klasyfikacji semestralnej uwzględniał będzie oceny z egzaminu w formach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
5) format arkusza ocen ucznia technikum został dostosowany do formatu arkusza ocen ucznia liceum ogólnokształcącego;
6) ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji i mLegitymacji) usunięte zostało pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia.

W załączniku nr 7 wprowadzono następujące zmiany we wzorach druków:
1) na świadectwie ukończenia gimnazjum dla dorosłych, świadectwie ukończenia gimnazjum dla osób kończących dotychczasowe gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wprowadzono nowy znak graficzny PRK;
2) usunięto świadectwa promocyjne i świadectwo z wyróżnieniem dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
3) wprowadzono arkusz ocen (na wzorze odpowiednio nr 53c i 63n) dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, którzy zmieniają szkołę. Wzory te zawierają dodatkową, pierwszą stronę do wpisania danych o uczniu i danych szkoły, do której uczeń został przyjęty;
4) określono wzory druków świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów branżowej szkoły będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz arkusze ocen dla tych uczniów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych pdf

Dz. U. poz. 1692
Data ogłoszenia: 2019-09-04
Data wejścia w życie: 2019-09-05

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2247 oraz z 2005 r. poz. 746), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego i centrom kształcenia zawodowego na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej;
2) skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego oraz
3) wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji.


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 1681
Data ogłoszenia: 2019-09-03
Data wejścia w życie: 2020-01-01

Wprowadzone zostają przepisy dające podstawę prawną do tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów przygotowania wojskowego – tzw. wojskowych klas mundurowych oraz określają zasady ich funkcjonowania.


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności pdf

Dz. U. poz. 1680
Data ogłoszenia: 2019-09-03
Data wejścia w życie: 2019-09-18, z wyjątkiem art. 5-14 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) w art. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;”


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1675
Data ogłoszenia: 2019-09-02
Data wejścia w życie: 2019-09-03

Jest to zmiana rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258 oraz z 2018 r. poz. 1024)


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1674
Data ogłoszenia: 2019-09-02
Data wejścia w życie: 2019-09-03

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1023 oraz z 2019 r. poz. 608), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 1664
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

W rozporządzeniu wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu przepisów do zmian w zakresie szkolnictwa branżowego, tj. wykreśleniu sformułowania „szkoła policealna dla młodzieży” oraz dodaniu do przepisów dotyczących szkół dla dorosłych, również branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, w których organizacja kształcenia będzie analogiczna do dotychczasowej organizacji kształcenia w szkołach dla dorosłych, a co za tym idzie sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania również powinien być analogiczny (§ 4 ust. 5 i 6, § 8 ust. 2, 3 i 5, § 11 ust. 4, § 14 ust. 1, § 15 ust. 2, § 16, § 17 pkt 3 i § 22 nowelizowanego rozporządzenia) oraz zastąpiono w § 14 ust. 2 wyrazy „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” wyrazami „egzamin zawodowy”.
Ponadto, w związku z przepisami § 30 ust. 1–5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373), w § 8 ust. 5 nowelizowanego rozporządzenia wskazano, że w dzienniku lekcyjnym szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej uwzględnione będą oceny z egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w formie pisemnej, w formie ustnej lub w formie zadania praktycznego.
Zupełnie nowym rozwiązaniem jest umożliwienie (w dodanym § 7a nowelizowanego rozporządzenia) prowadzenia przez szkoły i placówki odpowiednio księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków także w postaci elektronicznej. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (jak w przypadku dzienników elektronicznych).
Pozostałe zmiany mające charakter porządkujący.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 1663
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1653 oraz z 2018 r. poz. 628), które traci moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
Rozporządzenie powiela w większości rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1653 oraz z 2018 r. poz. 628).
W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia nowe rozporządzenie przewiduje:
1) zmiany terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – dotychczas powyższe dane były przekazywane w ciągu 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. W rozporządzeniu zostały określone terminy, zgodnie z którymi, dane te będą przekazywane do bazy danych SIO przez podmioty do tego zobowiązane. Zmiana terminów ma na celu poprawienie jakości oraz przejrzystości przekazywania tychże danych.
2) Rozszerzenie zakresu danych dotyczących rodzajów opinii (§ 7 pkt 11 rozporządzenia).
3) Doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 9 rozporządzenia).
4) Rozszerzenie zakresu danych o liczbę uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej według klas oraz uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie według klas i płci (§ 10 i 11 rozporządzenia ).
5) Doprecyzowanie zakresu danych dotyczących organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych (§ 13 rozporządzenia).
6) Zmienia się przepisy dotyczące organizacji i działalności placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w związku z przekształceniem placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centra kształcenia zawodowego (§ 14 rozporządzenia).
7) Rozszerzenie zakresu gromadzenia dodatkowych danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie (§ 16 pkt 1 rozporządzenia).
8) Zbieranie danych dotyczących pracowników realizujących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (§ 17 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 lit. f rozporządzenia).
9) Rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli (§ 29 rozporządzenia).
10) Doprecyzowanie zakresu danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących wysokości wynagrodzenia (§ 31 rozporządzenia).
11) Rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 32 pkt 8 rozporządzenia).
12) Pozostałe zmiany rozporządzenia mają charakter dostosowujący przepisy ustawy do zmian wprowadzanych w kształceniu zawodowym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 pdf

Dz. U. poz. 1662
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Zmiana rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), w zakresie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, podwyższenia wynagrodzeń nauczyciel o 9,6% w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz wprowadzenia świadczenia na start dla nauczyciela stażysty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce pdf

Dz. U. poz. 1661
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Od dnia 1 września 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z późn. zm.) wprowadzone zostały w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, polegające m.in. na rozszerzeniu skali oceny pracy z trzystopniowej na czterostopniową. W związku z tym, w wymienionym rozporządzeniu wprowadza się zmiany o charakterze dostosowującym, polegające na wprowadzeniu wymagania, aby osoby zajmujące
stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole i placówce oraz ich zespole posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie – jak dotychczas – co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w przypadku dyrektora w okresie ostatnich pięciu lat pracy, w przypadku wicedyrektora w okresie ostatnich czterech lat pracy, a w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w okresie ostatnich trzech lat pracy.
Jednocześnie w niniejszym rozporządzeniu wprowadzone zostały zmiany o charakterze dostosowującym w związku z:
1) przekształceniem – z dniem 1 września 2019 r. – dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych w szkoły polskie, na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), oraz
2) wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w szczególności wprowadzając w stosunku do nauczycieli akademickich wymóg niekarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 tej ustawy, i zmiany w terminologii dotyczącej poziomu studiów z zakresu zarządzania, wymaganych od dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.
W niniejszym rozporządzeniu wprowadzono również możliwość zajmowania stanowiska dyrektora, wicedyrektora albo innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, odpowiednio w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego.
Ponadto, w przypadku cudzoziemców ubiegających się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozszerzono katalog możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego. Oprócz posiadania znajomości języka polskiego poświadczonej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), znajomość języka polskiego potwierdzać będzie ukończenie studiów na kierunku filologia polska lub posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka polskiego. Powyższa zmiana koreluje z wymaganiami wobec dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).
W niniejszym rozporządzeniu wprowadzono również przepisy przejściowe, umożliwiające osobom, którym przed dniem 1 września 2019 r. powierzono stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce oraz ich zespole oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej lub też powołano na ww. stanowiska, zajmowanie tego stanowiska do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono im to stanowisko lub powołano na to stanowisko.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji pdf

Dz. U. poz. 1660
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01 z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 3 lit. a tiret drugie w zakresie § 5 ust. 1 pkt 11 lit. a, a także pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia polega na wprowadzeniu przepisów dotyczących określenia ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego oraz wpisywania i skreślania
egzaminatorów z ewidencji w tym zakresie.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej pdf

Dz. U. poz. 1654
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Zgodnie z tą zmianą rozporządzenia nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:
1) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym,
2) wychowawcy klasy,
3) doradcy metodycznego lub
4) opiekuna stażu,
będzie przysługiwał dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, odpowiednio do posiadanego przez niego poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela, z uwzględnieniem art. 34a tej ustawy. Dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy nie będzie mógł być niższy niż 300 zł.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe pdf

Dz. U. poz. 1653
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136), które traci moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
Rozporządzenie określa:
1) rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;
2) warunki, tryb i kryteria przyznawania środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy;
3) szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 1652
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie jest wydawane w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) i zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648).

Najważniejsze zmiany wprowadzane przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczą:
1) uwzględnienia zmiany dotychczasowej nazwy „szkolne punkty konsultacyjne” na „szkoły polskie”;
2) uzupełnienia ram programowych kształcenia uzupełniającego, określonych w załączniku nr 1, o treści dla klas na poziomie 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i dotyczą:
1) zatrudniania kierowników szkół polskich;
2) zmiany nazwy „koordynatorów sekcji polskich” na „kierowników sekcji polskich”;
3) kierowania do pracy w Szkołach Europejskich osób niebędących nauczycielami;
4) określenia sposobu realizacji godzin do dyspozycji kierownika szkoły polskiej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1650
Data ogłoszenia: 2019-08-30
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany o charakterze dostosowującym, odpowiednio do wprowadzanych w ustawie – Karta Nauczyciela zmian w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, polegające na zastąpieniu:
• przedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu przez projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
• przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy przez kopię oceny dorobku zawodowego,
• komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną.
Rozporządzenie określa także wzory:
• zaświadczenia o zdaniu egzaminu,
• zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej,
• aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 1648
Data ogłoszenia: 2019-08-29
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281, z 2016 r. poz. 1691 oraz z 2019 r. poz. 419), które traci moc
z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:
1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:
a) egzaminu ósmoklasisty,
b) egzaminu maturalnego,
c) egzaminu zawodowego, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;
2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
3) asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
Rozporządzenie określa także warunki wynagradzania:
1) egzaminatorów z zakresu:
a) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny,
b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania:
– dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,
– dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
2) asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego pdf

Dz. U. poz. 1647
Data ogłoszenia: 2019-08-29
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710)
Rozporządzenia określa:
1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
2) tryb i sposób działania Kolegium;
3) wysokość stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów;
4) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania osób rozpatrujących odwołanie oraz
5) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów i wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku.
Dodatkowo, zgodnie z art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w rozporządzeniu określono:
1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2) stawki za jedno zadanie rozpatrzone w ramach tego odwołania;
3) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania osób rozpatrujących to odwołanie oraz
4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów i wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.
W stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego:
1) utrzymano dotychczasowe regulacje określające tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego (art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty) oraz rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (art. 44zzzt ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r.); tryb i sposób działania tego Kolegium; wysokość stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach ww. odwołania przez arbitrów i egzaminatorów; sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania osób rozpatrujących ww. odwołanie oraz wzór wniosku o wpis na listę arbitrów w ww. zakresie i wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku;
2) wprowadzono nowe regulacje dotyczące wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44 zzzt ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r.; stawki za jedno zadanie rozpatrzone w ramach tego odwołania; sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania osób rozpatrujących to odwołanie oraz wzór wniosku o wpis na listę arbitrów w ww. zakresie i wykaz dokumentów, które należy dołączyć do tego wniosku.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu pdf

Dz. U. poz. 1641
Data ogłoszenia: 2019-08-29
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o których mowa w art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1546), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego pdf

Dz. U. poz. 1637
Data ogłoszenia: 2019-08-28
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1793), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa artystycznego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 717).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej pdf

Dz. U. poz. 1634
Data ogłoszenia: 2019-08-28
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu mają charakter dostosowujący i polegają w szczególności na dodaniu, że ogłoszenie konkursu zawierające wskazanie wymaganych dokumentów zawiera również – w przypadku nauczyciela akademickiego – obowiązek złożenia oświadczenia, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Ponadto rozporządzenie przewiduje poszerzenie katalogu możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Tak więc, w rozporządzeniu odpowiednio dodano, że ogłoszenie konkursu zawierające wskazanie wymaganych dokumentów zawiera – w przypadku cudzoziemców – oprócz kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), tj. certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, również kopię dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska lub kopię dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

Dz. U. poz. 1627
Data ogłoszenia: 2019-08-27
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).
Wprowadzone zostają następujące zmiany:
1) zgodnie z art. 77 ww. ustawy, szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych z dniem 1 września 2019 r. stają się szkołami polskimi, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W związku z tym w rozporządzeniu szkolne punkty konsultacyjne zostały zastąpione szkołami polskimi. Powyższa zmiana została uwzględniona w § 1 pkt 1 zmieniającego rozporządzenia (w zakresie dotyczącym § 2 pkt 2 rozporządzenia i dodania w § 2 po pkt 3 nowego pkt 3a);
2) zakres monitorowania zawarty w planie nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty powinien być zgodny z ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku zaistnienia potrzeby monitorowania w innych zakresach, kurator oświaty może skorzystać z możliwości przeprowadzenia monitorowania w trybie działań doraźnych. W związku z tym, w § 1 w pkt 2 zmieniającego rozporządzenia wprowadzono zmiany polegające na dodaniu nowych przepisów § 19a i § 19b, w których wskazuje się, że podejmowane przez kuratorów oświaty w trybie działań planowych monitorowanie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zobowiązuje się organy sprawujące nadzór pedagogiczny do zawiadamiania dyrektorów szkół i placówek o zamiarze przeprowadzenia monitorowania, jego tematyce i zakresie. Dodatkowo, w § 1 w pkt 3 w lit. b zmieniającego rozporządzenia wskazuje się, że na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego będą gromadzone informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w ww. arkuszach monitorowania.
3) zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych z dniem 1 września 2019 r. stają się szkołami niepublicznymi, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. Zatem, od dnia 1 września 2019 r. nie będzie już podziału na szkoły niepubliczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Powyższe nie dotyczy niepublicznych szkół artystycznych, które nadal będą funkcjonowały w podziale na niepubliczne szkoły artystyczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych (art. 14 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). W związku z tym w zmieniającym rozporządzeniu wprowadzono zmianę w § 1 pkt 3 lit. a (dot. § 25 pkt 1 lit. e rozporządzenia).
4) dodanie w § 1 pkt 5 zmieniającego rozporządzenia przepisu § 30a ma charakter porządkujący. Zgodnie z art. 321 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) nadzór pedagogiczny nad placówkami doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, kuratorzy oświaty sprawują do dnia 31 sierpnia 2019 r. Konsekwencją powyższego jest przepis zawarty w § 31 rozporządzenia, zgodnie z którym przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego stosuje się odpowiednio do nadzoru pedagogicznego nad ww. placówkami do dnia 31 sierpnia 2019 r. Zatem, od dnia 1 września 2019 r. kurator oświaty nie będzie sprawował już nadzoru pedagogicznego nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli prowadzonymi przez samorząd województwa, powiat lub gminę. Natomiast nadal w placówkach tych będzie sprawowany nadzór pedagogiczny przez dyrektorów tych placówek i w tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, tj. § 2 pkt 4, 6 i 9–11, § 3 ust. 1 i 4, § 4 i § 5 oraz § 22–24.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół pdf

Dz. U. poz. 1626
Data ogłoszenia: 2019-08-27
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego (Dz. U. poz. 1599), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego pdf

Dz. U. poz. 1625
Data ogłoszenia: 2019-08-27
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133 oraz z 2019 r. poz. 5), które traci moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287)

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie – Karta Nauczyciela ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, polegającymi m.in. na zmianie art. 6a, w zakresie:
• odejścia od określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli,
• rozdzielenia oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli, ocena pracy nauczycieli nie będzie uwzględniała dorobku zawodowego za okres stażu konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Przepisy niniejszego rozporządzenia w większości powtarzają dotychczasowe rozwiązania zawarte w wymienionym powyżej rozporządzeniu z dnia 29 maja 2018 r.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1624
Data ogłoszenia: 2019-08-27
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1531), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej pdf

Dz. U. poz. 1609
Data ogłoszenia: 2019-08-26
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja dostosowuje przepisy rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 111 ww. ustawy.
Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 39) wprowadzono w ustawie – Prawo oświatowe nowy art. 96 ust. 6, w którym uregulowano kwestie organizowania nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z zachowaniem zasady niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
Ponadto, zgodnie z art. 111 pkt 9 ustawy – Prawo oświatowe, szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki nauczania w tych klasach określa obecnie rozporządzenie wydane na podstawie art. 111 ww. ustawy, tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502). W § 13 ww. rozporządzenia uregulowane zostały kwestie dotyczące nauczania w klasach łączonych w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej pdf

Dz. U. poz. 1599
Data ogłoszenia: 2019-08-23
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2138 i 2419 oraz z 2009 r. poz. 423).
Nowe rozporządzenie utrzymuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, sposobu ustalania ich wysokości oraz waluty, terminu i sposobu wypłaty wynagrodzenia, a także między innymi:
• określa wysokość dodatku walutowego dla nauczyciela oddelegowanego do pracy w sekcji polskiej w szkole działającej w systemie oświaty innego kraju, któremu dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powierzył zadania kierownika sekcji polskiej,
• wprowadza nową regulację dotyczącą zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego w wyniku złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października,
• oprócz wypłaty dodatku walutowego w dolarach USA (USD) umożliwia wypłacanie dodatku walutowego również w euro (EUR), w przypadkach uzasadnionych zapewnieniem siły nabywczej pieniądza, na pisemny wniosek nauczyciela.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 1587
Data ogłoszenia: 2019-08-22
Data wejścia w życie: 2019-09-01

W związku z nowelizacją rozporządzenia, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:
• nauczyciela stażysty – 2 782 zł,
• nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł,
• nauczyciela mianowanego – 3 250 zł,
• nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.

Uszczegółowiono także przepisy rozporządzenia dotyczące dodatku funkcyjnego określając, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 1583
Data ogłoszenia: 2019-08-22
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Wprowadzony wzór zaświadczenia określa sposób dokumentowania przebiegu stażów uczniowskich oraz uwzględnienie w zaświadczeniu niezbędnych informacji, takich jak: dane podmiotu przyjmującego na staż uczniowski, dane osobowe ucznia odbywającego staż uczniowski, informacja o zawodzie i kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie których odbywał się staż, okres odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w czasie odbywania stażu uczniowskiego.
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, zgodnie z art. 121a ust. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, stanowi podstawę do zaliczenia okresu stażu do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek pdf

Dz. U. poz. 1575
Data ogłoszenia: 2019-08-21
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja wynika ze zmian w przepisach prawa dotyczących kształcenia zawodowego, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).
Dostosowano przepisy rozporządzenia do regulacji zawartych w ww. ustawie, w szczególności dotyczących przekształcenia dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centra kształcenia zawodowego oraz wprowadzenia od roku szkolnego 2019/2020 egzaminu zawodowego.
W rozporządzeniu wprowadzono zmiany w nazwach jednostek systemu oświaty – placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zastąpiono centrami kształcenia zawodowego.
W wymaganiach odnoszących się do egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach i placówkach dodano egzamin zawodowy, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2019/2020.
Zniesiono konieczność uwzględniania przy organizacji procesów edukacyjnych wniosków z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przeprowadzonego do końca roku szkolnego 2016/2017), pozostawiając jeszcze do 31 sierpnia 2023 r. obowiązek analizowania wyników przeprowadzanego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych przeprowadzanego do roku szkolnego 2019/2020).
Ponadto w części II załącznika (dotyczącej wymagań wobec szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w charakterystyce wymagania 7) oraz w części VIII załącznika (dotyczącej szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w charakterystyce wymagania 6) – w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym – dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dodano wymóg współpracy z pracodawcami.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji pdf

Dz. U. poz. 1574
Data ogłoszenia: 2019-08-21
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022 oraz z 2017 r. poz. 764), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 1557
Data ogłoszenia: 2019-08-20
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja dostosowuje przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).
W ramach procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO, w art. 70 ust. 2 ustawy wprowadzono możliwość przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO, w danej jednostce, przez upoważnionego na piśmie, przez kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, pracownika tej jednostki. Od 1 września 2019 roku upoważniony pisemnie przez kierownika jednostki do przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO pracownik, będzie mógł, pod warunkiem, że sam będzie miał przyznane dane dostępowe, przyznawać dane dostępowe do bazy danych SIO innym pracownikom upoważnionym przez kierownika podmiotu do dostępu do bazy danych SIO.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach pdf

Dz. U. poz. 1539
Data ogłoszenia: 2019-08-16
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja dostosowuje brzmienie dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744) do art. 94 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534) w części określającej typy szkół oraz klasy w poszczególnych latach szkolnych, w których ta dotychczasowa podstawa programowa będzie miała zastosowanie do końca roku szkolnego 2021/2022.
Ponadto w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach w części I „Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach”:
1) zaktualizowano treść odnośnika nr 1 wskazując w nim obowiązujące Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C Nr 189 z 15.06.2017, str. 15);
2) usunięto odnośniki nr 2 i 3, których treść od dnia 1 września 2019 r. będzie już nieaktualna, a informacje zawarte w dotychczasowych przypisach będą wynikały z nowego brzmienia § 2 i § 3 rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pdf

Dz. U. poz. 1536
Data ogłoszenia: 2019-08-16
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja dostosowuje brzmienie dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622 i 2356) do art. 94 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w części określającej typy szkół oraz klasy w poszczególnych latach szkolnych, w których klasyfikacja ta będzie miała zastosowanie do końca roku szkolnego 2021/2022.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych pdf

Dz. U. poz. 1533
Data ogłoszenia: 2019-08-14
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Zgodnie z art. 50 ww. ustawy dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się, z dniem 1 września 2019 r., centrami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym, od dnia 1 września 2019 r., kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych na podstawie nowelizowanego rozporządzenia będą prowadziły centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, a także szkoły „starego” ustroju szkolnego.
Jednocześnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych będzie obejmowało jedynie kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów kompetencji ogólnych.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 1481
Data ogłoszenia: 2019-08-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej pdf

Dz. U. poz. 1451
Data ogłoszenia: 2019-08-02
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja ww. rozporządzenia wynika ze zmiany struktury szkolnictwa oraz zmian w zakresie egzaminów przeprowadzanych w kształceniu zawodowym.
Wprowadzona w rozporządzeniu zmiana polega na rozszerzeniu zakresu dodatkowych wymagań, jakim musi odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej, o znajomość regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu zawodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy pdf

Dz. U. poz. 1327
Data ogłoszenia: 2019-07-17
Data wejścia w życie: 2019-08-01

Zmiany polegają na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych zaistniałego od 25 maja 2018 r., a zatem od dnia rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przed tym dniem przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego odbywało się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) (w tym obowiązku pozyskania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Kolejna zmiana polega na zniesieniu obowiązku publikowania na liście ekspertów informacji o stanowiskach zajmowanych przez ekspertów w okresie ostatnich pięciu lat.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych pdf

Dz. U. poz. 1322
Data ogłoszenia: 2019-07-16
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia dotyczących zajęć realizowanych przez doradców zawodowych do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).

Od 1 września 2019 r. zgodnie z nowym art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, doradztwo zawodowe będzie realizowane w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego. Rezygnuje się z realizacji doradztwa zawodowego w placówkach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., ponieważ z tym dniem wejdzie w życie nowy art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.


Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1287
Data ogłoszenia: 2019-07-11
Data wejścia w życie: 2019-09-01, z wyjątkiem:
1) art. 5 oraz art. 7 pkt 8 (przepisy dotyczące doprecyzowania zasad przyjmowania młodocianych pracowników na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz przepisy umożliwiające uczniom lub absolwentom dotychczasowego gimnazjum zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy dla młodocianych będących odpowiednio uczniami lub absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej), które wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2019 r.;
2) art. 7 pkt 5 i art. 9 (przepisy określające wymiar stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 oraz przepis wskazujący organ do sprawowania nadzoru nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym), które wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2019 r.;
3) art. 7 pkt 2 lit. a (regulujący awans zawodowy nauczycieli polonijnych), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uchwalone zmiany:
1) wprowadzają podwyżki płac dla nauczycieli – od 1 września 2019 r. wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli zostanie podwyższona o 9,6 %;
2) wprowadzają dodatkowe świadczenia na start dla młodych nauczycieli – nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.;
3) określają bezpośrednio w przepisach ustawy minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo – nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny, który nie może być niższy 300 zł, a organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w drodze regulaminu wynagradzania.;
4) skracają ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela i powracają do zasad oceny jego pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców.

W odniesieniu do kwestii awansu zawodowego nauczyciela oraz oceny jego pracy w wyniku wprowadzonych zmian:
1) zniesione zostają obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczycieli;
2) zostaje uchylone upoważnienie do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli – kryteria oceny pracy będą określone w ustawie – Karta Nauczyciela (art. 6a ust. 1e i 1f);
3) następuje rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli -w zakresie awansu zawodowego przywrócona zostaje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
4) uchylone zostają przepisy dotyczące dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy i zmiany kryteriów tej oceny;
5) następuje skrócenie stażu w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
6) następuje skrócenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
7) egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zostaje zastąpiony rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1247
Data ogłoszenia: 2019-07-05
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie określa ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki pdf

Dz. U. poz. 1194
Data ogłoszenia: 2019-06-27
Data wejścia w życie: 2019-06-28

Rada Ministrów ustanawia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, do zadań którego należy:
1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;
2) analiza propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
3) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 1148
Data ogłoszenia: 2019-06-19


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1121
Data ogłoszenia: 2019-06-17
Data wejścia w życie: 2019-06-18

Jest to zmiana w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 2199 oraz z 2019 r. poz. 1033), zgodnie z którą jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to w takim przypadku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 1094
Data ogłoszenia: 2019-06-12
Data wejścia w życie: 2019-06-13

Jest to zmiana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.), zgodnie z którą jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to w takim przypadku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 1093
Data ogłoszenia: 2019-06-12
Data wejścia w życie: 2019-06-13

Jest to zmiana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318), zgodnie z którą jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to w takim przypadku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1087
Data ogłoszenia: 2019-06-12
Data wejścia w życie: 2019-06-13

Rozporządzenie określa tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego oraz skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia artystycznego.


Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami pdf

Dz. U. poz. 1078
Data ogłoszenia: 2019-06-11
Data wejścia w życie: 2019-09-12 z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z ustawą z 12 kwietnia 2019 r., opieka zdrowotna nad uczniami, realizowana w szkole, obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole mają sprawować pielęgniarki albo higienistki, a opiekę stomatologiczną – lekarze dentyści. W szkołach, w których nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej opieka ma być prowadzona w miejscach określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę to podmioty odpowiedzialne za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami. Dyrektorzy współpracować będą z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej. Ponadto dyrektorzy szkół będą obowiązani zapewnić pracownikom szkoły szkolenia albo inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1045
Data ogłoszenia: 2019-06-06
Data wejścia w życie: 2019-06-07


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1033
Data ogłoszenia: 2019-06-04
Data wejścia w życie: 2019-09-01


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Dz. U. poz. 991
pdf str. 1-609 plik 1 (26,8 MB)
pdf str. 610-1127 plik 2 (21,9 MB)
pdf str. 1128-1657 plik 3 (22,5 MB)
pdf str. 1658-2100 plik 4 (20,3 MB)
pdf str. 2101-2520 plik 5 (17,7 MB)
pdf str. 2521-3150 plik 6 (30,4 MB)
pdf str. 3151-3732 plik 7 (25,3 MB)
pdf str. 3733-4320 plik 8 (25,4 MB)

Data ogłoszenia: 2019-05-28
Data wejścia w życie: 2019-09-01

W rozporządzeniu określone zostały:
1) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
2) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., bowiem z tym dniem wchodzi w życie art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), który stanowi podstawę do wydania niniejszego rozporządzenia.

Jednocześnie, stosownie do przepisów przejściowych zawartych w art. 94 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
1) w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum, pięcioletniego technikum oraz słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczną kształcenie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 będą miały zastosowanie klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego oraz podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wydane na podstawie zmienionego art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum oraz słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym 2019/2020 będą miały zastosowanie dotychczasowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego oraz dotychczasowa podstawa programowa kształcenia w zawodach wydane na podstawie odpowiednio dotychczasowych art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
3) w odniesieniu do słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczną kształcenie w semestrze I począwszy od roku szkolnego 2020/2021, będą miały zastosowanie klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego oraz podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wydane na podstawie zmienionego art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 761
Data ogłoszenia: 2019-04-26
Data wejścia w życie: 2019-04-27

Określono zasady wykonania zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku niewykonania tych zadań przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną.


Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pdf

Dz. U. poz. 730
Data ogłoszenia: 2019-04-19
Data wejścia w życie: 2019-05-04, z wyjątkiem:
1) art. 87 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.;
2) art. 107 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;
3) art. 157 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

Niniejszą ustawą zmienia się m.in.:
w art. 5 – ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
w art. 22 – ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
w art. 148 – ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego pdf

Dz. U. poz. 717
Data ogłoszenia: 2019-04-17
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie określa klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe pdf

Dz. U. poz. 691
Data ogłoszenia: 2019-04-15
Data wejścia w życie: 2019-04-30


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych pdf

Dz. U. poz. 686
Data ogłoszenia: 2019-04-12
Data wejścia w życie: 2019-04-13, z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 i 2245)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 685
Data ogłoszenia: 2019-04-12
Data wejścia w życie: 2019-04-27


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 666
Data ogłoszenia: 2019-04-10
Data wejścia w życie: 2019-04-25

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453 oraz z 2017 r. poz. 1634) wprowadzone zostały zmiany dostosowujące przepisy rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) rozporządzenie to zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz może być zmieniane na podstawie tych przepisów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych pdf

Dz. U. poz. 652
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie określa:
1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego;
2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania;
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4 ustawy Prawo oświatowe, a także zakres informacji, jaki umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;
5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;
6) tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy Prawo oświatowe, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu pdf

Dz. U. poz. 644
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia uwzględnia przede wszystkim zmiany dotyczące przekształcenia dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego, jak również kwestie dotyczące kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 639
Data ogłoszenia: 2019-04-04
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie m. in.:
– w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe wskazuje minimalny wymiar godzin kształcenia zawodowego, który będzie musiał być przeznaczony na realizację zajęć w formie zajęć praktycznych (odpowiednio co najmniej 50% godzin kształcenia zawodowego w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oraz co najmniej 60% godzin kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia),
– rozszerza katalog przedmiotów do wyboru – od roku szkolnego 2020/2021 – w przypadku 4–letniego liceum ogólnokształcącego i 5–letniego technikum – dyrektorzy tych szkół będą ustalali jeden przedmiot spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I,
– z uwagi na konieczność przygotowania podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym (obecnie jest opracowana podstawa programowa języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie rozszerzonym) zaplanowano, że wybór przedmiotu z rozszerzonego katalogu będzie możliwy od roku szkolnego 2020/2021,
– zwiększa liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów – na I etapie edukacyjnym (o 1 godzinę), na II etapie edukacyjnym (o 1 godzinę) oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym), a także zwiększa liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w technikum z 3 do 4 godzin,
– wprowadza zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (jak dotychczas), a także technikum (jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga) ww. godziny będą mogły być przeznaczone na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie:
1) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:
a) szkołach podstawowych,
b) czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
c) pięcioletnim technikum,
d) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,
e) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
f) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;
2) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
3) począwszy od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym:
1) 2019/2020 – w:
a) klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,
b) klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
c) semestrach II–V szkoły policealnej,
2) 2020/2021 – w:
a) klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
c) semestrach IV i V szkoły policealnej,
3) 2021/2022 – w klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a
– obowiązywać będą dotychczasowe ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).
W rozporządzeniu doprecyzowano również przepis dotyczący obowiązkowego podziału na grupy w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych podczas zajęć, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–3 oraz brzmienie załączników nr 7 i 8 dookreślając, dla jakiej grupy uczniów niepełnosprawnych przeznaczona jest branżowa szkoła I stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 626
Data ogłoszenia: 2019-04-02
Data wejścia w życie: 2019-04-03


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty pdf

Dz. U. poz. 625
Data ogłoszenia: 2019-04-02
Data wejścia w życie: 2019-04-03


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 608
Data ogłoszenia: 2019-04-01
Data wejścia w życie: 2019-04-02


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru pdf

Dz. U. poz. 607
Data ogłoszenia: 2019-04-01
Data wejścia w życie: 2019-04-02, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. pdf

Dz. U. poz. 574
Data ogłoszenia: 2019-03-27
Data wejścia w życie: 2019-04-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. poz. 655)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji pdf

Dz. U. poz. 554
Data ogłoszenia: 2019-03-25
Data wejścia w życie: 2019-03-26

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. poz. 319), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 147 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).


Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz pdf

Dz. U. poz. 534
Data ogłoszenia: 2019-03-21
Data wejścia w życie: 2019-04-01

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) dokonano zmiany ust. 3 w art. 45 – jest to zmiana dostosowująca, dotyczy opieki nad eksperymentem pedagogicznym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 502
Data ogłoszenia: 2019-03-15
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Zakres merytoryczny opublikowanego rozporządzenia nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).
Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Nowe rozporządzenie dostosowuje także przepisy do zmian w zakresie szkolnictwa branżowego wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw m.in. w zakresie:
1) ponieważ dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego, w tym centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego z dniem 1 września 2019 r. stają cię centrami kształcenia zawodowego (nowe brzmienie otrzymały § 14-16);
2) z uwagi na to, że uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczną naukę od 1 września 2019 r. i w latach kolejnych, będą odbywali naukę w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (dotychczas była to podstawa programowa kształcenia w zawodach), a także będą przystępowali do egzaminu zawodowego (obecnie uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), ponadto do rozporządzenia dodano przepis przejściowy (§ 25) wskazujący możliwość organizowania przez branżową szkołę I stopnia zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3) szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła (§ 15);
4) kształcenie w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej – odstąpiono od podziału tych szkół na szkoły dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, a ponadto w branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe organizowane będzie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego – modyfikacji uległy przepisy §14, §17 oraz §19.
W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie powtarza dotychczasowy stan prawny.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 465
Data ogłoszenia: 2019-03-11
Data wejścia w życie: 2019-03-26, z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245)
Uporządkowano wymagania kwalifikacyjne:
1) Od roku szkolnego 2019/2020 nie będą już funkcjonowały gimnazja/klasy gimnazjalne za granicą. Przepisy § 2 pkt 9, § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia zostały uaktualnione (§ 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia zmieniającego).
2) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w § 2 pkt 10 rozporządzenia uaktualniono terminologię zawartą w słowniczku w zakresie dotyczącym kierunku studiów (§ 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia zmieniającego).
3) W przepisach § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia uwzględniono kwalifikacje nauczycieli języków obcych w przedszkolach, szkołach, kolegiach pracowników służb społecznych i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 i § 10, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, i posiadających przygotowanie pedagogiczne (§ 1 pkt 7 rozporządzenia zmieniającego).
4) W związku z tym, że studia na kierunku psychologia mogą odbywać się w systemie dwustopniowym, dającym kompetencje odpowiadające jednolitym studiom magisterskim, przepisy rozporządzenia w § 15 ust. 4 pkt 1 i 3, § 17 ust. 2 pkt 3 i § 18 uwzględniają również kształcenie dwustopniowe na kierunku psychologia jako w pełni odpowiadające jednolitym studiom magisterskim na kierunku psychologia
5) (§ 1 pkt 8, 9 i 10 rozporządzenia zmieniającego).
6) W § 22 rozporządzenia określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego przez osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne (§ 1 pkt 11 rozporządzenia zmieniającego).
7) Przepis § 23 w ust. 2 rozporządzenia reguluje kwestie kwalifikacji do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4. Wobec
8) nauczycieli prowadzących ww. zajęcia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone w § 16 ust. 2 rozporządzenia dla nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (§ 1 pkt 12 rozporządzenia zmieniającego). Analogiczne wymagania odnoszą się do osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4.
9) W przepisach przejściowych § 29 rozporządzenia uwzględniono kwalifikacje nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, i schroniskach dla nieletnich, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne (§ 1 pkt 13 rozporządzenia zmieniającego).
Wprowadzone zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 419
Data ogłoszenia: 2019-03-05
Data wejścia w życie: 2019-03-20

W rozporządzeniu uchylono przepisy dotyczące wynagradzania egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, gdyż od 2017 r. egzaminy te nie są już przeprowadzane (obecnie przeprowadzane są jedynie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzono następujące zmiany o charakterze porządkowym:
1) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 uchylono lit. e;
2) w § 3 uchylono ust. 4;
3) dostosowano brzmienie § 3 ust. 1 i 6 i § 4;
4) w załączniku nr 1 dostosowano brzmienie tytułu oraz uchylono stawkę dotyczącą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Jednocześnie wprowadzono zmiany dostosowujące lub doprecyzowujące przepisy obowiązującego rozporządzenia, a także ustalono warunki wynagradzania egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego pdf

Dz. U. poz. 413
Data ogłoszenia: 2019-03-05
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany m.in. w zakresie rozróżnienia formy kształcenia w poszczególnych typach szkół oraz określenia podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
W związku z powyższym, w opublikowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1 rozporządzenia, doprecyzowując, że oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone jedynie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej (tj. szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach, branżowej szkole I stopnia). Równocześnie, szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być, analogicznie, ww. szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, prowadzące kształcenie w formie dziennej.
Z kolei w § 6 w ust. 2 wprowadzono nowe brzmienie zdania pierwszego, zgodnie z którym program szkolenia opracowuje polski związek sportowy, a w przypadku szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych – polski związek sportowy działający w sporcie osób niepełnosprawnych lub ogólnopolskie stowarzyszenie działające w tym sporcie. Program szkolenia będzie więc opracowywany przez ww. podmiot zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Program szkolenia w danym sporcie ww. podmiot będzie przekazywał do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie. Wprowadzona zmiana umożliwi realizację szkolenia sportowego przez zainteresowane nim osoby niepełnosprawne.
W § 6 ust. 5 rozporządzenia wprowadzono również zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej podstawy programowej kształcenia w zawodach nową podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Zgodnie bowiem z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpocznie się 1 września 2019 r. lub 1 lutego 2020 r. oraz klasie I technikum, a w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół, będzie realizowana nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określona w nowym rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. W pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia oraz technikum, a także w klasie I branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę 1 lutego 2019 r. będą realizowane dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodzie (art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz art. 282 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)
Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący, a ich celem jest dostosowanie treści tego aktu wykonawczego do zmienionego brzmienia ustawy – Prawo oświatowe.
W rozporządzeniu wprowadzono również zmianę o charakterze dostosowującym, gdyż w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) termin „studia wyższe” został zastąpiony terminem „studia”.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 402
Data ogłoszenia: 2019-03-01
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego w zakresie form kształcenia. Nowelizacja ujednolica także rozwiązania przewidziane niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), tak aby były stosowane zarówno w szkołach nowego i starego ustroju szkolnego.
Wprowadzona zmiana ma charakter dostosowujący i wynika z faktu, że uczniowie dotychczasowych czteroletnich techników, którzy rozpoczną edukację od roku szkolnego 2019/2020, będą przystępować do egzaminu zawodowego. Równocześnie uczniowie dotychczasowych czteroletnich techników, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2019/2020 będą przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu pdf

Dz. U. poz. 391
Data ogłoszenia: 2019-02-28
Data wejścia w życie: 2019-09-01

W rozporządzeniu określono, że w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, jak i poza nim, podstawą prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą albo umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Podobnie dookreślono kwestie dotyczące organizacji zajęć praktycznych u pracodawców w okresie ferii letnich, jak i cel organizowania zajęć praktycznych.
Dodatkowo, w rozporządzeniu określono, że w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.
Doprecyzowano, że dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i praktycznej nauki zawodu nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i praktycznej nauki zawodu nie może przekraczać 40 godzin.
Ponadto, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy odbywających praktyczną naukę zawodu za granicą, w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu za granicą, dyrektor szkoły przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny szczegółowe informacje o miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu, podmiocie z którym została zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu, liczbę uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy, a także termin, w jakim praktyczna nauka zawodu jest realizowana.
W rozporządzeniu określono także ramowy program kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia. W rozporządzeniu wskazano również, że osoba, która ukończyła ww. kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i określono zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu.
Rozporządzenie określa także wymagania dotyczące kwalifikacji instruktora praktycznej nauki.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 373
Data ogłoszenia: 2019-02-26
Data wejścia w życie: 2019-09-01

W stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534), wprowadzone zostają następujące zmiany:
1) w rozdziale 2 rozporządzenia, określającym zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży, zostały usunięte wszystkie regulacje dotyczące słuchaczy szkół policealnych dla dzieci i młodzieży. Dodano natomiast regulacje dotyczące ucznia-młodocianego pracownika, tj. uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania również oceny zachowania, uzyskanej przez ucznia-młodocianego pracownika na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikającej z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kolejna zmiana polega na tym, że do średniej ocen wliczać się będzie roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć realizowanych w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikające z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
2) w rozdziale 3, określającym zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej były, są co do zasady, analogiczne jak obecnie obowiązujące w szkołach dla dorosłych: klasyfikowanie i promowanie będzie się odbywać po każdym semestrze na podstawie egzaminów semestralnych przeprowadzanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Będzie również możliwość zwalniania słuchacza z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Niepełnoletnich słuchaczy branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej będą dotyczyły te same przepisy, co niepełnoletnich słuchaczy szkół dla dorosłych.

W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów zmianie ulega ocenianie zajęć z wychowania fizycznego w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zajęcia te są organizowane w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzących kształcenie w formie dziennej. Zajęcia z wychowania fizycznego będą zatem ocenianie jedynie w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzących kształcenie w formie dziennej, nie będą zaś oceniane w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej kształcących w formie stacjonarnej lub zaocznej, a także w szkołach dla dorosłych.

Należy pamiętać także, że w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, w dalszym ciągu do czasu zakończenia kształcenia, zachowane zostaje stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostają utrzymane w mocy do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 124 ust. 3 i 4 tej ustawy, tj. uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 oraz uczniów dotychczasowych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych, czyli uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym 2019/2020.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 372
Data ogłoszenia: 2019-02-26
Data wejścia w życie: 2019-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651) wprowadza się zmiany polegające na uregulowaniu kwestii dotyczącej zwolnienia z realizacji niektórych zajęć uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczną kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku uczniów pięcioletniego technikum.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego pdf

Dz. U. poz. 325
Data ogłoszenia: 2019-02-20
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nadania upoważnieniu ustawowemu nowego brzmienia przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego.
Rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, uwzględnia natomiast zmiany związane z włączeniem części przepisów przywołanego rozporządzenia do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, doradztwem zawodowym zostają objęci uczniowie wszystkich szkół publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, oraz wszyscy wychowankowie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 323
Data ogłoszenia: 2019-02-20
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) i polega na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ww. ustawą, w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 322
Data ogłoszenia: 2019-02-20
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643) jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) i polega na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ww. ustawą, w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej pdf

Dz. U. poz. 321
Data ogłoszenia: 2019-02-20
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 1625) jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Rozporządzenie uwzględnia rozwiązania dotyczące następujących zmian wprowadzonych ww. ustawą:
1) zmiana dotycząca szkół dla dorosłych, zgodnie z którą od dnia 1 września 2019 r. tylko szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące będą mogły funkcjonować jako szkoły dla dzieci i młodzieży albo dla dorosłych;
2) zmiana dotycząca wprowadzenia do systemu oświaty nowej placówki – centrum kształcenia zawodowego oraz umożliwienia od dnia 1 września 2019 r. publicznej placówce kształcenia ustawicznego i publicznemu centrum kształcenia zawodowego posiadania podporządkowanych im organizacyjnie filii.

Z uwagi na fakt, że od 1 września 2019 r. tylko szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące będą mogły funkcjonować jako szkoły dla dzieci i młodzieży albo jako szkoły dla dorosłych, tylko założyciele szkół ww. typów będą zobowiązani do wskazania czy zakładana szkoła jest dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych.
Przepisy art. 111a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidują, w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego, możliwość tworzenia i posiadania filii, które będą organizacyjnie podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum. W związku z powyższym, założyciele ww. placówek we wniosku o udzielenie zezwolenia są zobowiązani do zawarcia odpowiedniej informacji, jeśli planują założenie publicznej placówki kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego z filią lub filiami. Konsekwentnie, w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia (dotyczącym § 3 ust. 2 pkt 5 znowelizowanego rozporządzenia) przewidziano, że wymagane opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku szkoły lub placówki publicznej oraz jego najbliższym otoczeniu, będą wydawane także w odniesieniu do wskazanych we wniosku budynków, w których będą mieścić się filie podporządkowane publicznej placówce kształcenia ustawicznego lub publicznemu centrum kształcenia zawodowego.
Odpowiednio do zakresu wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, uzupełniony i dostosowany został także zakres samego zezwolenia, które zawierać będzie dane i informacje wskazane we wniosku o udzielenie zezwolenia.
Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe dotyczące stosowania jego postanowień do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego pdf

Dz. U. poz. 320
Data ogłoszenia: 2019-02-19
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym rozporządzenie określa:
1) ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego,
2) ramowy statut publicznego centrum kształcenia zawodowego.
Nowe rozwiązania uwzględniają:
* ogólne zasady organizacji placówki kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
* zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie ww. placówki i centrum.

Obecnie w systemie oświaty będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. poz. 1451).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 319
Data ogłoszenia: 2019-02-19
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Zmiana rozporządzenia polega na dostosowaniu terminologii rozporządzenia do zmodernizowanej konstrukcji organizacji kształcenia zawodowego, wprowadzonej ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).

Od dnia 1 września 2019 r. szkoły policealne będą funkcjonowały w nowej formule bez podziału na szkoły policealne dla młodzieży oraz szkoły policealne dla dorosłych. Dlatego też w rozporządzeniu pojęcie „szkoły policealne dla młodzieży” zastępuje się pojęciem „szkoły policealne”. Jednocześnie w rozporządzeniu do katalogu szkół, w których nie tworzy się rad rodziców, dodane zostały „branżowe szkoły II stopnia”, w których co do zasady kształcić się będą osoby pełnoletnie, które kontynuują kształcenie w tym typie szkoły po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 318
Data ogłoszenia: 2019-02-19
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) i polega na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ww. ustawą, w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego.

Zmiany rozporządzenia mają charakter dostosowujący i polegają na:
1) zmianie placówki kształcenia praktycznego na centrum kształcenia zawodowego – zgodnie z przepisami przejściowymi do ww. ustawy, w szczególności art. 50 ust. 2, z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego stają się centrami kształcenia zawodowego,
2) wykreśleniu w § 2 sformułowania „szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży:” – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ww. ustawą branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne są szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe (bez wskazania czy szkoły te są szkołami dla dzieci i młodzieży czy szkołami dla dorosłych),
3) uchyleniu § 4 rozporządzenia i przeniesieniu rozwiązań określonych tym przepisem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – zgodnie z nową delegacją określoną w art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli, w tym m.in. organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu,
4) zastąpieniu w § 5 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie egzaminem zawodowym – uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczną edukację od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach szkolnych, będą przystępować do egzaminu zawodowego. Zaproponowano również przepis przejściowy (§ 2 rozporządzenia) umożliwiający ustalenie dodatkowych dni wolnych również w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin ten zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, będzie przeprowadzany jeszcze do dnia 31 października 2027 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 316
Data ogłoszenia: 2019-02-19
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Rozporządzenie określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.
Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1) roku szkolnego 2019/2020 w:
a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b) semestrze I szkoły policealnej,
c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d) klasie I pięcioletniego technikum,
2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 311
Data ogłoszenia: 2019-02-19
Data wejścia w życie: 2019-09-01

Zmiana w rozporządzeniu polega na dostosowaniu terminologii do zmodernizowanej konstrukcji organizacji kształcenia zawodowego, wprowadzonej ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). W rozporządzeniu wśród jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, wskazuje się centra kształcenia zawodowego, które, zgodnie z ww. nowelizacją ustawy, zastąpiły dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 249
Data ogłoszenia: 2019-02-08
Data wejścia w życie: 2019-02-09

Rozporządzenie określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
W 2019 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wyniesie:
– dla nauczyciela stażysty: 2 535 zł – wzrost o 118 zł więcej;
– dla nauczyciela kontraktowego: 2 611 zł – wzrost o 124 zł;
– dla nauczyciela mianowanego: 2 965 zł – wzrost o 141 zł;
– dla nauczyciela dyplomowanego: 3 483 zł – wzrost o 166 zł.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego pdf

Dz. U. poz. 148
Data ogłoszenia: 2019-01-25
Data wejścia w życie: 2019-01-26

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1855) wprowadzone są zmiany o charakterze dostosowującym do ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.
Zmiany te polegają na:
– usunięciu odesłań do regulaminów ustalanych przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny, określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, oraz do tych wskaźników;
– dodaniu przepisów określających skalę punktową, którą należy stosować oceniając poziom spełniania każdego kryterium oceny pracy – od 0 do 3 punktów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 136
Data ogłoszenia: 2019-01-23
Data wejścia w życie: 2019-01-24, z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie określa formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 147 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego pdf

Dz. U. poz. 5
Data ogłoszenia: 2019-01-02
Data wejścia w życie: 2019-01-03

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133) wprowadzone są zmiany o charakterze dostosowującym do ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.
Zmiany wprowadza opublikowane właśnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
Zmiany te polegają na:
– usunięciu odesłań do regulaminów ustalanych przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny, określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, oraz do tych wskaźników;
– dodaniu przepisów określających skalę punktową, którą należy stosować oceniając poziom spełniania każdego kryterium oceny pracy – od 0 do 3 punktów.

Add your Comment