Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2021 r.

Dziennik Ustaw w 2021 roku – ostatnia opublikowana pozycja 2507 z dnia 31 grudnia 2021 r. 

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 2453
Data ogłoszenia: 2021-12-29
Data wejścia w życie: 2022-01-01

Rozporządzenie określa sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2394
Data ogłoszenia: 2021-12-22
Data wejścia w życie: 2022-01-01

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dodaje § 10aa, który wprowadza regulację, mającą zapobiec przekazywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. Wysokość tej dotacji jest ustalana z uwzględnieniem wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, czyli z uwzględnieniem m.in. wydatków bieżących poniesionych w związku z funkcjonowaniem szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększenie to miałoby związek z realizacją zadań finansowanych ze środków wsparcia, o którym mowa w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M. P. poz. 939).
Zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą z dnia 31 marca 2020 r.”, dodanym ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368), zwaną dalej „ustawą z dnia 17 listopada 2021 r.”, wsparcie uzyskane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. może być wydatkowane również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli, czyli również na wydatki bieżące. Dodatkowo art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. umożliwił zastosowanie rozwiązania przewidzianego w art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. do uchwał dotyczących wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty podjętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy na podstawie wspomnianego art. 65 ust. 28.
Powyższe oznacza, że środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskane na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego nie tylko na inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego, ale również na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją „Laboratoriów przyszłości”.
Jednostki samorządu terytorialnego, które pozyskały i wydatkowały środki na podstawie ww. uchwały Rady Ministrów musiałyby powyższe wydatki (jeśli zostaną zaklasyfikowane jako wydatki bieżące) uwzględnić przy ustalaniu wartości wskaźnika zwiększającego służącego do ustalania wysokości dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i tym samym przekazać dotację w wyższej wysokości niż gdyby nie pozyskały tych środków.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2302
Data ogłoszenia: 2021-12-14
Data wejścia w życie: 2022-01-01

Rozporządzenie wprowadza regulacje służące utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w zakresie dotowania niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych domów wczasów dziecięcych.
W 2022 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady w zakresie ustalania liczby uczniów, na których dotowana niepubliczna szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepubliczny dom wczasów dziecięcych, otrzyma dotacje w przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły lub ww. placówki.
Jednocześnie, w 2022 roku utrzymana zostaje możliwość obowiązywania kwoty dotacji, zaktualizowanej na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), od miesiąca pierwszej aktualizacji, czyli wcześniej niż to wynika z ogólnych przepisów tej ustawy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2301
Data ogłoszenia: 2021-12-14
Data wejścia w życie: 2021-12-15

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 grudnia 2021 roku i z tym dniem traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982 i 1519).
Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. ograniczone zostaje funkcjonowania szkół poprzez realizację przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy Prawo oświatowe. Ograniczenie dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych oraz szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
Ograniczenie nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Nie ogranicza się funkcjonowania w sposób stacjonarny młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.
W przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, do których młodzież jest kierowana z postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków wychowawczych konieczne jest zapewnienie wychowankom tych ośrodków opieki całodobowej i oddziaływań odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym i rewalidacyjnym.
W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych konieczne jest zagwarantowanie ciągłości procesu wydawania opinii dotyczących dzieci i młodzieży oraz orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz realizowania zadań związanych z udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, wspieraniem nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz wspomaganiem jednostek oświatowych w realizacji zadań statutowych.
Natomiast w przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości danej jednostki systemu oświaty i z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji, a także ze szczególnym uwzględnieniem m.in. zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym, których nie można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone w sposób stacjonarny we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli i specjalistów w procesie terapeutycznym dzieciom objętym odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Jednocześnie, w przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do dzieci i uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – na terenie tej szkoły.
Uczniowie korzystający z internatów i burs będą mieli możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.
Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego (znaczenie kształcenia praktycznego) oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych (od 10 stycznia 2022 r.) dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:
– będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
– praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.
Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym czasie, na wniosek rodzica, umożliwia opiekę świetlicową.
Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym ww. opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Rozporządzenie przewiduje także możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w grupach. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

Należy zaznaczyć, że bez zmian pozostaje zimowa przerwa świąteczna zaplanowana w okresie 23 – 31 grudnia 2021 r.
Oznacza to, że 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia oraz okres po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – będzie okresem tzw. nauki zdalnej. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych pdf

Dz. U. poz. 2294
Data ogłoszenia: 2021-12-13
Data wejścia w życie: 2021-12-28

Rozporządzenie uchyla przepis § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, który odnosił się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i stanowił, że wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu wydania orzeczenia lub opinii. Zmiana ta stanowi dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego związanego z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), które obecnie stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, oraz z uchyleniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 2149
Data ogłoszenia: 2021-11-26

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1247), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1223).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 2147
Data ogłoszenia: 2021-11-26
Data wejścia w życie: 2021-11-12

Wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 2146
Data ogłoszenia: 2021-11-26
Data wejścia w życie: 2021-11-12

Znowelizowane zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1016).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2047
Data ogłoszenia: 2021-11-10
Data wejścia w życie: 2021-11-11

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743 i 2047)

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadzono możliwość:
– zmiany regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku roku szkolnego 2020/2021);
– w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do 31 sierpnia 2022 r. praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, również w przypadku gdy uczeń posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu oraz gdy zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także gdy realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (§ 4 ust. 1a);
– w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do dnia do 31 sierpnia 2022 r. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie lub realizował działania w zakresie wolontariatu – tego doświadczenia lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego (§5 ust. 3).
Praktyki zawodowe powinny odbywać się co do zasady w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawcy (stacjonarnie). Jednakże w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje potrzeba zapewnienia możliwości zaliczenia praktyk zawodowych również w inny sposób (doświadczenie zawodowe, wolontariat, staż zawodowy), a także ich realizacji w innych formach (projekt edukacyjny lub wirtualne przedsiębiorstwo), tak aby zapewnić ciągłość kształcenia.
Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku zaliczenia słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej doświadczenia w danym zawodzie lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego.
Rozwiązania w zakresie możliwości zaliczenia uczniom praktyk zawodowych oraz zaliczenia słuchaczom lub uczestnikom danej formy pozaszkolnej na poczet realizacji kształcenia praktycznego, dotyczą wyłącznie sytuacji, w której zajęcia są zawieszone z uwagi na sytuację epidemiologiczną – § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi pdf

Dz. U. poz. 2037
Data ogłoszenia: 2021-11-10
Data wejścia w życie: 2021-11-10

W okresie od dnia 10 – 30 listopada 2021 r. rozporządzenie umożliwia zawieszenie wszystkich lub poszczególnych zajęć w publicznej lub niepublicznej jednostce systemu oświaty na obszarze powiatu: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego.


Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej pdf

Dz. U. poz. 2007
Data ogłoszenia: 2021-11-05
Data wejścia w życie: 2021-11-20

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694) wprowadzone zostaje rozwiązanie, które umożliwia powiadomienie przez przewodniczącego komisji konkursowej pozostałych członków komisji konkursowej oraz kandydatów na stanowisko dyrektora o terminie posiedzenia komisji nie tylko pisemnie w postaci papierowej, ale również w postaci elektronicznej, z tym że powiadomienie odbywa się nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Ponadto posiedzenie komisji powinno odbyć się nie później niż w ciągu 120 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego w ogłoszeniu konkursu.


Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1981
Data ogłoszenia: 2021-11-02
Data wejścia w życie: 2022-01-01, z wyjątkiem art. 16, art. 19, art. 22, art. 23 i art. 25, które wchodzą w życie z dniem 3 listopada 2021 r.

W art. 14 tejże ustawy ulega zmianie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619) w zakresie udostępniania danych oraz weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start (w art. 66a zmianie ulega wprowadzenie do wyliczenia oraz dodany został art. 66b).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 1930
Data ogłoszenia: 2021-10-25

Opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400),
2) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),
3) ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 1237)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 września 2021 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 1915
Data ogłoszenia: 2021-10-22

Opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4),
2) ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 1237)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 września 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 1828
Data ogłoszenia: 2021-10-07
Data wejścia w życie: 2021-10-22

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731 oraz z 2020 r. poz. 1154) została określona możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodach:
1) technik dekarstwa – dyplom zawodowy może uzyskać osoba, która posiada: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.12. Wykonywanie robót dekarskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów, albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.08. Wykonywanie robót dekarskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów, albo świadectwo czeladnicze w zawodzie dekarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów;
2) technik gazownictwa – dyplom zawodowy może uzyskać osoba, która posiada: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych, albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych, albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych, albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych;
3) technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – dyplom zawodowy może uzyskać osoba, która posiada: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny, albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny;
4) technik spawalnictwa – dyplom zawodowy może uzyskać osoba, która posiada: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.29. Montaż systemów rurociągowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.28. Montaż systemów rurociągowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, albo świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, albo świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, albo świadectwo czeladnicze w zawodzie monter systemów rurociągowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych;
5) technik stylista – dyplom zawodowy może uzyskać osoba, która posiada: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku, albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku, albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku, albo świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 1762
Data ogłoszenia: 2021-09-29

Opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 września 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1743
Data ogłoszenia: 2021-09-24
Data wejścia w życie: 2021-09-25

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
1) wprowadza zmiany w zakresie przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazów, deklaracji i dokumentów przy użyciu elektronicznego systemu;
2) nakłada na Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązek dostosowania do dnia 28 września 2021 r. informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 1661
Data ogłoszenia: 2021-09-09
Data wejścia w życie: 2021-09-10

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652 oraz z 2020 r. poz. 1388) wprowadza zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klas IV–VIII szkoły podstawowej) i III etapie edukacyjnym (klasy I–IV liceum ogólnokształcącego) określonych w załączniku 1 „Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich” do ww. rozporządzenia.

Ponadto, w § 11 ust. 9 wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazu „lub” wyrazem „i”, co wynika z przepisów § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373), zgodnie z którym egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Zmiany w wykazie lektur:

Typ szkoły

Lektury usunięte

Lektury dodane

Szkoła podstawowa: klasy I–III

Lektura uzupełniająca:

1) Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

2) Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

3) Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;

4) Marcin Pałasz, Sposób na Elfa

Lektura uzupełniająca:

1) Dorota Gellner, Wścibscy;

2) Julita Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie;

3) Tom Justyniarski, Psie troski;

4) Piotr Kordyasz, Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty);

5) Zofia Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata;

Szkoła podstawowa: klasy IV–VI

Lektura obowiązkowa:

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – przeniesiono do wykazu lektur uzupełniających

Lektura uzupełniająca:

1) Emilia Kiereś, Rzeka;

2) Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;

3) Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;

4) Longin Jan Okoń, Tecumseh;

5) Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;

6) Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny

Szkoła podstawowa: klasy VII i VIII

Lektura obowiązkowa:

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty)

 

Lektura uzupełniająca:

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty) – przeniesiono do wykazu lektur dla liceum ogólnokształcącego

Lektura uzupełniająca:

1) Andre Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II;

2) Zofia Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadanie);

3) Bolesław Prus, Placówka;

4) Henryk Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa

Liceum ogólnokształcące

Lektura:

wybrane wiersze następujących poetów: Marcin Świetlicki

 

Zalecane dzieła teatralne i filmowe:

1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;

2) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk

 

Teksty polecane do samokształcenia:

1) Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;

2) Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;

3) Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;

4) Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;

5) Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej

 

Lektura:

1) Juliusz Słowacki, Listy do Matki (fragmenty);

2) Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);

3) Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni;

4) Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie;

5) Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;

6) Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga, Wspomnienia z Wołynia 19171919, Błogosławiona wina;

7) Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;

8) wybrane wiersze następujących poetów: Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski;

9) Witold Pilecki, Raport Witolda;

10) Wiesław Kielar, Anus mundi;

11) Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);

12) Kronika Książąt Polskich. oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;

13) Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;

14) Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne; 15) Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim.

 

Zalecane dzieła teatralne i filmowe:

Przerwanie działań wojennych, reż. Juliusz Machulski

 

Teksty polecane do samokształcenia:

1) Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku;

2) Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni;

3) Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii;

4) Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;

5) Piotr Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury;

6) Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu;

7) Jakub Z. Lichański, Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka, t. I i II;

8) O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur;

9) Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

Dz. U. poz. 1618
Data ogłoszenia: 2021-09-03
Data wejścia w życie: 2021-09-04

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) wprowadza rezygnację z monitorowania oraz ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły (dotychczas badanych w ramach ewaluacji) do zakresu kontroli.
Od 4 września 2021 r. formami nadzoru pedagogicznego są:
1) kontrola;
2) wspomaganie.
Ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana teraz w ramach kontroli.
Kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone w wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że czynności kontrolne prowadzone w szkole lub placówce w przypadku kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
Rozporządzenie określa dwa terminy przekazania protokołu kontroli dyrektorowi szkoły lub placówki – 7 i 14 dni roboczych, z tym że termin 14 dni roboczych odnosi się do protokołu z kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2021/2022 na podstawie dotychczasowych przepisów dyrektorzy szkół muszą dostosować do nowych przepisów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1601
Data ogłoszenia: 2021-08-31
Data wejścia w życie: 2021-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) poszerza obecny katalog kursów kwalifikacyjnych:
1) o kursy kwalifikacyjne przygotowujące do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie oraz
2) kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pdf

Dz. U. poz. 1599
Data ogłoszenia: 2021-08-31
Data wejścia w życie: 2021-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek
oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz. 911) wprowadzono następujące zmiany:
1) zrezygnowano z ograniczenia możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych wyłącznie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednio zajęć rewalidacyjnych lub oddziaływań socjoterapeutycznych, które z powodu niepełnosprawności lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie. Do specjalnych ośrodków wychowawczych będą przyjmowane ww. dzieci i młodzież, które z powodu niepełnosprawności lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
2) wydłużono możliwość pobytu dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym w specjalnym ośrodku wychowawczym. Obecnie pobyt dzieci i młodzieży w ww. ośrodku był możliwy do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 18. rok życia. Zgodnie z rozporządzeniem, pobyt ten będzie możliwy do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 21. rok życia.
3) określono maksymalną liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku wychowawczym. Maksymalna liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12 wychowanków, co jest zgodne z maksymalną liczbą wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii, których wychowankowie również wymagają szczególnego wsparcia i uwagi oraz wzmożonych oddziaływań wychowawczych (§ 22 ust. 2 rozporządzenia).
4) zmiany w zakresie sprawowania opieki w porze nocnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym.
5) przepisy przejściowe – ze względu na ustalone i zatwierdzone już przez organ prowadzący arkusze organizacji publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych i publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny 2021/2022 w rozporządzeniu wprowadza się możliwość zmiany tych arkuszy w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych nowelizacją rozporządzenia, tj. w zakresie liczby wychowanków w grupie wychowawczej oraz organizacji opieki w porze nocnej. W przypadku wprowadzenia zmian w arkuszach organizacji, zmienione arkusze będą przedstawiane ponownie do zaopiniowania kuratorowi oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a następnie – do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach pdf

Dz. U. poz. 1596
Data ogłoszenia: 2021-08-31
Data wejścia w życie: 2021-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628 oraz z 2021 r. poz. 938) wprowadza się m. in. zmiany:
1) uchylono przepisy dotyczące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż kwestie związane z przedszkolami i szkołami podstawowymi uregulowane są obecnie w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), natomiast przepisy dotyczące gimnazjów stały się bezprzedmiotowe, ponieważ obecnie w systemie oświaty nie funkcjonują już gimnazja (zmiany w § 1 pkt 1–3, 4 lit. c tiret pierwsze, pkt 5, 6 lit. b, pkt 8–11),
2) zrezygnowano z ograniczenia możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych wyłącznie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednio zajęć rewalidacyjnych lub oddziaływań socjoterapeutycznych,
3) wydłużono możliwość pobytu dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym w specjalnym ośrodku wychowawczym,
4) określono maksymalną liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku wychowawczym,
5) odstąpiono od wskazywania, że opieka nocna w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym (w przypadku, gdy przebywa w nich do 48 wychowanków) jest sprawowana również przez wychowawcę grupy wychowawczej, a wymóg zapewnienia wychowawcy grupy wychowawczej będzie dotyczył ośrodków, w których przebywa powyżej 48 wychowanków,
6) wprowadzono przepisy przejściowe – ze względu na ustalone i zatwierdzone już przez organ prowadzący arkusze organizacji publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych i publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny 2021/2022 wprowadzono możliwość zmiany tych arkuszy w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych tym rozporządzeniem, tj. w zakresie liczby wychowanków w grupie wychowawczej oraz organizacji opieki w porze nocnej, a w przypadku wprowadzenia zmian w arkuszach organizacji, zmienione arkusze będą przedstawiane ponownie do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1571
Data ogłoszenia: 2021-08-26
Data wejścia w życie: 2021-09-01

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie na kolejny rok szkolny, tj. rok szkolny 2021/2022 możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu dziecka lub ucznia z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń. Takie rozwiązanie już obowiązuje w obecnie trwającym roku szkolnym 2020/2021. Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1570
Data ogłoszenia: 2021-08-26
Data wejścia w życie: 2021-09-01

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych.
Rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń. Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie ucznia z nauczycielem.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1562
Data ogłoszenia: 2021-08-25
Data wejścia w życie: 2021-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z 2020 r. poz. 635 oraz z 2021 r. poz. 1087) wprowadza zmianę podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, przyporządkowanym do branży budowlanej (załącznik nr 2), w którym zostają wyodrębnione kwalifikacje: „BUD. 16. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” i „BUD. 17. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”.
Ponadto została określona kolejna podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa, przyporządkowanym do branży mechanicznej (załącznik nr 14), w którym wyodrębniono kwalifikacje „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” oraz „MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych”.
W związku z powyższym zmianie ulega także minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” wyodrębnionej w zawodzie monter systemów rurociągowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1548
Data ogłoszenia: 2021-08-24
Data wejścia w życie: 2021-09-08

Zmiany w nowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) dotyczą przepisów odwołujących się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie wyrażenia zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych.
W załączniku nr 6 określono nowy wzór „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”. W części II. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” usunięto sformułowanie dotyczące wyrażenia zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 1537
Data ogłoszenia: 2021-08-23
Data wejścia w życie: 2021-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, b, c i e, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467 oraz z 2020 r. poz. 1248) wprowadza zmiany w zakresie:
1) wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia) oraz – w konsekwencji – dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia);
2) wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym (załącznik nr 1 do rozporządzenia).
W przypadku podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmiana polega na rezygnacji z zalecenia zawartego obecnie w części „Warunki i sposób realizacji”, wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 1534
Data ogłoszenia: 2021-08-20
Data wejścia w życie: 2023-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 oraz z 2020 r. poz. 1008) wprowadza rozwiązania dotyczące zmian w katalogu przedmiotów do wyboru ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz technikach i polegają na dodaniu do tego katalogu przedmiotu historia tańca. Zmiany wejdą w życie 1 września 2023 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 1533
Data ogłoszenia: 2021-08-20
Data wejścia w życie: 2021-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) wprowadza zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klas IV–VIII szkoły podstawowej) oraz w szkole branżowej I stopnia i dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających, a w przypadku klas I–III szkoły podstawowej propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania.
W przypadku podstawy programowej dla branżowej szkoły I stopnia (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) w zakresie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmiana polega na rezygnacji z zalecenia zawartego obecnie w części Warunki i sposób realizacji, wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1525
Data ogłoszenia: 2021-08-19
Data wejścia w życie: 2021-08-20

Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022, kiedy egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii oraz reguluje kwestie dotyczące:
1) prowadzenia szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, członków zespołów egzaminacyjnych oraz egzaminatorów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) powoływania zespołu przedmiotowego w danej szkole tylko w sytuacji, gdy uczniowie lub absolwenci zadeklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego w części ustnej;
3) ustalania składu zespołu nadzorującego oraz poszerzenia katalogu osób, które mogą być powołane w skład zespołu nadzorującego o przedstawicieli: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej;
4) sporządzenia i przekazania do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w części ustnej;
5) liczby zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, która zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole;
6) wpisów dokonywanych na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, informacji o egzaminie maturalnym lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego;
7) ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2022 r.;
8) ustalenia pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy w 2022 r. przystąpili do tego egzaminu po raz pierwszy i go nie zdali;
9) warunki zdania egzaminu maturalnego absolwentów przystępujących do tego egzaminu w 2022 r.;
10) aneksów do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym ogłoszonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
11) sposobu losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych na egzaminie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
Zgodnie z przepisami art. 44zs i art. 44zzb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim stopniu uczeń/słuchacz albo absolwent spełnia te wymagania. Proponuje się, aby w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostały przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Wymagania egzaminacyjne zostały opracowane przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony:
1) w terminie głównym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  w maju,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym  w styczniu;
2) w terminie dodatkowym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  w czerwcu,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym  w maju.
Przesunięcie o około miesiąc terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do tego egzaminu.

Zgodnie z art. 295 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), począwszy od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty miał obejmować następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru. Proponuje się, aby w 2022 r. zrezygnować z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Powyższe jest spowodowane postulatami zgłaszanymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych. Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Z uwagi na planowane na rok szkolny 2021/2022 zmiany terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, tj. przeniesienia dotychczas obowiązującego terminu kwietniowego na majowy, oznacza późniejsze ogłoszenie wyników tego egzaminu (wyniki będą ogłaszane w ferie letnie). Późniejszy termin ogłoszenia tych wyników (stanowiących kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym) wymaga dostosowania ustawowych terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 150 ust. 7 i 158 ust. 69 ustawy  Prawo oświatowe, tak aby przeprowadzić postępowanie uzupełniające w ustawowym terminie, o którym mowa w art. 161 ust. 2 ustawy  Prawo oświatowe (tj. do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne).
Ponadto, z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru w znowelizowanym rozporządzeniu dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zaproponowany w rozporządzeniu sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 zachowuje rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2–4, art. 137 ust. 6 pkt 2–4, art. 140 ust. 3 pkt 3–5 i art. 143 ust. 3 pkt 2–4 ustawy – Prawo oświatowe.
Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, w związku z czym w dodawanym § 11bab do rozporządzenia przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35 co oznacza, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.
Zgodnie z dotychczasowym rozwiązaniem maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN MATURALNY
W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. W odróżnieniu od przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. przewiduje się natomiast, że absolwenci będą mieli w 2022 r. obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy:
1) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
2) są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy wypełnią deklarację w tym zakresie, a w przypadku, gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent będzie musiał dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.
W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali egzaminu maturalnego w 2022 r. będą mogli złożyć, w terminie do dnia 31 maja 2022 r., wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, a w przypadku absolwentów, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), jeżeli spełnią warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy o systemie oświaty, oraz w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Zgodnie z art. 44zzn ustawy o systemie oświaty absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych (w tym również w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w części ustnej) może ponownie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Po upływie tego terminu absolwent, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie. System egzaminów zewnętrznych jest systemem otwartym, uwzględniającym potrzeby zarówno absolwentów szkół ponadpodstawowych danego roku, jak również wszystkich absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich, a ze względów życiowych podejmują decyzję np. o podjęciu nauki na kolejnych studiach lub zmianie zatrudnienia. Każdy absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego, co również dotyczy absolwentów, którzy w latach ubiegłych nie zdali egzaminu maturalnego tylko z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej. W sytuacji, w której egzamin ten nie jest przeprowadzany ze względów bezpieczeństwa uwzględniającego stan epidemii, konieczne jest zastosowanie, w przypadku tych absolwentów, rozwiązań obowiązujących w danym roku szkolnym, w tym zmienionych warunków zdania egzaminu maturalnego w 2022 r. Oznacza to, że złożenie deklaracji byłoby wyłącznie spełnieniem wymogu formalnego, ponieważ egzamin maturalny w części ustnej nie będzie w 2022 r. przeprowadzany. W związku z powyższym wymóg złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego zastąpiono wymogiem złożenia wniosku o wydanie świadectwa dojrzałości. Alternatywnymi rozwiązaniami do wyżej opisanego byłoby albo utrzymanie (w przypadku tych osób) konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej, całkowicie nieuzasadnione w kontekście zagrożenia epidemicznego, albo uniemożliwienie tym osobom uzyskania świadectwa dojrzałości do momentu przywrócenia obowiązkowego przystępowania przez wszystkich absolwentów do egzaminu maturalnego w części ustnej, czyli de facto zamknięcie tym osobom możliwości dalszego kształcenia lub zatrudnienia. Powyższe uniemożliwiłoby realizację podstawowych praw obywatelskich, w tym prawa do nauki. Ponadto należy mieć na uwadze, że uczelnie przeprowadzają rekrutację przede wszystkim na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej, a wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej stanowią bardzo rzadko moduł algorytmu rekrutacyjnego. Co więcej, w tych przypadkach, w których wynik egzaminu w części ustnej jest niezbędny w rekrutacji na uczelnię za granicą, przewiduje się (podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021) możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego w części ustnej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1519
Data ogłoszenia: 2021-08-19
Data wejścia w życie: 2021-08-20

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982) wprowadza się zmiany polegające na wydłużeniu terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. oraz art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 31 sierpnia 2022 r., tj. w terminie dłuższym niż określono obecnie w rozporządzeniu (31 grudnia 2021 r.).
Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym pdf

Dz. U. poz. 1502
Data ogłoszenia: 2021-08-17
Data wejścia w życie: 2021-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755) wprowadzone zostały m.in. zmiany:
1) uaktualniono regulacje zobowiązujące młodzieżowy ośrodek wychowawczy do opracowania dla każdego nieletniego przebywającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i jego realizacji (§ 5 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia),
2) uaktualniono regulacje dotyczące wskazania zespołu, który dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu nieletniego w ośrodku (§ 7 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia),
3) doprecyzowano, że w przypadku niedoprowadzenia nieletniego do placówki w ciągu miesiąca od dnia wskazania tego młodzieżowego ośrodka wychowawczego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, dyrektor placówki powiadamia o tym właściwego starostę oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a ponadto – sąd rodzinny, za pośrednictwem poczty (§ 4 ust. 4 nowelizowanego rozporządzenia),
4) wprowadzono obowiązek zbierania informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych i przekazywaniu ich do organów nadzoru pedagogicznego, którego zadaniem jest zbadanie przyczyn wydarzenia oraz podjęcie stosownych działań niezbędnych do przeciwdziałania ich występowaniu (§ 6 ust. 2 – 6 znowelizowanego rozporządzenia),
5) w przypadku, gdy młodzieżowy ośrodek wychowawczy nie będzie zapewniał nieletnim bezpiecznych warunków pobytu, nieletni, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem, tj. właściwego kuratora oświaty we współpracy z właściwym starostą oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, będą przenoszeni do innych ośrodków zapewniających bezpieczne warunki pobytu (§ 6 ust. 7–10 znowelizowanego rozporządzenia),
6) w uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu wychowawczego, edukacyjnego lub terapeutycznego może pojawić się potrzeba przeniesienia nieletniego do innego młodzieżowego ośrodka wychowawczego i w takiej sytuacji określono szczegółowe czynności niezbędne do podjęcia działań w tym zakresie (§ 7 znowelizowanego rozporządzenia),
7) dostosowano przepisy rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego oraz uaktualniono odesłania do nowych regulacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce pdf

Dz. U. poz. 1449
Data ogłoszenia: 2021-08-10

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1661).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej pdf

Dz. U. poz. 1428
Data ogłoszenia: 2021-08-09

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1634).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 1427
Data ogłoszenia: 2021-08-06
Data wejścia w życie: 2021-08-09

Zmienione zostaje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626), które dotyczy absolwentów szkół starego ustroju szkolnego, obowiązującego przed dniem 1 września 2017 r., tj. przed wprowadzeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w zakresie zasad przystępowania do egzaminu maturalnego.
Zgodnie z art. 127 tej ustawy, od roku szkolnego 2021/2022 umożliwiono zwolnienie zdającego egzamin maturalny z obowiązku przystąpienia do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w przypadku posiadania określonych kwalifikacji zawodowych. Istotą tej zmiany w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. jest rozszerzenie zakresu informacji podawanych przez zdającego w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów dołączanych przez zdającego do tej deklaracji. Stąd też w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa powyżej, będzie mógł wpisać informację o spełnieniu warunku określonego w art. 44zzd ust. 4b ustawy oraz dołączyć dokument lub dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy, potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Oprócz wskazanej powyżej zmiany, rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
1) zmieniono przepisy rozporządzenia w taki sposób, aby dotyczyły one wyłącznie egzaminu maturalnego. Dotychczas rozporządzenie dotyczyło również egzaminu gimnazjalnego, który po raz ostatni został przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych (zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Nie ma zatem potrzeby utrzymywania w mocy przepisów odnoszących się do tego egzaminu, w związku z tym zostają one uchylone w tej nowelizacji;
2) w § 1, określającym zakres podmiotowy rozporządzenia, dodano absolwentów posiadających wykształcenie średnie branżowe, ponieważ do egzaminu maturalnego, oprócz absolwentów posiadających wykształcenie średnie, mogą przystępować, zgodnie z art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, również absolwenci posiadający wykształcenie średnie branżowe;
3) dostosowano organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego. W latach szkolnych 2022/2023–2028/2029 egzaminy maturalne będą równolegle przeprowadzane zgodnie z przepisami obu rozporządzeń, dla różnych zdających, dlatego organizacja przeprowadzania tych egzaminów została ujednolicona.

W dodanym w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. § 80a zawarto odesłanie do art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, określającego terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów poszczególnych typów szkół, tj. przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023–2028/2029. Jednocześnie, zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, egzamin maturalny, którego dotyczy rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego, zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2022/2023. W tym stanie rzeczy uregulowanie § 80a stanowi informację co do stanu prawnego, z którym jest związane zmieniane rozporządzenie.

W nowelizowanym rozporządzeniu wprowadza się m.in. zmianę terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów określonych w § 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, tj. do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1343
Data ogłoszenia: 2021-07-22
Data wejścia w życie: 2021-07-23

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozwala między innymi na objęcie zajęciami wspomagającymi większej liczby uczniów, przy równoczesnym pozyskaniu przez jednostki samorządu terytorialnego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości adekwatnej do zwiększonej liczby godzin zajęć wspomagających, które będą realizowane w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.
Zmiana rozporządzenia zakłada możliwość przeprowadzenia większej liczby zajęć wspomagających. Dotychczas maksymalny wymiar tych zajęć był równy iloczynowi liczby oddziałów i 10 godzin. W rozporządzeniu zwiększa się liczbę godzin z 10 do 15. Ponadto podwojono limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających.
W związku z powyższym zmiana rozporządzenia zakłada możliwość dokonania korekty, złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r.:
1) informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie wrzesień-grudzień 2021 r., w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
2) wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Korekty tej będzie można dokonać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
Jednocześnie, w przypadku gdy szkoła nie złożyła odpowiednio ww. informacji lub wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., zmiana rozporządzenia umożliwia, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r., złożenie informacji (w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra) albo wniosku o dotację celową (w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem), w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.
Wskazany wyżej termin do dnia 30 lipca 2021 r. przypada w okresie ferii letnich. W związku z tym, w przypadku korekty, złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r., informacji i wniosków albo składania nowych informacji i wniosków, zrezygnowano z realizacji obowiązków wynikających z § 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia. Opisane w tych przepisach czynności dyrektora szkoły, polegające na ustaleniu w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, informowanie rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających, tak jak i zebranie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r., mogą zostać zrealizowane z początkiem roku szkolnego 2021/2022. Tym samym, do korekty informacji złożonej do 25 czerwca 2021 r. oraz nowych informacji składanych do dnia 30 lipca 2021 r. nie będzie miał zastosowania przepis § 10j ust. 3 pkt 4, w zakresie uwzględniania informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4 zmienianego rozporządzenia.
W zmienianym rozporządzeniu wprowadzono również zmianę dotyczącą organizacji zajęć wspomagających dla uczniów klasy IV. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem, w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej a w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.
Ponadto wskazano, że organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.), do którego wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, udzieli tej dotacji a następnie przyjmie rozliczenie tej dotacji w przypadku, gdy szkoła zmieni siedzibę a organ ten przestanie być organem rejestrującym dla tej szkoły, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie ze zmienionymi przepisami szkoła, która np. od dnia 1 września 2021 r. zmieniając siedzibę zmieni także organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, otrzyma dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zajęć wspomagających i rozliczy ją z jednostką samorządu terytorialnego, która tej dotacji udzieliła.


Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 1237
Data ogłoszenia: 2021-07-07
Data wejścia w życie: 2021-07-22

Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa.
W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister będzie ogłaszał w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej komunikat o ustanowieniu programu i naborze wniosków oraz o ustanowieniu przedsięwzięcia. W komunikacie tym mają być określone między innymi przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie, a także szczegółowe kryteria oceny wniosków.
Konsekwencją powyższego jest również zmiana w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych umożliwiająca przekazywanie środków na te programy i przedsięwzięcia oraz zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacji dotyczącej środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących pdf

Dz. U. poz. 1207
Data ogłoszenia: 2021-07-02
Data wejścia w życie: 2021-07-17

W § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (dot. § 2 pkt 3 i § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia) wprowadzona zostaje zmiana polegająca na dodaniu przepisu umożliwiającego nauczycielowi ubiegającemu się o skierowanie do pracy za granicą złożenie jednostce kierującej pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego, o której mowa w art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.), uzyskanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą, w sytuacji gdy nauczyciel ten nie posiada oceny pracy. Powyższa zmiana jest związana z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów rozdziału 3b ww. ustawy regulujących awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą, tj. nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą. Zgodnie z art. 9j ww. ustawy, nauczyciele szkół za granicą mogą ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest m. in. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. W rozporządzeniu uwzględnia się sytuację ww. nauczycieli poprzez wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym nauczyciele ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą będą składać jednostce kierującej ostatnią ocenę pracy, a jeżeli nie posiadają tej oceny – ostatnią pozytywną ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą.
Ponadto, w rozporządzeniu zmieniony zostaje § 5 ust. 4 i § 8 ust. 4. Zmiany te są o charakterze porządkującym i wiążą się z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), która zastąpiła m. in. dotychczasową ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). W związku z tym, określenie „szkoła wyższa” zostało zastąpione określeniem „uczelnia”, natomiast odesłanie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zostało zastąpione odesłaniem do art. 464 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków pdf

Dz. U. poz. 1203
Data ogłoszenia: 2021-07-02
Data wejścia w życie: 2021-07-03, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania do ust. 5a,
2) pkt 9
– które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780) dotyczy następujących zagadnień:
1) konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281);
2) uwag zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty i producentów blankietów druków oraz podmioty opracowujące programy do wypełniania świadectw;
3) uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich wydawania;
4) innych zmian o charakterze porządkującym.

Znowelizowano § 21 i § 43 rozporządzenia w sprawie druków, w ten sposób, że dodano szczegółowe regulacje odnoszące się do oznaczenia indywidualnego, jako zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla poszczególnych kategorii dokumentów publicznych. W przepisach zostały określone poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidulane, określono miejsce jego nanoszenia na blankiecie danego dokumentu, podmiot, który jest obowiązany do naniesienia oznaczenia indywidualnego, a także określono elementy składowe oznaczenia indywidualnego danego dokumentu. Jednocześnie nadano nowe brzmienie następujących wzorów dokumentów, na których wprowadzony został symbol oznaczenia indywidualnego:
1) w załączniku nr 3: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom zawodowy, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (wzory dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostały ponadto przeniesione z załącznika nr 7 do rozporządzenia w sprawie druków) i poddruk duplikatu;
2) w załączniku nr 4: legitymacja szkolna, legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, e legitymacja szkolna i e legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego;
3) w załączniku nr 7: świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Ponadto dostosowano brzmienie § 17 rozporządzenia w sprawie druków do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Zgodnie z tym rozporządzeniem dane personalne lub identyfikacyjne muszą być nanoszone w sposób trwały zintegrowany z podłożem, co wyklucza możliwość wypełniania świadectw ukończenia szkoły pismem ręcznym.

Nowelizacja rozporządzenia uwzględnia również następujące zmiany:
1. Wprowadzono dwa formaty blankietów dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych: format A4 dwustronny i A4 czterostronny (odpowiednio wzory nr 75 i nowy wzór nr 75a, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków). W obecnie obowiązującym rozporządzeniu wzór poddruku dla duplikatu obejmuje dwie strony. Wprowadzenie formatu czterostronicowego ułatwi szkołom wydawanie duplikatów tych dokumentów, które również są czterostronicowe: świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia technikum.
2. Wprowadzono zmianę we wzorach świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, polegającą na uwzględnieniu we wzorze jednej wolnej pozycji nad przedmiotem historia na wpisanie realizowanego przez ucznia jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka lub język łaciński i kultura antyczna. Dotychczas wszystkie te przedmioty były uwzględnione we wzorach ww. dokumentów, pomimo tego, że uczeń na danym etapie kształcenia realizował tylko jeden z nich, a w przypadku pozostałych przedmiotów, które nie były przez ucznia realizowane konieczne było wstawianie poziomej kreski (zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie druków).
3. Wprowadzono możliwość wydawania suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym (kształcenie realizowane jako eksperyment pedagogiczny w zawodzie nieujętym odpowiednio w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie zgody wyrażonej w decyzji ministra właściwego do spraw oświaty). Suplement do dyplomu sporządzany jest na podstawie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Kształcenie w tzw. zawodzie eksperymentalnym realizowane jest z uwzględnieniem podstawy programowej określonej dla tego zawodu, a uczniowie kształcący się w zawodzie eksperymentalnym, podobnie jak uczniowie kształcący się w innych zawodach, przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a co za tym idzie mogą otrzymać dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym. Zasadnym jest, aby wszyscy uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcący się w tzw. zawodach eksperymentalnych, otrzymywali suplement do dyplomu zawodowego albo do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Umożliwiono słuchaczom szkoły policealnej, którzy w danym roku otrzymali certyfikat w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, uzyskać dyplom zawodowy na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie druków dyrektor szkoły policealnej przekazywał do okręgowej komisji egzaminacyjnej wyłącznie wykaz absolwentów w danym roku szkolnym, natomiast osoby, które zdały egzamin zawodowy a nie ukończyły szkoły policealnej musiały występować do okręgowej komisji egzaminacyjnej z odrębnym wnioskiem o wydanie dyplomu zawodowego. Takie rozwiązanie nie było spójne z regulacją określającą warunki uzyskania dyplomu zawodowego na poziomie technika, ponieważ dyplom ten może uzyskać osoba, która zdała egzaminy zawodowe z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do szkoły policealnej przyjmowane są wyłączenie osoby posiadające wykształcenie średnie lub średnie branżowe, zatem warunek posiadania ww. wykształcenia jest już przez słuchacza szkoły policealnej spełniony i nie ma powodów, aby dyrektor szkoły policealnej nie przekazywał do okręgowej komisji egzaminacyjnej również wykazu słuchaczy tej szkoły, co umożliwi tym słuchaczom odbiór dyplomów zawodowych w szkole, do której uczęszczali.
5. W załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie druków dodano ust. 10b określający sposób wpisywania na świadectwach i w arkuszach ocen uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które realizowane są w ramach godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen wpisywane bedą nazwy i oceny z zajęć, które były w szkole realizowane jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.). Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności, wskazano, że w przypadku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, na ww. świadectwach i w arkuszach ocen uczniów wpisuje się również adnotację – „dodatkowe umiejętności zawodowe”.
6. W związku z wprowadzeniem obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego (we wszystkich typach szkół prowadzących kształcenie zawodowe) lub egzaminu czeladniczego (w przypadku branżowej szkoły I stopnia), jako jednego z warunków ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub promocji do klasy lub na semestr programowo wyższy, w arkuszach ocen uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2021/2022 sformułowanie „informacja o zdanym egzaminie zawodowym (…)” zastąpiono sformułowaniem „informacja o egzaminie zawodowym”, a w przypadku branżowej szkoły I stopnia „informacja o egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym”. Ponadto odstąpiono od umieszczania w arkuszu ocen szczegółowych informacji o wynikach egzaminu zawodowego, które zamieszczane są na certyfikacie kwalifikacji zawodowej, który uczeń lub słuchacz otrzymuje po zdaniu egzaminu zawodowego. W załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie druków ust. 28a w arkuszach ocen uczniów technikum, słuchaczy branżowej szkoły II stopnia i słuchaczy szkoły policealnej w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o egzaminie zawodowym, należy wpisać odpowiednio:
1) informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub
2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub
3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz został zwolniony z tego egzaminu.
Natomiast w arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym należy wpisać odpowiednio:
1) informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub
2) informację o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego – w przypadku, gdy uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem przystąpił do egzaminu czeladniczego lub
3) informację o nieprzystąpieniu odpowiednio do egzaminu zawodowego lub jego części, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego – w przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub
4) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z tego egzaminu.
W rozporządzeniu dodano również przepisy przejściowe regulujące w sposób tożsamy sposób wpisywania informacji o egzaminie zawodowym w arkuszach ocen uczniów technikum, branżowej szkoły I stopnia lub słuchaczy szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 albo 2020/2021 oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2020/2021, czyli tej grupy uczniów i słuchaczy, którzy mają założone arkusze ocen zgodnie z dotychczasowymi przepisami (§ 3 ust. 3–6 rozporządzenia).
7. We wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia (wzory nr 23–26, 40 i 51 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków) dodano przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Przedmiot ten, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.) jest ujęty w ramowych planach nauczania dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia, również tych będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, a dotychczas nie był uwzględniony na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia będącego absolwentem szkoły podstawowej.
8. Dodano regulację dotyczącą wypełniania arkusza ocen ucznia technikum (wzór nr 39 i 50 określony w załączniku 3 do rozporządzenia w sprawie druków) w zakresie przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Biorąc pod uwagę, że arkusz ma zastosowanie zarówno do uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, jak i do uczniów pięcioletniego technikum, a w ramowym planie nauczania dla czteroletniego technikum określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ujęty jest przedmiot „Wiedza o kulturze”, który nie jest realizowany w pięcioletnim technikum, zaproponowano dodanie przepisu określającego, że w przypadku uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, w arkuszu ocen ucznia tego technikum, w części przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na kolejnej wolnej pozycji należy wpisać przedmiot „Wiedza o kulturze”.
9. Zgodnie z propozycją okręgowych komisji egzaminacyjnych, które wydają dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dodano przepis dotyczący sposobu wypełniania tego dyplomu w zawodzie nauczanym na poziomie technika osobom, o których mowa w § 14a ust. 3 (dotychczasowy § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie druków).
10. Wprowadzono możliwość zastosowania skrótu wyrażenia „nauczany(a) dwujęzycznie” – ND oraz „poziom dwujęzyczny” – PD na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach.

Ponadto w rozporządzenia wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1087
Data ogłoszenia: 2021-06-18
Data wejścia w życie: 2021-09-01

W zmienianym rozporządzeniu zostały określone podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego:
– technik dekarstwa, przyporządkowanym do branży budowlanej (załącznik nr 2),
– technik robotyk, przyporządkowanym do branży elektroniczno-mechatronicznej (załącznik nr 8),
– podolog, przyporządkowanym do branży fryzjerskokosmetycznej (załącznik nr 9),
– technik stylista, przyporządkowanym do branży przemysłu mody (załącznik nr 23).
Zmianie ulegnie również podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, przyporządkowanym do branży opieki zdrowotnej (załącznik nr 20).
Ponadto zostały określone dodatkowe umiejętności zawodowe (załącznik nr 33):
– „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” w zakresie wybranych zawodów przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej i branży ogrodniczej: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik, technik weterynarii, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu,
– „Serwisowanie opon pojazdów silnikowych” w zakresie wybranych zawodów przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, elektromechanik samochodowy, technik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy oraz blacharz samochodowy.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 1082
Data ogłoszenia: 2021-06-17

Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378);
2) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4);
3) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619);
4) ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 762)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 maja 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1036
Data ogłoszenia: 2021-06-08
Data wejścia w życie: 2021-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zawodu technik gazownictwa, przyporządkowanego do branży budowlanej, które obejmują zmiany nazw kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie z:
1) „BUD. 16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na: „BUD. 16. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” oraz
2) „BUD. 17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na: „BUD. 17. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”.
Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu przewidują także zmianę w zakresie zawodu technik spawalnictwa, przyporządkowanego do branży mechanicznej, dotyczącą dodania kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” jako kolejnej kwalifikacji, będącej pierwszą kwalifikacją wyodrębnioną w tym zawodzie.
Ponadto rozporządzenie zakłada, że:
1) ministrem właściwym dla zawodu technik geolog, przyporządkowanego do branży górniczo-wiertniczej, będzie minister właściwy do spraw geologii zamiast ministra właściwego do spraw środowiska;
2) ministrem właściwym dla zawodu technik wiertnik i wiertacz, przyporządkowanego do branży górniczo-wiertniczej, obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin będzie minister właściwy do spraw geologii, zamiast ministra właściwego do spraw środowiska;
3) ministrem właściwym dla zawodów przyporządkowanych do branży leśnej będzie minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa zamiast ministra właściwego do spraw środowiska.


Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1016
Data ogłoszenia: 2021-06-07

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1024);
2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1675).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pdf

Dz. U. poz. 989
Data ogłoszenia: 2021-05-31

Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 maja 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 983
Data ogłoszenia: 2021-05-28
Data wejścia w życie: 2021-05-29

Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), która przewiduje możliwość organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół) oraz szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia), w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół), a także w szkołach specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
z wyłączeniem:
1) szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, bowiem nie ograniczano funkcjonowania tych szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
2) szkół podstawowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ze względu na realizację odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego zakładającej integralną realizację funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz możliwość podjęcia przez dyrektora szkoły specjalnej decyzji o prowadzeniu zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych szkół,
3) oddziałów specjalnych, szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ze względu na specyfikę kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych organizowanych odpowiednio, w czasie uzgodnionym z kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego i odpowiednio do wskazań lekarza prowadzącego leczenie oraz w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki, jak również ze względu na możliwość podjęcia przez dyrektora szkoły specjalnej decyzji o prowadzeniu zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych szkół.
Zajęcia wspomagające będą organizowane również w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego).

Zmieniane rozporządzenie przewiduje, że każda szkoła będzie miała do dyspozycji pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej (przeliczeniowo) na oddział.
Godziny te dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystać na zorganizowanie zajęć wspomagających częściowo jeszcze do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczym w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 oraz w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (tj. do dnia 22 grudnia 2021 r.), przy czym zakłada się, aby tygodniowa liczba zajęć wspomagających nie była wyższa niż liczba oddziałów w szkole.

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie jest obowiązkowy – zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

Zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów (5 uczniów w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów, a w szkołach podstawowych, w których nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu). Dyrektor będzie informował rodziców o organizacji tych zajęć w szkołach, zbierał od rodziców uczniów deklaracje uczestnictwa uczniów w zajęciach (deklaracje będą mogły być zbierane drogą elektroniczną) i organizował je – stosownie do potrzeb. Ze względu na konieczność szybkiego uruchomienia tych zajęć dyrektor szkoły składając informację o planowanych zajęciach organizowanych w okresie od dnia 31 maja 2021 r. lub od dnia 2 września 2021 r. będzie mógł przewidzieć organizację zajęć wspomagających w pełnym wymiarze, wynikającym z przysługującej szkole puli godzin.

W odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, poza tradycyjną, stacjonarną formą realizacji praktyk zawodowych, do 31 sierpnia 2021 r. zachowano możliwość realizacji praktyk zawodowych również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa.

Uzyskanie dofinansowania prowadzenia zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych oraz szkołach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego będzie odbywało się podobnie jak w przypadku ubiegania się o środki przysługujące nauczycielom w formie jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. I tym razem kluczową rolę będzie odgrywał dyrektor szkoły (dyrektor zespołu szkół lub placówek), który nie tylko będzie odpowiedzialny za organizację zajęć w sposób określony w rozporządzeniu, ale także złoży do gminy lub powiatu (w przypadku dotowanych szkół artystycznych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) jeden lub dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej, a następnie ją rozliczy. Wniosek składany w pierwszym terminie będzie dotyczył dofinansowania zajęć wspomagających prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 (maksymalnie będzie można zawnioskować o 40% przysługującej szkole dotacji celowej). Drugi wniosek będzie dotyczył zajęć w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (jeśli dyrektor szkoły nie złożył wniosku w pierwszym terminie to w drugim będzie mógł zawnioskować o 100% przysługującej szkole dotacji celowej, a jeśli złożył wniosek w pierwszym terminie to będzie mógł wnioskować o pozostałą, niewykorzystaną w pierwszym terminie, część dotacji).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 982
Data ogłoszenia: 2021-05-28
Data wejścia w życie: 2021-05-31

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824).
Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.
Biorąc pod uwagę specyfikę organizacji kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, turnusy które rozpoczęły się przed dniem 30 maja 2021 r. będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie nowe rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 961
Data ogłoszenia: 2021-05-26
Data wejścia w życie: 2021-05-27

Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) i wprowadza tylko w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych możliwość ustalenia rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne artystyczne, z których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach pdf

Dz. U. poz. 938
Data ogłoszenia: 2021-05-21
Data wejścia w życie: 2022-01-01

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628) obejmują:
1) wskazanie dolnego limitu okresu pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych;
2) dookreślenie sposobu działania domu wczasów dziecięcych w okresie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;
3) doprecyzowanie okresu działania domu wczasów dziecięcych adekwatnie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r .o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., tj. w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pdf

Dz. U. poz. 911
Data ogłoszenia: 2021-05-18
Data wejścia w życie: 2022-01-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606) obejmuje:
1) wskazanie limitu okresu pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych;
2) dookreślenie sposobu działania domu wczasów dziecięcych;
3) doprecyzowano zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, psychologów, pedagogów i innych specjalistów, prowadzących zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 824
Data ogłoszenia: 2021-04-30
Data wejścia w życie: 2021-05-03

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. w zakresie edukacji. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701 i 752).

Rozporządzenie określa sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty po weekendzie majowym:
1) od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I–III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki w szkole;
2) od 4 maja 2021 r. szkoły podstawowe prowadzą działalność opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów w świetlicy;
3) od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. System ten polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor ww. szkoły, placówki lub centrum ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Przepisów tych nie stosuje się do zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, które odbywają się na dotychczasowych zasadach, tj. dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Praktyki zawodowe można organizować stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy czym zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie epidemii. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

W przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 787
Data ogłoszenia: 2021-04-28
Data wejścia w życie: 2021-05-13

Określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2021 kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2020 r. W związku z powyższym, w roku 2021 nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Nowelizacja rozporządzenia zachowuje przy niezmienionych warunkach prawnych dotychczasową relację wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego, tak więc minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia określone zostały na takim samym poziomie jak stawki obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.


Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 762
Data ogłoszenia: 2021-04-23
Data wejścia w życie: 2021-07-01

Następuje zmiana dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą czyli tzw. edukacji domowej.
Od 1 lipca 2021 roku:
a) zniesione zostają ograniczenia w wyborze szkoły ze względu na teren województwa oraz
b) zniesiony zostaje wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 752
Data ogłoszenia: 2021-04-23
Data wejścia w życie: 2021-04-26

Rozporządzenie określa sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 26 kwietnia 2021 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701 i 752)

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. w klasach I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim nauka będzie zorganizowana w systemie tzw. hybrydowym. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.
W pozostałych 5 województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim uczniowie klas I–III szkół podstawowych uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie, a świetlice w szkołach na obszarze tych województw funkcjonują dla dzieci rodziców, uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzebę przywrócenia możliwości prowadzenia praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł od dnia 26 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 26 kwietnia 2021 r. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
Od 26 kwietnia 2021 r. dyrektor odpowiednio szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. pdf

Dz. U. poz. 739
Data ogłoszenia: 2021-04-22
Data wejścia w życie: 2021-04-23

Rozporządzenie nadaje nowe brzmienia załącznikowi nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. poz. 577). W części III w poz. 7, kol. 2 wskazano teraz prawidłową kwotę dotacji (kwota dotacji po odjęciu kosztów obsługi zadania w wysokości 1% przekazanej dotacji), czyli 247,50 zł. (poprzednio była to kwota 247,00 zł).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 701
Data ogłoszenia: 2021-04-15
Data wejścia w życie: 2021-04-19

Jest to kolejna nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561 i 651).
Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przedłużone zostały obostrzenia związane z ograniczeniem funkcjonowania w pozostałych jednostkach systemu oświaty do dnia 25 kwietnia 2021 r.
Dodatkowo, od dnia 19 kwietnia 2021 r., w szkłach podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkołach ponadpodstawowych sportowych, szkołach ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.
Przywrócono także możliwość prowadzenia zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich realizacji (stacjonarnie). W związku z powyższym, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł od dnia 19 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 19 kwietnia 2021 r. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą mogły być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 681
Data ogłoszenia: 2021-04-13
Data wejścia w życie: 2021-04-14

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) zawiera szczególne rozwiązania w zakresie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Rozwiązania te dotyczą modyfikacji przepisów § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694).
Wprowadzone rozwiązanie umożliwia w roku szkolnym 2020/2021 powiadomienie przez przewodniczącego komisji konkursowej pozostałych członków komisji konkursowej oraz kandydatów na stanowisko dyrektora o terminie posiedzenia komisji nie tylko pisemnie w postaci papierowej, ale również w postaci elektronicznej, przy zachowaniu przepisu, iż powiadomienie odbywa się nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Ponadto proponuje się, aby w roku szkolnym 2020/2021 posiedzenie komisji mogło odbyć się nie później niż w ciągu 120 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego w ogłoszeniu konkursu, co stanowi wydłużenie tego terminu, ponieważ w dotychczasowym brzmieniu rozporządzenia MKiDN z dnia 29 marca 2018 r. obowiązywał termin 30 dni.


Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r. pdf

Dz. U. poz. 662
Data ogłoszenia: 2021-04-09
Data wejścia w życie: 2021-04-10

Rozporządzenie określa w 2021 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 651
Data ogłoszenia: 2021-04-08
Data wejścia w życie: 2021-04-12

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561) przedłuża ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek do dnia 18 kwietnia 2021 r.


Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 619
Data ogłoszenia: 2021-04-02
Data wejścia w życie: 2021-04-03, z wyjątkiem:
1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;
2) art. 1 pkt 2–4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz
5) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza nowe zadanie publiczne ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które polega na monitorowaniu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych (art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).
Nowelizacja ustawy wprowadza również przepisy wskazujące na kompetencje poszczególnych podmiotów oraz dopuszczalność przepływów danych w związku z realizacją działań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych rejestrowych niezbędnych do monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych (art. 26b ust. 9–26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.) (art. 3 pkt 1) przewiduje się uzupełnienie katalogu celów zbierania danych w systemie informacji oświatowej, umożliwiając ich wykorzystanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych (art. 1 ust. 1 pkt 5), oraz uregulowanie kwestii pozyskiwania z bazy danych systemu informacji oświatowej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania danych, o których mowa w art. 26b ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Zmiana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) (art. 2 ustawy) umożliwi wykorzystywanie informacji zawartych w systemach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zmiana w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 5 ustawy) umożliwi pozyskiwanie informacji ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (systemu POL-on) w zakresie wynikającym z art. 26b ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. – Prawo oświatowe) oraz wykorzystywanie informacji na temat kontynuowania kształcenia na studiach przez absolwentów techników, branżowych szkół II stopnia, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych.
Ponadto w znowelizowanej ustawie przewidziano następujące zmiany. Przepisy art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dotyczące przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, uczniów realizujących indywidulany tok nauki oraz dla uczniów przechodzących ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu, obecnie odsyłają do art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który dotyczy jedynie przeprowadzania tych egzaminów dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży. Tymczasem, w przypadku słuchaczy, szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej analogiczne egzaminy klasyfikacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącymi przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w tych szkołach. W związku z powyższym celu uspójnienia przepisów art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się odesłanie do art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt 2–4 ustawy).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej są dokonane zmiany w art. 8 pkt 1 lit. e i g. Zmiana w art. 8 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej poszerza zakres danych dziedzinowych gromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej o liczbę osób korzystających z internatu w szkołach lub placówkach oświatowych wchodzących w skład zespołu, które nie są uczniami szkoły lub placówki, przy której jest utworzony internat.
W art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej przewiduje się także wydłużenie terminu anonimizacji danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 584
Data ogłoszenia: 2021-03-30

Ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695),
2) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 lutego 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. pdf

Dz. U. poz. 577
Data ogłoszenia: 2021-03-30
Data wejścia w życie: 2021-04-01

Rozporządzenie określa formularze na 2021 r., które uwzględniają m.in. możliwość wnioskowania o dotację celową związaną z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas II, V i VIII szkół podstawowych.
W odniesieniu do rozporządzenia z 2020 r., w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137) – zwiększeniu ulegną kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne.
Jednocześnie zmianie nie ulegnie kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 561
Data ogłoszenia: 2021-03-26
Data wejścia w życie: 2021-03-29

Nowe rozporządzenie zachowuje rozwiązania przewidziane w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z następującymi dodatkowymi zmianami:
          1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaje ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. jednostki oświatowe będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.
Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.
           2. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczenie dotyczy również praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, co oznacza, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane w formach kursowych) odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile wynika to z programu nauczania.
Utrzymane zostają natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące kształcenia w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. oraz dotychczasowe regulacje dotyczące szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
           3. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
         Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366, 448 i 502).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 532
Data ogłoszenia: 2021-03-24
Data wejścia w życie: 2021-03-25

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza rozwiązania zgodnie z którymi:
1) w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący będzie mógł przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz organizacji związkowych;
2) w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wprowadzony zostaje zakaz organizacji wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), oraz rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96a ww. ustawy, w czasie wiosennej przerwy świątecznej.
Nowelizacja przewiduje także, że w przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia organ prowadzący wystąpił do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wydanie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, stosuje się wtedy przepisy dotychczasowe.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 502
Data ogłoszenia: 2021-03-19
Data wejścia w życie: 2021-03-22

Obowiązywało do dnia 29 marca 2021 r., a od tego dnia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561)

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366 i 448) wprowadzone zostają kolejne zmiany:
1) do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie;
2) również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3) w pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady;
4) w okresie od 22 marca do 11 kwietnia, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców.

       Przedszkola nadal pracują bez zmian, oczywiście przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
       Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.
   Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.
     Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
     Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
   Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 482
Data ogłoszenia: 2021-03-17
Data wejścia w życie: 2021-09-01, z wyjątkiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r.

Przepisy rozporządzenia dostosowane zostają do wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W stosunku do stanu obecnego zmiany dotyczą:
     – przeprowadzania części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego,
     – sposobu przeprowadzania egzaminu z informatyki,
     – czasu trwania części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego są analogiczne do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 448
Data ogłoszenia: 2021-03-12
Data wejścia w życie: 2021-03-15

Obowiązywało do dnia 29 marca 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283 i 366) wprowadzone zostają kolejne zmiany:
1. Od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady:
• nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
• co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.
Dyrektor ustala harmonogram prowadzenia zajęć, biorąc pod uwagę – w miarę możliwości – równomierne i naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny.
Starsi uczniowie z tych regionów będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Utrzymane są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego..

2. W województwie warmińsko-mazurskim na kolejne dwa tygodnie zostają utrzymane ograniczenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, z tym że ograniczenia te będą polegać na wprowadzeniu zasad nauczania hybrydowego. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę stosując następujące zasady:
• nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
• co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.
Analogicznie jak w przypadku województw pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego dyrektor podejmuje decyzję, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga grupa.
Pozostałe dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek uczą się w trybie zdalnym.

3. W pozostałych częściach kraju szkoły i placówki, w tym szkoły i placówki specjalne, będą funkcjonowały tak jak dotychczas. Ponadto utrzymane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące dziecka niepełnosprawnego lub ucznia, który nie ma możliwości nauki w domu.
Bez zmian pozostają zasady na jakich funkcjonują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego oraz szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 390
Data ogłoszenia: 2021-03-03
Data wejścia w życie: 2021-03-03

Zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie wystawienia skierowania w postaci elektronicznej na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz upoważnia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia określonych danych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 370
Data ogłoszenia: 2021-02-26
Data wejścia w życie: 2021-02-27

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) dotyczy kwot dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 366
Data ogłoszenia: 2021-02-26
Data wejścia w życie: 2021-03-01

Obowiązywało do dnia 29 marca 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202 i 283) wprowadzone zostają zmiany w zakresie przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do dnia 14 marca 2021 r.
Ponadto od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I–III.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 283
Data ogłoszenia: 2021-02-12
Data wejścia w życie: 2021-02-15

Obowiązywało do dnia 29 marca 2021 r.

          W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92 i 202) wprowadzone zostają zmiany w zakresie przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do dnia 28 lutego 2021 r.
         Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.
          Ponadto w odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe utrzymano rozwiązania umożliwiające prowadzenie kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 254
Data ogłoszenia: 2021-02-05
Data wejścia w życie: 2021-02-06

          W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2057) wprowadzone zostają rozwiązania w celu umożliwienia wystawienia skierowania w postaci elektronicznej na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.
          Wprowadzone rozwiązania upoważniają ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, osób, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, pomocy nauczyciela i pomocy wychowawcy, zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne, którzy wyrazili wolę szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 w ramach etapu „I”.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 242
Data ogłoszenia: 2021-02-05
Data wejścia w życie: 2021-02-06, z tym że § 1 pkt 1 z mocą od dnia 18 stycznia 2021 r.

          Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza rozwiązania ułatwiające czasową obsadę stanowisk dyrektorów jednostek systemu oświaty z pominięciem wymogu konkursowego wyłaniania kandydatów na te stanowiska w związku z sytuacją epidemiczną oraz doprecyzowuje sposób naliczania dotacji dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych w okresie ich czasowego ograniczenia funkcjonowania w nowym roku budżetowym w sytuacji trwającego nadal na terenie kraju stanu epidemii.
          Nowelizacja rozporządzenia m.in.:
1) wprowadza możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty dotychczasowym dyrektorom tych jednostek, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2026 r., ale nie krótszy niż jeden rok szkolny, z pewnymi wyjątkami;
2) wprowadza możliwość w przypadku nowo zakładanych jednostek systemu oświaty powierzenia stanowiska dyrektora tej jednostki ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022 r., tj. na jeden rok szkolny;
3) wprowadza czasowe wyłączenie obowiązywania przepisu art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. do 1 września 2021 r.) dotyczącego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, oraz
a) wprowadza możliwość powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostkach w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022 r.;
b) wprowadza możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w przypadku gdy organ prowadzący powierzył już pełnienie tych obowiązków wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022 r.;
4) wprowadza możliwość odpowiedniego zastosowania powyższych rozwiązań do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj. osoby niebędącej nauczycielem.
5) doprecyzowuje przepis dotyczący sposobu naliczania dotacji dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych w okresie epidemii:
a) wprowadza zmianę w algorytmie ustalania kwoty dotacji na rok 2021,
b) kwotę dotacji przysługującą niepublicznym domom wczasów dziecięcych odniesiono wprost do każdego dnia czasowego ograniczenia ich funkcjonowania tak, aby kwota dotacji odpowiadała tej kwocie sprzed okresu epidemii.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 211
Data ogłoszenia: 2021-02-01
Data wejścia w życie: 2021-09-01

          Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459) w załączniku nr 2 wprowadza do systemu oświaty cztery nowe zawody:
1) Technik dekarstwa – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
2) Technik robotyk – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
3) Podolog – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej;
4) Technik stylista – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.
          Rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie zawodu Opiekun medyczny, które obejmują:
1) zmianę symbolu i nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,
2) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat oraz
3) wprowadzenie kształcenia wyłącznie w szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej.
          Ponadto nowelizacja rozporządzenie określa, że dla zawodów przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej jako minister właściwy dla zawodu zostanie wskazany minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin oraz zawodów Wiertacz i Technik wiertnik, dla których minister właściwy do spraw środowiska będzie jednym z dwóch ministrów właściwych dla tych zawodów obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 202
Data ogłoszenia: 2021-01-29
Data wejścia w życie: 2021-02-01

Obowiązywało do dnia 29 marca 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92) wprowadzone zostają zmiany m. in. w zakresie:

  • Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.
  • Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  • Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.
  • W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.
  • W odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe utrzymane zostały rozwiązania umożliwiające prowadzenie kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 150
Data ogłoszenia: 2021-01-22
Data wejścia w życie: 2021-01-23

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382) wprowadzone zostają zmiany m. in.:

  • uchylono przepisy regulujące zasady funkcjonowania i przechowywania danych w ramach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – narzędzia informatycznego służącego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z przeniesieniem regulacji do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  • doprecyzowano regulacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół i placówek artystycznych na rok szkolny 2021/2022;
  • w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani są do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu i w takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do dnia 24 września 2021 r., a nieprzedłożenie w tym terminie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 92
Data ogłoszenia: 2021-01-15
Data wejścia w życie: 2021-01-18

Obowiązywało do dnia 29 marca 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) wprowadzone zostają zmiany.
W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Opracowane zostały wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.
Od 18 stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.
Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.
Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 4
Data ogłoszenia: 2021-01-04
Data wejścia w życie: 2021-01-19, z wyjątkiem art. 5 zmieniającego ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), który wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
5) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz
6) ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
1. Charakterystyka zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela:
1) umożliwienie finansowania ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dodatkowych form doskonalenia dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach i placówkach artystycznych (zmiana art. 70a ust. 3a),
2) wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz określenie, w jakim przypadku odstępuje się od zawiadomienia (zmiana art. 75 ust. 2a),
3) określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmiana dotycząca okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (zmiana art. 85 ust. 3 i 3a oraz art. 85o ust. 1, 3 i 7),
4) doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków (zmiana art. 85t ust. 2).
2. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1) w art. 9c ust. 2 pkt 4a i ust. 2aa oraz w art. 9da ust. 1 ww. ustawy wprowadzono zmianę polegającą na umożliwieniu dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zlecania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej prowadzenia analiz oraz przeprowadzania testów diagnostycznych i badań dotyczących egzaminów zewnętrznych, w zakresie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
2) w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ww. ustawy dodaje się tiret piąty, który umożliwia publikację listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Od roku szkolnego 2022/2023 w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego zdający będzie udzielał odpowiedzi na 2 zadania egzaminacyjne. Jedno zadanie będzie dotyczyło znajomości treści oraz problematyki lektur obowiązkowych (język polski) bądź innych utworów literackich (język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny).
3) uchylenie pkt 4 w ust. 1 i pkt 3 w ust. 2 w art. 44sa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – obecnie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej są analogiczne jak zasady obowiązujące przed ww. nowelizacją ustawy w szkołach dla dorosłych,
4) dodawany art. 94ba umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecania Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie (który jest jednostką nadzorowaną przez tego ministra, niebędącą jednostką budżetową), w zakresie działalności statutowej tej jednostki, wykonania zadań w zakresie oświaty i wychowania, w szczególności badań, analiz, ekspertyz lub raportów wynikających z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań tego ministra.
3. Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:
wprowadzono przepis art. 60a umożliwiający pozyskiwanie z bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) do bazy danych narzędzia informatycznego, o którym mowa w dodawanym art. 44a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, danych dotyczących uczniów i nauczycieli.
Dane te będą pozyskiwane w celu odzwierciedlenia w ramach ww. narzędzia informatycznego struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej. Rodzaj pozyskiwanych danych i zakres ich przetwarzania został dokładnie określony w art. 44a ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
4. Zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
1) w dodanym art. 28b wprowadza się rozwiązanie umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty,
2) w dodanym art. 44a wprowadzono rozwiązania przewidujące udostępnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania szkołom i placówkom narzędzia informatycznego wspierającego ich działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
W założeniu narzędzie informatyczne będzie pełniło dwie podstawowe funkcje:
1) repozytorium sprawdzonych i wartościowych materiałów dydaktycznych;
2) narzędzia do wykorzystania w zdalnym nauczaniu i uczeniu się.
3) w art. 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się zmiany dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi. Wprowadzone zostaje fakultatywne, a nie – jak dotychczas – obligatoryjne, przeprowadzanie badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach i placówkach artystycznych przez specjalistyczną jednostkę nadzoru utworzoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
5. Zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej:
1) dodany został w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej który przyznaje operatorowi OSE uprawnienia do finansowania usług dostępu do Internetu świadczonych szkołom przez operatorów telekomunikacyjnych,
2) pozostałe zmiany ustawy są konsekwencją powyższej zmiany.
6. Zmiany w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
w celu ujednolicenia i uporządkowania przepisów dotyczących akredytacji obowiązujących po dniu 31 sierpnia 2021 r., jest niezbędne uzupełnienie przepisu przejściowego zawartego w art. 103 ww. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o nowy przepis ust. 3 odnoszący się do akredytacji przyznanych przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin obowiązywania akredytacji wydanych na podstawie
art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydłużono do dnia 31 sierpnia 2021 r., aby dać możliwość zainteresowanym podmiotom uzyskania jej na nowych zasadach.
7. Przepisy przejściowe i końcowe:
W związku ze zmianami w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciel i w art. 7 ustawy przewiduje się, że do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, do postępowania dyscyplinarnego wszczętego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Lista jawnych zadań egzaminacyjnych, opublikowana w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego przeprowadzanego począwszy od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów, o których mowa w art. 126 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 8 ustawy).
Zamieszczone w przepisach ustawy rozwiązania w zakresie narzędzia informatycznego (art. 4 pkt 2 ustawy) odnoszą się do narzędzia, które już istnieje i było wykorzystywane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID–19. Narzędziem tym jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl (ZPE), która została uregulowana w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i od momentu udostępnienia jej szkołom jest cały czas dostępna.
W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi w przepisach przejściowych przewidziano, że w roku szkolnym 2020/2021 badanie jakości kształcenia artystycznego zostanie przeprowadzone zgodnie z wprowadzonymi nowymi zasadami, z tym że dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru ogłosi informacje o formach, zakresie i terminach badania jakości kształcenia artystycznego zaplanowanych na ten rok szkolny, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 10  ustawy).