Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2022 r.

Dziennik Ustaw w 2022 roku – ostatnia opublikowana pozycja 2868 z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 pdf

Dz. U. poz. 2820
Data ogłoszenia: 2022-12-29
Data wejścia w życie: 2023-01-01

Rozporządzenie określa algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania pdf

Dz. U. poz. 2811
Data ogłoszenia: 2022-12-28
Data wejścia w życie: 2022-12-29

Zmiana rozporządzenie określa:
1) wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w formie dziennej w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy i tablety, umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (§ 1 pkt 1 rozporządzenia);
2) dodanie do rozporządzenia załącznika określającego minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego:
a) komputerów stacjonarnych (zestawów) składających się z: jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika,
b) laptopów (zestawów) składających się z: laptopa i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika,
c) laptopów przeglądarkowych (zestawów) składających się z laptopa przeglądarkowego i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika,
d) tabletów
– w wariancie dla ucznia i dla nauczyciela (§ 1 pkt 2 rozporządzenia).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pdf

Dz. U. poz. 2806
Data ogłoszenia: 2022-12-28
Data wejścia w życie: 2022-12-29

Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425) wynika z konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w tym rozporządzeniu do rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).
Zmiany w rozporządzeniu polegają m. in. na wyłączeniu w 2022 r. uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przy ustalaniu średniorocznej liczby uczniów, która jest uwzględniana przy rozliczaniu wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, bowiem na tych uczniów naliczono już jednostkom samorządu terytorialnego środki w ramach Funduszu. Analogicznie wyłączono możliwość wydatkowania środków ww. dotacji celowej na wydatki bieżące, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a ponadto wyłączono możliwości wydatkowania środków ww. dotacji celowej na wydatki bieżące, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu.
Jednocześnie określono, że roczne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, za rok budżetowy 2022, będzie przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego według wzoru określonego w załączniku do zmienianego rozporządzenia (epizodyczny wzór formularza dotyczący rozliczenia dotacji celowej wyłącznie za rok 2022). W stosunku do obowiązującego wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego we wzorze na rok 2022 dokonano zmian jedynie w treści oświadczenia znajdującego się pod tabelą, tak aby odzwierciedlało przyjęte rozwiązanie w zakresie wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 2767
Data ogłoszenia: 2022-12-27
Data wejścia w życie: 2022-12-28

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1303), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)

Rozporządzenie określa sposób opracowywania przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego”, w szczególności:
1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczyciela początkującego, nauczyciela mianowanego, nauczyciela dyplomowanego;
2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli;
3) sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalonych w danym roku.
4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego;
5) wzór formularza sprawozdania.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą pdf

Dz. U. poz. 2692
Data ogłoszenia: 2022-12-21
Data wejścia w życie: 2022-12-22

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz. U. poz. 1979), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).
Rozporządzenie określa:
1) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
2) tryb działania komisji, o której mowa w art. 9pa ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;
3) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa ust. 3 ustawy;
4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
5) szczegółowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 4 ustawy, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy;
6) zakres wymagań, o których mowa w art. 9j ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3 ustawy;
7) tryb działania komisji, o których mowa w art. 9s ust. 1 ustawy;
8) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2, 4 i 4b ustawy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji pdf

Dz. U. poz. 2650
Data ogłoszenia: 2022-12-16
Data wejścia w życie: 2022-12-17

W rozporządzeniu określony został termin składania w 2023 roku wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu – wnioski te będzie można składać od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 2597
Data ogłoszenia: 2022-12-13

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
2) ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 października 2022 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pdf

Dz. U. poz. 2454
Data ogłoszenia: 2022-11-29

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 listopada 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów pdf

Dz. U. poz. 2431
Data ogłoszenia: 2022-11-25
Data wejścia w życie: 2022-12-10

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

Rozporządzenie powtarza rozwiązania obowiązujące na gruncie dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Natomiast w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, polegającymi na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2022/2023 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, w nowym rozporządzeniu przewidziano odpowiednie zmiany.

Rozporządzenia określa zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:
1) szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
2) oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
4) szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
5) szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Przepisy rozporządzenia będą także stosowane odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ww. ustawy, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ww. ustawy. Zgodnie z powołanymi przepisami, postępowanie rekrutacyjne do tych niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 6 ustawy – Prawo oświatowe.
Rozporządzenie określa także:
1) skład komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb pracy i zadania komisji rekrutacyjnej;
2) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych;
3) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych;
4) sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
5) przekazywanie informacji o szkołach ponadpodstawowych umożliwiających realizację obowiązku nauki.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 2230
Data ogłoszenia: 2022-11-02

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),
2) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3) ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2022 r.


Tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),
2) art. 9‒27, art. 33, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3) art. 417 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700);
4) art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 2103
Data ogłoszenia: 2022-10-14
Data wejścia w życie: 2022-10-15

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795, 1047 i 1711) dodany został przepis, który stanowi, że uczeń będący obywatelem Ukrainy przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 2097

Data ogłoszenia: 2022-10-13
Data wejścia w życie: 2022-10-14, z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652, z 2020 r. poz. 1388 oraz z 2021 r. poz. 1661) wprowadzone zostały następujące zmiany:
1) zastąpiono stanowisko kierownika szkoły polskiej stanowiskiem dyrektora szkoły polskiej w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie – Karta Nauczyciela (uchylenie art. 75 ust. 3 odnoszącego się dotychczas do stanowiska kierownika szkoły polskiej) w zmienionym rozporządzeniu stanowisko kierownika szkoły polskiej zostało zastąpione stanowiskiem dyrektora szkoły polskiej, a wszelkie prawa i obowiązki przewidziane dotychczas w przepisach prawa dla kierownika szkoły polskiej będą zachowane dla stanowiska dyrektora szkoły polskiej;
2) w zakresie ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej w klasach I–III szkoły podstawowej;
3) w zakresie podmiotu uprawnionego do składania wniosku o promowanie ucznia klasy I i II szkoły podstawowej w tracie roku szkolnego do klasy programowo wyższej;
4) dotyczące kwestii związanych z organizowaniem w szkołach polskich i szkołach za granicą oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku 3–6 lat;
5) dotyczące uregulowania kwestii dotyczących organizowania dla uczniów szkół polskich i szkół za granicą zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji gdy nie będzie możliwe prowadzenie zajęć w tradycyjny (stacjonarny) sposób na terenie szkoły;
6) w zakresie terminu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w szkołach polskich, szkołach za granicą i szkołach w Polsce;
7) w zakresie dokumentacji wydawanej przez szkoły polskie, szkoły za granicą i szkoły w Polsce;
8) w zakresie gromadzenia i udostępniania księgozbioru bibliotecznego;
9) dotycząca okresu, na jaki powierza się stanowisko dyrektora szkoły polskiej;
10) w zakresie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli w szkołach za granicą i szkołach polskich;
11) w zakresie ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.


Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 2089
Data ogłoszenia: 2022-10-12
Data wejścia w życie: 2022-10-27, z wyjątkiem art. 2 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 13 października 2022 r.

Zmiany dotyczą:
1) kosztów jednorazowego przewozu uczniów,
2) zwiększenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. oraz
3) terminy przekazywania w roku 2022 dotacji celowej oraz refundacji.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 2082
Data ogłoszenia: 2022-10-11

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445),
2) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692),
4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 września 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych pdf

Dz. U. poz. 2076
Data ogłoszenia: 2022-10-11
Data wejścia w życie: 2022-10-12

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1906), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).

Zgodnie z brzmieniem upoważnienia zawartego w art. 6a ust. 12 ustawy – Karta Nauczyciela, w rozporządzeniu określono szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela szkoły artystycznej oraz dyrektora szkoły artystycznej. Kryteria te zostały podzielone na: kryteria obowiązkowe i kryteria dodatkowe. Zakresy obowiązków nauczyciela i dyrektora szkoły, objęte oceną pracy, określa art. 6a ust. 1e i 1f ustawy – Karta Nauczyciela.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków pdf

Dz. U. poz. 2049
Data ogłoszenia: 2022-10-05
Data wejścia w życie: 2022-10-06

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203) wprowadzone zostały następujące zmiany:
1) wprowadzono zmiany w § 24 ust. 3–5 rozporządzenia odnoszące się do sposobu wydawania duplikatów dokumentów – § 1 pkt 1 rozporządzenia. W przypadku, gdy w załączniku nr 3 do rozporządzenia został określony wzór druku danego dokumentu, duplikat tego dokumentu będzie wydawany na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału tego dokumentu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia (§ 24 ust. 3), zatem przepis dotyczy wszystkich dokumentów, w tym świadectwa ukończenia szkoły. Natomiast w przypadku, gdy w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie został określony wzór druku danego dokumentu szkoła, okręgowa komisja egzaminacyjna lub kurator oświaty będą wydawali duplikaty na poddruku (blankiecie) duplikatu według wzoru odpowiednio nr 75, nr 75a lub nr 75b określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym blankiet (poddruk) nr 75b został przeznaczony na potrzeby wydawania duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości, dla którego wzór nie został określony w załączniku nr 3;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 uzupełniono informację o sposobie wydruku duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości – § 1 pkt 2 rozporządzenia;
3) dodano w załączniku nr 2 do rozporządzenia pozycję dotyczącą czterostronicowego wzoru poddruku dla duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości – § 1 pkt 3 rozporządzenia;
4) dodano w załączniku nr 3 do rozporządzenia czterostronicowy wzór poddruku (blankietu) dla duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości (wzór nr 75b, symbol MEN-I/75b) – § 1 pkt 4 rozporządzenia;
5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia określono poziom zabezpieczeń dla dokumentu publicznego kategorii drugiej w papierze i w druku oraz wskazano sposób personalizacji dokumentu dla poddruku (blankietu) duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości – § 1 pkt 5 rozporządzenia;
6) w § 24 ust. 4 rozporządzenia uwzględniono zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum do wykazu dokumentów, których duplikaty są również wydawane na poddruku duplikatu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1914
Data ogłoszenia: 2022-09-12
Data wejścia w życie: 2022-09-13

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 10 lit. m ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).
Rozporządzenie określa sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie, w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, będzie obowiązany zapoznać się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, prowadzić powierzone mu zajęcia oraz uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, a także uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez mentora lub innego nauczyciela. Dyrektor szkoły zapewni nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu wsparcie w realizacji jego obowiązków oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, w szczególności zapewni nauczycielowi warunki do udziału w formach doskonalenia zawodowego oraz korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek działających w systemie oświaty.
Przepisy rozporządzenia regulują także tryb działania komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w celu dokonania oceny zajęć otwartych przeprowadzonych przez nauczyciela przygotowującego się do zawodu w ostatnim roku odbywania ww. przygotowania.
Przepisy rozporządzenia określają również kwestie dotyczące:
1) wymagań oraz dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;
2) przebiegu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego) oraz rozmowy komisji kwalifikacyjnej z nauczycielem (w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego);
3) protokołów sporządzanych z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;
4) wzorów aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pdf

Dz. U. poz. 1903
Data ogłoszenia: 2022-09-09
Data wejścia w życie: 2022-09-10

Zgodnie z § 4 rozporządzeniem zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej, a w przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej i placówce artystycznej zajęcia te prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w formie indywidualnej albo formie grupowej, w tym w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej.

Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. Natomiast w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut (§ 5 rozporządzenia).

Rozporządzenie przewiduje również możliwość zorganizowania przez dyrektora szkoły dla uczniów i rodziców konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne w ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni. Konsultacje będą mogły odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, w miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. Informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji będzie przekazywał rodzicom i uczniom nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (§ 6 rozporządzenia). W okresie zorganizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewnienie uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia może być również zorganizowane w ramach uregulowanego w art. 42 ust. 2f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) czasu dostępności nauczyciela w szkole.

W związku z prowadzeniem w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość modyfikacji mogą ulec:
1) zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów),
2) tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
3) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
– przy czym o potrzebie dokonania ww. modyfikacji decyduje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Ponadto dyrektor o dokonaniu ww. modyfikacji musi niezwłocznie poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny (§ 7 rozporządzenia).

Dodatkowo zgodnie z § 8 rozporządzenia, jeżeli zawieszenie zajęć w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce nastąpi z powodu wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub
2) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów (innego niż nieodpowiednia temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, impreza ogólnopolska lub międzynarodowa)
– dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, może zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny.
Natomiast w przypadku:
1) szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – dyrektor ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program w porozumieniu z radą pedagogiczną;
2) szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych – dyrektor ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program w porozumieniu z innym organem, o którym mowa w art. 84 ust. 5 ustawy.

Ponadto, zgodnie z § 9 rozporządzenia, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor jest obowiązany przekazać uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy.

Przepisy rozporządzenia w § 10 przewidują także szczególne rozwiązania w przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. W odniesieniu do takiego ucznia dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, jest obowiązany zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki:
1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
– jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
Powyższe rozwiązanie dotyczy szczególnych przypadków związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym kształcenia w formie uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne wynikające z niepełnosprawności.
Rozporządzenie przewiduje również, że w przypadku ucznia będącego w trudnej sytuacji rodzinnej, z powodu której nie może on realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor może, na wniosek rodziców ucznia, zorganizować dla niego zajęcia na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile zapewni bezpieczne i higieniczne warunki nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń, a na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może dla tego ucznia zorganizować zajęcia w innym miejscu (wskazanym przez organ prowadzący), tj. w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce (np. w młodzieżowym domu kultury, bibliotece pedagogicznej albo bursie).

W § 11 rozporządzenia przewidziano również, że w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a ustawy, zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (w tym realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności zawodowych) oraz zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego realizowane na innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie:
1) praktyk zawodowych w formach projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa;
2) zajęć praktycznych w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia niezrealizowane w okresie zawieszenia zajęć uczeń będzie uzupełniał po zakończeniu tego okresu. W przypadku praktyk zawodowych w technikach, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych uczeń będzie miał możliwość realizowania praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie:
1) projektu edukacyjnego, realizowanego we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, polegającego na zespołowym lub indywidualnym działaniu ucznia lub uczniów pod kierunkiem opiekuna praktyk zawodowych, którego celem jest rozwiązanie określonego problemu związanego z zawodem, w ramach którego uczeń odbywa te praktyki, lub
2) wirtualnego przedsiębiorstwa polegającego na uczestniczeniu ucznia w symulacji komputerowej odpowiadającej funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach rzeczywistych, podczas której uczeń wykonuje działania lub podejmuje decyzje związane ze specyfiką zawodu, w ramach którego odbywa te praktyki.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy, ma obowiązek poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie dopuszcza także, o ile nie będzie zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów, możliwość organizowania dla uczniów w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wycieczek w ramach krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy (§ 12 rozporządzenia).

Przepisy rozporządzenia przewidują również, że w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów (§ 13 rozporządzenia).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą pdf

Dz. U. poz. 1859
Data ogłoszenia: 2022-09-05
Data wejścia w życie: 2022-09-06

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. poz. 1494 oraz z 2020 r. poz. 2182) wprowadza się zmiany polegające na podniesieniu wysokości ryczałtu dla nauczycieli skierowanych lub delegowanych do pracy za granicą:
1) z 285% do 310% dodatku zagranicznego bazowego – dla nauczycieli polskich skierowanych lub delegowanych do państwa europejskiego;
2) z 300% do 350% dodatku zagranicznego bazowego – dla nauczycieli polskich skierowanych lub delegowanych do państwa pozaeuropejskiego.
Ryczałt w nowej wysokości będzie przysługiwał nauczycielom od dnia 1 września 2022 r. Wyrównanie wysokości ryczałtu za okres od dnia 1 września 2022 r. nastąpi w terminie do dnia 10 października 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1822
Data ogłoszenia: 2022-08-30
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625), które traci moc z dniem 1 września 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).

Zgodnie z nowym brzmieniem upoważnienia zawartego w art. 6a ust. 12 ustawy – Karta Nauczyciela, w rozporządzeniu określone zostały szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Kryteria te zostały podzielone na kryteria obowiązkowe i kryteria dodatkowe. Zakresy obowiązków nauczyciela i dyrektora szkoły, objęte oceną pracy, określa art. 6a ust. 1e i 1f ustawy – Karta Nauczyciela.

Każdy nauczyciel i dyrektor szkoły będzie oceniany według obowiązkowych kryteriów oceny pracy. Kryteria te zostały określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia (w przypadku nauczyciela) oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia (w przypadku dyrektora szkoły).
W przypadku oceny pracy nauczyciela, ze względu na różnorodność stanowisk nauczycielskich, odmienną specyfikę pracy w różnych typach szkół oraz predyspozycje nauczyciela, dokonujący oceny dyrektor szkoły i oceniany nauczyciel będą wskazywali dodatkowo po jednym kryterium, wybranym spośród kryteriów określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia, według których nauczyciel będzie również oceniany.

W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły, który realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, obowiązkowe kryteria oceny pracy oprócz kryteriów ustalonych dla dyrektora szkoły, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia, będą obejmowały także kryteria ustalone dla nauczyciela, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia. Ponadto, dyrektor ten będzie wskazywał dodatkowo jedno kryterium oceny pracy wybrane spośród kryteriów określonych dla nauczyciela, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia.
Natomiast w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obowiązkowe kryteria oceny jego pracy, poza kryteriami określonymi dla dyrektora szkoły w § 9 ust. 1 rozporządzenia, będą obejmowały również:
1) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z późn. zm.), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
2) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład dyrektora – nauczyciela.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej pdf

Dz. U. poz. 1821
Data ogłoszenia: 2022-08-30
Data wejścia w życie: 2022-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. poz. 494, z 2015 r. poz. 572 oraz z 2019 r. poz. 1654) zostały zawarte zmiany o charakterze dostosowującym do zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających na odejściu od odbywania staży na kolejny stopień awansu zawodowego.
W związku z powyższym rozporządzenie przewiduje określenie wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora zamiast dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, a w okresie przejściowym, określa wysokość i warunki przyznawania dodatku funkcyjnego również dla opiekuna stażu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 1810
Data ogłoszenia: 2022-08-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) polega na zmianie wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonego dla branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego z 6 dni do 10 dni.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu pdf

Dz. U. poz. 1805
Data ogłoszenia: 2022-08-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Z uwagi na zmianę w ustroju szkolnictwa artystycznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 266), polegającą na skróceniu cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 do 4 lat, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1641).
Od dnia 1 września 2022 r. dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia stanie się ogólnokształcącą szkołą muzyczną II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, w której kształcenie ogólne będzie realizowane wyłącznie na poziomie liceum ogólnokształcącego, przy czym w latach szkolnych 2022/2023–2026/2027 w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia będą prowadzone klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2022 r. W związku z powyższym w rozporządzeniu w sprawie przechodzenia wprowadzono zmianę polegająca na:
1) uchyleniu przepisu § 2 ust. 2 pkt 2 (§ 1 pkt 1 lit. a), który stanowi, że uczeń klasy I albo II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy VII albo VIII publicznej szkoły podstawowej, a który w wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia stał się bezprzedmiotowy;
2) zmianie przepisu § 2 ust. 2 pkt 3 (§ 1 pkt 1 lit. b), który stanowi, że uczeń klasy III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego, a który w wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 lat na 4 lata będzie stanowił, że uczeń klasy I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego.

W konsekwencji powyższych zmian w rozporządzeniu przewidziano przepisy przejściowe, które w latach szkolnych 2022/2023–2026/2027 umożliwią uczniom odpowiednich klas dotychczasowych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej przyjęcie odpowiednio do klasy VIII publicznej szkoły podstawowej albo publicznego liceum ogólnokształcącego. W związku z powyższym w § 1 pkt 3 rozporządzenia przewidziano następujące możliwości:
1) w roku szkolnym 2022/2023 uczeń przechodzący z:
a) klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty do klasy VIII publicznej szkoły podstawowej,
b) klasy III–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego;
2) w roku szkolnym 2023/2024 uczeń przechodzący z klasy III–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego;
3) w roku szkolnych 2024/2025 uczeń przechodzący z klasy IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy II–IV publicznego liceum ogólnokształcącego;
4) w roku szkolnym 2025/2026 uczeń przechodzący z klasy V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy III lub IV publicznego liceum ogólnokształcącego;
5) w roku szkolnym 2026/2027 uczeń przechodzący z klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty do klasy IV publicznego liceum ogólnokształcącego.
Ponadto wprowadzono zmiany polegające na modyfikacji odesłania zawartego w § 14 (§ 1 pkt 4 rozporządzenia), tak aby uwzględnić możliwość odpowiedniego stosowania przepisu § 3, § 4 i § 8 rozporządzenia w sprawie przechodzenia w przypadku przechodzenia uczniów, o których mowa w dodawanym § 13a (§ 1 pkt 4 rozporządzenia).
W rozporządzeniu w sprawie przechodzenia przewidziano również zmianę § 13 (§ 1 pkt 2 rozporządzenia) określającego możliwości przechodzenia w roku szkolnym 2022/2023 uczniów klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego (ostatni rocznik w tym typie szkoły) do innego lub tego samego typu publicznej szkoły, tj. do:
1) klasy I technikum (pięcioletniego), w której realizowane jest kształcenie w zawodzie innym niż zawód, w którym kształci się uczeń, albo
2) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo
3) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo
4) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo
5) klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego (czteroletniego).
W stosunku do tych uczniów nadal będą stosowane odpowiednio przepisy § 3, § 4 i § 8 rozporządzenia w sprawie przechodzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 1798
Data ogłoszenia: 2022-08-26
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) następuje ze względu na zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).
Rozporządzenie wprowadza zmianę o charakterze dostosowującym do zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r., polegających na odejściu od odbywania staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel podejmujący pracę w szkole, tj. nauczyciel początkujący, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego nie będzie już odbywał kolejno staży na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, lecz będzie odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela. W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel otrzyma wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. W związku z powyższym, rozporządzenie przewiduje wprowadzenie od dnia 1 września 2022 r. uprawnienia do dodatku funkcyjnego dla mentora w miejsce dotychczasowego opiekuna stażu (§ 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego dot. § 5 pkt 2 lit. c).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, tj. po odbyciu stażu, w trakcie którego będą mieli przydzielonego opiekuna stażu. O stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach nauczyciele mogą ubiegać się nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r. W związku z powyższym, w okresie przejściowym zachodzi konieczność zachowania uprawnienia do dodatku funkcyjnego również dla opiekuna stażu. Dlatego też rozporządzenie wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2027 r. do uzyskania dodatku funkcyjnego są uprawnieni również nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego według przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., o których mowa w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
Rozporządzenie zmienia również tabelę stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, która określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dostosowując tę tabelę do obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. etapów rozwoju zawodowego nauczycieli. W efekcie tej zmiany kolumny tabeli, w których są określone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zostały zastąpione kolumną, w której określone są stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli początkujących (§ 1 pkt 3 rozporządzenia).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pdf

Dz. U. poz. 1782
Data ogłoszenia: 2022-08-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Znowelizowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz. 911 i 1599). W § 70 w ust. 2 rozporządzenia doprecyzowano, że okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy niż 12 tygodni, a do liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych wlicza się także dzień przyjazdu i dzień wyjazdu wychowanka.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 1780
Data ogłoszenia: 2022-08-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) polega na wprowadzeniu obowiązku zwolnienia ucznia branżowej szkoły I stopnia lub technikum, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę programowo najwyższą, z odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego po spełnieniu określonych warunków (dodany § 5b).
Zwolnienie ucznia będzie następowało, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio teoretycznego kształcenia zawodowego (w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników) lub praktycznej nauki zawodu oraz zdał odpowiednio egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się.
W dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, który zostanie zwolniony z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu lub teoretycznego kształcenia zawodowego, będzie wpisywało odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz numer odpowiednio certyfikatu zawodowego (certyfikatów zawodowych w przypadku zawodów dwukwalifikacyjnych) albo numer świadectwa czeladniczego.
Uregulowano także przypadek ucznia branżowej szkoły I stopnia, realizującego dotychczas naukę zawodu jako młodociany pracownik, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub egzamin czeladniczy w nauczanym zawodzie, a nie ukończył szkoły i powtarza klasę. Uczeń ten po zdaniu egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przestaje być pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Do ucznia tego będą miały zastosowanie regulacje dodanego § 5b rozporządzenia, a także dodawanego § 5c, w którym wprowadzono rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń ten nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu, będzie on miał obowiązek realizacji stażu uczniowskiego zgodnie z przepisami art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
Ponadto wprowadzona została zmiana porządkującą polegającą na dodaniu w rozporządzeniu § 5a. Zgodnie z art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. W związku z tym w rozporządzeniu dodany został przepis § 5a wskazujący, że w przypadku ucznia, który na podstawie odbytego stażu uczniowskiego będzie zwolniony z całości lub części praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania tego ucznia będzie się wpisywać odpowiednio „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w całości z praktycznej nauki zawodu”, albo „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu”, albo „zwolniona w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół pdf

Dz. U. poz. 1770
Data ogłoszenia: 2022-08-24
Data wejścia w życie: 2022-08-25

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół podstawowych oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;
2) szczegółowe warunki uczestnictwa szkół podstawowych w programie, w tym terminy składania wniosków i oświadczeń.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1769
Data ogłoszenia: 2022-08-23
Data wejścia w życie: 2022-08-24

Konieczność zmiany nowelizowanego rozporządzenia jest związana z wprowadzeniem obowiązku zatrudniania – od dnia 1 września 2022 r. – w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, nauczycieli pedagogów specjalnych, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) i potrzebą określenia wymagań kwalifikacyjnych dla tej grupy nauczycieli.
W związku z powyższym wprowadzone zostały następujące zmiany w rozporządzeniu:
1. Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (dodany § 15a nowelizowanego rozporządzenia)
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach zorganizowanych w podmiotach leczniczych będzie posiadała osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 i § 4 nowelizowanego rozporządzenia, a w przypadku nauczania języków obcych w tych przedszkolach, szkołach i oddziałach – w § 12 nowelizowanego rozporządzenia. Nie będzie zatem konieczne posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej.
2. Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych na stanowisku pedagoga specjalnego (dodany § 19a nowelizowanego rozporządzenia)
Osoba na stanowisku pedagoga specjalnego będzie zobowiązana do ukończenia:
1) jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna i posiadania przygotowania pedagogicznego lub
2) jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiadania przygotowania pedagogicznego, lub
3) jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiadania przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.
3. Przepisy epizodyczne i końcowe
W dodawanym § 30a nowelizowanego rozporządzenia przewidziano, że do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:
1) w przedszkolach, o których mowa w § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, określone w § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) w szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach pdf

Dz. U. poz. 1757
Data ogłoszenia: 2022-08-22
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Znowelizowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628 oraz z 2021 r. poz. 938 i 1596). W § 68 w ust. 2 rozporządzenia doprecyzowano, że okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy niż 12 tygodni, a do liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych wlicza się także dzień przyjazdu i dzień wyjazdu wychowanka.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 1752
Data ogłoszenia: 2022-08-22
Data wejścia w życie: 2022-08-23

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.) jest konsekwencją zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, tj. wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji pdf

Dz. U. poz. 1739
Data ogłoszenia: 2022-08-19
Data wejścia w życie: 2022-08-20

Nowelizacja wprowadza w roku 2022 rozwiązanie przewidujące możliwość dołączenia do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu lub remontu dokumentu poświadczającego posiadanie przez wnioskodawcę prawa upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania nieruchomości budowlanej w dniu złożenia wniosku oraz przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia tej inwestycji lub remontu.
Dokument ten będzie mógł być dołączony do wniosku zamiast dokumentu, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia, tj. dokumentu poświadczającego posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności do obiektu, który ma zostać dostosowany lub wyremontowany, oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, na której położony jest obiekt.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 1735
Data ogłoszenia: 2022-08-18
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów: technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego.
Kształcenie w zawodach technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego będzie mogło być prowadzone m.in. w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia (oraz absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), którzy ukończyli kształcenie w zawodach: monter izolacji przemysłowych, monter stolarki budowlanej, szkutnik albo monter jachtów i łodzi.
W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia została określona możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodach technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego.


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1730
Data ogłoszenia: 2022-08-18
Data wejścia w życie: 2022-09-01, z wyjątkiem:
1) art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 i art. 28 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 19 sierpnia 2022 r.;
2) art. 1 pkt 25 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy:
1) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
4) ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
5) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz
6) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze rozwiązania:
1) Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie uproszczona, a liczba stopni awansu zawodowego została zmniejszona;
2) nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą);
3) dyrektor szkoły będzie mógł wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy – dotyczy to nauczycieli, którzy wcześniej byli nauczycielami akademickimi i legitymowali się co najmniej trzyletnim okresem pracy w uczelni, a także nauczycieli, którzy w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadali co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy;
4) pierwszym stopniem awansu zawodowego będzie stopień nauczyciela mianowanego;
5) ostatnim etapem będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą);
6) zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego;
7) nowe przepisy przewidują powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli;
8) średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:
a) nauczyciela początkującego – 120% kwoty bazowej,
b) nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej,
c) nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej;
9) utrzymane zostanie świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole – do otrzymania tego świadczenia będą uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela;
10) na stałe wprowadzono rozwiązanie dotyczące informowania na stronie kuratorium oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. 


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 1717
Data ogłoszenia: 2022-08-17
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach nr 2 i 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609) określających odpowiednio podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Zmiany polegają na:
1) wyodrębnieniu podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki;
2) zmianie podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 1711
Data ogłoszenia: 2022-08-16
Data wejścia w życie: 2022-08-17

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795 i 1047) wprowadza się następujące zmiany:
1) w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po 30 września 2022 r. złożenie deklaracji w sprawie egzaminu ósmoklasisty będzie następowało do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.;
2) w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po 30 września 2022 r. i którzy zamierzają w tym samym roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 22 marca 2023 r.;
3) w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po 15 września 2022 r. i którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.;
4) w roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 1 rozporządzenia;
5) w § 6d ust. 1 określono warunki ukończenia w roku szkolnym 2022/2023 szkoły podstawowej przez uczniów będących obywatelami Ukrainy. Ustęp 2 tego przepisu przewiduje, że w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ustęp 3 tego przepisu określa, że w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ostatni ustęp tego przepisu stanowi, że w przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie do egzaminu ósmoklasisty.
Nowelizacja rozporządzenia utrzymuje w roku szkolnym 2022/2023 następujące rozwiązania:
1) możliwość powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów;
2) możliwość prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
3) wyłączenie obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do nauki, lub gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia;
4) możliwość zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I–III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy;
5) możliwość funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodku wychowawczym oraz oddziałach łączonych w szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy;
6) zasady organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te mają odbywać się w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów;
7) możliwość przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
8) możliwość modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ze względu na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły;
9) możliwość zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami. Zatrudnienie tych osób będzie następowało za zgodą kuratora oświaty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 1705
Data ogłoszenia: 2022-08-16
Data wejścia w życie: 2022-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537 oraz z 2022 r. poz. 622) wprowadzone zostają zmiany w zakresie:
1) wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia) oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia);
2) wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym (zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących pdf

Dz. U. poz. 1701
Data ogłoszenia: 2022-08-12
Data wejścia w życie: 2022-08-13

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. poz. 1042 oraz z 2021 r. poz. 1207) wprowadza:
1) w § 8 ust. 1a rozporządzenia możliwość organizowania atrakcyjnych form wspierania nauki języka polskiego oraz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej, połączonych z poznawaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego swojego ojczystego kraju, a minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie mógł zlecić ww. zadanie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), jednostkom samorządu terytorialnego oraz publicznym lub niepublicznym uczelniom;
2) § 8 ust. 5 rozporządzenia umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania powierzenie zadania związanego z działaniami dotyczącymi współpracy szkół uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim działających za granicą ze szkołami działającymi w Polsce oraz zadania związanego z organizowaniem wyjazdów i pobytów edukacyjnych w Polsce jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi, wyspecjalizowanej w organizowaniu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz realizującej zadania dotyczące wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.


Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich pdf

Dz. U. poz. 1700
Data ogłoszenia: 2022-08-12
Data wejścia w życie: 2022-09-01, z wyjątkiem art. 135 ust. 1 i 2, art. 186 ust. 1 i 2, art. 243 ust. 1, art. 321, art. 324–338 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 340 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 341 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 343, art. 348 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 361, art. 363, art. 385 pkt 1 i 2, art. 389 pkt 1 i 3–7, art. 393, art. 400, art. 401 ust. 2 i art. 415 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 13 sierpnia 2022 r.

Niniejsza ustawa uchyla ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
oraz
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Najistotniejsze rozwiązania to:
1) wprowadzenie możliwości pobytu nieletnich matek z małoletnimi dziećmi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz nowych okręgowych ośrodkach wychowawczych w celu umożliwienia im wykonywania pieczy albo uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem;
2) wprowadzenie nowego środka wychowawczego w postaci możliwości umieszczenia nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym;
3) uregulowanie procedury stosowania i przedłużania stosowania środków tymczasowych wobec nieletnich;
4) wprowadzenie określenia dolnej granicy wieku odpowiedzialności nieletnich w sprawach o demoralizację na poziomie 10 lat;
5) doprecyzowanie pojęcia czynu karalnego;
6) wprowadzenie możliwości stosowania wobec nieletnich przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza nieletni, oraz przez Policję środków oddziaływania wychowawczego, jeżeli będzie to wystraczające w drobnych sprawach o demoralizację i czyny karalne, bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego;
7) wprowadzenie możliwości orzeczenia przez sąd rodzinny wobec nieletnich, którzy dopuścili się najcięższych czynów karalnych, zagrożenia przedłużeniem wykonywania środka poprawczego po ukończeniu przez nieletniego 21 lat albo przedłużenia wykonywania środka poprawczego po ukończeniu przez nieletniego 21 lat – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nieletniego 24 lat;
8) powołanie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, której zadaniem będzie kierowanie i przenoszenie nieletnich do odpowiedniego ośrodka, po zasięgnięciu opinii członków tej komisji, celem wytypowania placówki, która zapewni odpowiednie odziaływania wychowawcze i resocjalizacyjne wobec nieletniego, przy uwzględnieniu jego potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych;
9) powołanie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, która będzie wskazywała odpowiedni dla nieletniego zakład leczniczy w celu wykonania orzeczonego wobec niego środka leczniczego;
10) wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych prowadzenia postępowania wykonawczego obejmującego postępowanie sądowe oraz wykonywanie poszczególnych środków wychowawczych, środka leczniczego i środka poprawczego;
11) wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych funkcjonowania zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i nowych okręgowych ośrodków wychowawczych poprzez określenie kwestii ustrojowych związanych z organami placówek, ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 pdf

Dz. U. poz. 1698
Data ogłoszenia: 2022-08-12
Data wejścia w życie: 2022-08-13

Rozporządzenie określa wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 1644
Data ogłoszenia: 2022-08-05
Data wejścia w życie: 2022-08-06

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
W porównaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany.
1. Dodanie do wykazu przedmiotów dodatkowych przedmiotu historia tańca.
Wprowadzenie przedmiotu historia tańca do wykazu przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny poprzedziły zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.), określającym cele kształcenia i treści nauczania dla przedmiotów nauczanych w szkołach ponadpodstawowych. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 1537).
2. Wskazanie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.
Zgodnie z art. 44zze ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:
1) zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu;
2) zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu;
3) zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego przedmiotu.
3. Zmiana w zakresie dotyczącym składania deklaracji maturalnej – postać papierowa lub elektroniczna.
Rozporządzenie przewiduje możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego również w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, udostępnianego szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Rozporządzenie przewiduje następujące regulacje dotyczące deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej:
1) warunkiem umożliwiającym złożenie deklaracji jest uzyskanie przez zdającego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, od, odpowiednio, dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, lub skorzystanie z profilu zaufanego;
2) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych będą podawali do publicznej wiadomości odpowiednio na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, adres strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzenie egzaminu maturalnego, dzięki któremu zdający mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej;
3) zdający, który otrzymał identyfikator (login) i hasło dostępu oraz złożył deklarację w postaci elektronicznej, nie może złożyć jej w postaci papierowej;
4) dyrektor szkoły przekaże uczniom identyfikator (login) i hasło dostępu do dnia 25 września roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego;
5) zdający inny niż uczeń będzie składał do dyrektora szkoły, którą ukończył lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w celu złożenia deklaracji w postaci elektronicznej w terminach przewidzianych w rozporządzeniu, tj. do dnia do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku
6) deklaracji wstępnej lub do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku, gdy nie złożył deklaracji wstępnej i zdających, którzy deklarację będą składali do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
7) odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie przekazywał w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od absolwenta lub osoby, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, o zamiarze złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej – identyfikator (login) i hasło dostępu;
8) zdający, którzy zgodnie z przepisami rozporządzenia, powinni dołączyć do deklaracji określone dokumenty, będą je składali jako odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów sporządzonych w postaci papierowej (np. zdjęcie, skan) oraz oświadczali o zgodności z oryginałem dołączanych do deklaracji odwzorowanych cyfrowo elektronicznych dokumentów.
4. Ujednolicenie terminu składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i zmiana terminu przekazania informacji o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zdający, który zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego, składał pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składał deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację należało złożyć nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym absolwent zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego.
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, mógł nie składać wstępnej deklaracji. Z kolei, jeżeli absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja stawała się ostateczną deklaracją.
W rozporządzeniu określono, że w przypadku:
1) likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego);
2) uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
3) dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
4) posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
5) uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
6) posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego)
– zdający składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Ponadto zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Zmianie uległ także termin składania przez zdającego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający ukończył – nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego). Jednocześnie zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty pdf

Dz. U. poz. 1636
Data ogłoszenia: 2022-08-04
Data wejścia w życie: 2022-08-05

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
W przepisach nowego rozporządzenia zachowana została większość dotychczasowych regulacji przewidzianych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Natomiast w związku z wprowadzonymi zmianami ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, polegającymi na rezygnacji z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia w rozporządzeniu przewidziano zmiany w tym zakresie, tj.:
1) zmieniono przepis dotyczący wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (przygotowywanego przez dyrektora szkoły) polegający na:
a) zawężeniu informacji do uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym uczniach (§ 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia),
b) skreśleniu informacji o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty (§ 11 ust. 1 rozporządzenia);
2) zmieniono przepis dotyczący niezwłocznego informowania dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w przypadku, gdy informacja o zmianach w wykazie uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty została już przekazana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) w zakresie dotyczącym nieuwzględniania w ww. informacji (przekazywanej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) o zmianie przedmiotu do wyboru (§ 12);
3) zmieniono przepis stanowiący o dniach, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów poprzez wykreślenie regulacji dotyczących egzaminu z przedmiotu do wyboru i czasu trwania tego egzaminu, przy czym bez zmian pozostaje kolejność przeprowadzania pozostałych trzech egzaminów z: języka polskiego, matematyki i języka obcego (§ 19 rozporządzenia);
4) usunięto rozwiązania stanowiące o obowiązku uwzględniania informacji o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru w wykazie uczniów i protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty, sporządzanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, a także w protokole zbiorczym przygotowywanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (§ 25 rozporządzenia).
W rozporządzeniu wprowadzono również dodatkową zmianę dotyczącą ogłaszania:
1) komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
2) komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty;
3) komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
4) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Przyjęto, że wszystkie ww. komunikaty i informacja będą ogłaszane w jednym terminie, tj. nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 1625
Data ogłoszenia: 2022-08-03
Data wejścia w życie: 2022-08-04

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626 oraz z 2021 r. poz. 1427) przewidują następujące regulacje dotyczące deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej:
1) warunkiem umożliwiającym złożenie deklaracji jest uzyskanie przez zdającego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, od, odpowiednio, dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, lub skorzystanie z profilu zaufanego;
2) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych będą podawali do publicznej wiadomości odpowiednio na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, adres strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzenie egzaminu maturalnego, dzięki któremu zdający mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej;
3) zdający, który otrzymał identyfikator (login) i hasło dostępu oraz złożył deklarację w postaci elektronicznej, nie może złożyć jej w postaci papierowej;
4) dyrektor szkoły przekaże uczniom identyfikator (login) i hasło dostępu do dnia 25 września roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego;
5) zdający inny niż uczeń będzie składał do dyrektora szkoły, którą ukończył lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w celu złożenia deklaracji w postaci elektronicznej w terminach przewidzianych w rozporządzenia, tj. do dnia do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku deklaracji wstępnej, lub do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku gdy nie złożył deklaracji wstępnej i zdających, którzy deklarację będą składali do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
6) odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie przekazywał w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od absolwenta lub osoby, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, o zamiarze złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej – identyfikator (login) i hasło dostępu;
7) zdający, którzy zgodnie z przepisami rozporządzenia, powinni dołączyć do deklaracji określone dokumenty, będą je składali jako odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów sporządzonych w postaci papierowej (np. zdjęcie, skan) oraz oświadczali o zgodności z oryginałem dołączanych do deklaracji odwzorowanych cyfrowo elektronicznych dokumentów.
Niezależnie od opisanej możliwości deklaracje wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami mogą być nadalskładane przez zdających w dotychczasowy sposób, w postaci papierowej.

W rozporządzenia określono, że w przypadku:
1) likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego);
2) uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
3) dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
4) posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
5) uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);
6) posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego)
– zdający składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Ponadto zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Zmianie uległ także termin składania przez zdającego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający ukończył – nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego). Jednocześnie zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych pdf

Dz. U. poz. 1610
Data ogłoszenia: 2022-08-01
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1552).

W nowym rozporządzeniu, w stosunku do dotychczasowych przepisów zostały uzupełnione zadania nauczycieli pedagogów specjalnych (§ 3 ust. 2 nowego rozporządzenia).
Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów lub wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym. Zadania te zostały określone w zmianach przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280, z 2022 r. poz. 1594) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532, z późn. zm.).
Zadania realizowane przez nauczycieli pedagogów specjalnych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obejmują:
1) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, we współpracy z nauczycielami,
3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego,
4) wspieranie nauczycieli we wdrażaniu indywidualizacji kształcenia poprzez dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia oraz dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

Nauczyciele pedagodzy specjalni, w zależności od zadań realizowanych w szkole, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, będą realizowali zadania związane z:
1) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
2) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka;
3) udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
4) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
Ponadto, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczyciele pedagodzy specjalni zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych będą mogli prowadzić zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bowiem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda oraz w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni specjaliści.
Natomiast w przypadku, gdy nauczyciel pedagog specjalny zostanie zatrudniony w przedszkolu specjalnym lub szkole specjalnej funkcjonujących w podmiotach leczniczych lub jednostkach pomocy społecznej, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć będzie mógł prowadzić zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1594
Data ogłoszenia: 2022-07-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) wprowadza się następujące zmiany:
1) wsparcie udzielane przez pedagogów specjalnych obejmuje:
a) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),
b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – także wychowawcami grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2) zadania pedagogów specjalnych obejmują wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1593
Data ogłoszenia: 2022-07-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532, z 2017 r. poz. 1643 oraz z 2019 r. poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:
3) wsparcie udzielane przez pedagogów specjalnych obejmuje:
f) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),
g) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
h) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
i) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – także wychowawcami grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
j) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
4) zadania pedagogów specjalnych obejmują wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
e) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
f) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
g) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
h) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 pdf

Dz. U. poz. 1591
Data ogłoszenia: 2022-07-29
Data wejścia w życie: 2022-07-30

W rozporządzeniu zostały określone wymagania egzaminacyjne będące podstawą przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dwóch kolejnych latach szkolnych – 2022/2023 i 2023/2024. Zgodnie z wytyczną zawartą w upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne są tożsame z tymi, które obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Odpowiednio do zakresu upoważnienia wymagania egzaminacyjne będą przygotowane z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych, wybrane spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji pdf

Dz. U. poz. 1540
Data ogłoszenia: 2022-07-22
Data wejścia w życie: 2022-07-22, z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2023 r.

Art. 75a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116) określa możliwość przekazywania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji, a rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z:
a) realizacją programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90x ustawy o systemie oświaty;
b) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
c) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek;
2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej;
3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 1482
Data ogłoszenia: 2022-07-13
Data wejścia w życie: 2022-07-14, z tym że § 1 pkt 2 lit. a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.) jest konsekwencją zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), tj. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 514 500 tys. zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany polegające na:
1) dodaniu definicji zespołu, gdyż w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w oparciu m.in. o liczbę uczniów w zespole konieczne było dodanie definicji zespołu, który występuje w opisie poszczególnych wag, a należy mieć na uwadze, że dotychczas środki naliczane na ucznia w ramach części oświatowej subwencji oświatowej nie zależały od sumy liczb uczniów lub dzieci uczęszczających do jednostek systemu oświaty wchodzących w skład zespołu;
2) podziale kwoty 511 927,5 tys. zł (kwota po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) na podstawie drugiej dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów (ustalanej w oparciu o 15 nowych wag). Przy ustalaniu wartości poszczególnych wag uwzględniono m.in. liczbę etatów w zakresie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, która jest uzależniona od liczby dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach oraz zespołach. Dodatkowo do ustalenia wartości wag został uwzględniony również obecny poziom zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
Ponadto w rozporządzeniu zmianie uległ opis wagi P12 określonej w ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.


Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1383
Data ogłoszenia: 2022-06-30
Data wejścia w życie: 2022-07-01, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz art. 6 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2022 r.;
2) art. 1 pkt 11 oraz pkt 13 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
3) art. 1 pkt 17 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.;
4) art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2022 r.;
5) art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) wprowadzone zostały między innymi następujące rozwiązania:
1) doprecyzowano przepisy pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski;
2) powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców;
3) wprowadzono ułatwienia, jeśli chodzi o organizowanie nauki osób przybyłych z Ukrainy;
4) wojewodowie uzyskali dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL;
5) uproszczono procedury związane z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne;
6) Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła przyjmować w formie darowizny, przechowywać i wydawać oraz wywozić na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyroby medyczne;
7) zapewniono ochronę obywateli Ukrainy w związku z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce (chodzi także o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie);
8) umożliwiono w roku szkolnym 2022/2023 organizowanie dodatkowej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dla uczniów przybyłych do Polski, w grupach międzyszkolnych;
9) wprowadzono możliwość powoływania na stanowiska dyrektorów bez konieczności przeprowadzania konkursów, w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

Wprowadzono również zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) w art. 165 ust. 7, 9 i 14:
1) dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy kształcili się za granicą i nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym do nauki w szkole zrównano prawa do dodatkowej nauki języka polskiego określając, że z tego uprawnienia tego będą mogli korzystać przez okres 24 miesięcy;
2) wprowadzono możliwość organizacji oddziałów przygotowawczych w szkołach mistrzostwa sportowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 pdf

Dz. U. poz. 1246
Data ogłoszenia: 2022-06-13
Data wejścia w życie: 2022-06-13

Egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (nowego ustroju szkolnego) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych dla:
1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich (w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024);
2) absolwentów pięcioletniego technikum (w roku szkolnym 2023/2024);
3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2023/2024).
Rozporządzenie określa ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
Wymagania na poziomie podstawowym i rozszerzonym określone zostały dla przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka oraz wiedza o społeczeństwie.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego rozporządzenie określa wymagania dla poziomu podstawowego, rozszerzonego oraz poziomu dwujęzycznego.
Przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna maturzyści będą mogli zdawać tylko na poziomie rozszerzonym i takie wymagania zostały określone w rozporządzeniu.
Rozporządzenie reguluje również wymagania egzaminacyjne dla matur przeprowadzanych z języka mniejszości etnicznej lub narodowej oraz języka regionalnego – kaszubskiego.


Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1116
Data ogłoszenia: 2022-05-26
Data wejścia w życie: 2022-05-27, z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r

Ustawa ta poza ustawą o systemie oświaty zmienia także:
1) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
5) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
6) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i
7) ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą m. in.:
1. Egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
2. Szkoleń dla egzaminatorów.
3. Zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach.
4. Danych dziedzinowych ucznia w SIO.
5. Prowadzenia zajęć zdalnych niezależnie od COVID-19.
6. Nauczania indywidualnego w formie zdalnej.
7. Akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
8. Poszerzenia katalogu statutu niepublicznej szkoły i placówki.
9. Obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego.
10. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1109
Data ogłoszenia: 2022-05-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych oraz monter konstrukcji jachtów i łodzi, które są konsekwencją wprowadzenia nowych zawodów (technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych i technik przemysłu jachtowego).
Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.):
1) określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego);
2) określa nowe dodatkowe umiejętności zawodowe: „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego” – w zakresie zawodów przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik, i technik weterynarii oraz zawodów przyporządkowanych do branży ogrodniczej: ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 1057
Data ogłoszenia: 2022-05-18
Data wejścia w życie: 2022-05-19, z mocą od dnia 1 maja 2022 r

Rozporządzenie zmienia tabelę stanowiącą załącznik do rozporządzenia, która określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana polega na połączeniu dotychczasowego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego (przewidzianego dla nauczycieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) z drugim poziomem zaszeregowania płacowego (przewidzianego dotychczas dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym). W efekcie tej zmiany, dla nauczycieli obecnego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego („Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) będą obowiązywały takie same minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli drugiego poziomu zaszeregowania płacowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 1056
Data ogłoszenia: 2022-05-18
Data wejścia w życie: 2022-05-19

Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352):
1. Określono, że podział zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków przewidzianych na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli będzie odbywał się proporcjonalnie do dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego. Dodatkowe środki, które otrzymają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, uzupełnią kwotę części oświatowej subwencji ogólnej naliczoną im na 2022 r.
2. Wyłączono z podziału zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wagę w zakresie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów. Środki na ten cel zostały już naliczone i nie wymagają zwiększenia w wyniku wzrostu wynagrodzenia nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 1047
Data ogłoszenia: 2022-05-17
Data wejścia w życie: 2022-05-18

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795) wprowadzone zostały następujące rozwiązania:
1) dodany § 6c rozporządzenia wprowadza regulację umożliwiającą uzyskanie w roku szkolnym 2021/2022 przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W tym przypadku, aby ukończyć szkołę podstawową uczeń musi uzyskać pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty;
2) uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i podjęli naukę w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej nie uzyskali rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (przyroda – w klasie IV; technika – w klasie VI, muzyka i plastyka – w klasie VII), dlatego więc ustalone zostały dla tych uczniów odmienne warunki ukończenia szkoły podstawowej – wprowadzona została regulacja, zgodnie z którą, w arkuszach ocen tych uczniów oraz na świadectwach ukończenia przez nich szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, będzie wstawiana pozioma kreska;
3) w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nie spełni warunków określonych w § 6c ust. 1, musi powtórzyć tę klasę oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w roku, w którym powtarza klasę VIII.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych pdf

Dz. U. poz. 1002
Data ogłoszenia: 2022-05-12
Data wejścia w życie: 2022-05-27

Art. 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989), które polegają m. in.:
1) w art. 5 ustawy o OSE uzupełniony jest katalog zadań operatora OSE o działania wspierające cyfryzację systemu oświaty lub funkcjonowanie organów prowadzących szkoły i samych szkół, które będą realizowane na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji;
2) w art. 8 ustawy o OSE:
a) doprecyzowano procedury korzystania przez operatora OSE z istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych,
b) umożliwiono zlecenia operatorowi OSE prac w zakresie tworzenia i utrzymywania narzędzi teleinformatycznych OSE Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który jest instytucją gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego;
3) w art. 10 ustawy o OSE doprecyzowano uprawnienie operatora OSE do wykorzystania środków z kar umownych, wyegzekwowanych od dotychczasowych kontrahentów, na realizację zadań operatora OSE;
4) w art. 11 ustawy o OSE rozszerzono katalog kosztów, jakie może ponosić operator OSE, o wydatki związane z wdrażaniem tych działań.


Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 935
Data ogłoszenia: 2022-04-29
Data wejścia w życie: 2022-04-30

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%. Ma zostać wypłacone najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. pdf

Dz. U. poz. 885
Data ogłoszenia: 2022-04-25
Data wejścia w życie: 2022-04-26

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. polega na nadaniu nowego brzmienia wzorom określonym w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. poz. 716).
Brzmienie odnośnika 6 i 7 występujące w dotychczas obowiązujących odpowiednio załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia powodowało niecelowe ograniczenie okresu, za który przysługuje refundacja kosztu zakupionych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych, zatem możliwość wnioskowania o refundację została omyłkowo ograniczona do podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych jedynie w 2021 r., zamiast zakupionych (przez szkołę) w ciągu roku szkolnego 2021/2022. W związku z powyższym niezbędne było opracowanie nowych wzorów załączników nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia, w których uległo zmianie brzmienie ww. odnośników co umożliwia wnioskowanie o refundację kosztu zapewnionych przez szkołę brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych, które były zakupione przez szkołę w ciągu roku szkolnego 2021/2022, a nie tylko w roku 2021 r., które z kolei były zapewnione ze względu na wzrost liczby uczniów danych klas w roku szkolnym 2021/2022, gdy nie było już możliwości wnioskowania o odpowiednią kwotę na ich zapewnienie ze środków dotacji celowej w 2021 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 868
Data ogłoszenia: 2022-04-22

Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),
2) ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 marca 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 795
Data ogłoszenia: 2022-04-11
Data wejścia w życie: 2022-04-12, z wyjątkiem nowego § 11a, który wchodzi w życie 26 kwietnia 2022 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Dodany § 6a rozporządzenia wprowadza regulację umożliwiającą realizację w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum. Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ułatwi zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.
 2. Dodany § 6b rozporządzenia wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub też zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. W tym przypadku zamiast świadectwa szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. W § 6b ust. 2 rozporządzenia wskazano, jakie informacje należy zamieścić w tym zaświadczeniu, natomiast w ust. 3 wskazano, w którym miejscu arkusza ocen ucznia należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej.
 3. Dopuszczenie możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy skutkuje koniecznością przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego. Wprowadzane przepisy umożliwiają także funkcjonowanie ze zwiększoną liczebnością oddziału klasy I–III publicznej szkoły podstawowej. Rozwiązanie to jest spójne z przepisem § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) dotyczącym możliwości funkcjonowania oddziału klas I–III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. W § 9 ust. 4 rozporządzenia dodaje się przepis umożliwiający funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. Adekwatne rozwiązanie będzie dotyczyć grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych (dodanie ust. 2 w § 10 rozporządzenia).
 5. Przepisy § 11a rozporządzenia określają maksymalną liczbę uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego i zwiększają minimalną tygodniową liczbę godzin zajęć z 2 do 6. Dodatkowo zniesiono limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu. Celem wprowadzenia przepisu jest zwiększenie efektywności nauczania języka polskiego. (od 26 kwietnia 2022 r.)
 6. Wprowadzenie w nowym § 11b rozporządzenia przepisów dotyczących obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole w zależności od liczebności uczniów jest odpowiedzią na postulaty organów prowadzących szkoły. Przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, w związku z dotychczasową liczebnością oddziałów w szkole podział na grupy był obowiązkowy na zajęciach z informatyki i języków obcych nowożytnych (w przypadku oddziałów liczących więcej niż 24 uczniów), na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego (maksymalnie 26 uczniów w grupie) oraz na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego/zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów). W obecnej sytuacji wynikającej z przyjmowania do szkół znacznej liczby uczniów będących obywatelami Ukrainy, podział taki musiałby nastąpić. Wiązałoby się to ze zwiększeniem liczby godzin nauczycielskich, miejscem do ich realizacji (praktycznie na 2 i pół miesiąca). Z związku z brakami kadrowymi i lokalowymi konieczne jest wprowadzenie okresowych zmian w tym zakresie. Zwiększając limity dotyczące obowiązkowego podziału na grupy w przypadku oddziału przekraczającego liczbę 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego oraz 34 uczniów w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w przypadku zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych), wzięto jednocześnie pod uwagę fakt zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć, jak również dbałość o jakość i standardy nauczania.
 7. W dodanym § 12a rozporządzenia dopuszcza się możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem, które zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, chcąc korzystać w kolejnym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym, powinien złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza. Rozwiązanie to pozwoli na zaplanowanie właściwej organizacji pracy oddziału przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, a także wynika z faktu, iż ww. dzieci zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i rodzice tych dzieci nie mieli możliwości złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 8. Rozporządzenie przewiduje dodanie § 14a, który przewiduje możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. Do zatrudnienia ww. osób zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 9. W § 16 rozporządzenia wprowadzono zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zróżnicowano konieczne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. W odniesieniu do szkół wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć w lokalach szkolnych, które mogą znajdować się również w innym niż szkoła użytkowanym budynku użyteczności publicznej lub jego części. Taki budynek (lub jego część) musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal szkolny się znajduje, a w szczególności nie występują w tym lokalu ani na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.
 10. W § 16a rozporządzenia wprowadzono regulację, zgodnie z którą w bieżącym roku szkolnym możliwe będzie tworzenie oddziałów przygotowawczych także w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” pdf

Dz. U. poz. 771
Data ogłoszenia: 2022-04-07
Data wejścia w życie: 2022-04-08

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia finansowego oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia na podstawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”, ustanowionego uchwałą nr 63/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r., zwanego dalej „Programem”;
2) tryb udzielania wsparcia finansowego, w tym tryb oceny wniosku o udział w Programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, a także zakres informacji zawartych w tych wnioskach;
3) sposób realizacji Programu;
4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania Programu;
5) sposób monitorowania Programu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. pdf

Dz. U. poz. 716
Data ogłoszenia: 2022-03-31
Data wejścia w życie: 2022-04-01

Rozporządzenie określa na 2022 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 658
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Zmiany zostają wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008 oraz z 2021 r. poz. 1534).
Od roku szkolnego 2022/2023 wprowadzony zostaje nowy przedmiotu historia i teraźniejszość w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w latach następnych również w kolejnych klasach tych typów szkół, w związku z tym zmiany dotyczą:
1) załącznika nr 4 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego (stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia nowelizującego);
2) załącznika nr 5 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla technikum (stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia nowelizującego);
3) załącznika nr 8 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia (stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia nowelizującego);
4) załącznika nr 11 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia (stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia nowelizującego);
5) załącznika nr 15 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej (stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia nowelizującego);
6) załącznika nr 16 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej (stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia nowelizującego).

Ponadto wprowadzona zostaje zmiana w załączniku nr 10 do rozporządzenia określającym ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia (§ 1 pkt 5 rozporządzenia nowelizującego) polegająca na odstąpieniu od określania w tym ramowym planie nauczania wymiaru praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, ponieważ wymiar ten został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.).

Zmiany w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia nowelizującego (dotyczące załączników nr 4 i 5 do rozporządzenia, określających ramowe plany nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum) polegają na zastąpieniu przedmiotu wiedza o społeczeństwie realizowanego w zakresie podstawowym przedmiotem historia i teraźniejszość, który będzie realizowany w zakresie podstawowym w klasie I i II liceum ogólnokształcącego i w klasie I, II i III technikum, oraz na zwiększeniu liczby godzin tego przedmiotu w stosunku do liczby godzin przeznaczonych dotychczas na przedmiot historia. Przedmiot historia i teraźniejszość będzie nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących dla młodzieży (w czteroletnim okresie nauczania) i technikach (w pięcioletnim okresie nauczania). Jednocześnie w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum przedmiot historia będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo, przy czym skraca się okres nauczania tego przedmiotu w tych klasach. Będzie on trwał do dnia 31 stycznia, a nie – jak dotychczas – przez cały rok szkolny. Mając na uwadze powyższe, treści nauczania w podstawie programowej historii zostały jednocześnie odpowiednio zmodyfikowane przez rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 622), tak aby realizacja tego przedmiotu w zakresie podstawowym zakończyła się w ostatniej klasie w terminie do dnia 31 stycznia.

W przypadku:
1) liceum ogólnokształcącego dla młodzieży przeniesione zostają godziny przeznaczone dotychczas na realizację przedmiotu historia w klasie IV w okresie po dniu 31 stycznia do klasy I i przeznaczenie tych godzin na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość, którego wymiar w klasie I wyniesie 2 godziny, a w klasie II – 1 godzinę (łącznie 3 godziny w cyklu kształcenia);
2) technikum następuje przeniesienie 1 godziny z przedmiotu historia realizowanego obecnie w klasie III w wymiarze 2 godzin tygodniowo – do klasy I i przeznaczenie jej na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość, a godziny przeznaczone dotychczas na realizację przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie IV i V zostaną przeniesione do klasy II i III i przeznaczone na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość.
W wyniku dokonanego przesunięcia godzin uczniowie w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum będą realizować 2 godziny historii w okresie od dnia 1 września do dnia 31 stycznia.

Przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym będzie realizowany w liceum ogólnokształcącym i technikum tak jak dotychczas.

W przypadku załączników nr 5 i 6 do rozporządzenia nowelizującego (zmiana załączników nr 15 i 16 do rozporządzenia, określających ramowe plany nauczania dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych) następuje przesunięcie godzin przeznaczonych dotychczas w liceach ogólnokształcących dla dorosłych na realizację przedmiotu historia i zwiększenia liczby godzin przedmiotu historia i teraźniejszość w stosunku do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Przedmiot historia i teraźniejszość będzie nauczany w zakresie podstawowym w wymiarze 2 godzin w przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej i w wymiarze 32 godzin w przypadku prowadzenia zajęć w formie zaocznej.

W związku z powyższym liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia pozostanie w ww. szkołach taka sama jak dotychczas.

W przypadku branżowych szkół I stopnia (załącznik nr 3 do rozporządzenia zmieniający załącznik nr 8 do rozporządzenia) nowy przedmiot historia i teraźniejszość będzie realizowany w takim samym wymiarze, w jakim obecnie jest realizowany w tych szkołach przedmiot wiedza o społeczeństwie.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej w ramowym planie nauczania dla tego typu szkoły (załącznik nr 4 do rozporządzenia zmieniający załącznik nr 11 do rozporządzenia) usuwa się przedmiot wiedza o społeczeństwie. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy decydują się na kontynuację nauki w branżowej szkoły II stopnia, którzy realizowali na wcześniejszych etapach kształcenia w szkole podstawowej i w branżowej szkole I stopnia przedmioty: historia oraz wiedza o społeczeństwie, a od roku szkolnego 2025/2026 – będą realizowali przedmioty historia i wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej oraz historia i historia i teraźniejszość w branżowej szkole I stopnia.

Ponadto w ramowych planach nauczania dla branżowej szkoły II stopnia odstąpiono od określania wymiaru praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, ponieważ wymiar ten został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany w ramowych planach nauczania związane z wprowadzeniem nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będą wdrażane od roku szkolnego 2022/2023 począwszy od klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy I, w której kształcenie rozpoczyna się od dnia 1 lutego 2022 r.), a w latach następnych – w kolejnych klasach ww. szkół (§ 2 rozporządzenia). Jednocześnie proponuje się, aby przewidziane w zmienianych ramowych planach nauczania rozwiązania dotyczące przedmiotu historia tańca (uwzględnione w załącznikach nr 1, 2, 5 i 6 do rozporządzenia nowelizującego) były stosowane od roku szkolnego 2023/2024. Ma to na celu uwzględnienie w niniejszym rozporządzeniu nowelizującym rozwiązań dotyczących przedmiotu historia tańca, przewidzianych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1534).

W pozostałych klasach wyżej wymienionych szkół do zakończenia cyklu kształcenia będą obowiązywać dotychczasowe ramowe plany nauczania dla tych szkół (§ 3 rozporządzenia).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 656
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Z dniem 1 września 2022 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1534), które z dniem 1 września 2023 r. przewidywało wprowadzenie zmian w katalogu przedmiotów do wyboru ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz technikach i polegających na dodaniu do tego katalogu przedmiotu historia tańca.


Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny pdf

Dz. U poz. 655
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-04-23

Art. 763 ustawy o obronie Ojczyzny wprowadza zmianę w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) polegającą na tym, że w art. 28a w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3 wyrazy „Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego” zastępuje się wyrazami „Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji”.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 645
Data ogłoszenia: 2022-03-21
Data wejścia w życie: 2022-03-21

Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące rozwiązania:

 1. W § 2–4 rozporządzenia wprowadzono możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), zwanej dalej „ustawą”.
  Niniejsze rozporządzenie określa termin złożenia deklaracji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży:
  1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego – deklarację należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r.;
  2) w przypadku egzaminu maturalnego – deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2022 r.
 2. W § 5 rozporządzenia określono obowiązek wprowadzenia w bieżącym roku szkolnym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Ponadto, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został zobowiązany do dostosowania informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do zmian przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Ww. informacja powinna być dostosowana do dnia 28 marca 2022 r.
 3. W § 6 rozporządzenia umożliwiono w roku szkolnym 2021/2022 dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powoływanie w skład zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, osób niewpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgową komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pod warunkiem, że osoby te odbędą szkolenie dla egzaminatorów. Wprowadzany przepis umożliwi powołanie w skład zespołów egzaminatorów osób znających język ukraiński, które będą mogły wspierać egzaminatorów przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych obywateli Ukrainy.
 4. W § 7 i § 8 rozporządzenia wprowadzono możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w oddziałach klas I–III szkół podstawowych, określonej w § 5 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.).
  Rozwiązania zawarte w § 7 i § 8 rozporządzenia umożliwiają – tak jak dotychczas – przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci niż określona w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, tj. powyżej 25, w sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka będącego obywatelem Ukrainy. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku może być zwiększona maksymalnie o 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, a zatem może wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
  Ponadto umożliwiono – tak jak dotychczas –- możliwości zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów będących obywatelami Ukrainy. Liczba uczniów, określona w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, tj. 25, może być zwiększona o maksymalnie 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29). Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III publicznej szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku dopuszcza się możliwość zwiększenie liczby uczniów o maksymalnie 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w ww. przypadkach w oddziale może być maksymalnie 29 uczniów.
 5. W § 9 rozporządzenia wprowadzono możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci lub uczniów w oddziale przedszkola integracyjnego i specjalnego, oddziale integracyjnym i specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziale integracyjnym i specjalnym w szkole ogólnodostępnej, określonej obecnie w § 6 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Liczba ta może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy. Zwiększenie liczby uczniów dotyczy również klas łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół funkcjonujących w podmiocie leczniczym.
  Możliwość zwiększenia liczby uczniów nie dotyczy oddziałów szkoły specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 6. W § 10 rozporządzenia wprowadzono w bieżącym roku szkolnym możliwość zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, określonej w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.), oraz w § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z późn. zm.), o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.
  Jednocześnie nie przewiduje się możliwości zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
 7. W § 11 rozporządzenia wprowadzono możliwość przyjęcia w bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej większej liczby dzieci niż określona obecnie w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z ww. przepisem, na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka będącego obywatelem Ukrainy wprowadzono możliwość przyjęcia na zajęcia świetlicowe dodatkowo maksymalnie 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela będzie mogła wynosić maksymalnie 29 dzieci.
  Ponadto w bieżącym roku szkolnym będzie możliwe również zwiększenie liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, określonej w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.
 8. W § 12 rozporządzenia wprowadzono możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. W § 13 rozporządzenia umożliwiono dokonanie modyfikacji w bieżącym roku szkolnym realizowanego w szkole i placówce programu wychowawczo-profilaktycznego. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zmodyfikować ten program, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Zgodnie z obowiązującym przepisami, program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na początku roku szkolnego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów. Włączenie w życie szkoły lub placówki nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy powinno uwzględniać ich potrzeby wychowawcze i profilaktyczne, a także związane z nimi czynniki chroniące.
 10. W § 14 rozporządzenia umożliwiono w bieżącym roku szkolnym dyrektorom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora zadań. Przy zatrudnianiu tych osób odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Poszerzenie katalogu osób zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ma na celu usprawnienie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. W § 15 rozporządzeniu wprowadzono regulację, zgodnie z którą dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w szkole lub przedszkolu funkcjonującym w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiej, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem będzie obowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. Pozostali uczniowie będą kształcić się w polskim systemie oświaty.
  Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania edukacyjnego dla dzieci i uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, pozostanie więc w kompetencjach rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem.
 12. W § 16 rozporządzenia określono warunki dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy. Zastosowano ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące lokali, tworzonych dla innych form wychowania przedszkolnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Podstawową zasadą jest, aby inna lokalizacja prowadzenia zajęć znajdowała się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.). Ponadto dopuszczono prowadzenie zajęć w lokalu, który znajduje się w budynku lub jego części, które nie spełniają ww. wymagań, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 644
Data ogłoszenia: 2022-03-21
Data wejścia w życie: 2022-03-21

Rozporządzenie uchyla § 21a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.), ponieważ ta regulacja została przeniesiona do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 622
Data ogłoszenia: 2022-03-17
Data wejścia w życie: 2022-04-01

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.) dotyczące odpowiednio:
1) podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum polegające na:
a) zmianie podstawy programowej przedmiotu historia, w tym wydłużeniu narracji historycznej o okres 2004-2015 (zakres podstawowy i rozszerzony), z jednoczesną redukcją wybranych zagadnień historycznych w ramach poszczególnych epok,
b) zastąpieniu podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) podstawą programową przedmiotu historia i teraźniejszość (zakres podstawowy),
c) zmianie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony); zmiany w tym zakresie wiążą się zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy), ale również nową koncepcją przedmiotu,
d) zmianie podstawy programowej przedmiotów geografia, podstawy przedsiębiorczości i wychowanie fizyczne, będącej konsekwencją zastąpienia przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość;
2) podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej polegające na uchyleniu podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie, który miał być realizowany w tym typie szkoły od roku szkolnego 2022/2023.
Dodatkowo, w części „Warunki i sposób realizacji” przedmiotów: geografia, podstawy przedsiębiorczości oraz wychowanie fizyczne wprowadzone zostały zmiany dostosowujące, wynikające z zastąpienia przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy).
Wdrożenie tych zmian w załączniku nr 1 nastąpi począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum i sukcesywnie w kolejnych latach w kolejnych klasach.
Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego i technikum w roku szkolnym 2022/2023 aż do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa historii oraz wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.
Przepisy odnoszą się również do wdrożenia zmian w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 609
Data ogłoszenia: 2022-03-16
Data wejścia w życie: 2022-03-31

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) określającym podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Wprowadzone zmiany polegają na:
1) uzupełnieniu treści nauczania – wymagań szczegółowych z zakresu przedmiotu historia o wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 2004 r.) do 2015 r. oraz nieznacznych uzupełnieniach w treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych w obrębie wcześniejszych epok historycznych;
2) zastąpieniu przedmiotu wiedza o społeczeństwie przedmiotem historia i teraźniejszość, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.).
Z uwagi na to, że zmiany w podstawie programowej przedmiotu historia mają charakter punktowy, nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać w procesie nauczania – uczenia się z dotychczas dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do historii.
Ponadto:
1) w podstawie programowej przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”, w części zatytułowanej „Treści nauczania – wymagania szczegółowe” w dziale II zatytułowanym „Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach.” dodano nowy punkt w brzmieniu: (uczeń) przedstawia funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, rozróżniając ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wyjaśnia specyfikę obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w podstawie programowej przedmiotu wychowanie fizyczne, w części „warunki i sposób realizacji” wprowadzone zostały zmiany dostosowujące, wynikające z zastąpienia przedmiotu wiedza o społeczeństwie przedmiotem historia i teraźniejszość.

Wprowadzone zmiany będą sukcesywne wdrażane tj. począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, a klasę II i III zmiany obejmą sukcesywnie w kolejnych latach. Pozostałe klasy branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będą uczyć się historii oraz wiedzy o społeczeństwie zgodnie z dotychczas obowiązującą podstawą programową. Rozporządzenie uwzględnia również harmonogram wdrażania zmian w branżowej szkole I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w lutym.


Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pdf

Dz. U. poz. 583
Data ogłoszenia: 2022-03-12
Data wejścia w życie: 2022-03-12, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem:
1) art. 12 ust. 10–16, art. 72 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem 13 marca 2022 r.;
2) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.

Niniejszą ustawą zmienia się art. 93g w ust. 3 w pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wprowadzone zostają regulacje m.in. w zakresie:
1) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – art. 53,
2) nauczania w oddziale przygotowawczym – art. 55,
3) godzin ponadwymiarowych – art. 56,
4) zatrudnienie pomocnika nauczyciela – art. 57.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 573
Data ogłoszenia: 2022-03-10
Data wejścia w życie: 2022-03-11

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283), jest dokonana ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa.
Wprowadzane zmiany przepisów dotyczą:
1) ułatwienia przyjmowania do szkół w Polsce uczniów przybywających z Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentów wydanych przez szkoły ukraińskie poprzez umożliwienie składania w szkole oświadczeń przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku, gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
2) umożliwienia składania w szkole opinii, wniosków o przyjęcie do szkoły, wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły i odwołania od decyzji dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły, przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku, gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
3) umożliwienia organizowania nauki w oddziałach przygotowawczych do 25 uczniów;
4) zwiększenia minimalnej tygodniowej liczby godzin przeznaczanych na naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych z 3 do 6 godzin.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 566
Data ogłoszenia: 2022-03-09
Data wejścia w życie: 2022-03-10

Nowelizacja wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).
W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, nowelizacja wprowadza możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza podobne rozwiązanie dotyczące możliwości zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy.
Zmienione przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).
Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku rozporządzenie dopuszcza także możliwość zwiększenie liczby uczniów o maksymalnie 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w takich przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.
Zwrócić uwagę należy, że wprowadzone przepisy dotyczą osób „będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”.

Wprowadzone rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą pdf

Dz. U. poz. 477
Data ogłoszenia: 2022-02-25
Data wejścia w życie: 2022-02-26

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą rozporządzenie wprowadza możliwość zawieszenia wszystkich lub poszczególnych zajęć w jednostce systemu oświaty na obszarze powiatu: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 421
Data ogłoszenia: 2022-02-18
Data wejścia w życie: 2022-02-19

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382; z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302, 2394; z 2022 r. poz. 339 i 421)

W rozporządzeniu wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu, że w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 20 lutego 2022 r., realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zastosowanie mają przepisy dotyczące organizacji i realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego nad zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rozporządzeniu wprowadza również zmianę polegającą na umożliwieniu kandydatom do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia (badań lekarskich lub psychologicznych) w terminie późniejszym niż termin określony przez kuratora oświaty. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza, analogicznie do rozwiązań przyjętych w 2020 r. i 2021 r., że w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do dnia 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 367
Data ogłoszenia: 2022-02-11
Data wejścia w życie: 2022-02-12

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186, 213, 335 i 367)

Zmiany w rozporządzeniu polegają na skróceniu terminu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które zgodnie z tą zmianą będą prowadzone nie dłużej niż do dnia 20 lutego 2022 r. Oznacza to, że wszyscy uczniowie z dniem 21 lutego 2022 r. będą realizować wszystkie zajęcia na terenie szkoły.
Jednocześnie bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 352
Data ogłoszenia: 2022-02-10
Data wejścia w życie: 2022-02-11

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453) dodaje się ust. 22a w załączniku do tego rozporządzenia, który określa sposób finansowania uczniów lub słuchaczy objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Zgodnie z tym przepisem zmniejsza się wartość dotychczas naliczanych wag (P25, P26 i P27) dla uczniów lub słuchaczy objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka, w następujący sposób (spadek o około 17% w stosunku do wcześniejszych wartości wag):
1) wagę P25 zmniejszono o 0,034, tj. do wartości 0,166;
2) waga P26 zmniejszono o 0,173, tj. do wartości 0,827;
3) waga P27 zmniejszono o 0,224, tj. do wartości 1,076.

Zmiany w ust. 26 i 27 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 polegają na dookreśleniu, że wskaźniki zwiększające określone w tych przepisach (tj. o 8,30% oraz o 8,89%) dotyczą odpowiednio uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów pięcioletnich techników, tj. wyłącznie uczniów będących absolwentami szkoły podstawowej, czyli z wyłączeniem uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.

W rozporządzeniu przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym wszystkie ww. zmiany rozwiązań w zakresie naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 będą stosowane począwszy od stycznia 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 339
Data ogłoszenia: 2022-02-09
Data wejścia w życie: 2022-02-10

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza możliwość organizacji zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora danej szkoły.
Korzystanie z dodatkowych zajęć specjalistycznych przez uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będzie dobrowolne i nieodpłatne.
Zajęcia te będą organizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą organizowane w oddziałach i szkołach podstawowych specjalnych i w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, bowiem uczniowie tych szkół objęci są kształceniem specjalnym organizowanym w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia m.in. objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą też organizowane w branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych oraz szkołach dla dorosłych, bowiem kształceniem w tych szkołach, co do zasady, obejmowane są osoby dorosłe.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą organizowane w szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, bowiem w krajach Unii Europejskiej zasady funkcjonowania szkół regulowane są przepisami prawa krajowego. Wszystkie kraje w 2020 r. i 2021 r. zastosowały specjalne rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, w tym związane z zapewnieniem uczniom dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W związku z tym, obecnie zapewnienie uczniom wsparcia i pomocy adekwatnych do stanu ich kondycji psychicznej, powinno uwzględniać rozwiązania przewidziane dla szkół na terenie danego kraju.
Nowelizacja rozporządzenia wskazuje, że do dodatkowych zajęć specjalistycznych mają być stosowane przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., czyli oznacza to, że m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, w stosunku do uczniów, u których zauważono potrzebę objęcia takimi zajęciami ze względu na przesłanki wymienione w ww. rozporządzeniach. Ponadto zastosowanie będą miały przepisy dotyczące maksymalnej liczebności uczniów na danych zajęciach, a także dokumentowania tych zajęć zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik innych zajęć).
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą organizowane dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 już uczęszczają do danego typu szkoły, jak i tych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 dopiero rozpoczną kształcenie w danym typie szkoły (klasy I).
Dyrektorzy szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwego ministra w celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych muszą złożyć informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych do dnia 21 lutego 2022 r., według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Informację taką dyrektorzy złożą do swojego organu prowadzącego.
W przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, środki finansowe na dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą przekazywane w formie dotacji celowej, na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek będzie składany odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Maksymalna kwota dotacji celowej wnioskowana przez dyrektora szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i kwoty 39,55 zł na ucznia. Natomiast kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w tej szkole, wynosić będzie 64 zł.
Dotacja celowa na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych będzie przekazywana na rachunek bankowy szkoły, w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
Dotacja ta będzie rozliczana na formularzu, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do formularza dyrektor szkoły będzie dołączał tabelaryczne zestawienie zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin zajęć przeprowadzonych przez wszystkie te osoby. Niewykorzystana kwota dotacji będzie podlegała zwrotowi do organu przekazującego dotację.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 335
Data ogłoszenia: 2022-02-09
Data wejścia w życie: 2022-02-10

Nowelizacja rozporządzenia związana jest z możliwością organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora danej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Szczegółowe kwestie związane z organizacją tych zajęć, w tym wskazanie okresu ich realizowania (tj. od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.), zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 339).
Jednocześnie doprecyzowano przepis umożliwiający szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, placówkom kształcenia ustawicznego i centrom kształcenia zawodowego realizowanie w okresie ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia dla uczniów kształcących się w zawodach, dla których podstawy programowe kształcenia w zawodach przewidują kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z późn. zm.).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel pdf

Dz. U. poz. 310
Data ogłoszenia: 2022-02-08
Data wejścia w życie: 2022-02-23

Zgodnie z § 1 rozporządzenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze handel obejmującą charakterystyki poziomów 2-7, natomiast charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, są określone w załączniku do tego rozporządzenia.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pdf

Dz. U. poz. 301
Data ogłoszenia: 2022-02-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym pdf

Dz. U. poz. 276
Data ogłoszenia: 2022-02-04
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Nowelizacja rozporządzenia określa wymiar nauki języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzonej w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego dla uczniów szkół tego samego typu należących do mniejszości niemieckiej – od 1 września 2022 r. wymiar ten wynosi 1 godzinę tygodniowo.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych pdf

Dz. U. poz. 266
Data ogłoszenia: 2022-02-04
Data wejścia w życie: 2022-09-01 z wyjątkiem:
                                                     1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r.;
                                                     2) § 2 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę regulacji dotyczących ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.
Wprowadzony w rozporządzeniu okres kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia odpowiada okresowi kształcenia szkół ogólnokształcących – szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.
Nowelizacja rozporządzenia określa również przepisy przejściowe zapewniające uczniom, którzy rozpoczną naukę w dotychczasowej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, możliwość jej ukończenia na dotychczasowych zasadach.
Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem:
1) § 4 nowelizacji rozporządzenia, który wchodzi w życie 5 lutego 2022 r. – przepis ten stanowi podstawę przeprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 postępowania rekrutacyjnego do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
2) § 2 ust. 5, który wchodzi w życie 19 lutego 2022 r. – przepis określa sytuację uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymają promocji do klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, oraz uczniów klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, którzy w roku szkolnym 2022/2023 nie otrzymają promocji do klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 213
Data ogłoszenia: 2022-01-28
Data wejścia w życie: 2022-01-31

Nowelizacja rozporządzenia rozszerza katalog jednostek oświatowych, w których następuje ograniczenie ich funkcjonowania o:
1) szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz
2) oddziały przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 204
Data ogłoszenia: 2022-01-28
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza do systemu oświaty nowe zawody przyporządkowane:
1) do branży budowlanej:
a) Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego,
b) Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych),
c) Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter stolarki budowlanej),
d) Technik izolacji przemysłowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter izolacji przemysłowych);
2) do branży transportu wodnego:
a) Technik elektroautomatyk okrętowy – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej,
b) Technik przemysłu jachtowego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter jachtów i łodzi).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych pdf

Dz. U. poz. 194
Data ogłoszenia: 2022-01-27
Data wejścia w życie: 2022-02-01

Przepisy zawarte w niniejszej nowelizacji mają charakter dostosowujący i wynikają ze zmiany okresu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, która stanie się z dniem 1 września 2022 r. szkołą o czteroletnim cyklu kształcenia, w której jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiającą uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
W § 2 w pkt 2 rozporządzenia dokonuje się zmiany maksymalnego wieku kandydata, który może ubiegać się o przyjęcie do klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia z dotychczas 14 lat na 17 lat. Wiek kandydata został określony analogicznie do wieku kandydata do liceum sztuk plastycznych, w którym kształcenie ogólne jest realizowane w takim samym zakresie co w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia. Zważywszy, że uczeń realizujący kształcenie ogólne w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej co do zasady kończy ją w wieku 15 lat, zakłada się w tym przypadku, iż na wcześniejszych etapach edukacyjnych mogło dojść do wydłużenia okresu kształcenia, np. ze względu na nieuzyskanie promocji do kolejnej klasy i dlatego maksymalny wiek kandydata wydłuża się o 2 lata (§ 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego).
W przepisach § 5 rozporządzenia, określających dokumenty dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły artystycznej przez kandydata, uchyla się pkt 1 odnoszący się do dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w pkt 2, określającym wymóg przedłożenia zaświadczenia o uczęszczaniu przez kandydata do klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, uzupełnia się o odniesienie również do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (§ 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego).
W § 7 w ust. 2 w pkt 1 rozporządzenia, odnoszącym się do egzaminu wstępnego przeprowadzanego dla kandydatów do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, zamienia się zawarte w lit. a tiret drugie odesłanie do podstawy programowej dla szkoły muzycznej I stopnia na odesłanie do podstawy programowej dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Szkoła muzyczna I stopnia jest szkołą o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, a osiągnięte w niej efekty kształcenia artystycznego były adekwatne do wymagań niezbędnych do rozpoczęcia kształcenia w sześcioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia (rekrutacja przeprowadzana była dla uczniów, którzy uzyskali promocję do klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej). Przy rekrutacji do wprowadzanej czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, do której przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, adekwatne jest odniesienie się do efektów kształcenia artystycznego określonych dla ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (§ 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego).
W § 10 w ust. 1 rozporządzenia, określającym dokumenty, które kandydaci składają w szkole artystycznej, uchyla się pkt 1 odnoszący się do dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w pkt 2, określającym wymóg przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub świadectwa szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, stwierdzającego promocję do klasy programowo wyższej i w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących równoważnego świadectwu ukończenia szkoły podstawowej, uzupełnia się o odniesienie również do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (§ 1 pkt 4 rozporządzenia zmieniającego).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 186
Data ogłoszenia: 2022-01-26
Data wejścia w życie: 2022-01-27


Rozporządzenie obowiązuje od dnia 27 stycznia 2022 r. jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301).

Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wprowadzone zostaje ograniczenie funkcjonowania szkół, które polega na realizacji przez uczniów szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Ograniczenie dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego.
Natomiast w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor.
Nie ogranicza się funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.
W przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, do których młodzież jest kierowana z postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków wychowawczych konieczne jest zapewnienie wychowankom tych ośrodków opieki całodobowej i oddziaływań odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym i rewalidacyjnym.
W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych konieczne jest zagwarantowanie ciągłości procesu wydawania opinii dotyczących dzieci i młodzieży oraz orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Konieczne jest realizowanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne również zadań związanych z udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, a także wspieraniem nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone w sposób stacjonarny we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania. Konieczne jest zapewnienie ciągłości wsparcia dziecka lub ucznia udzielanego w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami i specjalistami w procesie terapeutycznym dzieci objętych odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Jednocześnie w przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – na terenie tej szkoły.
Nie ogranicza się funkcjonowania burs i internatów ze względu na specyfikę ich działalności.
Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy również szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.
Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.
Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:
1) będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
2) praktyki zawodowe będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie).
Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Odmienne regulacje przewidziano w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) oraz szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, gdzie zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 27 stycznia 2022 r., i nie były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r., będą mogły być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.
Pozostawiono rozwiązanie, aby za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.


Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki pdf

Dziennik Urzędowy MEiN poz. 2
Data ogłoszenia: 2022-01-11
Data wejścia w życie: 2022-01-11

Powołana została Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki, w skład której wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Kadencja Rady upłynie 30 września 2023 r.
Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki pdf

Dz. U. poz. 18
Data ogłoszenia: 2022-01-05

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2335).