Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2022 r.

Dziennik Ustaw w 2022 roku – ostatnia opublikowana pozycja 1394 z dnia 1 lipca 2022 r. 

 


Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1383
Data ogłoszenia: 2022-06-30
Data wejścia w życie: 2022-07-01, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz art. 6 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2022 r.;
2) art. 1 pkt 11 oraz pkt 13 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
3) art. 1 pkt 17 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.;
4) art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2022 r.;
5) art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) wprowadzone zostały między innymi następujące rozwiązania:
1) doprecyzowano przepisy pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski;
2) powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców;
3) wprowadzono ułatwienia, jeśli chodzi o organizowanie nauki osób przybyłych z Ukrainy;
4) wojewodowie uzyskali dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL;
5) uproszczono procedury związane z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne;
6) Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła przyjmować w formie darowizny, przechowywać i wydawać oraz wywozić na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyroby medyczne;
7) zapewniono ochronę obywateli Ukrainy w związku z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce (chodzi także o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie);
8) umożliwiono w roku szkolnym 2022/2023 organizowanie dodatkowej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dla uczniów przybyłych do Polski, w grupach międzyszkolnych;
9) wprowadzono możliwość powoływania na stanowiska dyrektorów bez konieczności przeprowadzania konkursów, w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

Wprowadzono również zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) w art. 165 ust. 7, 9 i 14:
1) dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy kształcili się za granicą i nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym do nauki w szkole zrównano prawa do dodatkowej nauki języka polskiego określając, że z tego uprawnienia tego będą mogli korzystać przez okres 24 miesięcy;
2) wprowadzono możliwość organizacji oddziałów przygotowawczych w szkołach mistrzostwa sportowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 pdf

Dz. U. poz. 1246
Data ogłoszenia: 2022-06-13
Data wejścia w życie: 2022-06-13

Egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (nowego ustroju szkolnego) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych dla:
1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich (w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024);
2) absolwentów pięcioletniego technikum (w roku szkolnym 2023/2024);
3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2023/2024).
Rozporządzenie określa ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
Wymagania na poziomie podstawowym i rozszerzonym określone zostały dla przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka oraz wiedza o społeczeństwie.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego rozporządzenie określa wymagania dla poziomu podstawowego, rozszerzonego oraz poziomu dwujęzycznego.
Przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna maturzyści będą mogli zdawać tylko na poziomie rozszerzonym i takie wymagania zostały określone w rozporządzeniu.
Rozporządzenie reguluje również wymagania egzaminacyjne dla matur przeprowadzanych z języka mniejszości etnicznej lub narodowej oraz języka regionalnego – kaszubskiego.


Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1116
Data ogłoszenia: 2022-05-26
Data wejścia w życie: 2022-05-27, z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r

Ustawa ta poza ustawą o systemie oświaty zmienia także:
1) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
5) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
6) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i
7) ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą m. in.:
1. Egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
2. Szkoleń dla egzaminatorów.
3. Zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach.
4. Danych dziedzinowych ucznia w SIO.
5. Prowadzenia zajęć zdalnych niezależnie od COVID-19.
6. Nauczania indywidualnego w formie zdalnej.
7. Akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
8. Poszerzenia katalogu statutu niepublicznej szkoły i placówki.
9. Obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego.
10. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1109
Data ogłoszenia: 2022-05-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych oraz monter konstrukcji jachtów i łodzi, które są konsekwencją wprowadzenia nowych zawodów (technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych i technik przemysłu jachtowego).
Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.):
1) określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego);
2) określa nowe dodatkowe umiejętności zawodowe: „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego” – w zakresie zawodów przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik, i technik weterynarii oraz zawodów przyporządkowanych do branży ogrodniczej: ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 1057
Data ogłoszenia: 2022-05-18
Data wejścia w życie: 2022-05-19, z mocą od dnia 1 maja 2022 r

Rozporządzenie zmienia tabelę stanowiącą załącznik do rozporządzenia, która określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana polega na połączeniu dotychczasowego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego (przewidzianego dla nauczycieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) z drugim poziomem zaszeregowania płacowego (przewidzianego dotychczas dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym). W efekcie tej zmiany, dla nauczycieli obecnego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego („Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) będą obowiązywały takie same minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli drugiego poziomu zaszeregowania płacowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 1056
Data ogłoszenia: 2022-05-18
Data wejścia w życie: 2022-05-19

Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352):
1. Określono, że podział zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków przewidzianych na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli będzie odbywał się proporcjonalnie do dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego. Dodatkowe środki, które otrzymają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, uzupełnią kwotę części oświatowej subwencji ogólnej naliczoną im na 2022 r.
2. Wyłączono z podziału zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wagę w zakresie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów. Środki na ten cel zostały już naliczone i nie wymagają zwiększenia w wyniku wzrostu wynagrodzenia nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 1047
Data ogłoszenia: 2022-05-17
Data wejścia w życie: 2022-05-18

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795) wprowadzone zostały następujące rozwiązania:
1) dodany § 6c rozporządzenia wprowadza regulację umożliwiającą uzyskanie w roku szkolnym 2021/2022 przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W tym przypadku, aby ukończyć szkołę podstawową uczeń musi uzyskać pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty;
2) uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i podjęli naukę w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej nie uzyskali rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (przyroda – w klasie IV; technika – w klasie VI, muzyka i plastyka – w klasie VII), dlatego więc ustalone zostały dla tych uczniów odmienne warunki ukończenia szkoły podstawowej – wprowadzona została regulacja, zgodnie z którą, w arkuszach ocen tych uczniów oraz na świadectwach ukończenia przez nich szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, będzie wstawiana pozioma kreska;
3) w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nie spełni warunków określonych w § 6c ust. 1, musi powtórzyć tę klasę oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w roku, w którym powtarza klasę VIII.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych pdf

Dz. U. poz. 1002
Data ogłoszenia: 2022-05-12
Data wejścia w życie: 2022-05-27

Art. 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989), które polegają m. in.:
1) w art. 5 ustawy o OSE uzupełniony jest katalog zadań operatora OSE o działania wspierające cyfryzację systemu oświaty lub funkcjonowanie organów prowadzących szkoły i samych szkół, które będą realizowane na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji;
2) w art. 8 ustawy o OSE:
a) doprecyzowano procedury korzystania przez operatora OSE z istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych,
b) umożliwiono zlecenia operatorowi OSE prac w zakresie tworzenia i utrzymywania narzędzi teleinformatycznych OSE Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który jest instytucją gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego;
3) w art. 10 ustawy o OSE doprecyzowano uprawnienie operatora OSE do wykorzystania środków z kar umownych, wyegzekwowanych od dotychczasowych kontrahentów, na realizację zadań operatora OSE;
4) w art. 11 ustawy o OSE rozszerzono katalog kosztów, jakie może ponosić operator OSE, o wydatki związane z wdrażaniem tych działań.


Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 935
Data ogłoszenia: 2022-04-29
Data wejścia w życie: 2022-04-30

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%. Ma zostać wypłacone najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. pdf

Dz. U. poz. 885
Data ogłoszenia: 2022-04-25
Data wejścia w życie: 2022-04-26

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. polega na nadaniu nowego brzmienia wzorom określonym w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. poz. 716).
Brzmienie odnośnika 6 i 7 występujące w dotychczas obowiązujących odpowiednio załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia powodowało niecelowe ograniczenie okresu, za który przysługuje refundacja kosztu zakupionych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych, zatem możliwość wnioskowania o refundację została omyłkowo ograniczona do podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych jedynie w 2021 r., zamiast zakupionych (przez szkołę) w ciągu roku szkolnego 2021/2022. W związku z powyższym niezbędne było opracowanie nowych wzorów załączników nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia, w których uległo zmianie brzmienie ww. odnośników co umożliwia wnioskowanie o refundację kosztu zapewnionych przez szkołę brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych, które były zakupione przez szkołę w ciągu roku szkolnego 2021/2022, a nie tylko w roku 2021 r., które z kolei były zapewnione ze względu na wzrost liczby uczniów danych klas w roku szkolnym 2021/2022, gdy nie było już możliwości wnioskowania o odpowiednią kwotę na ich zapewnienie ze środków dotacji celowej w 2021 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 868
Data ogłoszenia: 2022-04-22

Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),
2) ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 marca 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 795
Data ogłoszenia: 2022-04-11
Data wejścia w życie: 2022-04-12, z wyjątkiem nowego § 11a, który wchodzi w życie 26 kwietnia 2022 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Dodany § 6a rozporządzenia wprowadza regulację umożliwiającą realizację w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum. Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ułatwi zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.
 2. Dodany § 6b rozporządzenia wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub też zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. W tym przypadku zamiast świadectwa szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. W § 6b ust. 2 rozporządzenia wskazano, jakie informacje należy zamieścić w tym zaświadczeniu, natomiast w ust. 3 wskazano, w którym miejscu arkusza ocen ucznia należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej.
 3. Dopuszczenie możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy skutkuje koniecznością przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego. Wprowadzane przepisy umożliwiają także funkcjonowanie ze zwiększoną liczebnością oddziału klasy I–III publicznej szkoły podstawowej. Rozwiązanie to jest spójne z przepisem § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) dotyczącym możliwości funkcjonowania oddziału klas I–III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. W § 9 ust. 4 rozporządzenia dodaje się przepis umożliwiający funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. Adekwatne rozwiązanie będzie dotyczyć grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych (dodanie ust. 2 w § 10 rozporządzenia).
 5. Przepisy § 11a rozporządzenia określają maksymalną liczbę uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego i zwiększają minimalną tygodniową liczbę godzin zajęć z 2 do 6. Dodatkowo zniesiono limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu. Celem wprowadzenia przepisu jest zwiększenie efektywności nauczania języka polskiego. (od 26 kwietnia 2022 r.)
 6. Wprowadzenie w nowym § 11b rozporządzenia przepisów dotyczących obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole w zależności od liczebności uczniów jest odpowiedzią na postulaty organów prowadzących szkoły. Przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, w związku z dotychczasową liczebnością oddziałów w szkole podział na grupy był obowiązkowy na zajęciach z informatyki i języków obcych nowożytnych (w przypadku oddziałów liczących więcej niż 24 uczniów), na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego (maksymalnie 26 uczniów w grupie) oraz na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego/zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów). W obecnej sytuacji wynikającej z przyjmowania do szkół znacznej liczby uczniów będących obywatelami Ukrainy, podział taki musiałby nastąpić. Wiązałoby się to ze zwiększeniem liczby godzin nauczycielskich, miejscem do ich realizacji (praktycznie na 2 i pół miesiąca). Z związku z brakami kadrowymi i lokalowymi konieczne jest wprowadzenie okresowych zmian w tym zakresie. Zwiększając limity dotyczące obowiązkowego podziału na grupy w przypadku oddziału przekraczającego liczbę 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego oraz 34 uczniów w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w przypadku zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych), wzięto jednocześnie pod uwagę fakt zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć, jak również dbałość o jakość i standardy nauczania.
 7. W dodanym § 12a rozporządzenia dopuszcza się możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem, które zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego, chcąc korzystać w kolejnym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym, powinien złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza. Rozwiązanie to pozwoli na zaplanowanie właściwej organizacji pracy oddziału przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, a także wynika z faktu, iż ww. dzieci zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i rodzice tych dzieci nie mieli możliwości złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 8. Rozporządzenie przewiduje dodanie § 14a, który przewiduje możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. Do zatrudnienia ww. osób zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 9. W § 16 rozporządzenia wprowadzono zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zróżnicowano konieczne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. W odniesieniu do szkół wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć w lokalach szkolnych, które mogą znajdować się również w innym niż szkoła użytkowanym budynku użyteczności publicznej lub jego części. Taki budynek (lub jego część) musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal szkolny się znajduje, a w szczególności nie występują w tym lokalu ani na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.
 10. W § 16a rozporządzenia wprowadzono regulację, zgodnie z którą w bieżącym roku szkolnym możliwe będzie tworzenie oddziałów przygotowawczych także w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” pdf

Dz. U. poz. 771
Data ogłoszenia: 2022-04-07
Data wejścia w życie: 2022-04-08

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia finansowego oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia na podstawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”, ustanowionego uchwałą nr 63/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r., zwanego dalej „Programem”;
2) tryb udzielania wsparcia finansowego, w tym tryb oceny wniosku o udział w Programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, a także zakres informacji zawartych w tych wnioskach;
3) sposób realizacji Programu;
4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania Programu;
5) sposób monitorowania Programu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. pdf

Dz. U. poz. 716
Data ogłoszenia: 2022-03-31
Data wejścia w życie: 2022-04-01

Rozporządzenie określa na 2022 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 658
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Zmiany zostają wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008 oraz z 2021 r. poz. 1534).
Od roku szkolnego 2022/2023 wprowadzony zostaje nowy przedmiotu historia i teraźniejszość w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w latach następnych również w kolejnych klasach tych typów szkół, w związku z tym zmiany dotyczą:
1) załącznika nr 4 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego (stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia nowelizującego);
2) załącznika nr 5 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla technikum (stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia nowelizującego);
3) załącznika nr 8 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia (stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia nowelizującego);
4) załącznika nr 11 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia (stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia nowelizującego);
5) załącznika nr 15 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej (stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia nowelizującego);
6) załącznika nr 16 do rozporządzenia – określającego ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej (stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia nowelizującego).

Ponadto wprowadzona zostaje zmiana w załączniku nr 10 do rozporządzenia określającym ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia (§ 1 pkt 5 rozporządzenia nowelizującego) polegająca na odstąpieniu od określania w tym ramowym planie nauczania wymiaru praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, ponieważ wymiar ten został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.).

Zmiany w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia nowelizującego (dotyczące załączników nr 4 i 5 do rozporządzenia, określających ramowe plany nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum) polegają na zastąpieniu przedmiotu wiedza o społeczeństwie realizowanego w zakresie podstawowym przedmiotem historia i teraźniejszość, który będzie realizowany w zakresie podstawowym w klasie I i II liceum ogólnokształcącego i w klasie I, II i III technikum, oraz na zwiększeniu liczby godzin tego przedmiotu w stosunku do liczby godzin przeznaczonych dotychczas na przedmiot historia. Przedmiot historia i teraźniejszość będzie nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących dla młodzieży (w czteroletnim okresie nauczania) i technikach (w pięcioletnim okresie nauczania). Jednocześnie w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum przedmiot historia będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo, przy czym skraca się okres nauczania tego przedmiotu w tych klasach. Będzie on trwał do dnia 31 stycznia, a nie – jak dotychczas – przez cały rok szkolny. Mając na uwadze powyższe, treści nauczania w podstawie programowej historii zostały jednocześnie odpowiednio zmodyfikowane przez rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 622), tak aby realizacja tego przedmiotu w zakresie podstawowym zakończyła się w ostatniej klasie w terminie do dnia 31 stycznia.

W przypadku:
1) liceum ogólnokształcącego dla młodzieży przeniesione zostają godziny przeznaczone dotychczas na realizację przedmiotu historia w klasie IV w okresie po dniu 31 stycznia do klasy I i przeznaczenie tych godzin na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość, którego wymiar w klasie I wyniesie 2 godziny, a w klasie II – 1 godzinę (łącznie 3 godziny w cyklu kształcenia);
2) technikum następuje przeniesienie 1 godziny z przedmiotu historia realizowanego obecnie w klasie III w wymiarze 2 godzin tygodniowo – do klasy I i przeznaczenie jej na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość, a godziny przeznaczone dotychczas na realizację przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie IV i V zostaną przeniesione do klasy II i III i przeznaczone na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość.
W wyniku dokonanego przesunięcia godzin uczniowie w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum będą realizować 2 godziny historii w okresie od dnia 1 września do dnia 31 stycznia.

Przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym będzie realizowany w liceum ogólnokształcącym i technikum tak jak dotychczas.

W przypadku załączników nr 5 i 6 do rozporządzenia nowelizującego (zmiana załączników nr 15 i 16 do rozporządzenia, określających ramowe plany nauczania dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych) następuje przesunięcie godzin przeznaczonych dotychczas w liceach ogólnokształcących dla dorosłych na realizację przedmiotu historia i zwiększenia liczby godzin przedmiotu historia i teraźniejszość w stosunku do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Przedmiot historia i teraźniejszość będzie nauczany w zakresie podstawowym w wymiarze 2 godzin w przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej i w wymiarze 32 godzin w przypadku prowadzenia zajęć w formie zaocznej.

W związku z powyższym liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia pozostanie w ww. szkołach taka sama jak dotychczas.

W przypadku branżowych szkół I stopnia (załącznik nr 3 do rozporządzenia zmieniający załącznik nr 8 do rozporządzenia) nowy przedmiot historia i teraźniejszość będzie realizowany w takim samym wymiarze, w jakim obecnie jest realizowany w tych szkołach przedmiot wiedza o społeczeństwie.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej w ramowym planie nauczania dla tego typu szkoły (załącznik nr 4 do rozporządzenia zmieniający załącznik nr 11 do rozporządzenia) usuwa się przedmiot wiedza o społeczeństwie. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy decydują się na kontynuację nauki w branżowej szkoły II stopnia, którzy realizowali na wcześniejszych etapach kształcenia w szkole podstawowej i w branżowej szkole I stopnia przedmioty: historia oraz wiedza o społeczeństwie, a od roku szkolnego 2025/2026 – będą realizowali przedmioty historia i wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej oraz historia i historia i teraźniejszość w branżowej szkole I stopnia.

Ponadto w ramowych planach nauczania dla branżowej szkoły II stopnia odstąpiono od określania wymiaru praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, ponieważ wymiar ten został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany w ramowych planach nauczania związane z wprowadzeniem nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będą wdrażane od roku szkolnego 2022/2023 począwszy od klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy I, w której kształcenie rozpoczyna się od dnia 1 lutego 2022 r.), a w latach następnych – w kolejnych klasach ww. szkół (§ 2 rozporządzenia). Jednocześnie proponuje się, aby przewidziane w zmienianych ramowych planach nauczania rozwiązania dotyczące przedmiotu historia tańca (uwzględnione w załącznikach nr 1, 2, 5 i 6 do rozporządzenia nowelizującego) były stosowane od roku szkolnego 2023/2024. Ma to na celu uwzględnienie w niniejszym rozporządzeniu nowelizującym rozwiązań dotyczących przedmiotu historia tańca, przewidzianych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1534).

W pozostałych klasach wyżej wymienionych szkół do zakończenia cyklu kształcenia będą obowiązywać dotychczasowe ramowe plany nauczania dla tych szkół (§ 3 rozporządzenia).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 656
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Z dniem 1 września 2022 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1534), które z dniem 1 września 2023 r. przewidywało wprowadzenie zmian w katalogu przedmiotów do wyboru ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz technikach i polegających na dodaniu do tego katalogu przedmiotu historia tańca.


Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny pdf

Dz. U poz. 655
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-04-23

Art. 763 ustawy o obronie Ojczyzny wprowadza zmianę w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) polegającą na tym, że w art. 28a w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3 wyrazy „Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego” zastępuje się wyrazami „Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji”.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 645
Data ogłoszenia: 2022-03-21
Data wejścia w życie: 2022-03-21

Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące rozwiązania:

 1. W § 2–4 rozporządzenia wprowadzono możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), zwanej dalej „ustawą”.
  Niniejsze rozporządzenie określa termin złożenia deklaracji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży:
  1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego – deklarację należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r.;
  2) w przypadku egzaminu maturalnego – deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2022 r.
 2. W § 5 rozporządzenia określono obowiązek wprowadzenia w bieżącym roku szkolnym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Ponadto, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został zobowiązany do dostosowania informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do zmian przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Ww. informacja powinna być dostosowana do dnia 28 marca 2022 r.
 3. W § 6 rozporządzenia umożliwiono w roku szkolnym 2021/2022 dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powoływanie w skład zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, osób niewpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgową komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pod warunkiem, że osoby te odbędą szkolenie dla egzaminatorów. Wprowadzany przepis umożliwi powołanie w skład zespołów egzaminatorów osób znających język ukraiński, które będą mogły wspierać egzaminatorów przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych obywateli Ukrainy.
 4. W § 7 i § 8 rozporządzenia wprowadzono możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w oddziałach klas I–III szkół podstawowych, określonej w § 5 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.).
  Rozwiązania zawarte w § 7 i § 8 rozporządzenia umożliwiają – tak jak dotychczas – przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci niż określona w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, tj. powyżej 25, w sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka będącego obywatelem Ukrainy. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku może być zwiększona maksymalnie o 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, a zatem może wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
  Ponadto umożliwiono – tak jak dotychczas –- możliwości zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów będących obywatelami Ukrainy. Liczba uczniów, określona w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, tj. 25, może być zwiększona o maksymalnie 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29). Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III publicznej szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku dopuszcza się możliwość zwiększenie liczby uczniów o maksymalnie 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w ww. przypadkach w oddziale może być maksymalnie 29 uczniów.
 5. W § 9 rozporządzenia wprowadzono możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci lub uczniów w oddziale przedszkola integracyjnego i specjalnego, oddziale integracyjnym i specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziale integracyjnym i specjalnym w szkole ogólnodostępnej, określonej obecnie w § 6 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Liczba ta może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy. Zwiększenie liczby uczniów dotyczy również klas łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół funkcjonujących w podmiocie leczniczym.
  Możliwość zwiększenia liczby uczniów nie dotyczy oddziałów szkoły specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 6. W § 10 rozporządzenia wprowadzono w bieżącym roku szkolnym możliwość zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, określonej w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.), oraz w § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z późn. zm.), o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.
  Jednocześnie nie przewiduje się możliwości zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
 7. W § 11 rozporządzenia wprowadzono możliwość przyjęcia w bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej większej liczby dzieci niż określona obecnie w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z ww. przepisem, na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka będącego obywatelem Ukrainy wprowadzono możliwość przyjęcia na zajęcia świetlicowe dodatkowo maksymalnie 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela będzie mogła wynosić maksymalnie 29 dzieci.
  Ponadto w bieżącym roku szkolnym będzie możliwe również zwiększenie liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, określonej w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.
 8. W § 12 rozporządzenia wprowadzono możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. W § 13 rozporządzenia umożliwiono dokonanie modyfikacji w bieżącym roku szkolnym realizowanego w szkole i placówce programu wychowawczo-profilaktycznego. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zmodyfikować ten program, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Zgodnie z obowiązującym przepisami, program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na początku roku szkolnego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów. Włączenie w życie szkoły lub placówki nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy powinno uwzględniać ich potrzeby wychowawcze i profilaktyczne, a także związane z nimi czynniki chroniące.
 10. W § 14 rozporządzenia umożliwiono w bieżącym roku szkolnym dyrektorom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora zadań. Przy zatrudnianiu tych osób odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Poszerzenie katalogu osób zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ma na celu usprawnienie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. W § 15 rozporządzeniu wprowadzono regulację, zgodnie z którą dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w szkole lub przedszkolu funkcjonującym w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiej, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem będzie obowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. Pozostali uczniowie będą kształcić się w polskim systemie oświaty.
  Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania edukacyjnego dla dzieci i uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, pozostanie więc w kompetencjach rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem.
 12. W § 16 rozporządzenia określono warunki dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy. Zastosowano ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące lokali, tworzonych dla innych form wychowania przedszkolnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Podstawową zasadą jest, aby inna lokalizacja prowadzenia zajęć znajdowała się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.). Ponadto dopuszczono prowadzenie zajęć w lokalu, który znajduje się w budynku lub jego części, które nie spełniają ww. wymagań, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 644
Data ogłoszenia: 2022-03-21
Data wejścia w życie: 2022-03-21

Rozporządzenie uchyla § 21a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.), ponieważ ta regulacja została przeniesiona do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 622
Data ogłoszenia: 2022-03-17
Data wejścia w życie: 2022-04-01

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.) dotyczące odpowiednio:
1) podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum polegające na:
a) zmianie podstawy programowej przedmiotu historia, w tym wydłużeniu narracji historycznej o okres 2004-2015 (zakres podstawowy i rozszerzony), z jednoczesną redukcją wybranych zagadnień historycznych w ramach poszczególnych epok,
b) zastąpieniu podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) podstawą programową przedmiotu historia i teraźniejszość (zakres podstawowy),
c) zmianie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony); zmiany w tym zakresie wiążą się zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy), ale również nową koncepcją przedmiotu,
d) zmianie podstawy programowej przedmiotów geografia, podstawy przedsiębiorczości i wychowanie fizyczne, będącej konsekwencją zastąpienia przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość;
2) podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej polegające na uchyleniu podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie, który miał być realizowany w tym typie szkoły od roku szkolnego 2022/2023.
Dodatkowo, w części „Warunki i sposób realizacji” przedmiotów: geografia, podstawy przedsiębiorczości oraz wychowanie fizyczne wprowadzone zostały zmiany dostosowujące, wynikające z zastąpienia przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy).
Wdrożenie tych zmian w załączniku nr 1 nastąpi począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum i sukcesywnie w kolejnych latach w kolejnych klasach.
Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego i technikum w roku szkolnym 2022/2023 aż do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa historii oraz wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.
Przepisy odnoszą się również do wdrożenia zmian w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 609
Data ogłoszenia: 2022-03-16
Data wejścia w życie: 2022-03-31

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) określającym podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Wprowadzone zmiany polegają na:
1) uzupełnieniu treści nauczania – wymagań szczegółowych z zakresu przedmiotu historia o wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w 2004 r.) do 2015 r. oraz nieznacznych uzupełnieniach w treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych w obrębie wcześniejszych epok historycznych;
2) zastąpieniu przedmiotu wiedza o społeczeństwie przedmiotem historia i teraźniejszość, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.).
Z uwagi na to, że zmiany w podstawie programowej przedmiotu historia mają charakter punktowy, nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać w procesie nauczania – uczenia się z dotychczas dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do historii.
Ponadto:
1) w podstawie programowej przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”, w części zatytułowanej „Treści nauczania – wymagania szczegółowe” w dziale II zatytułowanym „Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach.” dodano nowy punkt w brzmieniu: (uczeń) przedstawia funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, rozróżniając ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wyjaśnia specyfikę obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w podstawie programowej przedmiotu wychowanie fizyczne, w części „warunki i sposób realizacji” wprowadzone zostały zmiany dostosowujące, wynikające z zastąpienia przedmiotu wiedza o społeczeństwie przedmiotem historia i teraźniejszość.

Wprowadzone zmiany będą sukcesywne wdrażane tj. począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, a klasę II i III zmiany obejmą sukcesywnie w kolejnych latach. Pozostałe klasy branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będą uczyć się historii oraz wiedzy o społeczeństwie zgodnie z dotychczas obowiązującą podstawą programową. Rozporządzenie uwzględnia również harmonogram wdrażania zmian w branżowej szkole I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w lutym.


Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pdf

Dz. U. poz. 583
Data ogłoszenia: 2022-03-12
Data wejścia w życie: 2022-03-12, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem:
1) art. 12 ust. 10–16, art. 72 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem 13 marca 2022 r.;
2) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.

Niniejszą ustawą zmienia się art. 93g w ust. 3 w pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wprowadzone zostają regulacje m.in. w zakresie:
1) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – art. 53,
2) nauczania w oddziale przygotowawczym – art. 55,
3) godzin ponadwymiarowych – art. 56,
4) zatrudnienie pomocnika nauczyciela – art. 57.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 573
Data ogłoszenia: 2022-03-10
Data wejścia w życie: 2022-03-11

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283), jest dokonana ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa.
Wprowadzane zmiany przepisów dotyczą:
1) ułatwienia przyjmowania do szkół w Polsce uczniów przybywających z Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentów wydanych przez szkoły ukraińskie poprzez umożliwienie składania w szkole oświadczeń przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku, gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
2) umożliwienia składania w szkole opinii, wniosków o przyjęcie do szkoły, wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły i odwołania od decyzji dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły, przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku, gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
3) umożliwienia organizowania nauki w oddziałach przygotowawczych do 25 uczniów;
4) zwiększenia minimalnej tygodniowej liczby godzin przeznaczanych na naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych z 3 do 6 godzin.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 566
Data ogłoszenia: 2022-03-09
Data wejścia w życie: 2022-03-10

Nowelizacja wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).
W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, nowelizacja wprowadza możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza podobne rozwiązanie dotyczące możliwości zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do oddziału klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy.
Zmienione przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).
Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku rozporządzenie dopuszcza także możliwość zwiększenie liczby uczniów o maksymalnie 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w takich przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.
Zwrócić uwagę należy, że wprowadzone przepisy dotyczą osób „będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”.

Wprowadzone rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą pdf

Dz. U. poz. 477
Data ogłoszenia: 2022-02-25
Data wejścia w życie: 2022-02-26

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą rozporządzenie wprowadza możliwość zawieszenia wszystkich lub poszczególnych zajęć w jednostce systemu oświaty na obszarze powiatu: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 421
Data ogłoszenia: 2022-02-18
Data wejścia w życie: 2022-02-19

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382; z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302, 2394; z 2022 r. poz. 339 i 421)

W rozporządzeniu wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu, że w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 20 lutego 2022 r., realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zastosowanie mają przepisy dotyczące organizacji i realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego nad zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rozporządzeniu wprowadza również zmianę polegającą na umożliwieniu kandydatom do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia (badań lekarskich lub psychologicznych) w terminie późniejszym niż termin określony przez kuratora oświaty. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza, analogicznie do rozwiązań przyjętych w 2020 r. i 2021 r., że w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do dnia 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 367
Data ogłoszenia: 2022-02-11
Data wejścia w życie: 2022-02-12

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186, 213, 335 i 367)

Zmiany w rozporządzeniu polegają na skróceniu terminu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które zgodnie z tą zmianą będą prowadzone nie dłużej niż do dnia 20 lutego 2022 r. Oznacza to, że wszyscy uczniowie z dniem 21 lutego 2022 r. będą realizować wszystkie zajęcia na terenie szkoły.
Jednocześnie bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 pdf

Dz. U. poz. 352
Data ogłoszenia: 2022-02-10
Data wejścia w życie: 2022-02-11

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453) dodaje się ust. 22a w załączniku do tego rozporządzenia, który określa sposób finansowania uczniów lub słuchaczy objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Zgodnie z tym przepisem zmniejsza się wartość dotychczas naliczanych wag (P25, P26 i P27) dla uczniów lub słuchaczy objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka, w następujący sposób (spadek o około 17% w stosunku do wcześniejszych wartości wag):
1) wagę P25 zmniejszono o 0,034, tj. do wartości 0,166;
2) waga P26 zmniejszono o 0,173, tj. do wartości 0,827;
3) waga P27 zmniejszono o 0,224, tj. do wartości 1,076.

Zmiany w ust. 26 i 27 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 polegają na dookreśleniu, że wskaźniki zwiększające określone w tych przepisach (tj. o 8,30% oraz o 8,89%) dotyczą odpowiednio uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów pięcioletnich techników, tj. wyłącznie uczniów będących absolwentami szkoły podstawowej, czyli z wyłączeniem uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.

W rozporządzeniu przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym wszystkie ww. zmiany rozwiązań w zakresie naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 będą stosowane począwszy od stycznia 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 339
Data ogłoszenia: 2022-02-09
Data wejścia w życie: 2022-02-10

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza możliwość organizacji zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora danej szkoły.
Korzystanie z dodatkowych zajęć specjalistycznych przez uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będzie dobrowolne i nieodpłatne.
Zajęcia te będą organizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą organizowane w oddziałach i szkołach podstawowych specjalnych i w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, bowiem uczniowie tych szkół objęci są kształceniem specjalnym organizowanym w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia m.in. objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą też organizowane w branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych oraz szkołach dla dorosłych, bowiem kształceniem w tych szkołach, co do zasady, obejmowane są osoby dorosłe.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą organizowane w szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, bowiem w krajach Unii Europejskiej zasady funkcjonowania szkół regulowane są przepisami prawa krajowego. Wszystkie kraje w 2020 r. i 2021 r. zastosowały specjalne rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, w tym związane z zapewnieniem uczniom dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W związku z tym, obecnie zapewnienie uczniom wsparcia i pomocy adekwatnych do stanu ich kondycji psychicznej, powinno uwzględniać rozwiązania przewidziane dla szkół na terenie danego kraju.
Nowelizacja rozporządzenia wskazuje, że do dodatkowych zajęć specjalistycznych mają być stosowane przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., czyli oznacza to, że m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, w stosunku do uczniów, u których zauważono potrzebę objęcia takimi zajęciami ze względu na przesłanki wymienione w ww. rozporządzeniach. Ponadto zastosowanie będą miały przepisy dotyczące maksymalnej liczebności uczniów na danych zajęciach, a także dokumentowania tych zajęć zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik innych zajęć).
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą organizowane dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 już uczęszczają do danego typu szkoły, jak i tych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 dopiero rozpoczną kształcenie w danym typie szkoły (klasy I).
Dyrektorzy szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwego ministra w celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych muszą złożyć informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych do dnia 21 lutego 2022 r., według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Informację taką dyrektorzy złożą do swojego organu prowadzącego.
W przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, środki finansowe na dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą przekazywane w formie dotacji celowej, na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek będzie składany odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Maksymalna kwota dotacji celowej wnioskowana przez dyrektora szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i kwoty 39,55 zł na ucznia. Natomiast kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w tej szkole, wynosić będzie 64 zł.
Dotacja celowa na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych będzie przekazywana na rachunek bankowy szkoły, w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
Dotacja ta będzie rozliczana na formularzu, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do formularza dyrektor szkoły będzie dołączał tabelaryczne zestawienie zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin zajęć przeprowadzonych przez wszystkie te osoby. Niewykorzystana kwota dotacji będzie podlegała zwrotowi do organu przekazującego dotację.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 335
Data ogłoszenia: 2022-02-09
Data wejścia w życie: 2022-02-10

Nowelizacja rozporządzenia związana jest z możliwością organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora danej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Szczegółowe kwestie związane z organizacją tych zajęć, w tym wskazanie okresu ich realizowania (tj. od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.), zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 339).
Jednocześnie doprecyzowano przepis umożliwiający szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, placówkom kształcenia ustawicznego i centrom kształcenia zawodowego realizowanie w okresie ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia dla uczniów kształcących się w zawodach, dla których podstawy programowe kształcenia w zawodach przewidują kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z późn. zm.).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel pdf

Dz. U. poz. 310
Data ogłoszenia: 2022-02-08
Data wejścia w życie: 2022-02-23

Zgodnie z § 1 rozporządzenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze handel obejmującą charakterystyki poziomów 2-7, natomiast charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, są określone w załączniku do tego rozporządzenia.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pdf

Dz. U. poz. 301
Data ogłoszenia: 2022-02-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym pdf

Dz. U. poz. 276
Data ogłoszenia: 2022-02-04
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Nowelizacja rozporządzenia określa wymiar nauki języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzonej w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego dla uczniów szkół tego samego typu należących do mniejszości niemieckiej – od 1 września 2022 r. wymiar ten wynosi 1 godzinę tygodniowo.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych pdf

Dz. U. poz. 266
Data ogłoszenia: 2022-02-04
Data wejścia w życie: 2022-09-01 z wyjątkiem:
                                                     1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r.;
                                                     2) § 2 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę regulacji dotyczących ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.
Wprowadzony w rozporządzeniu okres kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia odpowiada okresowi kształcenia szkół ogólnokształcących – szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.
Nowelizacja rozporządzenia określa również przepisy przejściowe zapewniające uczniom, którzy rozpoczną naukę w dotychczasowej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, możliwość jej ukończenia na dotychczasowych zasadach.
Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem:
1) § 4 nowelizacji rozporządzenia, który wchodzi w życie 5 lutego 2022 r. – przepis ten stanowi podstawę przeprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 postępowania rekrutacyjnego do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
2) § 2 ust. 5, który wchodzi w życie 19 lutego 2022 r. – przepis określa sytuację uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymają promocji do klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, oraz uczniów klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, którzy w roku szkolnym 2022/2023 nie otrzymają promocji do klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 213
Data ogłoszenia: 2022-01-28
Data wejścia w życie: 2022-01-31

Nowelizacja rozporządzenia rozszerza katalog jednostek oświatowych, w których następuje ograniczenie ich funkcjonowania o:
1) szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz
2) oddziały przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 204
Data ogłoszenia: 2022-01-28
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza do systemu oświaty nowe zawody przyporządkowane:
1) do branży budowlanej:
a) Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego,
b) Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych),
c) Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter stolarki budowlanej),
d) Technik izolacji przemysłowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter izolacji przemysłowych);
2) do branży transportu wodnego:
a) Technik elektroautomatyk okrętowy – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej,
b) Technik przemysłu jachtowego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter jachtów i łodzi).


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych pdf

Dz. U. poz. 194
Data ogłoszenia: 2022-01-27
Data wejścia w życie: 2022-02-01

Przepisy zawarte w niniejszej nowelizacji mają charakter dostosowujący i wynikają ze zmiany okresu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, która stanie się z dniem 1 września 2022 r. szkołą o czteroletnim cyklu kształcenia, w której jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiającą uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
W § 2 w pkt 2 rozporządzenia dokonuje się zmiany maksymalnego wieku kandydata, który może ubiegać się o przyjęcie do klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia z dotychczas 14 lat na 17 lat. Wiek kandydata został określony analogicznie do wieku kandydata do liceum sztuk plastycznych, w którym kształcenie ogólne jest realizowane w takim samym zakresie co w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia. Zważywszy, że uczeń realizujący kształcenie ogólne w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej co do zasady kończy ją w wieku 15 lat, zakłada się w tym przypadku, iż na wcześniejszych etapach edukacyjnych mogło dojść do wydłużenia okresu kształcenia, np. ze względu na nieuzyskanie promocji do kolejnej klasy i dlatego maksymalny wiek kandydata wydłuża się o 2 lata (§ 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego).
W przepisach § 5 rozporządzenia, określających dokumenty dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły artystycznej przez kandydata, uchyla się pkt 1 odnoszący się do dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w pkt 2, określającym wymóg przedłożenia zaświadczenia o uczęszczaniu przez kandydata do klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, uzupełnia się o odniesienie również do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (§ 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego).
W § 7 w ust. 2 w pkt 1 rozporządzenia, odnoszącym się do egzaminu wstępnego przeprowadzanego dla kandydatów do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, zamienia się zawarte w lit. a tiret drugie odesłanie do podstawy programowej dla szkoły muzycznej I stopnia na odesłanie do podstawy programowej dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Szkoła muzyczna I stopnia jest szkołą o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, a osiągnięte w niej efekty kształcenia artystycznego były adekwatne do wymagań niezbędnych do rozpoczęcia kształcenia w sześcioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia (rekrutacja przeprowadzana była dla uczniów, którzy uzyskali promocję do klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej). Przy rekrutacji do wprowadzanej czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, do której przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, adekwatne jest odniesienie się do efektów kształcenia artystycznego określonych dla ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (§ 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego).
W § 10 w ust. 1 rozporządzenia, określającym dokumenty, które kandydaci składają w szkole artystycznej, uchyla się pkt 1 odnoszący się do dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w pkt 2, określającym wymóg przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub świadectwa szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, stwierdzającego promocję do klasy programowo wyższej i w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących równoważnego świadectwu ukończenia szkoły podstawowej, uzupełnia się o odniesienie również do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (§ 1 pkt 4 rozporządzenia zmieniającego).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 186
Data ogłoszenia: 2022-01-26
Data wejścia w życie: 2022-01-27


Rozporządzenie obowiązuje od dnia 27 stycznia 2022 r. jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301).

Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wprowadzone zostaje ograniczenie funkcjonowania szkół, które polega na realizacji przez uczniów szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Ograniczenie dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego.
Natomiast w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor.
Nie ogranicza się funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.
W przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, do których młodzież jest kierowana z postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków wychowawczych konieczne jest zapewnienie wychowankom tych ośrodków opieki całodobowej i oddziaływań odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym i rewalidacyjnym.
W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych konieczne jest zagwarantowanie ciągłości procesu wydawania opinii dotyczących dzieci i młodzieży oraz orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Konieczne jest realizowanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne również zadań związanych z udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, a także wspieraniem nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone w sposób stacjonarny we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania. Konieczne jest zapewnienie ciągłości wsparcia dziecka lub ucznia udzielanego w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami i specjalistami w procesie terapeutycznym dzieci objętych odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Jednocześnie w przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – na terenie tej szkoły.
Nie ogranicza się funkcjonowania burs i internatów ze względu na specyfikę ich działalności.
Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy również szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.
Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.
Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:
1) będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
2) praktyki zawodowe będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie).
Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Odmienne regulacje przewidziano w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) oraz szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, gdzie zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 27 stycznia 2022 r., i nie były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r., będą mogły być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.
Pozostawiono rozwiązanie, aby za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.


Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki pdf

Dziennik Urzędowy MEiN poz. 2
Data ogłoszenia: 2022-01-11
Data wejścia w życie: 2022-01-11

Powołana została Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki, w skład której wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Kadencja Rady upłynie 30 września 2023 r.
Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki pdf

Dz. U. poz. 18
Data ogłoszenia: 2022-01-05

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2335).