Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2023 r.

Dziennik Ustaw w 2023 roku – ostatnia opublikowana pozycja 192 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 


Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 185
Data ogłoszenia: 2023-01-27
Data wejścia w życie: 2023-01-28, z wyjątkiem:
1) art. 1:
a) pkt 3 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34,
b) pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 35,
c) pkt 8:
– lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c–17f, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.,
– lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.,
d) pkt 9 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.,
e) pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a–c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.,
f) pkt 21 lit. g i h, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.;
2) art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.;
3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.;
4) art. 13, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
5) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy:
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, , ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawę z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 183
Data ogłoszenia: 2023-01-26
Data wejścia w życie: 2023-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:
1) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża chemiczna” otrzyma nazwę „branża chemiczna i ochrony środowiska” (§ 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c tiret pierwsze),
2) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży chemicznej i ochrony środowiska”, tj.:
a) operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami,
b) technik gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami),
c) pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie) – w zawodzie tym będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w branżowej szkole I stopnia;
3) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża poligraficzna” otrzyma nazwę „branża poligraficzno-księgarska” (§ 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. f tiret pierwsze),
4) przeniesienia zawodu technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-księgarskiej” (§ 1 pkt 2 lit. e i lit. f tiret trzecie),
5) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów:
a) przyporządkowanego do „branży poligraficzno-księgarskiej” zawodu animator rynku książki (§ 1 pkt 2 lit. f tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej,
b) przyporządkowanych do „branży audiowizualnej” zawodów:
– administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (§ 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w rocznej szkole policealnej,
– technik animacji filmowej (§ 1 pkt 2 lit. a tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej;
6) wprowadzenia do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do „branży budowlanej”, tj. technik aranżacji wnętrz (§ 1 pkt 2 lit. b) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum;
7) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży drzewno-meblarskiej”, tj.:
a) operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (§ 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik przemysłu drzewnego,
b) technik przemysłu drzewnego (§ 1 pkt 2 lit. d tiret trzecie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego),
8) wykreślenia zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (§ 1 pkt 2 lit. d tiret drugie).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce pdf

Dz. U. poz. 108
Data ogłoszenia: 2023-01-13
Data wejścia w życie: 2023-01-14

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.
W związku z powyższym, rozporządzenie uchyla przepisy umożliwiające zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej (z dniem 14 października 2022 r. kierownicy szkół polskich stali się dyrektorami szkół polskich na mocy § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą; Dz. U. poz. 2097), wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, od dnia 1 września 2022 r. w systemie awansu zawodowego nauczycieli nie funkcjonuje już stopień nauczyciela kontraktowego (obecnie funkcjonują dwa stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany). Zatem, zgodnie z rozporządzeniem stanowisko:
1) dyrektora szkoły polskiej,
2) wicedyrektora lub kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
3) wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany.
Konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela jest również uchylenie przepisów przewidujących obowiązek posiadania przez nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.
W związku z powyższym nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że stanowisko:
1) dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
2) dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.
W konsekwencji uchylenia przepisów dotyczących pozytywnej oceny dorobku zawodowego konieczna stała się również zmiana § 12 rozporządzenia (§ 1 pkt 6 rozporządzenia).
Zgodnie z projektem rozporządzenia, stanowisko wicedyrektora szkoły polskiej będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne;
2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5–11 rozporządzenia.
Wyżej wskazane stanowisko będzie mógł zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne oraz
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5–11 rozporządzenia.
Wymagania te są tożsame z wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły polskiej.
W § 2 powyższego rozporządzenia zawarto przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r., stanowisko:
1) dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej,
2) wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej,
3) kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek
– będzie mógł zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia pozostałe niezbędne wymagania określone w rozporządzeniu.

Ponadto z uwagi na to, że z dniem 1 września 2022 r. weszły w życie zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polegające na odstąpieniu od dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przepisy przejściowe, które umożliwiają określonym grupom nauczycieli ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego na dotychczasowych zasadach, w projekcie rozporządzenia przewidziano również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy będzie uznawane:
1) w przypadku stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także publicznej szkoły i zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej – również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy (§ 2 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia);
2) w przypadku stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego innego niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej – również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego (§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pdf

Dz. U. poz. 103
Data ogłoszenia: 2023-01-13

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 682),
2) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 683),
3) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684),
4) ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830),
5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 930),
6) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002),
7) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 1087),
8) ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383),
9) ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1561),
10) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692),
11) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1733),
12) ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 listopada 2022 r