Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2023 r.

Dziennik Ustaw – ostatnia opublikowana w 2023 roku pozycja 2824 z dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 2822
Data ogłoszenia: 2023-12-29
Data wejścia w życie: 2023-12-30

Rozporządzenie określa, w okresie od dnia 9 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego biorącego udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 pdf

Dz. U. poz. 2755
Data ogłoszenia: 2023-12-22
Data wejścia w życie: 2024-01-01

Rozporządzenie powiela, co do zasady, rozwiązania obowiązujące w poprzednim roku budżetowym.
W rozporządzeniu, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz. U. poz. 2820), przewidziano m.in. następujące zmiany:
1) zmiana polegająca na ujęciu w definicji etatu osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.);
2) zwiększenie wartości wagi P3 (waga z uwzględnieniem zamożności JST i wielkości szkoły) z wartości 0,330 do wartości 0,400 oraz zmiana podstawy wyliczenia dochodów dla gmin w ramach kryterium służącego do obliczania wskaźnika zamożności JST;
3) zwiększenie wartości wagi dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami (wagi P21 i P22 – dotychczasowa waga P21);
4) zwiększenie wartości wagi dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia (waga P51 – dotychczasowa waga P50);
5) aktualizacja zawodów w wagach dotyczących szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
6) zmiana sposobu naliczania środków na dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego w danej szkole (wagi P53, P54 i P55 – dotychczasowa waga P53);
7) zwiększenie wartości wag dotyczących zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (wagi P59–P92 – dotychczasowe wagi P56–P89) oraz uwzględnienie w rozporządzeniu zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli specjalistów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
8) zwiększenie wartości wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne (wagi P94, P95 i P96 – dotychczasowe wagi P91, P92 i P93);
9) zmniejszenie wartości wagi P93 dotyczącej świadczenia na start (dotychczasowa waga P90);
10) zmiana wskaźnika zwiększającego liczebność uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego (ust. 24 i 25 załącznika do rozporządzenia);
11) wprowadzenie lub rezygnacja ze wskaźników zwiększających i zmniejszających w zakresie liczby uczniów szkół (ust. 26–29 załącznika do rozporządzenia);
12) zmiana sposobu naliczania wag dotyczących szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych (ust. 30 i 32–34 załącznika do rozporządzenia) i wagi dotyczącej wychowanków domów wczasów dziecięcych (ust. 35 załącznika do rozporządzenia);
13) zmiana sposobu ustalania liczby wychowanków korzystających z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i liczby uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych (ust. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia);
14) pozostałe zmiany przewidziane w nowym rozporządzeniu w stosunku do rozwiązań obowiązujących w roku 2023:
a) zrezygnowano z odniesień do poprzedniego ustroju szkolnego – ze względu na zakończenie w roku szkolnym 2022/2023 kształcenia przez uczniów dotychczasowych gimnazjów w klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące i technikum) w wyniku reformy ustroju szkolnego wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
b) zrezygnowano z odniesienia do klas dotychczasowych liceów plastycznych prowadzonych w liceach sztuk plastycznych ze względu na zakończenie kształcenia w tych klasach, które zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125, z późn. zm.) były prowadzone do roku szkolnego 2022/2023.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 2738
Data ogłoszenia: 2023-12-21

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1601).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym pdf

Dz. U. poz. 2737
Data ogłoszenia: 2023-12-21

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 276).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U poz. 2736
Data ogłoszenia: 2023-12-21

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 566);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 644);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 1370).


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji pdf

Dz. U. poz. 2717
Data ogłoszenia: 2023-12-19
Data wejścia w życie: 2023-12-19, z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pdf

Dz. U. poz. 2703
Data ogłoszenia: 2023-12-18

Ogłoszony został a jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialne go dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2254).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 2702
Data ogłoszenia: 2023-12-18

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 3);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 526);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2293).


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej pdf

Dz. U. poz. 2694
Data ogłoszenia: 2023-12-16
Data wejścia w życie: 2024-01-01

Od 1 stycznia 2024 roku utworzone zostaje Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pdf

Dz. U. poz. 2656
Data ogłoszenia: 2023-12-08

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1190), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 2168).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków pdf

Dz. U. poz. 2653
Data ogłoszenia: 2023-12-07
Data wejścia w życie: 2023-12-22, z wyjątkiem § 1 pkt 1–4, 10 i 15 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120) jest związana z koniecznością uwzględnienia w przepisach rozporządzenia zmian wynikających przede wszystkim z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

W rozporządzeniu:
1) wprowadzone zostało pojęcie legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej na potrzeby rozróżniania w rozporządzeniu obu postaci legitymacji szkolnej (zmiana w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia);
2) określony został podmiot odpowiedzialny za wydawanie nowej mLegitymacji (zmiana § 4 ust. 2 rozporządzenia);
3) zrezygnowano z regulacji odnoszącej się do dotychczasowej mLegitymacji (uchylony został § 6 ust. 3 rozporządzenia);
4) określono obowiązek szkoły do wydania uczniowi nowej, w stosunku do już posiadanej, nowej mLegitymacji w przypadku, gdy uczniowi wydano nową legitymację szkolną w postaci karty formatu ID-1 ze względu na błąd w imieniu (imionach) lub nazwisku ucznia, błąd lub omyłkę zawartą w legitymacji szkolnej w postaci karty formatu ID-1 lub uzyskania przez ucznia w trakcie nauki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność (ponieważ we wszystkich tych przypadkach uczeń otrzymuje nową legitymacją szkolną w postaci karty formatu ID-1), a także ze względu na wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w postaci karty formatu ID-1 (dodano ust. 3 w § 64 rozporządzenia);
5) zrezygnowano z określania wzoru i informacji ogólnych dotyczących dotychczasowej mLegitymacji w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
W rozporządzeniu przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym:
1) dotychczasowe mLegitymacje zachowują ważność do czasu wydania nowych mLegitymacji;
2) uczniom, którym zgodnie z § 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia, wydano legitymację szkolną w postaci papierowej lub w postaci karty formatu ID-1, wydaje się nową mLegitymację (przy czym przepis nie dotyczy uczniów szkół polskich, szkół za granicą i szkół w Polsce).
W rozporządzeniu przewidziano ponadto zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, dotyczące:
1) określenia daty wydawania przez szkołę świadectwa szkolnego promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły w przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym (§ 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia). Obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia dotyczące dat wydawania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły należało uzupełnić o tę regulację ze względu na to, że egzamin zawodowy w terminie dodatkowym jest przeprowadzany w terminie ustalanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zwykle przypada po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jednym z warunków otrzymania promocji do klasy/na semestr programowo wyższy przez ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym roku szkolnym lub w danym semestrze (art. 44o ust. 4 i art. 44z ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”). Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest również jednym z warunków ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 44q ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 44za ust. 3 pkt 2 ustawy). Dodatkowo uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego (lub przerwał egzamin zawodowy) w terminie głównym, może przystąpić do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym (zgodnie z art. 44zzzg ust. 1 ustawy). W związku z powyższym określono w rozporządzeniu datę wydawania przez szkołę świadectwa szkolnego promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły w przypadku ucznia, który przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym;
2) wskazania daty wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnej z datą określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., albo w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. (§ 21a rozporządzenia), ponieważ obowiązujące dotychczas rozporządzenie przewidywało jedynie datę wydania certyfikatu kwalifikacji zawodowej i dyplomu zawodowego, a egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (na podstawie wyników których są wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) będą przeprowadzane do dnia:
a) 31 października 2025 r. dla osób, które realizowały podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. – zgodnie z art. 302a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.),
b) 31 sierpnia 2028 r. dla osób, które realizowały podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy– Prawo oświatowe – zgodnie z art. 129 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.);
3) wskazania, w której części świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i arkusza ocen należy odnotować realizację lub ukończenie przez ucznia programu szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału przygotowania wojskowego (§ 25 ust. 8 pkt 4 rozporządzenia). Przewidziano również przepis przejściowy, zgodnie z którym od roku szkolnego 2023/2024 realizację lub ukończenie programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego należy również wpisywać w arkuszach ocen założonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych;
4) możliwości wydawania, do dnia 12 lipca 2024 r., duplikatów dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne (z wyjątkiem duplikatów świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości) na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, oraz że blankiety i druki tych duplikatów, nie muszą spełniać wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006 i 1872) (§ 76 ust. 2 rozporządzenia). Dzięki tej regulacji, nie tylko szkoły, ale także okręgowe komisje egzaminacyjne będą mogły wydawać duplikaty dokumentów na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych;

5) skorygowania w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzorów arkuszy ocen ucznia szkoły podstawowej (wzór nr 33 i 44) w zakresie wiersza przeznaczonego na wpisanie w poz. 34 wyniku egzaminu ósmoklasisty, którego zabrakło w dotychczas obowiązującym wzorze oraz uregulowania w przepisie przejściowym, że arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 i 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się uczniom klasy I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży od roku szkolnego 2023/2024 i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły, a także że w roku szkolnym 2023/2024 arkusz ocen na druku według nowego wzoru odpowiednio nr 33 i 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;
6) dodania do załącznika nr 3 do rozporządzenia nowego wzoru zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (wzór nr 60a) dedykowanego absolwentom, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy – Prawo oświatowe. Konieczność opracowania nowego wzoru tego zaświadczenia jest wynikiem zmian przewidzianych w art. 44zzp ust. 1 ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005). Wspomniany przepis po zmianie umożliwia absolwentom posiadającym dyplom IB (International Baccalaureate) uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym w Polsce, przystąpienie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów. Zgodnie z art. 44zzp ust. 2 ustawy ww. absolwent otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ze względu na to, że dotychczasowy art. 44zzp ust. 1 ustawy dotyczył wyłącznie absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura zdawana przed 2005 r.) to wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (wzór nr 60 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia) jest dedykowany tylko tym absolwentom. Mając na uwadze powyższe konieczne było opracowanie nowego wzoru tego zaświadczania dla absolwentów posiadających dyplom IB (International Baccalaureate). Różnica między zaświadczeniami jest powodowana innymi danymi zawartymi w tych zaświadczeniach. W przypadku absolwentów posiadających świadectwo dojrzałości należy wpisać numer tego świadectwa i nazwę szkoły lub kuratora oświaty, czyli podmiotu, który wydał ten dokument, natomiast w przypadku absolwentów posiadających dyplom IB (International Baccalaureate) należy wpisać numer tego dyplomu. Jednocześnie nie ma powodów, aby na zaświadczeniu umieszczać nazwę podmiotu wydającego dyplom IB (International Baccalaureate), ponieważ podmiot ten został już określony w ustawie. Powyższe różnice zostały również uwzględnione w § 53 ust. 2 rozporządzenia, czyli przepisie dotyczącym sposobu wypełniania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 2639
Data ogłoszenia: 2023-12-05
Data wejścia w życie: z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652, z późn. zm.) następuje w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie wydawania uczniom legitymacji szkolnej w postaci karty formatu ID-1 i mLegitymacji szkolnej.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe pdf

Dz. U. poz. 2628
Data ogłoszenia: 2023-12-04

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 2054).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce pdf

Dz. U. poz. 2578
Data ogłoszenia: 2023-11-28

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 108).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu pdf

Dz. U. poz. 2573
Data ogłoszenia: 2023-11-27
Data wejścia w życie: 2024-01-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2040) zwiększono kwotę wynagrodzenia dla przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców, przewodniczącego składu orzekającego komisji dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców. W § 1–3 rozporządzenia dotychczasowe kwoty „100 do 450 zł” zastąpiono kwotami „200 do 900 zł”.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 2572
Data ogłoszenia: 2023-11-27

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1780);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1710).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 2541
Data ogłoszenia: 2023-11-23
Data wejścia w życie: 2023-12-08, z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663) wprowadzone zostają zmiany, które polegają na:
1) uwzględnieniu w przepisach rozporządzenia nowego rodzaju placówki oświatowej – branżowego centrum umiejętności, wprowadzonego przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005);
2) dostosowaniu przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego w zakresie gromadzonych danych dotyczących form zatrudnienia nauczyciela oraz rodzajów i wymiaru zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) rozszerzeniu szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych nauczycieli dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć;
4) dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i przyczyn rozwiązania stosunku pracy nauczycieli;
5) dostosowaniu i rozszerzeniu szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych nauczycieli dotyczących składników wynagrodzenia nauczycieli;
6) dostosowaniu przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego w zakresie gromadzonych danych dotyczących opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 2537
Data ogłoszenia: 2023-11-23

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2112);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 626);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1427);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1625);
5) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 365).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 2534
Data ogłoszenia: 2023-11-23

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 366).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych pdf

Dz. U. poz. 2499
Data ogłoszenia: 2023-11-16

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 1647).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 2468
Data ogłoszenia: 2023-11-14

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przy gotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1537);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1571).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur pdf

Dz. U. poz. 2458
Data ogłoszenia: 2023-11-13

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r. poz. 973), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 473).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego pdf

Dz. U. poz. 2431
Data ogłoszenia: 2023-11-09

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 1117).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 2387
Data ogłoszenia: 2023-11-06

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1388);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1661);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 2097);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 107).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 2386
Data ogłoszenia: 2023-11-06

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2082), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 639);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 2067).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 2352
Data ogłoszenia: 2023-10-31

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2143), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 640);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 2063).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 2301
Data ogłoszenia: 2023-10-25

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 573).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 2293
Data ogłoszenia: 2023-10-24
Data wejścia w życie: 2023-11-08

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648 oraz z 2023 r. poz. 3 i 526) wprowadzone zostały zmiany polegające na określeniu warunków wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających rozwiązania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pdf

Dz. U. poz. 2254
Data ogłoszenia: 2023-10-19
Data wejścia w życie: 2023-11-03

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samo rządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425 oraz z 2022 r. poz. 2806) analogicznie jak w 2022 r., również w 2023 r. przewiduje wyłączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), przy ustalaniu średniorocznej liczby uczniów, która jest uwzględniana przy rozliczaniu wykorzystania tej dotacji.
Roczne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, za rok budżetowy 2023, będzie przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego według odrębnego wzoru, określonego w załączniku nr 3 do zmienianego rozporządzenia (epizodyczny wzór formularza dotyczący rozliczenia dotacji celowej wyłącznie za rok 2023) analogicznego do wzoru formularza rozliczenia za rok budżetowy 2022 określonego w załączniku nr 2 do zmienianego rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych pdf

Dz. U. poz. 2175
Data ogłoszenia: 2023-10-10
Data wejścia w życie: 2023-10-11

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), które utraciło moc z dniem 27 września 2023 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 17 lit. f ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wynika ze zmian przewidzianych w ustawie, w tym zmiany upoważnienia zawartego w art. 117 ust. 5 ustawy, wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadziła do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności (BCU), umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 ustawy) oraz nową formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego w postaci branżowego szkolenia zawodowego (art. 4 pkt 35d ustawy).

W stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), rozporządzenie przewiduje zatem zmiany polegające m.in. na określeniu zadań publicznych BCU, warunków organizacji i trybu prowadzenia kształcenia ustawicznego w nowej formie pozaszkolnej w postaci branżowego szkolenia zawodowego, a także wzoru branżowego certyfikatu umiejętności.

Po wdrożeniu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r., w systemie oświaty funkcjonują trzy rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych: dotychczasowe placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz nowo utworzone BCU (art. 2 pkt 4 ustawy).

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r., w rozporządzeniu przewidziano rozwiązania dotyczące:

1) zadań obligatoryjnych i zadań fakultatywnych BCU (§ 5 i § 6 rozporządzenia);

2) minimalnej liczby godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym – formie pozaszkolnej kształcenia ustawicznego zastrzeżonej do prowadzenia wyłącznie przez BCU (§ 21 rozporządzenia);

3) formy zaliczenia branżowego szkolenia zawodowego (§ 22 rozporządzenia);

4) wzoru branżowego certyfikatu umiejętności, który otrzyma osoba, która zda egzamin po ukończeniu branżowego szkolenia zawodowego (załącznik nr 5 do rozporządzenia).
Rozporządzenie określa:
1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności;
2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi, jakie powinien spełniać program nauczania;
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie;
5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;
6) tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3, 4a i 5 ustawy, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pdf

Dz. U. poz. 2168
Data ogłoszenia: 2023-10-10
Data wejścia w życie: 2023-10-11

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1190) nastąpiło uzupełnienie § 4 pkt 2 rozporządzenia o okręgowe ośrodki wychowawcze.
Zmiana ta wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.), która przewiduje możliwość funkcjonowania nowej placówki, tj. okręgowego ośrodka wychowawczego.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pdf

Dz. U. poz. 2151
Data ogłoszenia: 2023-10-06

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240),
2) ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803),
3) ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 535)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 30 sierpnia 2023 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 2102
Data ogłoszenia: 2023-10-02
Data wejścia w życie: 2023-10-03

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769).
Nowe rozporządzenie określa m.in.:
1) § 1 – przedmiot rozporządzenia;
2) § 2 – definicje pojęć użytych w rozporządzeniu;
3) § 3–14 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
4) § 15 – kwalifikacje wymagane do nauczania lub prowadzenia w przedszkolach, szkołach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej;
5) § 16–23 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;
6) § 24 i § 25 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i w internatach;
7) § 26–32 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga, nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela psychologa, nauczyciela logopedy, nauczyciela doradcy zawodowego i nauczyciela terapeuty pedagogicznego;
8) § 33 – kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.);
9) § 34 – kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;
10) § 35 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
11) § 36 – kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą oraz w oddziałach dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy – Prawo oświatowe;
12) § 37–40 – przepisy przejściowe i końcowe.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 2094
Data ogłoszenia: 2023-10-02

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 795);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1047);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1711);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 2103);
5) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1367).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej pdf

Dz. U. poz. 2068
Data ogłoszenia: 2023-09-29
Data wejścia w życie: 2023-09-30

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591) wynika ze zmian wprowadzanych do ustawy na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 2067
Data ogłoszenia: 2023-09-29
Data wejścia w życie: 2023-09-30

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2082 oraz z 2023 r. poz. 639) wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy, na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005). Ustawa ta wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności.
W branżowych centrach umiejętności – podobnie jak w centrach kształcenia zawodowego – działalność samorządu uczniowskiego nie jest możliwa ze względu na stosowaną w nich specjalną organizację nauki i metod pracy. Uczniowie korzystający z oferty branżowego centrum umiejętności będą uczniami z różnych szkół z całego kraju, nie będą oni na stałe związani z tym centrum. Organizacja branżowego centrum umiejętności nie daje możliwości utworzenia stałej reprezentacji uczniów. W związku z powyższym katalog szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, został uzupełniony o branżowe centra umiejętności.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności pdf

Dz. U. poz. 2066
Data ogłoszenia: 2023-09-29
Data wejścia w życie: 2023-09-30

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy, na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności.
Rozporządzenie określa ramowy statut:
1) publicznej placówki kształcenia ustawicznego;
2) publicznego centrum kształcenia zawodowego;
3) publicznego branżowego centrum umiejętności.
Rozporządzenie, w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego, przewiduje zmiany polegające na dodaniu załącznika nr 3 do rozporządzenia, który określa ramowy statut publicznego branżowego centrum umiejętności.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 2063
Data ogłoszenia: 2023-09-29
Data wejścia w życie: 2023-09-30

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2143 oraz z 2023 r. poz. 640) wynika ze zmian wprowadzanych do ustawy na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), zwanej dalej „ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r.”, która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności, w związku z tym katalog szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców został uzupełniony o branżowe centra umiejętności.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych pdf

Dz. U. poz. 2061
Data ogłoszenia: 2023-09-29

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 2294).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 2059
Data ogłoszenia: 2023-09-29
Data wejścia w życie: 2023-09-30

Rozporządzenie określa wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz specyfikę poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego i ich powiązanie z daną dziedziną zawodową.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 2058
Data ogłoszenia: 2023-09-29
Data wejścia w życie: 2023-09-30

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) wynika ze zmian w przepisach, które wprowadziły do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Branżowe centra umiejętności, podobnie jak centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, będą mogły pełnić funkcję ośrodków egzaminacyjnych dla przeprowadzania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego, natomiast nie będą pełnić funkcji ośrodka egzaminacyjnego dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ponadto branżowe centra umiejętności nie będą mogły prowadzić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których uczestnicy po ukończeniu kursu również przystępują do egzaminu zawodowego. Egzamin zawodowy (odpowiednio część pisemna lub część praktyczna) będzie mógł być przeprowadzany w branżowych centrach umiejętności, gdy:
1) uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu i absolwent odbywał praktyczną naukę zawodu w branżowym centrum umiejętności;
2) ze względu na uzasadnioną sytuację – uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy będą przystępować do egzaminu zawodowego w innym miejscu niż:
a) szkoła, do której uczęszcza uczeń albo którą ukończył absolwent,
b) w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot
– czyli w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w tym m.in. w branżowym centrum umiejętności), gdyż uczeń i absolwent zgodnie z § 6 rozporządzenia (ze względu na likwidację w szkole kształcenia w danym zawodzie, likwidację albo przekształcenie szkoły lub likwidację podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy) złożyli deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
3) osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępują do egzaminu zawodowego w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (tj. w szkole, placówce kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowym centrum umiejętności, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy), gdyż osoby te zgodnie z § 6 rozporządzenia złożyły deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Rozporządzenie przewiduje też zmianę stosowanego w rozporządzeniu skrótu „centrum” w ten sposób, że ilekroć w przepisach rozporządzenia będzie mowa o centrum, to należy przez to rozumieć zarówno centrum kształcenia zawodowego, jak i branżowe centrum umiejętności.

Jednakże, mając na uwadze, że branżowe centra umiejętności nie będą prowadziły kwalifikacyjnych kursów zawodowych to odpowiednie przepisy rozporządzenia wymagają zmiany polegającej na zastąpieniu określenia „centrum” określeniem „centrum kształcenia ustawicznego”.
Pierwsze branżowe centra umiejętności powstaną w roku szkolnym 2023/2024, a egzamin zawodowy, po uzyskaniu upoważnienia wydanego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, będzie mógł być w nich przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2024/2025.
Ponadto, rozporządzenie uchyla § 19 rozporządzenia dotyczący losowego wybierania zadań w części pisemnej egzaminu zawodowego w wyniku przeniesienia tej normy do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na mocy art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r.
Jednocześnie, w wyniku wprowadzenia ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.) nowego typu placówki, tj. okręgowego ośrodka wychowawczego, przepisy § 7 ust. 4 oraz § 63 ust. 4 rozporządzenia zostały uzupełnione o okręgowe ośrodki wychowawcze. Oznacza to, że opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzzf ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku ucznia lub absolwenta szkoły w okręgowym ośrodku wychowawczym będzie mógł wydać psycholog zatrudniony w tym ośrodku. Umożliwia się zatem uczniom i absolwentom szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, przystępującym do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, a co za tym idzie przystąpienie do egzaminu w warunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych zdającego oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe pdf

Dz. U. poz. 2054
Data ogłoszenia: 2023-09-28
Data wejścia w życie: 2023-09-29

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) zostały wprowadzone zmiany uwzględniające branżowe centrum umiejętności jako nowy podmiot upoważniony do przyjmowania nauczycieli na szkolenia branżowe.
W § 7 w pkt 4 rozporządzenia dodane zostało branżowego centrum umiejętności, obok pracodawcy i indywidualnego gospodarstwa rolnego, jako podmiot, w którym nauczyciele odbywający szkolenia branżowe mogą doskonalić umiejętności interpersonalne w bezpośrednim kontakcie z osobami tam zatrudnionymi.
Wprowadzono również zmianę w § 8 w pkt 2 rozporządzenia, polegającą na wskazaniu możliwości organizacji szkoleń branżowych w branżowych centrach umiejętności, obok możliwości organizacji takich szkoleń u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uzupełniono przepisy rozporządzenia w zakresie dotyczącym trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Zgodnie ze zmianą wprowadzaną w § 9 ust. 1 rozporządzenia, podmiotem uprawnionym do przyjęcia nauczyciela na szkolenie branżowe na podstawie skierowania wydanego odpowiednio przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dyrektora placówki kształcenia ustawicznego lub dyrektora centrum kształcenia zawodowego – poza pracodawcą i osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne – jest również dyrektor branżowego centrum umiejętności.
W konsekwencji powyższych zmian w § 9 w ust. 2 w pkt 3 rozporządzenia wśród elementów, jakie powinno zawierać skierowanie na szkolenie branżowe, wskazano dane adresowe branżowego centrum umiejętności.
Ponadto wprowadzono zmiany w § 10 rozporządzenia, dotyczącym możliwości ubiegania się przez nauczyciela z własnej inicjatywy o skierowanie w danym roku szkolnym na szkolenie branżowe. W przypadku składania przez nauczyciela wniosku o skierowanie na szkolenie branżowe nauczyciel we wniosku będzie mógł wskazać również branżowe centrum umiejętności jako miejsce odbywania tego szkolenia.
W § 2 rozporządzenia przewidziano, że harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, ustalony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.


Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 2005
Data ogłoszenia: 2023-09-26
Data wejścia w życie: 2023-09-27, z wyjątkiem:
1) art. 3 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.;
2) art. 9, art. 27–30 i art. 37 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
3) art. 1 pkt 9 i 20 oraz art. 37 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
4) art. 4 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 10 oraz art. 10 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 29a ust. 2 i 3, pkt 3–9, pkt 10 lit. a i pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
5) art. 12 pkt 1–3 oraz 5–13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
6) art. 4 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 11 oraz art. 10 pkt 2 w zakresie art. 29a ust. 1 i pkt 10 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy:

 • ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,
 • ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
 • ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
 • ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej oraz
 • ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. dotyczące:
1) powołania branżowego centrum umiejętności (BCU) jako nowej jednostki (placówki) systemu oświaty umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
2) poza działalnością edukacyjno-szkoleniową BCU będą prowadziły działania integrujące edukację z biznesem, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne,
3) BCU będzie miało status placówki systemu oświaty na równi z innymi placówkami określonymi w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
4) większość regulacji dotyczących obecnie ujętych w tym przepisie placówek (tj. centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego) będzie miała zastosowanie do BCU, będą to regulacje dotyczące m.in. zatrudniania nauczycieli, zatrudniania specjalistów niebędących nauczycielami, powołania dyrektora BCU, kwalifikacji osób zatrudnionych w BCU,
5) do BCU będą miały zastosowanie również przepisy dotyczące likwidacji i przekształcania placówek,
6) ponieważ BCU będzie jedną z placówek systemu oświaty umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, prowadzenie tej placówki, podobnie jak funkcjonujących centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego, będzie należało do zadań własnych powiatu (art. 1 pkt 3 lit. j ustawy),
7) w ramach subwencji naliczanej na ucznia objętego branżowym szkleniem zawodowym, dofinansowanie będzie odbywało się na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) dotyczących zrealizowanych branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym poprzedzającym rok, dla którego ustalałoby się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej,
8) BCU będzie mogło prowadzić turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, jak również inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zmianę kwalifikacji zawodowych, w tym kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) (art. 1 pkt 16 lit. d i e ustawy),
9) BCU będzie mogło uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz branżowego szkolenia zawodowego, a także w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zmianę kwalifikacji zawodowych – jeżeli kształcenie w formie tego kursu jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych (art. 1 pkt 17 lit. b i c ustawy),
10) uzyskanie przez BCU akredytacji będzie stanowiło potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej,
11) ponadto ustawa:
a) określa ramy szkolenia nauczycieli w BCU,
b) wprowadza rozwiązania dotyczące szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii,
c) zwalnia nauczycieli języka obcego zawodowego z obowiązku realizacji szkoleń branżowych u pracodawców.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 2003
Data ogłoszenia: 2023-09-26
Data wejścia w życie: 2023-10-01

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890 oraz z 2022 r. poz. 1872) wprowadzone zostają następujące zmiany:
1) kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu będą miały osoby, które ukończyły studia na dowolnym poziomie (a zatem również te, które ukończyły wyłącznie studia pierwszego stopnia) i posiadają przygotowanie pedagogiczne,
2) kwalifikacje do nauczania języka regionalnego posiadają osoby, które uzyskały merytoryczne przygotowanie do nauczania języka regionalnego po ukończeniu studiów w tym zakresie na dowolnym poziomie (w tym studiów pierwszego stopnia),
3) w załączniku nr 1 zmiany obejmują rozwiązania w zakresie wymagań ogólnych dotyczących sposobu organizacji kształcenia realizowanego na studiach i studiach podyplomowych.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji pdf

Dz. U. poz. 1994
Data ogłoszenia: 2023-09-25

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1540), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1739);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 2650);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 577);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 918).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pdf

Dz. U. poz. 1939
Data ogłoszenia: 2023-09-20

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 403) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 sierpnia 2023 r.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących pdf

Dz. U. poz. 1905
Data ogłoszenia: 2023-09-18

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. poz. 1042), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. poz. 1207);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. poz. 1701).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1798
Data ogłoszenia: 2023-09-05

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1594).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 1759
Data ogłoszenia: 2023-08-31
Data wejścia w życie: 2023-09-01

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312) obejmują:
1) zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne (załącznik nr 2 i 4a do rozporządzenia);
2) uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 4a do rozporządzenia) z jednoczesną zmianą tytułu załącznika nr 4a do rozporządzenia.
Zmiany rozporządzenia w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne wynika ze zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617, 1688 i 1718) oraz art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718).
Zgodnie z tymi zmianami nauczyciel wychowania fizycznego będzie przeprowadzał, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie (IV-VIII) testy sprawnościowe, a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzania oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do Ewidencji „Sportowe Talenty”, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
Zmiany w rozporządzeniu polegają na określeniu – w części dotyczącej „Warunki i sposób realizacji” rodzajów testów sprawnościowych, które nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzali dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej i uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz terminu ich przeprowadzania. Testy te obejmują:
1) bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
2) beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
3) podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
4) skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły
– które będą przeprowadzane raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia.
Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 1755
Data ogłoszenia: 2023-08-31
Data wejścia w życie: 2023-09-01

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537, z 2022 r. poz. 622 i 1705 oraz z 2023 r. poz. 314) obejmują:
1) zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
2) uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 2 do rozporządzenia) z jednoczesną zmianą tytułu załącznika nr 3 do rozporządzenia, określającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
Zmiana rozporządzenia w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne wynika ze zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617, 1688 i 1718) oraz art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718).
Zgodnie z tymi zmianami nauczyciel wychowania fizycznego będzie przeprowadzał, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie testy sprawnościowe, a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzania oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do Ewidencji „Sportowe Talenty”, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
Zmiany w rozporządzeniu polegają na określeniu – w części dotyczącej „Warunki i sposób realizacji” rodzajów testów sprawnościowych, które nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum oraz terminu ich przeprowadzania. Testy te obejmują:
1) bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowokoordynacyjnych,
2) beep–test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
3) podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
4) skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły
– które będą przeprowadzane raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia.
Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.


Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1718
Data ogłoszenia: 2023-08-28
Data wejścia w życie: 2023-09-01, z wyjątkiem art. 1 (dotyczy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617 i 1688);
2) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185, 1234 i 1672) oraz
3) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672).

Ustawa wprowadza zmiany polegające na:
1) wprowadzeniu zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny:
a) osobom poniżej 18. roku życia oraz
b) na terenie jednostek systemu oświaty;
2) prowadzeniu ewidencji „Sportowe talenty”, w której gromadzone będą dane uczniów klas IV‒VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV‒VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego;
3) przeprowadzaniu, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie, testów sprawnościowych w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego;
4) wprowadzaniu przez szkoły do ewidencji „Sportowe Talenty” danych m.in. obejmujących wyniki z testów sprawnościowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 1710
Data ogłoszenia: 2023-08-28
Data wejścia w życie: 2023-09-01

Rozporządzenia wprowadza zmiany polegające na:
1) uwzględnieniu możliwości zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcego, oraz braku możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które dotychczas – obok opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – stanowiło podstawę do tego zwolnienia (§ 6 rozporządzenia);
2) uzupełnieniu przepisu dotyczącego przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego o język łaciński (§ 15 rozporządzenia).


Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1672
Data ogłoszenia: 2023-08-22
Data wejścia w życie: 2023-09-06, z wyjątkiem:
1) art. 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2023 r.;
2) art. 13 pkt 12–15, 17 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
3) art. 1 pkt 7, art. 5, art. 20–22 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
4) art. 1 pkt 4, 5, 8–10 i pkt 11 w zakresie dodawanego art. 93c, art. 2–4, art. 7 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
5) art. 13 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
3) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
oraz ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Zmiany dotyczą m.in.:
1) nowych zasad wyliczania odpisów na ZFŚS za nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne określone w art. 53 ust. 2 ustawy – Karty Nauczyciela,
2) doprecyzowania okresu, za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
3) doprecyzowania kwestii możliwości odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osobę nieposiadającą przygotowania pedagogicznego rozpoczynającą pracę w szkole;
4) wymiaru dostępności dla nauczycieli prowadzących zajęcia w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo lub wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia;
5) wprowadzenia możliwości dla nauczyciela pracującego za granicą przystąpienia do egzaminu w formie wideokonferencji;
6) przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury dla pewnej grupy nauczycieli (a w konsekwencji zwiększenia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli);
7) poszerzenia katalogu form kształcenia, których ukończenie uprawnia cudzoziemca lub obywatela polskiego na stałe zamieszkałego za granicą do uzyskania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego bez konieczności zdawania egzaminu;
8) poszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
9) poszerzenia katalogu zadań państwowego instytutu badawczego o monitoring i zapobieganie skutkom epidemii;
10) modyfikacji wymaganych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego kwalifikacji w kierunku kompetencji menadżerskich;
11) poszerzenia katalogu zadań dyrektora instytutu badawczego oraz poszerzenia kompetencji rady naukowej instytutu badawczego;
12) wprowadzenia obowiązku uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego pozytywnej opinii kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla połączenia w zespół lub włączenia do zespołu szkoły lub placówki;
13) wzmocnienia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi poprzez doprecyzowanie przepisów o kontroli oraz wprowadzenie możliwości wydania przez kuratora oświaty osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę polecenia niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tej szkole lub placówce;
14) wprowadzenia możliwości tworzenia w roku szkolnym 2023/2024 (na cały rok szkolny lub jego część) przez jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – na poziomie liceum, technikum lub branżowej szkoły I stopnia;
15) wprowadzenia możliwości przekazania Centrum Łukasiewicz w roku 2023 skarbowych papierów wartościowych.


Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1586
Data ogłoszenia: 2023-08-10
Data wejścia w życie: 2023-08-11

Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela wprowadza w 2023 roku dla nauczycieli pozostającym w stosunku pracy nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 1400
Data ogłoszenia: 2023-07-24

Opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2089),
2) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666),
3) ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz. U. poz. 709),
4) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 825)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 maja 2023 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli pdf

Dz. U. poz. 1370
Data ogłoszenia: 2023-07-18
Data wejścia w życie: 2023-07-19

Zmieniane rozporządzenie dotychczas regulowało kwestię organizacji szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, nie odnosiło się natomiast do okręgowych ośrodków wychowawczych. Wobec powyższego w § 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia zmieniającego (dot. § 13 ust. 7 i § 21 ust. 2 rozporządzenia zmienianego) uzupełniono przepisy o regulacje dotyczące okręgowych ośrodków wychowawczych. W szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych – podobnie jak w innych szkołach prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj. w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, wprowadza się zatem możliwość zorganizowania nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z zachowaniem zasady niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych. Liczba uczniów w klasie łączonej nie będzie mogła być wyższa niż liczba uczniów w oddziale szkolnym w danym okręgowym ośrodku wychowawczym, tj. w okręgowym ośrodku wychowawczym przeznaczonym dla nieletnich:
1) w normie intelektualnej, w którym realizuje się system wychowawczy resocjalizacyjny – nie wyższa niż 12,
2) w normie intelektualnej, w którym realizuje się system wychowawczy resocjalizacyjno-terapeutyczny – nie wyższa niż 6,
3) z niepełnosprawnością intelektualną, w którym realizuje się system wychowawczy resocjalizacyjno-rewalidacyjny – nie wyższa niż 8
– zgodnie z § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. poz. 1897).
Ponadto, dyrektor branżowej szkoły I stopnia funkcjonującej w okręgowym ośrodku wychowawczym – analogicznie jak w przypadku branżowej szkoły I stopnia funkcjonującej w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie mógł, za zgodą rady pedagogicznej, zdecydować, że kształcenia uczniów, którym skrócono okres nauki w tej szkole, będzie odbywało się przez 6 dni w tygodniu.
W rozporządzenia zostały wprowadzone również zmiany o charakterze dostosowującym w:
1) § 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego (dot. § 14 ust. 1 rozporządzenia zmienianego) – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) system szkolnictwa wyższego i nauki tworzą m.in. uczelnie (ww. ustawa nie posługuje się wyrażeniem „szkoła wyższa”, dlatego też rozporządzenie zmieniane wymagało w tym zakresie dostosowania do terminologii stosowanej w ww. ustawie);
2) § 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego (dot. § 17 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 rozporządzenia zmienianego) – w związku ze zmianami w zakresie awansu zawodowego nauczycieli wprowadzonymi ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) polegającymi m.in. na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz ustanowieniu pierwszego etapu rozwoju zawodowego nauczyciela (tzw. etap nauczyciela początkującego), który nie jest stopniem awansu zawodowego, przepisy rozporządzenia zmienianego wymagały dostosowania do obecnego brzmienia art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (zmiana polega na skreśleniu wyrazów „w podziale na stopnie awansu zawodowego”).


Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1369
Data ogłoszenia: 2023-07-18
Data wejścia w życie: 2023-08-02

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy pdf

Dz. U. poz. 1367
Data ogłoszenia: 2023-07-18
Data wejścia w życie: 2023-07-19

Rozporządzenie poszerza katalog osób, do których będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia, o dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Ponadto w § 1 pkt 2–4 rozporządzenia (dodane § 2b, § 3b i § 4b rozporządzenia), analogicznie do poprzednich lat szkolnych:
1) przewidziano dodatkowy termin na składanie przez uczniów będących obywatelami Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (ww. uczniowie będą mogli złożyć ww. deklaracje w terminie do dnia 15 marca 2024 r.). Możliwość złożenia deklaracji w ww. terminie będzie dotyczyła uczniów, którzy rozpoczęli naukę w:
a) klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty,
b) klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego,
c) branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego;
2) określono zakres informacji zawartych w deklaracjach przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego; zakres informacji jest analogiczny do poprzednich lat szkolnych, jedynie w przypadku egzaminu maturalnego w § 3b ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wskazano wyłącznie na odpowiednie informacje, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644 oraz z 2023 r. poz. 366), gdyż uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy podejmą naukę po dniu 30 września 2023 r. będą przyjmowani do klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych przygotowujących do egzaminu maturalnego uregulowanego w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura w formule 2023). Stąd w § 3b ust. 2 pkt 1 rozporządzenia bezprzedmiotowe jest wskazywanie przepisów dotyczących egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, tj. przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.);
3) przewidziano dodatkowy termin na przekazanie przez dyrektora szkoły do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu uczniów, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie (tj. do dnia 15 marca 2024 r.); termin na przekazanie przez dyrektorów szkół ww. wykazów uczniów wyznaczono na dzień 22 marca 2024 r.;
4) umożliwiono uczniowi będącemu obywatelem Ukrainy przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Dodatkowo, w rozporządzeniu przedłużono na kolejny rok szkolny, tj. rok szkolny 2023/2024, stosowanie niektórych rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu, a mianowicie:
1) możliwość powoływania do składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 1 pkt 5 rozporządzenia dot. § 6 rozporządzenia);
2) możliwość uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia i technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 1 pkt 5 rozporządzenia dot. § 6a rozporządzenia);
3) uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, jeżeli rada pedagogiczna uzna, że uczeń ten nie zna języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub zakres realizowanych zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej; w takim przypadku uczeń zamiast świadectwa otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego, a w arkuszu ocen zostanie odnotowane, że nie podlegał on klasyfikacji (§ 1 pkt 6 rozporządzenia dot. § 6b ust. 1, 1a i 3 rozporządzenia);
4) uczeń będący obywatelem Ukrainy będzie mógł ukończyć szkołę podstawową, jeżeli uzyska pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie w rozporządzeniu uregulowano szczególne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce, w zależności od momentu podjęcia przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy nauki w szkole w polskim systemie oświaty i do której klasy (VIII, VII czy VI szkoły podstawowej) został przyjęty po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (§ 1 pkt 7 rozporządzenia dot. dodawanego § 6e rozporządzenia). Przyjęcie do odpowiedniej klasy warunkuje bowiem realizację przez ucznia określonych przedmiotów:
a) jeżeli uczeń został przyjęty do klasy VIII (tj. uczęszczał tylko do klasy VIII szkoły podstawowej), to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z muzyki, plastyki, przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się w klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda), klasie VI (technika) i klasie VII (muzyka i plastyka),
b) jeżeli uczeń został przyjęty do klasy VII (tj. uczęszczał do klasy VII i VIII szkoły podstawowej), to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda) i klasie VI (technika),
c) jeżeli uczeń został przyjęty do klasy VI (tj. uczęszczał do klas VI–VIII szkoły podstawowej), to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie oceny z przyrody, gdyż realizacja tego przedmiotu zakończyła się w klasie IV;
5) uczeń będący obywatelem Ukrainy nadal będzie miał możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z tym że wymiar ten nie będzie mógł być niższy niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo (§ 1 pkt 5 rozporządzenia dot. § 11a rozporządzenia);
6) możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnych, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem będącym obywatelem Ukrainy o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 1 pkt 5 rozporządzenia dot. § 12 rozporządzenia);
7) możliwość modyfikowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole lub placówce (§ 1 pkt 9 rozporządzenia dot. § 13 rozporządzenia);
8) możliwość zatrudnienia w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie (§ 1 pkt 5 rozporządzenia § 14 ust. 1 rozporządzenia);
9) możliwość zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie (§ 1 pkt 5 rozporządzenia § 14a ust. 1 rozporządzenia).
Nie przedłużono na rok szkolny 2023/2024 rozwiązań dotyczących:
1) zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. oddziały ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów mogą funkcjonować odpowiednio do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy lub przez cały etap edukacyjny (§ 7 i § 8 rozporządzenia);
2) zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej o dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. oddziały, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny (§ 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia);
3) zwiększenia liczby uczniów w klasie łączonej w szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej oraz szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonujących w jednostce pomocy społecznej o uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. klasy, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny (§ 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia);
4) zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym o wychowanków będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. grupy wychowawcze, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą wychowanków, mogą funkcjonować przez cały etap edukacyjny (§ 10 rozporządzenia). Dodatkowo, ze względu na wejście w życie w trakcie roku szkolnego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. poz. 651), określającego liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym, w rozporządzeniu uwzględniono możliwość zwiększenia w roku szkolnym 2022/2023 liczby wychowanków w ww. grupach wychowawczych również na podstawie § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia (§ 1 pkt 8 rozporządzenia dot. § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia);
5) zwiększenia liczby uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej i szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi (§11 rozporządzenia);
6) możliwości złożenia przez rodzica lub osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w dodatkowym terminie (§ 12a rozporządzenia).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1258
Data ogłoszenia: 2023-07-03

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 1078), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 795).


Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel pdf

Dz. U. poz. 1234
Data ogłoszenia: 2023-06-29

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

a także zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawę z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego pdf

Dz. U. poz. 1211
Data ogłoszenia: 2023-06-27

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 318);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1093);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1810).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pdf

Dz. U. poz. 1190
Data ogłoszenia: 2023-06-26

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 1562), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 337).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków pdf

Dz. U. poz. 1120
Pliki do pobrania:
plik 1 pdf
plik 2 pdf
plik 3 pdf
plik 4 pdf
plik 5 pdf
plik 6 pdf
plik 7 pdf

Data ogłoszenia: 2023-06-16
Data wejścia w życie: 2023-06-17

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780, z 2021 r. poz. 1203 oraz z 2022 r. poz. 2049).
W zakresie merytorycznym nowe rozporządzenie, co do zasady, powiela rozwiązania przyjęte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, w nowym rozporządzeniu przewidziano następujące zmiany:
1. Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych).
2. Określenie jednego wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Rezygnacja z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej.
4. Uaktualnienie opisu zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych.
5. Uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji blankietów i druków dokumentów publicznych oraz ewidencji wydanych dokumentów publicznych – zmiana w § 8 i § 9 nowego rozporządzenia.
6. Zmiana loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (wzory nr 75 i 76 określone w załączniku nr 3 do nowego rozporządzenia).
7. Określenie wzoru zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu (wzór nr 92 określony w załączniku nr 3 do nowego rozporządzenia).
8. Określenie odrębnych wzorów poddruków duplikatów na potrzeby wydawania duplikatów świadectw szkolnych promocyjnych (wzory nr 88 i 89) oraz duplikatów dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne (wzory nr 84 i 85 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia).
9. Uzupełnienie przepisów w nowym rozporządzeniu o szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), a także szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tej ustawy.

Ponadto w nowym rozporządzeniu przewidziano następujące zmiany o charakterze porządkującym i dostosowującym:
1) zrezygnowano z określania wzorów i przepisów przejściowych dotyczących poprzedniego ustroju szkolnego w związku z zakończeniem kształcenia uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, zawartych w załącznikach 5–7 do poprzednio obowiązującego rozporządzenia;
2) zmieniono symbol na drukach w związku ze zmianą nazwy ministerstwa – symbol MEN został zastąpiony symbolem MEiN;
3) dokonano korekty:
a) arkuszy ocen ucznia szkoły podstawowej (nr 33 i 44), liceum ogólnokształcącego (nr 37 i 48), technikum (nr 39 i 50) i branżowej szkoły II stopnia (nr 41 i 52),
b) świadectw szkolnych promocyjnych szkoły podstawowej (nr 3, 4 i 5) i świadectw ukończenia szkoły podstawowej (8, 9, i 10),
c) świadectw szkolnych promocyjnych liceum ogólnokształcącego (nr 13 i 14) i świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego (nr 16 i 17)
– w celu ujednolicenia liczby wierszy przeznaczonych na wpisanie nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen uzyskanych z tych zajęć;
4) w arkuszu ocen szkoły podstawowej (nr 33 i 44) i branżowej szkoły I stopnia (nr 40 i 51) dodano dodatkowy wiersz „Informacja o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego”, który jest wypełniany w przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizującego w danym roku szkolnym program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W przypadku tego ucznia w dodanym wierszu należy wpisać nazwę poradni, która wydała wspomniane orzeczenie (zgodnie z nowym § 32 ust. 1 rozporządzenia);
5) w arkuszu ocen słuchacza szkoły policealnej (nr 42 i 53) dodano dodatkowy wiersz przeznaczony na wpisanie „Informacji o egzaminie zawodowym”, ponieważ kształcenie w tej szkole może być prowadzone w zawodach, w których wyodrębniono dwie kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz będzie przystępował do dwóch egzaminów i tym samym należy dwukrotnie wypełnić wiersz dotyczący informacji o egzaminie zawodowym;
6) utrzymano rozwiązanie dotyczące wydawania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i przeniesiono je do przepisów materialnych rozporządzenia;
7) zastąpiono wyraz „pieczęć” wyrazem „pieczątka” w wyrażeniu „pieczęć i podpis dyrektora”, który widnieje we wzorach arkuszy ocen, indeksów, świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń wydawanych przez szkoły oraz wzorach dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zmiany mają charakter leksykalny i wynikają z potrzeby wprowadzenia adekwatnego nazewnictwa. Z analogicznych względów zrezygnowano z odniesienia do stempla;
8) zrezygnowano z przepisu wskazującego szkoły jako podmiot wydający indeksy, gdyż wydawanie indeksów przez szkoły reguluje § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646, z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym przepisem indeksy mogą być wydawane słuchaczom szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej;
9) zrezygnowano z pojęcia „opiekuna klasy” zarówno w przepisach rozporządzenia, jak we wzorach świadectw. We wzorze nr 8 w miejscu przeznaczonym na „podpis wychowawcy/opiekuna klasy” usunięto wyraz „opiekun”, a we wzorach nr 27 i 30 „podpis opiekuna klasy” zastąpiono podpisem wychowawcy klasy. Opiekun klasy jest nieformalną funkcją nauczyciela w szkołach dla dorosłych, szkołach polskich i szkołach i zespołach szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których to szkołach, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nie przewiduje się nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy. Zgodnie z przyjętą regulacją (§ 23 ust. 2 nowego rozporządzenia), świadectwa wszystkich typów szkół podpisuje wychowawca klasy, a w uzasadnionych przypadkach inny nauczyciel wskazany przez dyrektora;
10) doprecyzowano przepisy dotyczące postępowania w przypadku konieczności zakładania nowego arkusza ocen w wyniku zmiany imienia (imion) lub nazwiska. Przesądzono, że dotychczasowy arkusz ocen zawierający poprzednie dane osobowe podlega zniszczeniu;
11) doprecyzowano przepisy dotyczące wydawania duplikatów dokumentów przez wskazanie, który organ jest właściwy do wydania duplikatów oraz który wzór poddruku duplikatu jest odpowiedni dla danego typu dokumentu;
12) w związku z tym, że z przepisów wynika w jakich przypadkach pobiera się opłaty (wydanie duplikatów i odpisów oraz uwierzytelnianie), usunięto regulacje dotyczące nieodpłatnego wydawania dokumentów oraz niepobierania opłat za dokonanie sprostowania w dokumentach.

W celu ułatwienia szkołom dostosowania się do nowych przepisów, w tym przede wszystkim wydawania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły według nowych wzorów, w których nie przewidziano nazw zajęć, przepisy przejściowe przewidują, że:
1) świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków;
2) świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków;
3) świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tych szkołach przed dniem 1 września 2022 r., tj. w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed wprowadzeniem do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński.

Analogicznie rozwiązania przewidziano w zakresie arkuszy ocen i indeksów. Arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych uczniom szkół podstawowych, szkół polskich, szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz słuchaczom branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych będą prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów lub słuchaczy kształcenia w tych szkołach. W stosunku do arkuszy ocen uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia rozwiązanie takie przyjęto jedynie w stosunku do uczniów, którym założono arkusze ocen przed dniem 1 września 2022 r., tj. przed wprowadzenia do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński. Uczniom liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie po dniu 1 września 2022 r. powinny być założone arkusze ocen zgodnie z nowymi przepisami. Ze względu na fakt, że indeksy są zakładane słuchaczom branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych oraz obecnie obowiązujące wzory tych indeksów nie przewidują nazw przedmiotów, które są realizowane w tych w szkołach, w nowym rozporządzenia przesądzono, że dotychczasowe indeksy wydane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność i są wypełnianie do czasu zakończenia kształcenia przez słuchacza w danej szkole.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1119
Data ogłoszenia: 2023-06-16
Data wejścia w życie: 2023-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:
1) określono podstawę programową w nowym zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanym do branży budowlanej – technik aranżacji wnętrz;
2) określono podstawy programowe dwóch nowych zawodów szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego;
3) w związku z określeniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, który zastąpił zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej uchylono podstawę programową kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej;
4) wprowadzono zmianę dotychczasowej nazwy branży „branża poligraficzna”, która otrzymała nazwę „branża poligraficzno-księgarska”;
5) przeniesiono zawód technik księgarstwa z branży handlowej do branży poligraficzno-księgarskiej, w konsekwencji uchylono podstawę programową kształcenia w zawodzie technik księgarstwa przyporządkowanym do branży handlowej,
6) określono podstawy programowe w nowych zawodach szkolnictwa branżowego:
a) animator rynku książki przyporządkowanego do branży poligraficzno-księgarskiej,
b) administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz technik animacji filmowej – przyporządkowanych do branży audiowizualnej;
7) wprowadzono zmianę dotychczasowej nazwy branży „branża chemiczna” na „branża chemiczna i ochrony środowiska”,
8) określono podstawy programowe w nowych zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży chemicznej i ochrony środowiska:
– operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
– technik gospodarki odpadami,
– pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami.

W załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia:
1) dokonano zmian we wprowadzeniu, polegających na uwzględnieniu w katalogu zawodów szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży audiowizualnej, dla których określa się podstawy programowe kształcenia, zawodów: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz technik animacji filmowej;
2) przed podstawą programową kształcenia w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, dodano podstawę programową kształcenia w zawodzie administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, w którym wyodrębniono kwalifikację AUD.10. Administrowanie dokumentacją w produkcji audiowizualnej;
3) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie fotograf, określono podstawę programową kształcenia w zawodzie technik animacji filmowej, w którym wyodrębniono kwalifikację: AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji.
W załączniku nr 2 do zmienianego rozporządzenia, po podstawie programowej kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych dodano podstawę programową kształcenia w zawodzie technik aranżacji wnętrz, w którym wyodrębniono kwalifikacje: BUD.34. Planowanie i wykonywanie wybranych etapów wykończenia wnętrz oraz BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz.
W związku z powyższym, w załączniku nr 2 do zmienianego rozporządzenia zmianie uległo również wprowadzenie, w którym wśród zawodów przyporządkowanych do branży budowlanej, dla których ustala się podstawy programowe, uwzględniono również zawód technik aranżacji wnętrz.
W załączniku nr 4 do zmienianego rozporządzenia:
1) w tytule załącznika wprowadzono zmiany mające na celu uwzględnienie nowej nazwy branży tj. „branża chemiczna i ochrony środowiska”;
2) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych dodano podstawę programową kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, w którym wyodrębniono kwalifikację: CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami;
3) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego określono podstawę programową kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, w którym wyodrębniono kwalifikację CHM.08. Wykonywanie prac pomocniczych w gospodarce odpadami;
4) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik analityk określono podstawę programową kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami, w którym wyodrębniono kwalifikacje CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami oraz CHM.09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami.
W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany we wprowadzeniu do załącznika nr 4 do rozporządzenia, w którym dodano informację, że załącznik zawiera również podstawy programowe kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami oraz technik gospodarki odpadami.
Podstawy programowe kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego, przyporządkowane do branży drzewno-meblarskiej, zostały określone w załączniku nr 5 do zmienianego rozporządzenia:
1) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie koszykarz-plecionkarz określono podstawę programową kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, w którym wyodrębniono kwalifikację: DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej;

2) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik papiernictwa dodano podstawę programową kształcenia w zawodzie technik przemysłu drzewnego, w którym wyodrębniono kwalifikacje: DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej oraz DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym.
Ponadto w załączniku nr 5 do zmienianego rozporządzenia wykreślono podstawę programową kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.
W związku z powyższym, zmianie uległo również wprowadzenie do tego załącznika, w którym dodano informację, że załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz technik przemysłu drzewnego oraz wykreślono zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej z katalogu zawodów przyporządkowanych do branży drzewno-meblarskiej, dla których ustala się podstawy programowe.
W konsekwencji przeniesienia zawodu technik księgarstwa z branży handlowej do branży poligraficzno-księgarskiej, w załączniku nr 11 do zmienianego rozporządzenia:
1) zmodyfikowano brzmienie wprowadzenia do tego załącznika, polegające na wykreśleniu zawodu technik księgarstwa z katalogu zawodów przyporządkowanych do branży handlowej, dla których ustala się podstawy programowe;
2) uchylono podstawę programową dla zawodu technik księgarstwa przyporządkowanego do branży handlowej;
3) w podstawach programowych dla zawodów sprzedawca oraz technik handlowiec zmodyfikowano informację dotyczącą możliwości podnoszenia kwalifikacji.
Podstawy programowe kształcenia w zawodach: animator rynku książki oraz technik księgarstwa, przyporządkowanych do branży poligraficzno-księgarskiej, zostały określone w załączniku nr 21 do zmienianego rozporządzenia:
1) przed podstawą programową kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny, określono podstawę programową kształcenia w zawodzie animator rynku książki, w którym wyodrębniono kwalifikację PGF.09. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami;
2) po podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej dodano podstawę programową kształcenia w zawodzie technik księgarstwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży oraz PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
W związku z powyższym, w załączniku nr 21 do zmienianego rozporządzenia modyfikacji uległo wprowadzenie do tego załącznika, w którym dodano informację, że załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach: animator rynku książki i technik księgarstwa.
W rozporządzeniu przewidziano również, że w przypadku zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych, prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Ponadto kształcenie w zawodzie technik księgarstwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje HAN.01. Prowadzenie sprzedaży oraz HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w technikum, w branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych, będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 1062
Data ogłoszenia: 2023-06-05
Data wejścia w życie: 2023-06-06

Zmiana dotyczy wyłącznie młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664) został znowelizowany § 5 ust. 4. Przepis ten wymagał uaktualnienia polegającego na zastąpieniu dotychczasowego odesłania do przepisów wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, odesłaniem do przepisów wydanych na podstawie art. 185 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289).
Brzmienie § 5 ust. 4 rozporządzenia zostało także dostosowane do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 139). Zgodnie z § 7 ust. 4 i § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest obowiązana zawiadomić młodzieżowy ośrodek wychowawczy o skierowaniu nieletniego do tego ośrodka. Biorąc pod uwagę powołane przepisy, w zmienionym § 5 ust. 4 rozporządzenia wskazano, że wpisy w księdze wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego będą dokonywane chronologicznie według dat otrzymania przez dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego zawiadomienia o skierowaniu nieletniego do tego ośrodka, a nie jak dotychczas, według dat otrzymania przez dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do tego ośrodka.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 984
Data ogłoszenia: 2023-05-23

Jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
2) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3) ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
5) ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 kwietnia 2023 r.
Tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 2–6 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
2) art. 29–31, art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
3) art. 415 pkt 4 i art. 417 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
4) art. 8–25, art. 28 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
5) art. 46 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. pdf

Dz. U. poz. 950
Data ogłoszenia: 2023-05-18
Data wejścia w życie: 2023-05-19

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587) wprowadza się zmiany w zakresie:
1) terminu udzielania dotacji celowej przez wojewodę;
2) ustalenia nowych wzorów załączników do rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji pdf

Dz. U. poz. 918
Data ogłoszenia: 2023-05-15
Data wejścia w życie: 2023-05-16

W porównaniu do obowiązujących przepisów przewidziano zmniejszenie liczby danych niezbędnych do przedstawienia przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie inwestycji lub remontu, tj. zrezygnowano z wymogu wskazywania nazwy banku i numeru wyodrębnionego rachunku bankowego, przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej.
Zredukowano liczbę załączników dołączanych do wniosku o przyznanie dotacji celowej. Wnioskodawca nie będzie obowiązany dołączyć do wniosku aktualnego wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypisu z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu budowlanego. Zamiast ww. dokumentów wnioskodawca będzie dołączał do wniosku pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553).
Zmienione rozporządzenie m.in.:
1) wprowadza także zmianę w zakresie formy, w jakiej są składane dokumenty dołączane do wniosku o przyznanie dotacji celowej. Dokumenty te będą mogły być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania;
2) skraca termin (z 60 dni na 14 dni) na złożenie przez beneficjenta podpisanej umowy dotacyjnej;
3) wprowadza zmianę deklarowanego terminu trwałości inwestycji w przypadku zakupu nieruchomości – termin trwałości takich inwestycji nie będzie mógł być krótszy niż 15 lat (dotychczas termin ten wynosił 5 lat);
4) wprowadza możliwość udostępnienia przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej narzędzia informatycznego pozwalającego na wygenerowanie wniosku o przyznanie dotacji celowej;
5) wprowadza zmianę terminu składania rozliczeń końcowych – beneficjent będzie rozliczał dotację celową w terminie 30 dnia od dnia ostatniej płatności przez wnioskodawcę – w przypadku inwestycji związanej zakupem nieruchomości lub wyposażenia, oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji lub przekazania jej do użytku – w przypadku budowy i dostosowania obiektu;
6) wprowadza możliwość udostępnienia przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej narzędzia informatycznego pozwalającego na wygenerowanie sprawozdania rocznego i sprawozdania końcowego.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe pdf

Dz. U. poz. 910
Data ogłoszenia: 2023-05-12
Data wejścia w życie: 2023-05-15

Rozporządzenie określa kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 900
Data ogłoszenia: 2023-05-12

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655),
2) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079),
3) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
4) ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383),
5) ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
6) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
7) ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2089),
8) ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 marca 2023 r.

Jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 779 ust. 2 i art. 824 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655),
2) art. 146 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079),
3) art. 9 ust. 3 i 4, art. 10–18, art. 20 ust. 4, art. 21, art. 22, art. 34, art. 36–38 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
4) art. 16 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383),
5) art. 393, art. 399–403, art. 412, art. 415 pkt 1 i art. 417 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
6) art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
7) art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2089),
8) art. 36 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty pdf

Dz. U. poz. 651
Data ogłoszenia: 2023-04-05
Data wejścia w życie: 2023-04-06

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z 2021 r. poz. 911 i 1599 oraz z 2022 r. poz. 1782), które utraciło moc z dniem 1 marca 2023 r. zgodnie z art. 415 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289).
W rozporządzeniu co do zasady zachowano dotychczasowe regulacje dotyczące:
1) placówek oświatowo-wychowawczych;
2) młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
3) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
4) specjalnych ośrodków wychowawczych;
5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
6) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Rozporządzenie zawiera nowe regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zwanych dalej „MOW”, w tym zgodnie z nowym brzmieniem upoważnienia ustawowego regulacje dotyczące warunków i trybu udzielania wychowankom MOW urlopów i przepustek, warunków pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW oraz sposobu dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW.
Nowe regulacje są konsekwencją rozwiązań przyjętych w ustawie o nieletnich, która – tak jak dotychczas – jako środek wychowawczy przewiduje możliwość umieszczenia nieletniego w MOW, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.
W przepisach uwzględniono część dotychczasowych rozwiązań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 oraz z 2022 r. poz. 1700), która utraciła moc z dniem 1 września 2022 r., które zostały dostosowane do rozwiązań przewidzianych w ustawie o nieletnich oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy:
1) w rozporządzeniu wskazano osobę obowiązaną do przeprowadzenia z wychowankiem rozmowy wstępnej niezwłocznie po przyjęciu wychowanka do MOW, a także do zapoznania wychowanka z jego prawami i obowiązkami, zasadami pobytu w MOW oraz pouczenia o terminie i sposobie składania zażalenia (obowiązek wykonania powyższych czynności wynika z art. 179 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o nieletnich) (§ 13 rozporządzenia). Takie działanie ma na celu przygotowanie wychowanka do funkcjonowania w placówce;
2) wychowankowie MOW, tak jak dotychczas, będą mogli być urlopowani za zgodą sędziego rodzinnego (art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieletnich). W rozporządzeniu przewiduje się, że wniosek o wyrażenie przez sędziego rodzinnego zgody na udzielenie wychowankowi MOW urlopu będzie składany przez dyrektora MOW, na prośbę wychowanka MOW. Ponadto proponuje się, aby wychowawca, w porozumieniu z wychowankiem przed opuszczeniem MOW w związku z udzielonym urlopem przedkładał dyrektorowi MOW informację zawierającą przebieg podróży wychowanka, miejsce pobytu wychowanka w czasie urlopu oraz sposób spędzania urlopu przez wychowanka. Urlop będzie udzielany wychowankowi w dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy (§ 14 rozporządzenia), ponieważ wychowankowie MOW są objęci obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki i z tego powodu nie powinni być urlopowani w okresie, w którym w szkole, do której uczęszczają, są prowadzone zajęcia edukacyjne. Ponadto wychowanek będzie miał możliwość skorzystania z przepustki (art. 180 ust. 1 pkt 2 ustawy o nieletnich), której będzie można udzielić w każdym czasie, na warunkach i w trybie określonych w § 15 rozporządzenia.
Ponadto w przypadku wychowanka MOW będącego jednocześnie wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej albo rodzinnego domu dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) udzielenie wychowankowi urlopu lub przepustki będzie wymagało porozumienia z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziną zastępczą zawodową, rodziną zastępczą niezawodową albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy o nieletnich. Ponadto uwzględniono przypadki określone w art. 183 i art. 292 ustawy o nieletnich, w których do wniosku o udzielenie urlopu powinna być dołączona zgoda odpowiedniego organu prowadzącego postępowanie;
3) w celu objęcia wychowanka wsparciem odpowiednim do potrzeb utrzymano rozwiązanie przewidujące obowiązek opracowania i realizowania z wychowankiem nieposiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy (§ 18 ust. 4 rozporządzenia). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w tym przypadku będzie opracowywany na podstawie dokumentacji przekazywanej do MOW przez komisję do spraw kierowania nieletnich do MOW, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy o nieletnich;
4) zachowano obowiązek prowadzenia przez MOW działań zapobiegających wydarzeniom nadzwyczajnym, o których mowa w art. 87 pkt 12 ustawy o nieletnich oraz uwzględniono obowiązek powiadomienia przez dyrektora MOW, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 177 ust. 2 ustawy o nieletnich, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego MOW i komisji do spraw kierowania nieletnich do MOW, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy o nieletnich, o wydarzeniu nadzwyczajnym oraz jego przyczynach (§ 20 rozporządzenia). Działania w tym zakresie są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w MOW. Analiza wydarzeń nadzwyczajnych jest bowiem jednym z elementów oceny poziomu bezpieczeństwa wychowanków w MOW, dokonywanej zgodnie z § 32 pkt 2 rozporządzenia;
5) wychowanek MOW może opuścić placówkę w sytuacji, gdy sąd rodzinny wyda postanowienie o uchyleniu lub zmianie środka wychowawczego, bowiem art. 145 ust. 1 ustawy o nieletnich wskazuje, że sąd rodzinny może zmieniać lub uchylać środki wychowawcze, jeżeli względy wychowawcze lub inne ważne względy za tym przemawiają. Zgodnie z art. 102 ust. 1 i 3 ustawy o nieletnich wnioski w sprawach nieletnich mogą składać strony (którymi – zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nieletnich – są nieletni oraz rodzice albo ten z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni pozostaje, albo opiekun nieletniego) oraz dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ponadto dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego będzie mógł wystąpić o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego w przypadku, gdy w wyniku oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, uwzględniającej efekty zastosowanych dotychczas działań resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, edukacyjnych lub terapeutycznych, nie stwierdzono zasadności dalszego pobytu wychowanka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (§ 33 ust. 2 rozporządzenia).
Nowe rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu obejmują:
1) przyjmowanie do MOW wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Biorąc pod uwagę poziom funkcjonowania nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz przyczyny kierowania spraw dotyczących tych nieletnich do sądu rodzinnego, istnieje konieczność wprowadzenia systemowego rozwiązania umożliwiającego funkcjonowanie MOW dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ta grupa wychowanków będzie kierowana do MOW o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, które będą zapewniać wychowankom przede wszystkim kształcenie specjalne, dostoswane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz wychowanie (§ 10 pkt 2 rozporządzenia). Już obecnie kadra pedagogiczna MOW jest przygotowana do zapewnienia wparcia nieletnim uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, bowiem już w obowiązującym stanie prawnym do MOW mogą być kierowani nieletni z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zgodnie z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, z późn. zm.) nauczyciele i nauczyciele wychowawcy zatrudnieni w MOW, przeznaczonym dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, bez rozróżniania stopnia tej niepełnosprawności;
2) wskazanie, że wychowankiem MOW jest również nieletni zwolniony z MOW, który po ukończeniu 18 lat, za zgodą dyrektora MOW, pozostaje w MOW na czas określony, nie dłuższy niż do ukończenia szkoły, do której uczęszcza (§ 12 ust. 2 rozporządzenia). Przyjęcie takiego rozwiązania jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 184 ustawy o nieletnich. Przepis jednoznacznie wskazujący, kto jest wychowankiem MOW, niweluje wątpliwości dyrektorów MOW, organów prowadzących i organów dotujących niepubliczne MOW, które już obecnie są kierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ponadto, tak jak dotychczas, wskazano, że wychowankiem MOW jest nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w MOW, a także nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł o tymczasowym umieszczeniu w MOW. Taki nieletni staje się wychowankiem MOW z dniem zawiadomienia dyrektora MOW przez komisję do spraw kierowania nieletnich do MOW, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy o nieletnich, o skierowaniu nieletniego do MOW (§ 12 ust. 1 rozporządzenia).
Jednocześnie należy wskazać, że nieletni staje się z mocy prawa wychowankiem MOW z dniem zawiadomienia dyrektora MOW przez komisję do spraw kierowania nieletnich do MOW, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy o nieletnich, o skierowaniu nieletniego do ośrodka, a więc przed przyjęciem (przybyciem) nieletniego do MOW.
Przyjęcie nieletniego do MOW jest poprzedzone procedurą określoną w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 139). Od momentu skierowania nieletniego do MOW do chwili zgłoszenia się nieletniego (lub doprowadzenia go przez Policję) MOW rezerwuje dla niego miejsce. Od momentu skierowania nieletniego do MOW, dyrektor MOW musi zapewnić warunki odpowiednie do indywidualnych potrzeb nieletniego, które są niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii, w tym warunki bezpiecznego pobytu w ośrodku (m.in. konieczne jest zapewnienie kadry wychowawców i specjalistów prowadzących odpowiednie do potrzeb wychowanka zajęcia, w szczególności zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i specjalistyczne). Skierowanie nieletniego do konkretnego MOW determinuje miejsce wykonywania środka wychowawczego oraz realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, a zatem nakłada na określony MOW realizację ww. zadań. Określenie czasu, kiedy nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w MOW, staje się wychowankiem tego ośrodka wynika również z faktu, że dyrektor MOW wraz z ww. skierowaniem otrzymuje wszystkie dokumenty dotyczące wychowanka i na podstawie tych dokumentów wpisuje wychowanka do księgi wychowanków ośrodka. Brak takiego doprecyzowania powodował niejednolitość w podejściu do kwestii prawidłowości wykazywania wychowanków MOW w systemie informacji oświatowej, co powodowało, że Izby Kontroli Skarbowej (wcześniej Urzędy Kontroli Skarbowej) wskazywały na nieprawidłowości w pobieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Definicja wychowanka MOW została również odzwierciedlona w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), w których rozróżniono wychowanków skierowanych do MOW i wychowanków, którzy już przebywają w MOW.
Rozporządzenie przewiduje, że w odniesieniu do wychowanka, o którym mowa w art. 184 ustawy o nieletnich, nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące obowiązku zapoznania wychowanka z jego prawami i obowiązkami oraz zasadami pobytu w MOW, obowiązku pouczenia wychowanka o terminie i sposobie składania zażalenia, o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 21 ustawy o nieletnich, udzielania wychowankowi przepustki i urlopu, obowiązku zawiadamiania ojca dziecka i właściwego sądu opiekuńczego o przyjęciu dziecka do domu dla matki i dziecka zorganizowanego w MOW, obowiązku dokonania przez zespół, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w MOW oraz możliwości uczęszczania przez tego wychowanka do szkoły funkcjonującej poza MOW. W pozostałym zakresie do wychowanka, o którym mowa w art. 184 ustawy o nieletnich, będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia.
3) uregulowanie w rozporządzeniu warunków i trybu udzielania wychowankom MOW przepustek, o których mowa w art. 180 ust. 1 pkt 2 ustawy o nieletnich. Przepustka może być udzielana wychowankowi przez dyrektora MOW na okres nie dłuższy niż 5 dni, a jedynie w przypadkach losowych na okres dłuższy niż 5 dni (§ 15 rozporządzenia). Określenie czasu, na jaki może być udzielona przepustka, jest związane z tym, że wychowanek MOW jest objęty obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, a ponadto powinien realizować cele resocjalizacyjne określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. W okresie adaptacji wychowanka do funkcjonowania w MOW przepustka nie będzie udzielana. Wychowanek będzie mógł wnioskować o pierwszą przepustkę po upływie 30-dniowego okresu pobytu w MOW, z wyjątkiem przypadków losowych, o których mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia;
4) uregulowanie w rozporządzeniu warunków pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW oraz sposobu dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW (§ 17 rozporządzenia). Zgodnie bowiem z art. 135 ust. 2 ustawy o nieletnich w wyznaczonych MOW mogą być organizowane domy dla matki i dziecka.
W związku z możliwością zorganizowania w MOW domu dla matki i dziecka dla wychowanek będących nieletnimi matkami, które będą mogły przebywać w MOW wraz ze swoimi dziećmi, rozporządzenie przewiduje:
1) obowiązek zawiadomienia o przyjęciu dziecka do domu dla matki i dziecka ojca dziecka, jeżeli przysługuje mu władza rodzicielska, albo opiekuna prawnego dziecka, a także sądu opiekuńczego, który wydał postanowienie o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka oraz sądu opiekuńczego, który wydał zgodę na przebywanie dziecka z nieletnią matką w domu dla matki i dziecka (§ 17 ust. 1 rozporządzenia);
2) obowiązek zapewnienia przez MOW nieletnim matkom umieszczonym w domu dla matki i dziecka wyposażenia zbliżonego do warunków domowych, a także zapewnienia dzieciom wyżywienia, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb (§ 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia);
3) zobowiązanie nieletniej matki, że w przypadku opuszczania domu dla matki i dziecka w związku z urlopowaniem lub przepustką będzie opuszczała go wraz z dzieckiem. Rozporządzenie przewiduje, że nieletnia matka, która czasowo opuszcza MOW w związku z urlopem lub przepustką, opuszcza MOW wraz z dzieckiem, a jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora MOW, może pozostawić dziecko w MOW, nie dłużej jednak niż na 24 godziny (§ 17 ust. 4 rozporządzenia);
4) zobowiązanie dyrektora MOW do podjęcia odpowiednich czynności w sytuacji, gdy wychowanka MOW będąca nieletnią matką nie wróci do domu dla matki i dziecka, wróci do MOW bez dziecka albo dokona ucieczki z MOW wraz z dzieckiem. W takich sytuacjach dyrektor MOW będzie obowiązany do powiadomienia sądu opiekuńczego, który orzekł o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka, o którym mowa w art. 137 ustawy o nieletnich, albo sądu opiekuńczego, który wydał zgodę na przebywanie dziecka z nieletnią matką w domu dla matki i dziecka, o którym mowa w art. 138 ustawy o nieletnich (§ 17 ust. 5 rozporządzenia);
5) w przypadku okresowej niemożności wykonywania przez wychowankę będącą nieletnią matką pieczy nad dzieckiem albo uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem, opiekę nad dzieckiem będzie sprawowała osoby sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem lub podmiot sprawujący instytucjonalną pieczę zastępczą, w której dziecko przebywa (§ 17 ust. 6 rozporządzenia). Takie rozwiązanie nie będzie dotyczyło sytuacji, gdy wychowanka będąca nieletnią matką będzie uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, praktycznej nauce zawodu lub innych zajęciach, a także gdy dyrektor MOW wyrazi zgodę na trwający nie dłużej niż 24 godziny pobyt nieletniej matki poza domem dla matki i dziecka bez dziecka;
6) uwzględnienie dodatkowo w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla wychowanki MOW będącej nieletnią matką zajęć z zakresu opieki zapewniającej dziecku prawidłowy rozwój psychofizyczny w celu zapewnienia dziecku umieszczonemu w domu dla matki i dziecka jak najlepszych warunków sprzyjających jego prawidłowemu rozwojowi. Ponadto zespół wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z wychowanką będącą nieletnią matką umieszczoną w domu dla matki i dziecka będzie dokonywał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania tej wychowanki w zakresie wywiązywania się z roli rodzicielskiej (§ 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia);
7) określenie w § 19 rozporządzenia dokumentacji prowadzonej w MOW w związku z pobytem w MOW dziecka wychowanki będącej nieletnią matką. Będą to księga ewidencji dzieci, w której będą wpisywane dane dotyczące dziecka, oraz akta osobowe dziecka, w których znajdą się dokumenty związane z pobytem dziecka w ośrodku, odpis skrócony aktu urodzenia, postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka (art. 137 ustawy o nieletnich) oraz zgoda sądu rodzinnego na przebywanie dziecka z nieletnią matką w domu dla matki i dziecka (art. 138 ustawy o nieletnich);
8) określenie maksymalnej liczby wychowanek będących nieletnim matkami w domu dla matki i dziecka.
Ze względu na to, że domy dla matki i dziecka w MOW będą funkcjonowały jako odrębne grupy wychowawcze proponuje się, aby grupy te liczyły nie więcej niż 6 wychowanek, a opieka nad dzieckiem w czasie pobytu wychowanki na zajęciach edukacyjnych, praktycznej nauce zawodu, zajęciach umożliwiających wychowance nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu MOW, zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno-wychowawczych i rozwijających zainteresowania, a także w przypadku pobytu nieletniej matki poza domem dla matki i dziecka bez dziecka, była zapewniana przez osobę, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem i spełnia wymagania określone w art. 39 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2 i 2b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204), a więc wymagania właściwe dla opiekuna dziennego, gdyż taka osoba ma odpowiednie przygotowanie do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (§ 26 ust. 3 i 5 rozporządzenia). Jednoznaczne określenie wymogów dla osoby opiekującej się dzieckiem nieletniej matki we wskazanych wyżej przypadkach ma na celu zapewnienie dziecku właściwej i odpowiedniej do jego potrzeb opieki.
Dodatkowo w rozporządzeniu:
1) zrezygnowano z określania, że grupa wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku. Jak wskazują dyrektorzy MOW poziom demoralizacji wychowanków MOW oraz ich indywidualne potrzeby rozwojowe i specyficzne problemy wychowawcze powinny być najważniejszymi wyznacznikami doboru wychowanków do grupy wychowawczej. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło również młodzieżowych ośrodków socjoterapii (§ 26 ust. 1 rozporządzenia);
2) zrezygnowano z określania, że MOW zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka jednoosobowe. Jak wskazują dyrektorzy MOW w ocenie osób kontrolujących MOW łóżka piętrowe nie są łóżkami jednoosobowymi. Natomiast w przypadku pokoi dwuosobowych w MOW używa się łóżek piętrowych, które pozwalają na lepsze wykorzystanie pozostałej powierzchni użytkowej pomieszczenia. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło również młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych (§ 30 ust. 1 pkt 1 i § 47 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).
Ponadto zrezygnowano ze wskazywania, że w MOW i młodzieżowym ośrodku socjoterapii mieszkają wyłącznie wychowankowie. Zgromadzenia kościelne, które m.in. prowadzą te placówki, dysponują budynkami, które są wykorzystywane także jako miejsca pobytu zatrudnionych w tych placówkach osób duchownych, dlatego przepis w dotychczasowym brzmieniu znacząco utrudniał im działalność;
3) zaproponowano ujednolicenie terminów dotyczących opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji placówki (§ 80 ust. 1 i 2 rozporządzenia), wskazując że arkusz organizacji placówki będzie opracowywany i zatwierdzany w tych samych terminach, w których są opracowywane i zatwierdzane arkusze organizacji szkoły, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.).
Ponadto w rozporządzeniu zrezygnowano z dotychczasowych regulacji dotyczących:
1) określenia, że MOW współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w zakresie przeprowadzanych w MOW wizyt, o których mowa w Protokole fakultatywnym do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 192);
2) określenia, że podmioty sprawujące instytucjonalną pieczę zastępczą nad wychowankiem zapewniają wychowankowi podczas pobytu w MOW, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym pokrycie kosztów wyżywienia wychowanka oraz zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości i środki higieny osobistej oraz leki, okulary, podręczniki i pomoce szkolne, a także kieszonkowe.
Przepis upoważniający nie daje podstaw do regulowania tego rodzaju obowiązku podmiotu sprawującego instytucjonalną pieczę zastępczą nad wychowankiem w związku z jego pobytem w wyżej wymienionych ośrodkach.
Utrzymano również rozwiązanie, zgodnie z którym w statucie młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii można wskazać szczególne obszary oddziaływań resocjalizacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, kierowanych do wychowanków z określonymi problemami wychowawczymi (§ 11 ust. 2 i § 22 ust. 2 rozporządzenia). Kierowanie nieletnich z określonymi problemami (np. nieletni z określonymi rodzajami uzależnień lub nieletni leczeni psychiatrycznie) do MOW, które specjalizują się w udzielaniu wsparcia określonym grupom nieletnich, sprzyja procesowi resocjalizacji.
W rozporządzeniu zawarto również przepisy doprecyzowujące kwestię zatrudniania psychologów i pedagogów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, z zachowaniem dotychczasowego wymiaru etatów zatrudnienia.
Rozporządzenie ponadto zobowiązuje dyrektora MOW do dostosowania arkusza organizacji MOW opracowanego na rok 2022/2023 do przepisów rozporządzenia. Dostosowane arkusze organizacji dyrektor MOW jest obowiązany przekazać organowi prowadzącemu MOW. Organ prowadzący, po zaopiniowaniu arkusza organizacji przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy, zatwierdzi zmiany w arkuszu organizacji w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 85 rozporządzenia).


Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 641
Data ogłoszenia: 2023-04-04
Data wejścia w życie: 2023-04-26

Nowelizacja Kodeksu pracy zmienia także przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nauczyciele mogą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw nowelizacji Kodeksu pracy, z wyjątkiem elastycznej organizacji pracy.
Do tytułu ustawy – Karta Nauczyciela dodany został odnośnik wskazujący, że nowelizacja jest efektem wdrożenia przepisów ww. dyrektywy, a także zastrzeżono w dodanym art. 67f – że jeśli przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie stanowią inaczej, nauczycielowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art. 188-1.

Przepis art. 188-1 określa możliwość zastosowania na wniosek pracownika elastycznej organizacji pracy (praca zdalna oraz system czasu pracy, taki jak system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, różne godziny rozpoczynania pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, skrócony tydzień pracy przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, czy system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta). Nauczycieli te elastyczne systemy pracy nie dotyczą.
Dla nauczycieli dostępne są natomiast inne udogodnienia wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, zwanej też dyrektywą work-life balance.

1. Obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na dziecko
Na podstawie dodanego art. 67g ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciel nieposiadający prawa do urlopu wychowawczego, opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia.

Nauczyciel, który będzie chciał skorzystać z tej możliwości, musi złożyć wniosek do dyrektora na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. We wniosku zaś, obok imienia i nazwiska oraz daty urodzenia dziecka, musi wskazać przyczynę konieczności skorzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia pracy na takich warunkach.

Złożenie takiego wniosku przez nauczyciela nie jest dla dyrektora szkoły obligatoryjne – dyrektor może się na to zgodzić lub nie, lub też zaproponować nauczycielowi zastosowanie obniżonego wymiaru zatrudnienia w innym terminie niż wskazany.

O podjętej decyzji dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Nowe przepisy wyraźnie wskazują, że skorzystanie z powyższego uprawnienia nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Ponadto, nauczyciel korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy i wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 67g ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela może w każdym czasie złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o powrót do poprzedniej organizacji pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez nauczyciela z tego obniżenia.
W takiej sytuacji dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu wniosku, informuje nauczyciela w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej

To nowa instytucja w Kodeksie pracy, bardzo podobna do urlopu na żądanie, która poprzez dodanie art. 68a w ustawie – Karta Nauczyciela. Na podstawie tego przepisu nauczyciel ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela, w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela.

W sprawie udzielenia takiego urlopu nauczyciel musi złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, a dyrektor nie będzie mógł mu tego urlopu odmówić.

3. Urlop opiekuńczy – bezpłatne dni wolne na opiekę
Na podstawie art. 68b ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielowi przysługuje bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Przy udzielaniu nauczycielowi bezpłatnego urlopu opiekuńczego, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału Ia działu siódmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Przepisy Kodeksu pracy w tej kwestii stanowią, że urlopu opiekuńczego udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, a we wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia oraz w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem, a w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Urlopu udziela się w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 640
Data ogłoszenia: 2023-04-04
Data wejścia w życie: 2023-04-05

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2143) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która umożliwiła funkcjonowanie od dnia 1 września 2022 r. nowej placówki – okręgowego ośrodka wychowawczego, w której zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić szkoły.
Od dnia 1 września 2022 r. funkcjonuje 10 nowych okręgowych ośrodków wychowawczych powstałych na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 167).
W szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych – podobnie jak w innych szkołach prowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez Ministra Sprawiedliwości, tj. w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – działalność rad rodziców nie jest możliwa ze względu na organizację tej placówki oraz brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia reprezentacji rodziców w jej działalności.
W związku z powyższym katalog rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, został uzupełniony o szkoły w okręgowych ośrodkach wychowawczych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 639
Data ogłoszenia: 2023-04-04
Data wejścia w życie: 2023-04-05

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2082) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która umożliwiła funkcjonowanie od dnia 1 września 2022 r. nowej placówki – okręgowego ośrodka wychowawczego, w której zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić szkoły.
Od dnia 1 września 2022 r. funkcjonuje 10 nowych okręgowych ośrodków wychowawczych powstałych na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 167).
W szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych – podobnie jak w innych szkołach prowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez Ministra Sprawiedliwości, tj. w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – działalność reprezentacji wychowanków w formie samorządu uczniowskiego nie jest możliwa, ze względu na konieczność stosowania w placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
W związku z powyższym katalog typów szkół i placówek publicznych, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, został uzupełniony o szkoły w okręgowych ośrodkach wychowawczych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. pdf

Dz. U. poz. 587
Data ogłoszenia: 2023-03-28
Data wejścia w życie: 2023-04-01


Rozwiązania przyjęte w opublikowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 716, z późn. zm.).
Nowe rozporządzenie określa nowe formularze na 2023 r., uwzględniające m.in. maksymalne kwoty dotacji określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137).
Rozporządzenie określa na 2023 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4 – 6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
Na podstawie tego rozporządzenia o dotację celową w 2023 r. będą mogły wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych. Ponadto szkoły podstawowe będą mogły wnioskować w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 r. i 2022 r. w zakresie niezbędnym do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w:
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
2) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.
Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana szkołom publicznym i niepublicznym, przy czym rozporządzenie zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 60 ustawy odnosi się do szkół publicznych, natomiast zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio także do szkół niepublicznych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji pdf

Dz. U. poz. 577
Data ogłoszenia: 2023-03-27
Data wejścia w życie: 2023-03-28

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1540, 1739 i 2650) określony został nowy termin składania w 2023 roku wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu – wnioski te będzie można składać od dnia 8 maja do dnia 8 czerwca.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 526
Data ogłoszenia: 2023-03-21
Data wejścia w życie: 2023-05-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6, które wchodzą w życie 5 kwietnia 2023 r.

W załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nowelizującym, określono stawki wynagrodzenia egzaminatorów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
Ponadto uchylono przepisy dotyczące wynagradzania egzaminatorów za udział w egzaminach, które nie są już przeprowadzane.
Ponadto, załącznik nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie zawiera stawek wynagrodzenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie. Określone dla tych egzaminatorów stawki nie mają już zastosowania wobec upływu pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 44zzn ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, od ostatniego egzaminu maturalnego przeprowadzonego na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014.
Załącznik nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie zawiera również warunków wynagradzania egzaminatorów przedmiotu do wyboru (spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin z przedmiotu do wyboru na egzaminie ósmoklasisty został zniesiony zmianą zawartą w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), która z dniem 27 maja 2022 r. uchyliła art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 366
Data ogłoszenia: 2023-02-28
Data wejścia w życie: 2023-03-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644) wprowadzone zostały zmiany umożliwiające, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom nowego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszość ukraińska), którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka
mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.
Ponadto rozporządzenie wprowadza w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 przepisy przejściowe m.in. w zakresie liczby zestawów zadań egzaminacyjnych oraz komunikatów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 365
Data ogłoszenia: 2023-02-28
Data wejścia w życie: 2023-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626, z 2021 r. poz. 1427 oraz z 2022 r. poz. 1625) została wprowadzona możliwość przystępowania, od roku szkolnego 2025/2026, do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 352
Data ogłoszenia: 2023-02-24
Data wejścia w życie: 2023-02-25, z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie przewiduje wypłatę nauczycielom wyrównania według nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2023 roku.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 314
Data ogłoszenia: 2023-02-17
Data wejścia w życie: 2023-03-04

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537 oraz z 2022 r. poz. 622 i 1705) w załączniku nr 1 wprowadzone zostały zmiany, które polegają na:
1) uzupełnieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski;
2) określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński w zakresie podstawowym;
3) zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie podstawowym oraz określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w latach szkolnych 2023/2024–2026/2027 odpowiednio w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum oraz w semestrze I klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przed dniem 1 września 2023 r.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w:
1) klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, a w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół;
2) semestrze I klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 312
Data ogłoszenia: 2023-02-17
Data wejścia w życie: 2023-03-04

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609 i 1717) wprowadzone zostały zmiany, które polegają na:
1) określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński (szkoła podstawowa – zmiana w załączniku nr 2);
2) zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika (szkoła podstawowa – załącznik nr 2);
3) zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie (branżowa szkoła I stopnia – załącznik nr 4a);
4) uchyleniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (szkoła policealna – załącznik nr 6).
2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2023/2024.
3. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie przedmiotu technika stosuje się w roku szkolnym:
1) 2023/2024 w stosunku do uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej;
2) 2024/2025 w stosunku do uczniów klasy VI szkoły podstawowej.
4. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
5. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w semestrze I klasy I szkoły policealnej, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.
6. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w semestrze I klasy I szkoły policealnej przed dniem 1 września 2023 r. 


Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 289
Data ogłoszenia: 2023-02-14
Niniejszą ustawą zmienia się m.in. ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) – art. 28.
Zmiany w art. 28 wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmienionego ust. 5 który wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 277
Data ogłoszenia: 2023-02-10
Data wejścia w życie: 2023-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2–4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 11 lutego 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia jest związana z koniecznością uwzględnienia rozwiązań przewidzianych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.) polegających na:
1) dodaniu możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych (od klasy VII), liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży oraz technikach (obok języka obcego nowożytnego);
2) zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej, technikum i branżowej szkole I stopnia, a także dodaniu przedmiotu biznes i zarządzanie do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym – w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej, oraz technikum;
3) rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości realizowanego w szkole policealnej.
Dodatkowo ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) wprowadziła w art. 7 pkt 10 nowy środek wychowawczy w postaci umieszczenia nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym, w którym funkcjonują szkoły, co wymaga uwzględnienia w rozporządzeniu.
Zmiany polegają na:
1) dodaniu możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum;
2) zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie;
3) rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej i przeniesienie godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot na kształcenie zawodowe;
4) uchyleniu załącznika nr 7 określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz załącznika nr 10 określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, a także zmianie tytułów załączników nr 8 i 11 dotychczas określających odpowiednio ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej i ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej;
5) uwzględnieniu w przepisach rozporządzenia szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych.

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 185
Data ogłoszenia: 2023-01-27
Data wejścia w życie: 2023-01-28, z wyjątkiem:
1) art. 1:
a) pkt 3 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34,
b) pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 35,
c) pkt 8:
– lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c–17f, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.,
– lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.,
d) pkt 9 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.,
e) pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a–c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.,
f) pkt 21 lit. g i h, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.;
2) art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.;
3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.;
4) art. 13, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
5) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy:
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, , ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawę z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 183
Data ogłoszenia: 2023-01-26
Data wejścia w życie: 2023-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:
1) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża chemiczna” otrzyma nazwę „branża chemiczna i ochrony środowiska” (§ 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c tiret pierwsze),
2) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży chemicznej i ochrony środowiska”, tj.:
a) operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami,
b) technik gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami),
c) pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie) – w zawodzie tym będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w branżowej szkole I stopnia;
3) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża poligraficzna” otrzyma nazwę „branża poligraficzno-księgarska” (§ 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. f tiret pierwsze),
4) przeniesienia zawodu technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-księgarskiej” (§ 1 pkt 2 lit. e i lit. f tiret trzecie),
5) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów:
a) przyporządkowanego do „branży poligraficzno-księgarskiej” zawodu animator rynku książki (§ 1 pkt 2 lit. f tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej,
b) przyporządkowanych do „branży audiowizualnej” zawodów:
– administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (§ 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w rocznej szkole policealnej,
– technik animacji filmowej (§ 1 pkt 2 lit. a tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej;
6) wprowadzenia do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do „branży budowlanej”, tj. technik aranżacji wnętrz (§ 1 pkt 2 lit. b) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum;
7) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży drzewno-meblarskiej”, tj.:
a) operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (§ 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik przemysłu drzewnego,
b) technik przemysłu drzewnego (§ 1 pkt 2 lit. d tiret trzecie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego),
8) wykreślenia zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (§ 1 pkt 2 lit. d tiret drugie).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce pdf

Dz. U. poz. 108
Data ogłoszenia: 2023-01-13
Data wejścia w życie: 2023-01-14

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.
W związku z powyższym, rozporządzenie uchyla przepisy umożliwiające zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej (z dniem 14 października 2022 r. kierownicy szkół polskich stali się dyrektorami szkół polskich na mocy § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą; Dz. U. poz. 2097), wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, od dnia 1 września 2022 r. w systemie awansu zawodowego nauczycieli nie funkcjonuje już stopień nauczyciela kontraktowego (obecnie funkcjonują dwa stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany). Zatem, zgodnie z rozporządzeniem stanowisko:
1) dyrektora szkoły polskiej,
2) wicedyrektora lub kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
3) wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany.
Konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela jest również uchylenie przepisów przewidujących obowiązek posiadania przez nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.
W związku z powyższym nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że stanowisko:
1) dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
2) dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.
W konsekwencji uchylenia przepisów dotyczących pozytywnej oceny dorobku zawodowego konieczna stała się również zmiana § 12 rozporządzenia (§ 1 pkt 6 rozporządzenia).
Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, stanowisko wicedyrektora szkoły polskiej będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne;
2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5–11 rozporządzenia.
Wyżej wskazane stanowisko będzie mógł zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne oraz
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5–11 rozporządzenia.
Wymagania te są tożsame z wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły polskiej.
W § 2 powyższego rozporządzenia zawarto przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r., stanowisko:
1) dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej,
2) wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej,
3) kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek
– będzie mógł zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia pozostałe niezbędne wymagania określone w rozporządzeniu.

Ponadto z uwagi na to, że z dniem 1 września 2022 r. weszły w życie zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polegające na odstąpieniu od dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przepisy przejściowe, które umożliwiają określonym grupom nauczycieli ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego na dotychczasowych zasadach, w rozporządzeniu przewidziano również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy będzie uznawane:
1) w przypadku stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także publicznej szkoły i zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej – również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy (§ 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia);
2) w przypadku stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego innego niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej – również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego (§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pdf

Dz. U. poz. 103
Data ogłoszenia: 2023-01-13

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 682),
2) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 683),
3) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684),
4) ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830),
5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 930),
6) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002),
7) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 1087),
8) ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383),
9) ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1561),
10) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692),
11) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1733),
12) ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 listopada 2022 r