Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2020 r.

Dziennik Ustaw w 2020 roku – ostatnia opublikowana pozycja 2463 z dnia 31 grudnia 2020 r. 


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 pdf

Dz. U. poz. 2384
Data ogłoszenia: 2020-12-29
Data wejścia w życie: 2021-01-01

Rozporządzenie określa sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2382
Data ogłoszenia: 2020-12-28
Data wejścia w życie: 2021-01-01, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.;
2) § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382)

Wprowadzone zostają zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111 i 2314) doprecyzowujące sprawy związane z otrzymywaniem dotacji na ucznia przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz niepubliczne domy wczasów dziecięcych.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki pdf

Dz. U. poz. 2335
Data ogłoszenia: 2020-12-22
Data wejścia w życie: 2021-01-01

Od 1 stycznia 2021 roku obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Do 31 grudnia 2020 r. obsługę ministra zapewniały w zakresie:
1) działu administracji rządowej oświata i wychowanie – Ministerstwo Edukacji Narodowej;
2) działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pdf

Dz. U. poz. 2316
Data ogłoszenia: 2020-12-21
Data wejścia w życie: 2020-12-28

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2314
Data ogłoszenia: 2020-12-21
Data wejścia w życie: 2020-12-22

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) kolejne zmiany.
W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do niniejszego rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Dodany został załącznik nr 1 do rozporządzenia – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.
Dodany został załącznik nr 2 do rozporządzenia – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.
Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.
Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Do 31 grudnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Od 14 do 17 grudnia 2020 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadzi szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia, opracowane we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, są przeznaczone dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych.
Szkolenia obejmą takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Więcej informacji o egzaminach na stronach:
MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
CKE – www.cke.gov.pl

W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
Ferie odbędą się dla wszystkich uczniów w jednym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone tylko dla najmłodszych, w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Zajęcia mogą zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Należy pamiętać o tym, że taki wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez MEN wypoczynek.men.gov.pl

Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Wydane zostały wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych – dokument


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 2200
Data ogłoszenia: 2020-12-09

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1650).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek pdf

Dz. U. poz. 2198
Data ogłoszenia: 2020-12-09

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1575).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pdf

Dz. U. poz. 2190
Data ogłoszenia: 2020-12-08
Data wejścia w życie: 2020-12-23

W rozporządzeniu określono tryb przyznawania nagrody rocznej Prezesowi i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Przy określaniu trybu uwzględniona jest możliwość wpływu opinii organów kolegialnych działających w podmiotach tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz na przyznanie i wysokość nagrody oraz konieczność uzależnienia jej przyznania i wysokości od sytuacji finansowej danego podmiotu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą pdf

Dz. U. poz. 2182
Data ogłoszenia: 2020-12-07
Data wejścia w życie: 2020-12-08

Rozporządzenie zmienia od dnia 1 września 2020 r. wysokość ryczałtu przysługującego nauczycielom skierowanym do pracy za granicą.
Po zmianie ryczałt wynosi 285% (poprzednio 275%) dodatku zagranicznego bazowego dla państwa, do którego nauczyciel został skierowany lub delegowany.
Ryczałt dla nauczyciela skierowanego do państw pozaeuropejskich wynosi 300% (poprzednio 285%) dodatku zagranicznego bazowego dla państwa docelowego, do którego nauczyciel został skierowany lub delegowany.
Środki finansowe w ramach ryczałtu są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej pdf

Dz. U. poz. 2181
Data ogłoszenia: 2020-12-07

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1654), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1609).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 2170
Data ogłoszenia: 2020-12-07

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1399), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1557).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 2160
Data ogłoszenia: 2020-12-04
Data wejścia w życie: 2020-12-05

          Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 oraz z 2020 r. poz. 726).
          Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach lub studiach podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.
W rozporządzeniu dodano przepis epizodyczny umożliwiający realizację praktyk zawodowych na studiach nauczycielskich w roku akademickim 2020/2021:
1) w podmiocie prowadzącym kształcenie na studiach nauczycielskich – w takim przypadku praktyki będą przygotowywane i organizowane przez ten podmiot i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w takim przypadku praktyki będą organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach nauczycielskich i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.
          Wskazane formy realizacji praktyk zawodowych powinny pozwolić na osiągnięcie określonych przez standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ujęty w załącznikach nr 1–3 do nowelizowanego rozporządzenia efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców pdf

Dz. U. poz. 2143
Data ogłoszenia: 2020-12-02

          Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1478), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 319).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego pdf

Dz. U. poz. 2138
Data ogłoszenia: 2020-12-02

          Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 413).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2111
Data ogłoszenia: 2020-11-27
Data wejścia w życie: 2020-11-30

          W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) wprowadzone zostają następujące zmiany:
1) ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.,
2) w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian,
3) w rozporządzeniu zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2087
Data ogłoszenia: 2020-11-25
Data wejścia w życie: 2020-11-30

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087)

          W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) wprowadzone zostają m.in. zmiany:
1) stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami,
2) od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
3) Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
4) Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego pdf

Dz. U. poz. 2082
Data ogłoszenia: 2020-11-25

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 1498), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 311).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2057
Data ogłoszenia: 2020-11-20
Data wejścia w życie: 2020-11-21

          Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 923)
          Rozporządzenie określa w roku szkolnym 2020/2021 terminy przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, o których mowa w art. 30 i 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695), w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
          Rozporządzenie zapewnia także dyrektorom szkół i placówek oraz organom prowadzącym i rejestrującym dostęp do bazy danych systemu informacji oświatowej:
1) danych osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi oraz
2) danych szkoły lub placówki, w której osoba uprawniona otrzymuje dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 pdf

Dz. U. poz. 2048
Data ogłoszenia: 2020-11-19
Data wejścia w życie: 2020-11-20

          Zmiana rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
          W niniejszym rozporządzeniu w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446) określono, że podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej będzie odbywał się proporcjonalnie do liczby nauczycieli i osób, którym przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w danej jednostce samorządu terytorialnego.
W przypadku nauczycieli i osób pozostających jednocześnie więcej niż w jednym stosunku pracy subwencja będzie naliczana dla samorządu, który prowadzi lub jest organem rejestrującym dla szkoły lub placówki, w której nauczyciel lub osoba jest zatrudniona w najwyższym wymiarze. W przypadku gdy nauczyciel lub osoba w dwóch szkołach lub placówkach posiada ten sam wymiar zatrudnienia w dalszej kolejności bierze się pod uwagę szkołę lub placówkę, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a jeżeli stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – szkołę lub placówkę, w której nauczyciel lub osoba jest zatrudniona na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
          Ponadto z podziału subwencji na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu i oprogramowania zostaną wyłączeni nauczyciele i osoby przebywające w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopach: wychowawczym, bezpłatnym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz nauczycieli i osób, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Jeśli ww. nauczyciele i osoby urlopowani lub zwolnieni ze świadczenia pracy powrócą do świadczenia pracy w dniu 7 grudnia 2020 r. zostanie dla nich naliczona subwencja oświatowa.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 2047
Data ogłoszenia: 2020-11-19
Data wejścia w życie: 2020-11-20, z tym że § 1 pkt 1 lit. b z mocą od dnia 1 listopada 2020 r. (dotowanie uczniów przyjętych na pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 do szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz branżowych szkół II stopnia)

          Rozporządzenie przewiduje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Dofinansowanie przysługuje nauczycielom, w tym dyrektorom szkół będącym nauczycielami oraz osobom, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zatrudnionym w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub zespołach jednostek systemu oświaty, w skład których wchodzi co najmniej jedna tych z jednostek.
          Przepisy te nie mają natomiast zastosowania do nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.
          Dofinansowanie będzie udzielane na wniosek nauczyciela lub ww. osoby, złożony do dyrektora jednostki systemu oświaty w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.
          W przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty dofinansowanie można otrzymać tylko w jednej jednostce.
Rozporządzenie zawiera rozwiązania usprawniające przekazywanie środków na dofinansowanie sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli niepublicznych i publicznych niesamorządowych jednostek systemu oświaty.
          Wprowadzono rozwiązania dotyczące nowych egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji styczeń-luty 2021 r. dla słuchaczy szkół policealnych. W związku z obecną sytuacją epidemiczną słuchacze szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodach szkolnictwa branżowego będą mogli uzyskać promocję na semestr programowo wyższy lub ukończyć szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej lub klasyfikacji końcowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty (wyjątkowo bez konieczności spełnienia warunku dotyczącego przystąpienia do egzaminu zawodowego).
          Wprowadza się również zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminów promocyjnych, końcowych, poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności w szkołach artystycznych w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Polegają one na ograniczeniu okresu obowiązywania zawieszenia tych egzaminów i sprawdzianów.
          Zmianie ulega § 11bc, w którym określa się, że w przypadku ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest ustalana w trybie egzaminów, o których mowa w art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
          W § 13b wprowadza się zmiany polegające na ustaleniu, że zawieszenie przeprowadzania egzaminów promocyjnych, końcowych, poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności w szkołach artystycznych, opisane w § 15-17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1258, z późn. zm.) oraz § 14-18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1674), będzie miało miejsce nie do końca roku szkolnego 2020/2021, a w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty.
          Zmianie uległ § 11bb rozporządzenia, wydłużający do 31 grudnia 2020 r. okres, w którym specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ogłasza regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1d tej ustawy, na rok szkolny 2020/2021.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.
Do pobrania wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.

Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wprowadzono w niej zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie.
Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, „jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”.

W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy „w domu przebywa osoba na kwarantannie”.
Wprowadzono też analogiczny zapis dotyczący pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wcześniej w wytycznych wskazano, że do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do pracy w placówce nie można przychodzić także wtedy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie.

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. Nadal GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli – w miarę możliwości – ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m kw. (wcześniej 16 m kw.); w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m kw.

W sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – najlepiej na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka dziecko może przyprowadzać tylko osoba zdrowa.

Dystans, jaki powinni zachować rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki wobec pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców powinien wynosić minimum 1,5 m.

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

Wytyczne są dostępne na stronie internetowej GIS.

Poprzednią aktualizację wytycznych GIS opublikował pod koniec sierpnia.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 2029
Data ogłoszenia: 2020-11-17

          Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą pdf

Dz. U. poz. 1979
Data ogłoszenia: 2020-11-09
Data wejścia w życie: 2021-01-01

          Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), od 1 stycznia 2021 r. nauczyciele szkół za granicą, tj. nauczyciele języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, będą mogli przystępować do procedury awansu zawodowego i, na zasadach określonych w ustawie, ubiegać się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.
          Niniejsze rozporządzenie stanowi zatem wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9w ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
Rozporządzenie określa:
1) zakres wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego;
2) sposób odbywania stażu;
3) zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu;
4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego;
5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy;
6) sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego;
7) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
8) sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego przez osoby upoważnione.
          Określone zostały niezbędne wymagania do uzyskania przez nauczyciela szkoły za granicą danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela, analogicznie do wymagań wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach działających w ramach polskiego systemu edukacji.
          Uwzględniając specyfikę pracy nauczyciela w szkole za granicą, wskazano siedem zakresów dotyczących:
1) jakości pracy z uczniami,
2) współpracy z nauczycielami,
3) kultury pedagogicznej nauczyciela,
4) opracowania i realizacji własnego programu nauczania,
5) osiągnięć w pracy na rzecz oświaty Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,
6) osiągnięć w zakresie promocji Polski, w tym języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich, w środowisku lokalnym za granicą,
7) publikacji z zakresu nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, oraz kultury polskiej
– które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy.

          Określono sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i postępowania kwalifikacyjnego, w tym jego zakres, zasady oceniania nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego oraz sposób dokumentowania postępowania egzaminacyjnego i postępowania kwalifikacyjnego.

          Niezbędne informacje dotyczące przebiegu stażu będą gromadzone w systemie teleinformatycznym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1960
Data ogłoszenia: 2020-11-05
Data wejścia w życie: 2020-11-09

          Wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870).
          Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).
          Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne
        Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.
          Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
          Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

          Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli
          Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

          Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Konsultacje dla zdających egzaminy
          W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Kształcenie zawodowe
         Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

          W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

          Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

          Wprowadzona została również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

          Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” pdf

Dz. U. poz. 1883
Data ogłoszenia: 2020-10-26
Data wejścia w życie: 2020-10-27

Rozporządzenie określa:
1) zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w obszarze rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowanego na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, ustanowionego uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r.
2) zakres informacji, jakie zawierają wniosek o udział w Programie i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
3) tryb kwalifikacji wniosków;
4) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu „Aktywna tablica”;
5) sposób monitorowania i oceny realizacji Programu „Aktywna tablica”.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1870
Data ogłoszenia: 2020-10-23
Data wejścia w życie: 2020-10-24

            W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) wprowadzone zostają od dnia 24 października 2020 roku zmiany sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii.
          Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
          Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.
          Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
          Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
          W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego pdf

Dz. U. poz. 1865
Data ogłoszenia: 2020-10-22
Data wejścia w życie: 2020-10-22

          Rada Ministrów ustanowiła z dniem 22 października 2020 roku Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, do zadań którego należy:
1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny, w tym programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
2) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa i reagowania na bieżące problemy związane z występowaniem zagrożeń w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
3) upowszechnianie i rekomendowanie rozwiązań dotyczących profilaktyki problemów dzieci i młodzieży we współpracy międzysektorowej;
4) przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i społecznych w celu wdrożenia edukacji włączającej, zapewniającej rzeczywiste włączenie i integrację społeczną uczniów, w tym z niepełnosprawnością, oraz wysoką jakość ich kształcenia i rozwoju;
5) koordynacja polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego, w tym rozwiązań organizacyjno-prawnych służących odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego i dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
6) koordynacja planowania strategicznego i wdrażania polityki uczenia się przez całe życie.

          Jednocześnie z dniem 22 października 2020 roku zniesiony został Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki i tym samym traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (Dz. U. poz. 1194) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (Dz. U. poz. 1864).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1859
Data ogłoszenia: 2020-10-21
Data wejścia w życie: 2020-10-21

          W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 i 1830) wprowadzone zostają zmiany sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w bieżącym roku szkolnym w sytuacji trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii.

          Zmiana dotyczy szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, w których zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki pdf

Dz. U. poz. 1848
Data ogłoszenia: 2020-10-20
Data wejścia w życie: 2020-10-20, z mocą od dnia 19 października 2020 r.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1830
Data ogłoszenia: 2020-10-16
Data wejścia w życie: 2020-10-16

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) wprowadzone zostają zmiany sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w bieżącym roku szkolnym w sytuacji trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii.

W przypadku szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych dla dorosłych w zależności od obszaru ich funkcjonowania – w strefie żółtej lub czerwonej ogranicza się funkcjonowanie częściowo lub w całości;
Od dnia 19 października 2020 r. częściowo ogranicza się funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych w strefie żółtej i w całości w strefie czerwonej.

Częściowe ograniczenie funkcjonowania oznacza prowadzenie zajęć dla uczniów, słuchaczy lub uczestników form pozaszkolnych w podziale co najmniej 50% uczniów / słuchaczy/ uczestników w sposób tradycyjny oraz nie więcej niż 50% – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Natomiast ograniczenie w całości oznacza realizowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa poniżej).
W przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ustala inny sposób realizowania tych zajęć. Powyższe ograniczenia, wprowadzone zostają na czas, na jaki zostały ogłoszone odpowiednio strefa żółta i czerwona.

Biorąc pod uwagę specyfikę kształcenia zawodowego realizowanego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego, wprowadzono rozwiązania, zgodnie z którymi w strefie żółtej zajęcia praktyczne prowadzone będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia, a praktyki zawodowe – odbywać się będą, co do zasady, w miejscu ich prowadzenia. W strefie czerwonej zajęcia praktyczne realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a praktyki zawodowe odbywać się będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – z wykorzystaniem projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Zarówno zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe w strefie żółtej i czerwonej mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. Praktyki zawodowe uczniów techników oraz słuchaczy szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia będzie można zaliczyć również w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu lub w przypadku, gdy w ramach regionalnych programów operacyjnych zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Przepisy zobowiązują dyrektorów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej nie dotyczy: szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie lub w zespołach szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ze względu na specyfikę ich działania. Bowiem szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.
Ograniczeniem nie będą także objęci uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami – w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców – o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

Ponadto, rozporządzenie doprecyzowuje warunki kształcenia uczniów szkół artystycznych, tj.:
1) szkół muzycznych I i II stopnia poprzez ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do nauki gry na poszczególnych instrumentach i wprowadzenie hybrydowego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo;
2) ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas 1 – 2 ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas 1 – 5 ogólnokształcących szkół baletowych – prowadzenie zajęć w sposób stacjonarny;
3) klas 3 – 6 ogólnokształcących szkół muzycznych II st. – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do nauki gry na poszczególnych instrumentach i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo;
4) liceów sztuk plastycznych – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do przedmiotów praktycznych (zawodowych) i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo;
5) klas 5 – 6 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do przedmiotów praktycznych (zawodowych) i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo;
6) klas 6 – 9 ogólnokształcących szkół baletowych – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do przedmiotów praktycznych (zawodowych) i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo;
7) w pozostałych typach szkół artystycznych – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do przedmiotów praktycznych (zawodowych) i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą pdf

Dz. U. poz. 1697
Data ogłoszenia: 2020-10-02
Data wejścia w życie: 2021-01-01

          Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2021 r. nauczyciele szkół za granicą, tj. nauczyciele języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, będą mogli przystępować do procedury awansu zawodowego na zasadach określonych w ustawie i ubiegać się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.
        Niniejszym rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej upoważnia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą spełniającemu warunki wymagane do uzyskania tego stopnia albo odmowy jego nadania.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1642
Data ogłoszenia: 2020-09-24
Data wejścia w życie: 2020-09-25

          Nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in. następujące zmiany:
1) zmniejszenie wymaganej liczby członków komisji konkursowej;
2) wskazanie w regulaminie konkursu materiałów i źródeł objętych zakresem tematycznym konkursu, ma charakter fakultatywny;
3) zdobywca nagrody głównej konkursu posiada uprawnienia laureata konkursu;
4) wprowadzenie możliwości podpisania dyplomu konkursu przez osobę wskazaną przez organizatora.


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1604
Data ogłoszenia: 2020-09-17

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej pdf

Dz. U. poz. 1591
Data ogłoszenia: 2020-09-16

          Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 1625), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 321).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych pdf

Dz. U. poz. 1552
Data ogłoszenia: 2020-09-08

          Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1601), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1322).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

Dz. U. poz. 1551
Data ogłoszenia: 2020-09-08

          Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1627).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1539
Data ogłoszenia: 2020-09-07
Data wejścia w życie: 2020-09-08

          W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) wprowadzony został przepis § 1 ust. 1 pkt 15, który umożliwia czasową modyfikację – przez dyrektora jednostki systemu oświaty – tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć. W przepisie wskazano na rolę rady pedagogicznej w procesie modyfikacji oraz konieczność powiadomienia organu nadzoru pedagogicznego.
          W sytuacji, gdy w szkole lub placówce zajęcia zostały zawieszone ze względu na COVID-19, wprowadzono w § 1a rozwiązanie, zgodnie z którym dyrektor jednostki systemu oświaty będzie mógł dopuścić prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Taka możliwość ma pozwolić na dostosowanie czasu trwania zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do indywidualnych potrzeb szkoły i charakteru zajęć edukacyjnych.

ujednolicony tekst rozporządzenia pdf


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1538
Data ogłoszenia: 2020-09-07
Data wejścia w życie: 2020-09-08


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży pdf

Dz. U. poz. 1537
Data ogłoszenia: 2020-09-07
Data wejścia w życie: 2020-09-08


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej pdf

Dz. U. poz. 1531
Data ogłoszenia: 2020-09-04

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. poz. 1642), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. poz. 2445).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania pdf

Dz. U. poz. 1520
Data ogłoszenia: 2020-09-03

          Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1657), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 2446);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1385).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 1491
Data ogłoszenia: 2020-08-31
Data wejścia w życie: 2020-09-01

          Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrasta od 1 września 2020 r. dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym:
1) stażystów o 167 zł,
2) kontraktowych o 172 zł,
3) mianowanych o 195 zł,
4) dyplomowanych o 229 zł.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 1459
Data ogłoszenia: 2020-08-26
Data wejścia w życie: 2020-09-01

Zmiana rozporządzenia stanowi, że kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego (wyodrębnionej w zawodach kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego przyporządkowanych do branży transportu drogowego) powinno być prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1455
Data ogłoszenia: 2020-08-26
Data wejścia w życie: 2020-08-27

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. poz. 737), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
     1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. poz. 2634);
     2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. poz. 1712);
      3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. poz. 588).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy pdf

Dz. U. poz. 1453
Data ogłoszenia: 2020-08-26
Data wejścia w życie: 2020-09-10

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. poz. 354), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. poz. 1327).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii pdf

Dz. U. poz. 1449
Data ogłoszenia: 2020-08-25
Data wejścia w życie: 2020-08-26

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1394
Data ogłoszenia: 2020-08-14
Data wejścia w życie: 2020-09-01, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 12 i pkt 15 w zakresie § 13b ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2020 r.;
2) § 1 pkt 7 lit. c w zakresie § 10 ust. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

           W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
           W rozporządzeniu utrzymano część rozwiązań obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 oraz wprowadzono znowelizowane rozwiązania, które umożliwią realizację procesu kształcenia w zmienionych warunkach organizacyjnych w nowym roku szkolnym.
Doprecyzowano zadania dyrektora jednostki systemu oświaty, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym (§ 1 ust. 1 pkt 1-14).

          Dyrektora jednostki systemu oświaty zobowiązano do:
1) ustalenia, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
2) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć, wdrożenie wybranych przez szkołę technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć powinno być obligatoryjne dla wszystkich nauczycieli w danej szkole lub placówce, skutecznym rozwiązaniem jest wybór jednego rozwiązania dla danego rodzaju aktywności – np.: wspólne dla całej szkoły rozwiązanie w zakresie platformy do zdalnego nauczania, sposobu komunikacji audio- wideo, przekazywania komunikatów i wiadomości dla rodziców;
3) określenia zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
4) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
5) ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikacji tego zestawu;
6) ustalenia, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzeby modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikacji tego programu;
7) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
8) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
9) zapewnieniu każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
11) ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
12) ustalenia warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;
13) przekazania uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy – Prawo oświatowe;
14) koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

           Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

          W zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w ramach systemu oświaty utrzymane zostaną sprawdzone rozwiązania przetestowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek.

           Utrzymane zostaną rozwiązania dotyczące możliwości zaliczania praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, w przypadku, gdy uczeń:
1) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

          Zagwarantowano również, że pracodawca lub indywidualne gospodarstwo rolne, które przyjmą uczniów na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże uczniowskie będą zobowiązane zapewnić prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.

          Utrzymano przepisy umożliwiające przeprowadzenie egzaminu zawodowego, do którego przystąpienie dla części słuchaczy szkół policealnych jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
W dniach 1-5 września 2020 r. zostanie przeprowadzony egzamin zawodowy w terminie dodatkowym dla tych słuchaczy szkół policealnych, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli przystąpić do tego egzaminu w terminie głównym, tj. w sierpniu 2020 r.
Ponadto wydłużono możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych do 31 marca 2021 r.

          Utrzymano obowiązki organu nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru nad tym kształceniem oraz organu prowadzącego w zakresie wspomagania szkół w realizacji tego zadania (§ 6).

          Dyrektor jednostki systemu oświaty, uwzględniając wyniki ustaleń dotyczących zakresu treści nauczania lub realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia lub możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, będzie mógł zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę działalności opiekuńczo-wychowawczej (§ 7 ust. 3).

          Zajęcia wynikające z prowadzonej przez jednostkę działalności opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel będzie realizował w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych. W przypadku, zlecenia nauczycielowi prowadzenia powyższych zajęć, dyrektor jednostki na nowo określi organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań.
          W § 9 ust. 3 wydłużono termin (do 31 sierpnia 2021 r.), do którego dane ucznia oraz dane nauczyciela lub innej osoby, zatrudnionej w danej jednostce systemu oświaty, mogą być przechowywane w bazie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Umożliwi to nauczycielom i uczniom zachowanie na swoich kontach wszystkich dotychczas wytworzonych zasobów i materiałów dokumentujących dokonane postępy.
          Przepisy § 10 ust. 9-13 rozporządzenia dotyczą dotowania uczniów niepublicznej szkoły, w której nie realizuje się obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoła dla dorosłych, szkoła policealne lub branżowa szkoła II stopnia), w przypadku czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Ustalenie czy uczeń osiągnął 50% frekwencję na obowiązkowych dla niego zajęciach będzie odnosiło się w danym miesiącu do okresu, w którym danego ucznia nie obejmowało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, o ile okres ten był nie krótszy niż 40% czasu przeznaczonego na obowiązkowe dla ucznia zajęcia edukacyjne. Jeśli okres ten będzie krótszy, to szkoła otrzyma dotację na ucznia jeśli osiągnął on 50% w ostatnim miesiącu, w którym ustalano spełnienie warunku uczestnictwa na podstawie w art. 26 ust. 2 albo art. 41 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych lub ust. 9 i 10 rozporządzenia. W tym przypadku, należy wskazać wcześniejszy miesiąc, w którym nauka i dotowanie obywały się na podstawie przepisów ogólnych lub uczeń był dotowany na podstawie ust. 9 i 10 rozporządzenia. Jeśli szkoła otrzymała dotacje na tego ucznia za „znaleziony” miesiąc, to otrzyma ją również w sytuacji opisanej w § 10 ust. 11.
          Rozporządzenie zawiera również przepis odnoszący się do dotowania nowych uczniów, którzy rozpoczną w dniu 1 września 2020 r. naukę w I semestrze w wymienionej wyżej szkole.
W rozporządzeniu (§ 10 ust. 14-18) znajdują się regulacje dotyczące naliczania i przekazywania dotacji dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych, niepublicznych przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, których funkcjonowanie zostało ograniczone w całości.
         W przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznych domu wczasów dziecięcych, dotacja za liczbę dni czasowego ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni zawieszenia, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych dla powiatu podzielonej przez liczbę 366.
W rozporządzeniu proponuje się również możliwość dotowania niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły zorganizowanej w podmiocie leczniczym oraz specjalnego ośrodka wychowawczego, w sytuacji, gdy jako nowo powołane jednostki nie otrzymywały jeszcze dotacji.

           W rozporządzeniu wprowadza się rozwiązania dotyczące organizacji egzaminów w roku 2021.
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony dla uczniów szkoły podstawowej i dorosłych, którzy kończą naukę w semestrze wiosennym, w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym – w czerwcu. Natomiast dorośli, którzy naukę kończą w semestrze jesiennym, w terminie głównym – w styczniu i w terminie dodatkowym – w maju.
Zmiana terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty powoduje konieczność przesunięcia terminu przekazania dyrektorom szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przekazanie tych zaświadczeń nastąpi więc po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po rozdaniu świadectw ukończenia szkoły. Dodany § 11ky regulujące tą kwestię.
          Dodano również przepisy § 11kz i § 11kza umożliwiające stosowanie w 2021 r. przepisów dotyczących:
1) powołania zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w składzie co najmniej 2 nauczycieli,
2) uzupełnienie składu zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, w przypadku braku możliwości powołania do tego składu nauczyciela zatrudnionego w szkole, osoby posiadającej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionej w szkole lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nieposiadającej kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela,
3) zwiększenia na egzaminie ósmoklasisty o 1 osobę liczby członków zespołu nadzorującego na każdych kolejnych 25 uczniów, w przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 uczniów,
4) przeprowadzenie losowania numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

          Zmiany w rozporządzeniu wprowadzają ponadto rozwiązania, które dostosowują przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół dla młodzieży zostaną ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, zostaną ogłoszone przez właściwego kuratora oświaty.

          Zmiana rozporządzenia dostosowuje terminy przewidziany na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.
          W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, będą mogły być analogicznie jak w roku szkolnym 2019/2020 podawane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Ponadto rozwiązania zawarte w zmienianym rozporządzenia umożliwią stosowanie od 2 września 2020 r. zawieszonych dotychczas przepisów art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13 ustawy – Prawo oświatowe.

           W § 11ga i 11gc wprowadzono przepisy umożliwiające, w roku szkolnym 2020/2021, organizatorom konkursów przedmiotowych oraz organizatorom olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 albo art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r., zmianę regulaminów wymienionych wyżej zawodów wiedzy, jeżeli wymagają tego okoliczności związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub trwającą w Polsce epidemią.
          Przepisy wskazują również, że o zmianie regulaminu konkursu, olimpiady lub turnieju niezwłocznie należy poinformować uczestników danych zawodów wiedzy.
          Zobowiązano również dyrektora jednostki systemu oświaty do uwzględniania w funkcjonowaniu jednostki przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (§ 13c).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1389
Data ogłoszenia: 2020-08-13
Data wejścia w życie: 2020-09-01

          Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.)
         W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ograniczenie wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.
W przypadku zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie będzie dotyczyło sytuacji w której uczniowie ci w okresie ograniczenia będą realizowali zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają. Tym samym uczeń będący młodocianym pracownikiem, który wszystkie zajęcia szkolne z zakresu kształcenia ogólnego lub teoretycznego zawodowego będzie realizował zdalnie, na mocy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w ramach przygotowania zawodowego.
W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w ww. sposób, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. Dyrektor jednostki ustala także sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki systemu oświaty, w przypadku zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, będzie prowadzone w zakresie:
1) teoretycznych przedmiotów zawodowych,
2) turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników,
3) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ustalonego przez dyrektora.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą pdf

Dz. U. poz. 1388
Data ogłoszenia: 2020-08-13
Data wejścia w życie: 2020-08-14

          Rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) poprzez dodanie po paragrafie 13 paragrafu 13a, zawierającego przepisy, które umożliwią dyrektorowi szkoły za granicą oraz kierownikowi szkoły polskiej zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1386
Data ogłoszenia: 2020-08-13
Data wejścia w życie: 2020-08-14

          Przepisy umożliwią dyrektorowi szkoły lub placówki, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
Sytuacja epidemiologiczna nie została uszczegółowiona ze względu na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w szkole lub placówce, ale i na danym obszarze (w gminie, regionie). Wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego pozytywna opinia wobec inicjatywy zawieszenia zajęć w szkole lub placówce będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla danej społeczności szkolnej. Zatem także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie dla nich zajęć w formie tradycyjnej.
Ze względu na specyfikę funkcjonowania przedszkoli i szkół specjalnych działających w podmiotach leczniczych, zawieszenie zajęć oraz specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych, musi zostać uzgodnione z kierownikiem podmiotu leczniczego lub ordynatorem oddziału szpitalnego.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, należy m.in. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych.
Opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego będzie adekwatna zarówno wobec specyfiki szkoły i placówki jak i sytuacji epidemiologicznej, np. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe w opinii tej powinna zostać uwzględniona możliwość realizacji zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów niebędących młodocianymi pracownikami, zaplanowanych do realizacji poza szkołą, w tym u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, co w przypadku konieczności szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, ułatwi wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Jednocześnie treść zgody lub opinii powinna zostać docelowo utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
Wprowadzono rozwiązanie umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie wszystkich lub poszczególnych zajęć w szczególności dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.
Przyjęto dotychczasowe rozwiązanie, że o zawieszeniu zajęć zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Obowiązek ten również będzie dotyczył zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, o którym mowa w §18 ust. 2a. O zawieszeniu zajęć, w związku z sytuacją epidemiologiczną, w niepublicznych i publicznych niesamorządowych jednostkach systemu oświaty będą zawiadamiane również gminy i powiaty, które są dla tych jednostek organami rejestrującymi i dotującymi. Jest to szczególnie ważne w tych szkołach i placówkach, których dotowanie, w czasie zawieszenia zajęć w tradycyjnej formie, będzie odbywało się na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
Ponadto, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisy §18 ust. 2 dotychczas obowiązującego rozporządzenia, pozostają w mocy.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania pdf

Dz. U. poz. 1385
Data ogłoszenia: 2020-08-13
Data wejścia w życie: 2020-08-14

          Zmiana rozporządzenia wprowadza możliwość zawieszenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego przez organ prowadzący lub dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej albo osobę kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 1378
Data ogłoszenia: 2020-08-12
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącego
umowy partnerstwa na lata 2021–2027, o którym mowa w art. 14e ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1;
2) art. 1 pkt 40, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
3) art. 8 pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2020 r.

          W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zmieniony zostaje art. 8 ust. 25, który otrzymuje brzmienie:
„25. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik województwa w drodze uchwały.”.


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty pdf

Dz. U. poz. 1361
Data ogłoszenia: 2020-08-10

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 625).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pdf

Dz. U. poz. 1334
Data ogłoszenia: 2020-08-03

          Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695),
2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 1327
Data ogłoszenia: 2020-07-31

          Jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818),
2) ustawą z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy pdf

Dz. U. poz. 1320
Data ogłoszenia: 2020-07-30


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym pdf

Dz. U. poz. 1309
Data ogłoszenia: 2020-07-28

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1485).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy pdf

Dz. U. poz. 1306
Data ogłoszenia: 2020-07-28
Data wejścia w życie: 2020-08-12

          Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1687)


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pdf

Dz. U. poz. 1303

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 35), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Dz. U. z 2011 r. poz. 838, z 2018 r. poz. 2361, z 2019 r. poz. 2387.


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe pdf

Dz. U. poz. 1302
Data ogłoszenia: 2020-07-27

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. poz. 1659), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. poz. 1670).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pdf

Dz. U. poz. 1289
Data ogłoszenia: 2020-07-24

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw pdf

Dz. U. poz. 1283
Data ogłoszenia: 2020-07-23

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655, 2019 r. poz. 685).


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1280
Data ogłoszenia: 2020-07-22

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591; z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 1248
Data ogłoszenia: 2020-07-16
Data wejścia w życie: 2020-09-01

         W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467) wprowadza się zmiany we wprowadzeniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz uzupełnia się podstawę programową o cele kształcenia – wymagania ogólne oraz treści nauczania – wymagania szczegółowe dla języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym. Uzupełniono także opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej tego przedmiotu.
             Dodatkowo, w przedmiocie BIOLOGIA – ZAKRES PODSTAWOWY w celach kształcenia – wymaganiach ogólnych w dziale II w pkt 3 skorygowano omyłkę redakcyjną.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 1223
Data ogłoszenia: 2020-07-10
Data wejścia w życie: 2020-09-01

          W zmienianym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne od roku szkolnego 2020/2021.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.
Do pobrania wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. pdf


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1166
Data ogłoszenia: 2020-07-01

          Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, z 2009 r. Nr 139 poz. 1130, z 2010 r. Nr 215 poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161 poz. 968 i z 2018 r. poz. 2140)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 1154
Data ogłoszenia: 2020-06-30
Data wejścia w życie: 2020-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 lipca 2020 r.

          Zmiana rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731) jest konsekwencją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu – technik spawalnictwa. Kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa będzie mogło być prowadzone m.in. w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia (oraz absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy ukończyli naukę w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek pływających albo monter kadłubów okrętowych.
          W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia została określona możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik spawalnictwa przez osoby, które uzyskają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik spawalnictwa oraz posiadają odpowiednio świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze w zawodach: mechanikmonter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek pływających albo monter kadłubów okrętowych.
          Dyplom zawodowy w zawodzie technik spawalnictwa będzie mogła uzyskać osoba, która posiada:
1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
albo
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,
albo
3) świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,
albo
4) świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.
Ponadto w załączniku nr 2 dodano regulację umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1111
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Data wejścia w życie: 2020-06-29

          Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891 i 952), która m.in. dotyczy zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które zostały zaplanowane do realizacji w okresie ferii letnich.

ujednolicony tekst rozporządzenia  pdf


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1110
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Data wejścia w życie: 2020-06-29

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953 , 990 i 1004), która m.in. dotyczy zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich:
a) praktyk zawodowych,
b) zajęć praktycznych dla uczniów szkół policealnych,
c) staży uczniowskich,
d) zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,
e) zajęć praktycznych dla uczniów techników,
f) zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

ujednolicony tekst rozporządzenia pdf


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad pdf

Dz. U. poz. 1036
Data ogłoszenia: 2020-06-12

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 i z 2017 r. poz. 1580)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 1008
Data ogłoszenia: 2020-06-08
Data wejścia w życie: 2020-06-09, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

W zmienianym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.
Realizacja wskazanej tematyki podczas zajęć z wychowawcą może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1004
Data ogłoszenia: 2020-06-05
Data wejścia w życie: 2020-06-06

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953 i 990). Nowelizacja ta umożliwia w okresie od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. zapewnienie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej dla uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 990
Data ogłoszenia: 2020-06-03
Data wejścia w życie: 2020-06-04, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871 i 953) która przedłuża ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty do 28 czerwca 2020 r.
Do dnia 28 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach pdf

Dz. U. poz. 983
Data ogłoszenia: 2020-06-03

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 155


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 953
Data ogłoszenia: 2020-05-28
Data wejścia w życie: 2020-06-01

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 952
Data ogłoszenia: 2020-05-28
Data wejścia w życie: 2020-06-01

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872 i 891).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 923
Data ogłoszenia: 2020-05-25
Data wejścia w życie: 2020-05-26

Rozporządzenie określa szczególne rozwiązania w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695), w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 910
Data ogłoszenia: 2020-05-22


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 891
Data ogłoszenia: 2020-05-20
Data wejścia w życie: 2020-05-20

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 872
Data ogłoszenia: 2020-05-15
Data wejścia w życie: 2020-05-18, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c, pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie:
1) określa rozwiązania, które umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu ich realizacji, po spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego,
2) od 25 maja 2020 r. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
3) przewidziano również możliwość skrócenia czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i szkoły policealnej odbywających praktyki w okresie ferii letnich, jeżeli organizacja pracy szkoły tego wymaga,
4) dodano przepisy wskazujące, że w przypadku zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia w danym zawodzie lub zrealizowanego wolontariatu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia,
5) od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną, a realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły,
6) zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności dydaktycznej, tak jak dotychczas, będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele nauczający w tych klasach, natomiast zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej będą prowadzili wychowawcy świetlic szkolnych.
7) w razie zaistnienia takiej potrzeby, zajęcia te będą mogli prowadzić również inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć dyrektor szkoły powinien zlecać nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania,
8) doprecyzowano, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. dyrektor szkoły zorganizuje konsultacje dla uczniów oraz przekaże uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji,
9) wprowadzono także pojęcie innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty – pojęcie to dotyczy osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, w tym również w placówkach doskonalenia nauczycieli i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które wykonują zadania merytoryczne, jednak nie są zatrudnione na stanowiskach nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 871
Data ogłoszenia: 2020-05-15
Data wejścia w życie: 2020-05-18, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in.:
1) od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, w tym specjalne i specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakresie klas I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły,
2) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,
4) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być prowadzone dla uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych, a także dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeżeli kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,
5) od 25 maja 2020 r. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 813
Data ogłoszenia: 2020-05-07
Data wejścia w życie: 2020-05-08

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193 i 1740), które traci moc z dniem 8 maja 2020 roku, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 781
Data ogłoszenia: 2020-04-29
Data wejścia w życie: 2020-04-29, z wyjątkiem § 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564 i 657).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie:
1) możliwości zmiany ustalonych wcześniej dat dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów;
2) możliwości realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej (kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie);
3) rozszerzenia form realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 780
Data ogłoszenia: 2020-04-29
Data wejścia w życie: 2020-05-04, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 6 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642 i 742).
Nowelizacja rozporządzenia wyłącza przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego z ograniczeń funkcjonowania. Od 6 maja br. mogą zostać otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 742
Data ogłoszenia: 2020-04-24
Data wejścia w życie: 2020-04-24

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642).
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża do 24 maja 2020 r. czas realizacji zadań jednostek systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pdf

Dz. U. poz. 695
Data ogłoszenia: 2020-04-17
Data wejścia w życie: 2020-04-18, z wyjątkiem:
1) art. 22, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wchodzi w życie z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
4) art. 73 pkt 45, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;
5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wchodzi w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;
6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wchodzi w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r.

W art. 49 niniejsza ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) polegające na dodaniu art. 6a, który określa w czasie ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części nową kompetencję dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Minister może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także może wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów dotyczących wszczynania postępowań dyscyplinarnych, o których mowa w art. 85o ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 657
Data ogłoszenia: 2020-04-10
Data wejścia w życie: 2020-04-10

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530 i 564).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie:
1) praktyk zawodowych;
2) postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021;
3) egzaminów:
            a) ósmoklasisty,
            b) gimnazjalnego,
            c) maturalnego,
            d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
            e) egzaminu zawodowego;
4) stypendiów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 642
Data ogłoszenia: 2020-04-09
Data wejścia w życie: 2020-04-09, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595).
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża do 26 kwietnia 2020 r. czas realizacji zadań jednostek systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 635
Data ogłoszenia: 2020-04-09
Data wejścia w życie: 2020-09-01

W niniejszym rozporządzeniu m.in. określa się podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego, tj.:
1) zdobnik ceramiki,
2) technik spawalnictwa;
3) mechanik pojazdów kolejowych;
4) technik pojazdów kolejowych.
Ponadto w załącznikach do zmienianego rozporządzenia dokonano zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 595
Data ogłoszenia: 2020-04-03
Data wejścia w życie: 2020-04-06

Zmienione zostaje rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza ograniczenie funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych (m.in. w szpitalach) i jednostkach pomocy społecznej.
Ponadto, ogranicza się funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w tych przypadkach, w których działalność nie została dotychczas zawieszona na podstawie odrębnych przepisów. Ogranicza się także funkcjonowania szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.
Jednocześnie w § 3a w ust. 3 rozporządzenia wprowadzono regulację, zgodnie z którą w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania ww. jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Natomiast, w przypadku gdy zadania danej jednostki systemu oświaty nie będą mogły być realizowane w ten sposób, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustali inny sposób realizowania tych zadań i poinformuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 564
Data ogłoszenia: 2020-03-31
Data wejścia w życie: z mocą od dnia 2020-03-01

Zmiana rozporządzenia dotyczy dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego pdf

Dz. U. poz. 538
Data ogłoszenia: 2020-03-27
Data wejścia w życie: 2020-03-28

Rozporządzenie określa specjalności i specjalizacje w zawodach aktor cyrkowy oraz muzyk.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 530
Data ogłoszenia: 2020-03-25
Data wejścia w życie: 2020-03-25

Zmiana rozporządzenia wprowadza możliwość:
– użyczania przez organ prowadzący sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet,
– podejmowania czynności organów jednostek systemu oświaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– składania wniosków i innych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– podawania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego także na stronach internetowych tych jednostek,
Ponadto:
– w przypadku eksperymentu pedagogicznego, który ma rozpocząć się w szkole lub placówce w roku szkolnym 2020/2021, wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie tego eksperymentu może być złożony w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
– wprowadzono zmiany w organizacji konkursów, olimpiad oraz turniejów,
– w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wstrzymano przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 493
Data ogłoszenia: 2020-03-20
Data wejścia w życie: 2020-03-25

Rozporządzenie określa zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.
Dyrektora szkoły zobowiązano do:
1) przekazania uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły/placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,
2) koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami,
3) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,
4) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
5) ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
6) ustalenia warunków, sposobu i terminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, w których przeprowadzane są te egzaminy,
7) ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
8) wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
9) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Dyrektor szkoły organizujący pracę zdalną uczniów musi uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.
W szczególności uwzględnić należy:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W § 6 w ust.1 wskazano obowiązki organu nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru nad tym kształceniem oraz w § 6 ust. 2 organu prowadzącego w zakresie wspomagania szkół w realizacji tego zadania.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe również w zakresie kształcenia zawodowego.
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych – wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ponadto szkoły te mogą zmodyfikować program nauczania zawodu w taki sposób, że część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych, a część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych, może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Praktyki zawodowe realizowane przez uczniów technikum i szkoły policealnej zaplanowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.
W przypadku uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca bieżącego roku szkolnego lub w klasach programowo wyższych.

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z tym że kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania w ten sposób, uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Przepisy § 7 rozporządzenia określają zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przeznaczonego na realizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Zajęcia te będą realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.
Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia określa dyrektor jednostki systemu oświaty.

Rozporządzenie uwzględnia kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym.
W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele przygotują dla rodziców informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Aby wesprzeć realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w rozporządzenie wprowadza przepis (§ 8) uprawniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do udostępnienia szkołom i placówkom narzędzia informatycznego (obecnie znajdującego się pod adresem www.epodreczniki.pl).
Narzędzie informatyczne oraz zamieszczone na nim elektroniczne materiały edukacyjne są publiczne, a korzystanie z nich jest powszechne i bezpłatne dla szkół, placówek, uczniów, nauczycieli i rodziców.
Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na wykorzystanie narzędzia informatycznego w celu zorganizowania procesu dydaktycznego w szkole lub placówce będzie miał możliwość utworzenia kont dla uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki, w tym celu będzie mógł przetwarzać dane ucznia i nauczycieli szkoły lub placówki. W celu usprawnienia i uporządkowania korzystania z narzędzia informatycznego w procesie przetwarzania danych dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł skorzystać z Systemu Informacji Oświatowej.
Możliwość korzystania z narzędzia informatycznego na takich samych zasadach mają zarówno szkoły i placówki publiczne, jaki i niepubliczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 492
Data ogłoszenia: 2020-03-20
Data wejścia w życie: 2020-03-20

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza regulację, zgodnie z którą w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostki systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Natomiast, w przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustali inny sposób realizowania tych zadań i poinformuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Jednocześnie w odniesieniu do pracowników jednostek systemu oświaty wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia realizację procesu kształcenia w zmienionych warunkach organizacyjnych, polegające na tym, że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. ograniczony zostanie również obowiązek świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki jest niezbędne do realizowania zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki w uzgodnieniu z organem prowadzącym lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. pdf

Dz. U. poz. 479
Data ogłoszenia: 2020-03-19
Data wejścia w życie: 2020-04-01

Rozporządzenie określa:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tym kwot refundacji oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tym kwot refundacji oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tym kwot refundacji oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. pdf

Dz. U. poz. 453
Data ogłoszenia: 2020-03-16
Data wejścia w życie: 2020-04-01

Rozporządzenie określa na 2020 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 410
Data ogłoszenia: 2020-03-11
Data wejścia w życie: 2020-03-11

Rozporządzenie określa jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.
W dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pdf

Dz. U. poz. 374
Data ogłoszenia: 2020-03-07
Data wejścia w życie: 2020-03-08

W art. 28 niniejsza ustawa wprowadza nowe przepisy do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polegające na tym, że w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części oraz może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pdf

Dz. U. poz. 337
Data ogłoszenia: 2020-03-02
Data wejścia w życie: 2020-03-17

Nowelizacja rozporządzenia uwzględnienia szczególne przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która:
                       • ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży,
                       • ukończyła branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat,
                       • ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej pdf

Dz. U. poz. 269
Data ogłoszenia: 2020-02-19
Data wejścia w życie: 2020-03-05

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380), wynika z konieczności dostosowania regulacji dotyczących organizacji kształcenia uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych do obowiązujących przepisów.
Zmieniony zostaje także tytuł rozporządzenia, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych”.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pdf

Dz. U. poz. 226
Data ogłoszenia: 2020-02-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia pdf

Dz. U. poz. 207
Data ogłoszenia: 2020-02-10
Data wejścia w życie: 2020-02-25

Przedmiotowa zmiana polega na wykreśleniu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (w związku z zakończeniem jego działalności) z treści pouczenia do orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 82
Data ogłoszenia: 2020-01-17
Data wejścia w życie: 2020-09-01

Rozporządzenie wprowadza do systemu oświaty nowe zawody:
1) technik spawalnictwa – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
2) zdobnik ceramiki – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik ceramik;
3) technik pojazdów kolejowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
4) mechanik pojazdów kolejowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik pojazdów kolejowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 17
Data ogłoszenia: 2020-01-07