Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2020 r.

Dziennik Ustaw w 2020 roku – ostatnia opublikowana pozycja 1193 z dnia 3 lipca 2020 r. 


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 1166
Data ogłoszenia: 2020-07-01

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, z 2009 r. Nr 139 poz. 1130, z 2010 r. Nr 215 poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161 poz. 968 i z 2018 r. poz. 2140)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 1154
Data ogłoszenia: 2020-06-30
Data wejścia w życie: 2020-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 lipca 2020 r.

Zmiana rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731) jest konsekwencją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu – technik spawalnictwa. Kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa będzie mogło być prowadzone m.in. w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia (oraz absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy ukończyli naukę w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek pływających albo monter kadłubów okrętowych.
W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia została określona możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik spawalnictwa przez osoby, które uzyskają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik spawalnictwa oraz posiadają odpowiednio świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze w zawodach: mechanikmonter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek pływających albo monter kadłubów okrętowych.
Dyplom zawodowy w zawodzie technik spawalnictwa będzie mogła uzyskać osoba, która posiada:
1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
albo
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,
albo
3) świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,
albo
4) świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.
Ponadto w załączniku nr 2 dodano regulację umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1111
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Data wejścia w życie: 2020-06-29

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891 i 952), która m.in. dotyczy zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które zostały zaplanowane do realizacji w okresie ferii letnich.

ujednolicony tekst rozporządzenia  pdf


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1110
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Data wejścia w życie: 2020-06-29

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953 , 990 i 1004), która m.in. dotyczy zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich:
a) praktyk zawodowych,
b) zajęć praktycznych dla uczniów szkół policealnych,
c) staży uczniowskich,
d) zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,
e) zajęć praktycznych dla uczniów techników,
f) zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

ujednolicony tekst rozporządzenia pdf


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad pdf

Dz. U. poz. 1036
Data ogłoszenia: 2020-06-12

Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 i z 2017 r. poz. 1580)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 1008
Data ogłoszenia: 2020-06-08
Data wejścia w życie: 2020-06-09, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

W zmienianym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.
Realizacja wskazanej tematyki podczas zajęć z wychowawcą może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pdf

Dz. U. poz. 1006
Data ogłoszenia: 2020-06-05
Data wejścia w życie: 2020-06-06

Wprowadzone zostają zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966 i 991)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 1004
Data ogłoszenia: 2020-06-05
Data wejścia w życie: 2020-06-06

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953 i 990). Nowelizacja ta umożliwia w okresie od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. zapewnienie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej dla uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 990
Data ogłoszenia: 2020-06-03
Data wejścia w życie: 2020-06-04, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871 i 953) która przedłuża ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty do 28 czerwca 2020 r.
Do dnia 28 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach pdf

Dz. U. poz. 983
Data ogłoszenia: 2020-06-03

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 155


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pdf

Dz. U. poz. 966
Data ogłoszenia: 2020-05-30
Data wejścia w życie: 2020-05-30


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pdf

Dz. U. poz. 964
Data ogłoszenia: 2020-05-29
Data wejścia w życie: 2020-05-30, z wyjątkiem:
1) § 6 ust. 7–9, § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 4 oraz § 18 ust. 2 i ust. 3 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.;
2) § 6 ust. 10 pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniami Rady Ministrów:
1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904);
2) z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 i 820);
3) z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750);
4) z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674);
5) z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, 577 i 62.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 953
Data ogłoszenia: 2020-05-28
Data wejścia w życie: 2020-06-01

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 952
Data ogłoszenia: 2020-05-28
Data wejścia w życie: 2020-06-01

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872 i 891).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 923
Data ogłoszenia: 2020-05-25
Data wejścia w życie: 2020-05-26

Rozporządzenie określa szczególne rozwiązania w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695), w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 910
Data ogłoszenia: 2020-05-22


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 891
Data ogłoszenia: 2020-05-20
Data wejścia w życie: 2020-05-20

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pdf

Dz. U. poz. 878
Data ogłoszenia: 2020-05-16
Data wejścia w życie: 2020-05-16, z wyjątkiem:
1) § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, czwarte, siódme, ósme i dziesiąte, które wchodzą w życie z dniem 18 maja 2020 r.;
2) § 12 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów:
1) z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 i 820);
2) z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750);
3) z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674);
4) z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, 577 i 62.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 872
Data ogłoszenia: 2020-05-15
Data wejścia w życie: 2020-05-18, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c, pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie:
1) określa rozwiązania, które umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu ich realizacji, po spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego,
2) od 25 maja 2020 r. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
3) przewidziano również możliwość skrócenia czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i szkoły policealnej odbywających praktyki w okresie ferii letnich, jeżeli organizacja pracy szkoły tego wymaga,
4) dodano przepisy wskazujące, że w przypadku zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia w danym zawodzie lub zrealizowanego wolontariatu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia,
5) od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną, a realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły,
6) zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności dydaktycznej, tak jak dotychczas, będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele nauczający w tych klasach, natomiast zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej będą prowadzili wychowawcy świetlic szkolnych.
7) w razie zaistnienia takiej potrzeby, zajęcia te będą mogli prowadzić również inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć dyrektor szkoły powinien zlecać nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania,
8) doprecyzowano, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. dyrektor szkoły zorganizuje konsultacje dla uczniów oraz przekaże uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji,
9) wprowadzono także pojęcie innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty – pojęcie to dotyczy osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, w tym również w placówkach doskonalenia nauczycieli i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które wykonują zadania merytoryczne, jednak nie są zatrudnione na stanowiskach nauczycieli.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 871
Data ogłoszenia: 2020-05-15
Data wejścia w życie: 2020-05-18, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in.:
1) od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, w tym specjalne i specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakresie klas I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły,
2) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,
4) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być prowadzone dla uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych, a także dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeżeli kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,
5) od 25 maja 2020 r. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych pdf

Dz. U. poz. 813
Data ogłoszenia: 2020-05-07
Data wejścia w życie: 2020-05-08

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193 i 1740), które traci moc z dniem 8 maja 2020 roku, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pdf

Dz. U. poz. 792
Data ogłoszenia: 2020-05-02
Data wejścia w życie: 2020-05-02, z wyjątkiem § 8 ust. 1 pkt 2:
1) lit. a i b tiret pierwsze do czwarte oraz lit. c, które wchodzą w życie z dniem 4 maja 2020 r.;
2) lit. b:
a) tiret piąte, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.,
b) tiret szóste, które wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było:
1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750);
2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674);
3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, 577 i 624).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 781
Data ogłoszenia: 2020-04-29
Data wejścia w życie: 2020-04-29, z wyjątkiem § 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564 i 657).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie:
1) możliwości zmiany ustalonych wcześniej dat dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów;
2) możliwości realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej (kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie);
3) rozszerzenia form realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 780
Data ogłoszenia: 2020-04-29
Data wejścia w życie: 2020-05-04, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 6 maja 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642 i 742).
Nowelizacja rozporządzenia wyłącza przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego z ograniczeń funkcjonowania. Od 6 maja br. mogą zostać otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 742
Data ogłoszenia: 2020-04-24
Data wejścia w życie: 2020-04-24

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642).
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża do 24 maja 2020 r. czas realizacji zadań jednostek systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pdf

Dz. U. poz. 695
Data ogłoszenia: 2020-04-17
Data wejścia w życie: 2020-04-18, z wyjątkiem:
1) art. 22, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wchodzi w życie z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
4) art. 73 pkt 45, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;
5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wchodzi w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;
6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wchodzi w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r.

W art. 49 niniejsza ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) polegające na dodaniu art. 6a, który określa w czasie ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części nową kompetencję dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Minister może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także może wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów dotyczących wszczynania postępowań dyscyplinarnych, o których mowa w art. 85o ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 657
Data ogłoszenia: 2020-04-10
Data wejścia w życie: 2020-04-10

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530 i 564).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany m.in. w zakresie:
1) praktyk zawodowych;
2) postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021;
3) egzaminów:
            a) ósmoklasisty,
            b) gimnazjalnego,
            c) maturalnego,
            d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
            e) egzaminu zawodowego;
4) stypendiów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 642
Data ogłoszenia: 2020-04-09
Data wejścia w życie: 2020-04-09, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.

Jest to kolejna zmiana rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595).
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża do 26 kwietnia 2020 r. czas realizacji zadań jednostek systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 635
Data ogłoszenia: 2020-04-09
Data wejścia w życie: 2020-09-01

W niniejszym rozporządzeniu m.in. określa się podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego, tj.:
1) zdobnik ceramiki,
2) technik spawalnictwa;
3) mechanik pojazdów kolejowych;
4) technik pojazdów kolejowych.
Ponadto w załącznikach do zmienianego rozporządzenia dokonano zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 595
Data ogłoszenia: 2020-04-03
Data wejścia w życie: 2020-04-06

Zmienione zostaje rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492).
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza ograniczenie funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych (m.in. w szpitalach) i jednostkach pomocy społecznej.
Ponadto, ogranicza się funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w tych przypadkach, w których działalność nie została dotychczas zawieszona na podstawie odrębnych przepisów. Ogranicza się także funkcjonowania szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.
Jednocześnie w § 3a w ust. 3 rozporządzenia wprowadzono regulację, zgodnie z którą w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania ww. jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Natomiast, w przypadku gdy zadania danej jednostki systemu oświaty nie będą mogły być realizowane w ten sposób, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustali inny sposób realizowania tych zadań i poinformuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 564
Data ogłoszenia: 2020-03-31
Data wejścia w życie: z mocą od dnia 2020-03-01

Zmiana rozporządzenia dotyczy dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego pdf

Dz. U. poz. 538
Data ogłoszenia: 2020-03-27
Data wejścia w życie: 2020-03-28

Rozporządzenie określa specjalności i specjalizacje w zawodach aktor cyrkowy oraz muzyk.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 530
Data ogłoszenia: 2020-03-25
Data wejścia w życie: 2020-03-25

Zmiana rozporządzenia wprowadza możliwość:
– użyczania przez organ prowadzący sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet,
– podejmowania czynności organów jednostek systemu oświaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– składania wniosków i innych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– podawania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego także na stronach internetowych tych jednostek,
Ponadto:
– w przypadku eksperymentu pedagogicznego, który ma rozpocząć się w szkole lub placówce w roku szkolnym 2020/2021, wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie tego eksperymentu może być złożony w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
– wprowadzono zmiany w organizacji konkursów, olimpiad oraz turniejów,
– w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wstrzymano przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 493
Data ogłoszenia: 2020-03-20
Data wejścia w życie: 2020-03-25

Rozporządzenie określa zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.
Dyrektora szkoły zobowiązano do:
1) przekazania uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły/placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,
2) koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami,
3) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,
4) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
5) ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
6) ustalenia warunków, sposobu i terminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, w których przeprowadzane są te egzaminy,
7) ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
8) wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
9) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Dyrektor szkoły organizujący pracę zdalną uczniów musi uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.
W szczególności uwzględnić należy:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W § 6 w ust.1 wskazano obowiązki organu nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru nad tym kształceniem oraz w § 6 ust. 2 organu prowadzącego w zakresie wspomagania szkół w realizacji tego zadania.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe również w zakresie kształcenia zawodowego.
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych – wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ponadto szkoły te mogą zmodyfikować program nauczania zawodu w taki sposób, że część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych, a część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych, może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Praktyki zawodowe realizowane przez uczniów technikum i szkoły policealnej zaplanowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.
W przypadku uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca bieżącego roku szkolnego lub w klasach programowo wyższych.

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z tym że kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania w ten sposób, uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Przepisy § 7 rozporządzenia określają zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przeznaczonego na realizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Zajęcia te będą realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.
Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia określa dyrektor jednostki systemu oświaty.

Rozporządzenie uwzględnia kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym.
W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele przygotują dla rodziców informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Aby wesprzeć realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w rozporządzenie wprowadza przepis (§ 8) uprawniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do udostępnienia szkołom i placówkom narzędzia informatycznego (obecnie znajdującego się pod adresem www.epodreczniki.pl).
Narzędzie informatyczne oraz zamieszczone na nim elektroniczne materiały edukacyjne są publiczne, a korzystanie z nich jest powszechne i bezpłatne dla szkół, placówek, uczniów, nauczycieli i rodziców.
Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na wykorzystanie narzędzia informatycznego w celu zorganizowania procesu dydaktycznego w szkole lub placówce będzie miał możliwość utworzenia kont dla uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki, w tym celu będzie mógł przetwarzać dane ucznia i nauczycieli szkoły lub placówki. W celu usprawnienia i uporządkowania korzystania z narzędzia informatycznego w procesie przetwarzania danych dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł skorzystać z Systemu Informacji Oświatowej.
Możliwość korzystania z narzędzia informatycznego na takich samych zasadach mają zarówno szkoły i placówki publiczne, jaki i niepubliczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 492
Data ogłoszenia: 2020-03-20
Data wejścia w życie: 2020-03-20

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza regulację, zgodnie z którą w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostki systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Natomiast, w przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustali inny sposób realizowania tych zadań i poinformuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Jednocześnie w odniesieniu do pracowników jednostek systemu oświaty wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia realizację procesu kształcenia w zmienionych warunkach organizacyjnych, polegające na tym, że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. ograniczony zostanie również obowiązek świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki jest niezbędne do realizowania zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki w uzgodnieniu z organem prowadzącym lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. pdf

Dz. U. poz. 479
Data ogłoszenia: 2020-03-19
Data wejścia w życie: 2020-04-01

Rozporządzenie określa:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tym kwot refundacji oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tym kwot refundacji oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tym kwot refundacji oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. pdf

Dz. U. poz. 453
Data ogłoszenia: 2020-03-16
Data wejścia w życie: 2020-04-01

Rozporządzenie określa na 2020 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pdf

Dz. U. poz. 410
Data ogłoszenia: 2020-03-11
Data wejścia w życie: 2020-03-11

Rozporządzenie określa jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.
W dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pdf

Dz. U. poz. 374
Data ogłoszenia: 2020-03-07
Data wejścia w życie: 2020-03-08

W art. 28 niniejsza ustawa wprowadza nowe przepisy do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polegające na tym, że w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części oraz może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pdf

Dz. U. poz. 337
Data ogłoszenia: 2020-03-02
Data wejścia w życie: 2020-03-17

Nowelizacja rozporządzenia uwzględnienia szczególne przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która:
                       • ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży,
                       • ukończyła branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat,
                       • ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej pdf

Dz. U. poz. 269
Data ogłoszenia: 2020-02-19
Data wejścia w życie: 2020-03-05

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380), wynika z konieczności dostosowania regulacji dotyczących organizacji kształcenia uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych do obowiązujących przepisów.
Zmieniony zostaje także tytuł rozporządzenia, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych”.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pdf

Dz. U. poz. 226
Data ogłoszenia: 2020-02-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia pdf

Dz. U. poz. 207
Data ogłoszenia: 2020-02-10
Data wejścia w życie: 2020-02-25

Przedmiotowa zmiana polega na wykreśleniu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (w związku z zakończeniem jego działalności) z treści pouczenia do orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 82
Data ogłoszenia: 2020-01-17
Data wejścia w życie: 2020-09-01

Rozporządzenie wprowadza do systemu oświaty nowe zawody:
1) technik spawalnictwa – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
2) zdobnik ceramiki – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik ceramik;
3) technik pojazdów kolejowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
4) mechanik pojazdów kolejowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik pojazdów kolejowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 17
Data ogłoszenia: 2020-01-07