Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2024 r.

Dziennik Ustaw w 2024 roku – ostatnia opublikowana pozycja 289 z dnia 29 lutego 2024 r. 

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 234
Data ogłoszenia: 2024-02-21
Data wejścia w życie: 2024-02-22 z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, od dnia 1 stycznia 2024 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrasta o 33%, zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30%.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 152
Data ogłoszenia: 2024-02-07

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185),
2) ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),
3) ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672),
4) ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1718),
5) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 stycznia 2024 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów pdf

Dz. U. poz. 151
Data ogłoszenia: 2024-02-07
Data wejścia w życie: 2024-02-20

Nowelizacja rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów wprowadza zmianę § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431). Powyższa zmiana polega na dodaniu nowego przypadku, w którym uczeń jest uprawniony do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym pdf

Dz. U. poz. 144
Data ogłoszenia: 2024-02-05
Data wejścia w życie: 2024-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ujednolica dla wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości narodowej, prowadzonej w formie dodatkowej nauki tego języka.
Następuje zmiana w § 8 ust. 3 i w załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2737), polegająca na ujednoliceniu od dnia 1 września 2024 r. w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowego wymiaru godzin nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki tego języka.
Tygodniowy wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki tego języka dla ww. uczniów będzie wynosił od 1 września 2024 roku 3 godziny w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 pdf

Dz. U. poz. 143
Data ogłoszenia: 2024-02-05
Data wejścia w życie: 2024-02-25, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Potrzeba dokonania przedmiotowej nowelizacji wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 144), zgodnie z którym, od dnia 1 września 2024 r. nastąpi w stosunku do uczniów lub słuchaczy należących do wszystkich mniejszości narodowych ujednolicenie wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Wymiar godzin nauczania tego języka w formie dodatkowej nauki w stosunku do uczniów lub słuchaczy należących do wszystkich mniejszości narodowych będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosił 3 godziny tygodniowo. Koszt tego ujednolicenia został uwzględniony w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122), w której kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona dodatkowo o 57 502 tys. zł w stosunku do kwoty pierwotnej. Powyższe powoduje konieczność dokonania zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz. U. poz. 2755) polegającej na zwiększeniu wartości wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości jest realizowana w formie dodatkowej nauki tego języka, do poziomu: P28 = 0,134, P29 = 0,673 i P30 = 0,874. Ze względu na to, że jednolity dla uczniów lub słuchaczy należących do wszystkich mniejszości narodowych wymiar godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka będzie obowiązywał od dnia 1 września 2024 r.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pdf

Dz. U. poz. 110
Data ogłoszenia: 2024-01-30

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2356);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1536).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 83
Data ogłoszenia: 2024-01-24

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 2541).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych pdf

Dz. U. poz. 81
Data ogłoszenia: 2024-01-24
Data wejścia w życie: 2024-01-25

Wydane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. poz. 1204). które utraciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 80
Data ogłoszenia: 2024-01-24

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1008);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 658);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 277);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1633).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 72
Data ogłoszenia: 2024-01-23

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegają ca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1154);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1828);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1735);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1623).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 50
Data ogłoszenia: 2024-01-15

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1664);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1062).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu pdf

Dz. U. poz. 49
Data ogłoszenia: 2024-01-15

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2040), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2573).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji pdf

Dz. U. poz. 35
Data ogłoszenia: 2024-01-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1385);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 403);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1660).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej pdf

Dz. U. poz. 31
Data ogłoszenia: 2024-01-10

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 2068).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 26
Data ogłoszenia: 2024-01-09

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 24
Data ogłoszenia: 2024-01-08
Data wejścia w życie: 2024-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nowelizowanym”.
W załączniku nr 1, w porównaniu z dotychczasowym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nowelizowanego, wprowadzone zostają następujące zmiany:
1) dodano informację o funkcjonujących w systemie oświaty nowych placówkach, tj. branżowych centrach umiejętności, do zadań których – zgodnie z art. 4 pkt 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) – należy m.in. integrowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni, pracodawców, organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych, sektorowych rad do spraw kompetencji oraz Rady Programowej do spraw kompetencji, które prowadzą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 2059);
2) dotychczasowe określenie „kwalifikacja rynkowa” zostało zastąpione określeniem „kwalifikacja wolnorynkowa” – zmiana ma na celu dostosowanie terminologii stosowanej w rozporządzeniu nowelizowanym do terminologii stosowanej w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o ZSK”;
3) uwzględniono nowy rodzaj kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikację sektorową, o której mowa w art. 2 pkt 11b ustawy o ZSK, oraz uzupełniono informację o możliwości przeznaczenia przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego na przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji sektorowej. Dotychczas godziny te mogły być przeznaczone w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych (obecnie kwalifikacji wolnorynkowych);
4) wśród czynników wpływających na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, które warunkują zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe uwzględniono nowy czynnik, tj. „transformację ekologiczną i cyfrową”. Powyższa zmiana wynika z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w którym wśród reform kluczowych w ramach Filaru VI Polityki na rzecz następnego pokolenia dzieci i młodzieży, wskazano reformę kadry dla nowoczesnej gospodarki zakładającą poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją. Dodać należy, że do zadań nowej placówki, tj. branżowego centrum umiejętności należy prowadzenie działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową (art. 4 pkt 30a ustawy – Prawo oświatowe);
5) uzupełniono informację o miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu o nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności – zmiana ma na celu dostosowanie rozporządzenia nowelizowanego do brzmienia przepisu art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którym praktyczna nauka zawodu może odbywać się również w branżowych centrach umiejętności;
6) wskazano – obok branżowej szkoły I stopnia – szkołę policealną jako szkołę, w której są nauczane zawody jednokwalifikacyjne. Dotychczasowe stwierdzenie, że zawody jednokwalifikacyjne są nauczane w branżowej szkole I stopnia sugerowało, że tylko w takiej szkole są nauczane zawody jednokwalifikacyjne, podczas gdy w szkole policealnej w większości przypadków są również nauczane zawody jednokwalifikacyjne;
7) dodano informację, że treści nauczania opisane w formie efektów kształcenia realizowane w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania opisanymi w formie efektów kształcenia realizowanymi w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dostosowywane w programie nauczania zawodu do zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, analogicznie jak w przypadku efektów kształcenia dotyczących języka obcego nowożytnego oraz kompetencji personalnych i społecznych;
8) zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym.

W załączniku nr 2 w tabeli wprowadzono nowy zawód, tj. technik elektromobilności przyporządkowany do „branży motoryzacyjnej”. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia). Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektromobilności będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

Dz. U. poz. 15
Data ogłoszenia: 2024-01-04

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1618).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania pdf

Dz. U. poz. 9
Data ogłoszenia: 2024-01-04

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. poz. 23), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. poz. 2811).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 8
Data ogłoszenia: 2024-01-03
Data wejścia w życie: 2024-01-04

Rozporządzenia wprowadza zmiany m. in. w zakresie:
1) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (§ 1 pkt 5 lit. b i pkt 6 rozporządzenia zmieniającego);
2) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów zdawanych przez absolwentów posiadających dyplom IB (§ 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia zmieniającego);
3) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania (§ 1 pkt 1, 7 i 10 rozporządzenia zmieniającego);
4) możliwości wskazania przez zdającego, który zamierza złożyć deklarację w postaci elektronicznej, a którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przez osobę, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – sposobu odebrania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego oraz możliwości odebrania tego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, tj. w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej albo drogą elektroniczną przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234) – § 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego;
5) liczby zdających w sali egzaminacyjnej, od której jest uzależniona liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego – 2 osoby w składzie zespołu nadzorującego, jeżeli w sali egzaminacyjnej byłoby nie więcej niż 15 zdających; obecne przepisy przewidują, gdy zdających jest nie więcej niż o 5 (§ 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia zmieniającego);
6) skrócenia z 5 lat do 2 lat okresu przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 8 rozporządzenia zmieniającego);
7) wydłużenia terminu na złożenie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający przystępuje do egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniającego).
Ponadto:
1) w dodanym § 40a (§ 1 pkt 6 rozporządzenia zmieniającego) określono, że egzamin maturalny z języka łacińskiego trwa 120 minut, podobnie jak egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej,
2) w § 35 ust. 7 rozporządzenia (§ 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia zmieniającego) zmieniono liczbę zdających w sali egzaminacyjnej, od której jest uzależniona liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego
3) w § 55 ust. 2 rozporządzenia (§ 1 pkt 8 rozporządzenia zmieniającego) skrócony został okres przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 5 lat do 2 lat;
4) w § 56 ust. 3 rozporządzenia (§ 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniającego) przewidziano zmianę dotyczącą przedłużenia terminu składania do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 44zzq ust. 4 ustawy o systemie oświaty – nie później niż do dnia 7 lutego (w dotychczasowym brzmieniu – do dnia 31 grudnia) roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli do dnia składnia ostatecznej deklaracji przystąpienia do tego egzaminu;
5) dodawany został § 59d rozporządzenia (§ 1 pkt 10 rozporządzenia zmieniającego) określający rok szkolny, począwszy od którego będzie przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotu biznes i zarządzanie w przypadku absolwentów liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia.