Zestawienie zmian w prawie oświatowym w 2024 r.

 

Dziennik Ustaw w 2024 roku – ostatnia opublikowana pozycja 1023 z dnia 10 lipca 2024 r. 

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia pdf

Dz. U. poz. 1019
Data ogłoszenia: 2024-07-10
Data wejścia w życie: 2024-09-01


Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.), które polegają na:

1) nadaniu nowego brzmienia załącznikowi nr 1 do rozporządzenia, który określa podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum (załącznik nr 1 do rozporządzenia zmieniającego);
2) nadaniu nowego brzmienia załącznikowi nr 3 do rozporządzenia, który określa podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia (załącznik nr 2 do rozporządzenia zmieniającego);
3) dodaniu nowego załącznika nr 4 do rozporządzenia, który określa podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2022 r. (załącznik nr 3 do rozporządzenia zmieniającego);
4) dodaniu nowego załącznika nr 5 do rozporządzenia, który określa podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2024 r. (załącznik nr 4 do rozporządzenia zmieniającego).

W stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmieniającego obejmują:
1) zmianę tzw. preambuły (część początkowa i wspólna dla podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum), w której wprowadzono uzupełnienia odnoszące się do kształtowania postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego i postaw ekologicznych;
2) zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki. Natomiast bez zmian pozostaje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: muzyka, plastyka, biznes i zarządzanie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne (z wyjątkiem zmiany opisanej w pkt 3), wychowanie do życia w rodzinie, etyka;
3) zmianę w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne w części zatytułowanej „Warunki i sposób realizacji”, polegającą na wydłużeniu o jeden miesiąc (luty) okresu, w którym w szkole są przeprowadzane testy sprawnościowe, o których mowa w art. 28 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe. W roku szkolnym 2023/2024 testy te były przeprowadzane w okresie dwóch miesięcy (od marca do kwietnia), i po pierwszym roku funkcjonowania tych testów, na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki proponuje się wydłużenie o jeden miesiąc okresu (na ich przeprowadzanie) w celu ułatwienia szkołom procesu organizacji i przeprowadzenia tych testów;
4) rezygnację z odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej – język niemiecki, co stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 144). Oznacza to, że będzie jedna wspólna podstawa programowa dla wszystkich języków mniejszości narodowej lub etnicznej – tak jak miało to miejsce przed rokiem szkolnym 2022/2023.

W stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmieniającego obejmują:
1) zmianę tzw. preambuły (część początkowa i wspólna dla podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia), w której wprowadzono uzupełnienia odnoszące się do kształtowania postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego i postaw ekologicznych;
2) zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka. Natomiast bez zmian pozostaje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: wychowanie fizyczne, etyka;
3) rezygnację z odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej – język niemiecki, co stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Oznacza to, że będzie jedna wspólna podstawa programową kształcenia ogólnego dla wszystkich języków mniejszości narodowej lub etnicznej – tak jak miało to miejsce przed rokiem szkolnym 2022/2023.

Ponadto, rozporządzenie zmieniające dodaje:
1) nowy załącznik nr 4 do rozporządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia zmieniającego), który określa podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2022 r., tj. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 622). Należy wskazać, że ww. rozporządzenie przewidziało określenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, a także nadanie nowego brzmienia podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony), które zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia należało sukcesywnie stosować począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum (a w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół) oraz semestrze I klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 r. lub z dniem 1 lutego 2023 r. (a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły). Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2022 r., a są nimi w:
a) roku szkolnym 2024/2025:
– słuchacze klasy III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2022 r.,
– uczniowie klasy IV liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, oraz klasy IV i V technikum,
b) roku szkolnym 2025/2026:
– słuchacze klasy IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,
– uczniowie klasy V technikum
– którzy rozpoczęli naukę przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., kontynuują w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026 naukę tych przedmiotów w tym brzmieniu, zatem w niniejszym rozporządzeniu przewidziano odpowiedni przepis przejściowy (§ 5 rozporządzenia) utrzymujący ten stan prawny.

W związku z powyższym w przypadku ww. uczniów zastosowanie ma jeszcze podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, w brzmieniu określonym przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, która również wymaga ograniczenia, analogicznie jak w przypadku podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, zatem z tego względu określa się podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie w odrębnym załączniku;

2) nowego załącznika nr 5 do rozporządzenia (załącznik nr 4 do rozporządzenia zmieniającego), który określa podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 1 września 2024 r. Ma to związek ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, polegającymi na rezygnacji, od roku szkolnego 2024/2025 dla uczniów i słuchaczy klas I liceum ogólnokształcącego i uczniów klasy I technikum, z przedmiotu historia i teraźniejszość. Jednakże w związku z tym, że w systemie są nadal uczniowie, którzy rozpoczęli już naukę przedmiotu historia i teraźniejszość, w niniejszym rozporządzeniu przewidziano przepis przejściowy (§ 6 rozporządzenia zmieniającego) przewidujący kontynuowanie w:
a) roku szkolnym 2024/2025 – w klasie II liceum ogólnokształcącego, klasie II i III technikum oraz klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do której uczęszczają słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie z dniem 1 lutego 2024 r.,
b) roku szkolnym 2025/2026 – w klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1, oraz w klasie III technikum
– nauki przedmiotu historia i teraźniejszość (z tym, że po ograniczeniach w zakresie treści nauczania – wymagań szczegółowych, analogicznych do zaproponowanych w przypadku pozostałych przedmiotów w załączniku nr 1 do rozporządzenia). W związku z powyższym w niniejszym rozporządzeniu określono podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu historia i teraźniejszość w odrębnym załączniku.

W rozporządzeniu zmieniającym przewidziano również przepisy przejściowe (§ 3 i § 4 rozporządzenia) stanowiące o tym, że:
1) podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., w zakresie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, nadal będzie stosowana w roku szkolnym 2024/2025 w klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie III technikum. Wynika to z tego, że rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 314), przewidziało określenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, którą zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia należało sukcesywnie stosować począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum (a w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół) oraz semestrze I klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r. (a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły). Natomiast z tego względu, że w systemie nadal są uczniowie, którzy uczą się przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (który został zastąpiony przedmiotem biznes i zarządzanie), o czym przesądził już § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, w rozporządzeniu zmieniającym przewidziano przepis przejściowy (§ 3 rozporządzenia) przewidujący kontynuowanie nauki przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przez uczniów klas III liceum ogólnokształcącego i klas III technikum w roku szkolnym 2024/2025;
2) podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie przedmiotów: język łaciński i historia tańca, będzie stosowana w roku szkolnym 2024/2025 w klasie I i II liceum ogólnokształcącego oraz klasie I i II technikum (a w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej pdf

Dz. U. poz. 996
Data ogłoszenia: 2024-07-05
Data wejścia w życie: 2024-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany polegające na nadaniu nowego brzmienia:
1) załącznikowi nr 2 do rozporządzenia, który określa podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia zmieniającego);
2) załącznikowi nr 4a do rozporządzenia, który określa podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (załącznik nr 2 do rozporządzenia zmieniającego).

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia polegają przede wszystkim na ograniczeniu treści nauczania – wymagań szczegółowych.

W stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmieniającego obejmują:
1) zmianę tzw. preambuły (część początkowa i wspólna dla podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej), w której cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej uzupełniono o wymóg dbania o środowisko przyrodnicze, w tym klimat, w skali lokalnej i globalnej;
2) zmianę w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego (tj. klas I–III – edukacja wczesnoszkolna) w zakresie edukacji przyrodniczej, polegającą na uzupełnianiu wymagań w obszarze „Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku” – o znajomość podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy. Zmiany w tym zakresie mają związek ze zmianami wprowadzonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, których celem jest poprawa umiejętności uczniów szkół podstawowych w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
3) zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (tj. klas IV–VIII) w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Natomiast bez zmian pozostaje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: przyroda, technika, muzyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne (z wyjątkiem zmiany opisanej w pkt 5), wychowanie do życia w rodzinie, etyka, a także kształcenie zintegrowane (klasy I–III, z wyjątkiem zmiany opisanej w pkt 2);
4) wskazanie w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (tj. klas IV–VIII) w zakresie języka polskiego, że na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje znajomość treści i problematyki krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich – dla klas IV–VI. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zatem konieczne jest wskazanie, że na tym egzaminie wymagana jest znajomość części lektur obowiązkowych, tj. pozycji książkowych poznawanych w całości, natomiast nie jest wymagana znajomość krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich dla klas IV–VI. Oczekiwanie od uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty znajomości problematyki krótkich tekstów, które były omawiane w klasach IV–VI przez jedną lub dwie godziny lekcyjne jest wymaganiem nadmiarowym i nie jest konieczne do rzetelnego sprawdzenia umiejętności polonistycznych na egzaminie przeprowadzanym w klasie VIII. Należy dodać, że w latach 2019–2024 na egzaminie ósmoklasisty obowiązywały tylko lektury z klas VII i VIII;
5) zmianę w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (tj. klas IV–VIII) w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne w części zatytułowanej „Warunki i sposób realizacji”, polegającą na wydłużeniu o jeden miesiąc (luty) okresu, w którym w szkole są przeprowadzane testy sprawnościowe, o których mowa w art. 28 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe. W roku szkolnym 2023/2024 testy te były przeprowadzane w okresie dwóch miesięcy (od marca do kwietnia), i po pierwszym roku funkcjonowania tych testów, na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki proponuje się wydłużenie o jeden miesiąc okresu (na ich przeprowadzanie) w celu ułatwienia szkołom procesu organizacji i przeprowadzenia tych testów;
6) rezygnację z odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej – język niemiecki, co stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 144). Oznacza to, że będzie jedna wspólna podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wszystkich języków mniejszości narodowej lub etnicznej – tak jak miało to miejsce przed rokiem szkolnym 2022/2023.

W rozporządzeniu zmieniającym uwzględniono również sytuację uczniów klasy VI szkoły podstawowej, w przypadku których – w konsekwencji zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu technika, wprowadzanej sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2023/2024 rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 312) – w roku szkolnym 2024/2025 stosuje się jeszcze podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r. w zakresie przedmiotu technika.

W stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, określonej w załączniku nr 4a do rozporządzenia, wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmieniającego obejmują:
1) zmianę tzw. preambuły (część początkowa i wspólna dla podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia), w której wprowadzono uzupełnienia odnoszące się do kształtowania postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego i postaw ekologicznych;
2) zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Natomiast bez zmian pozostaje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: biznes i zarządzanie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne (z wyjątkiem zmiany opisanej w pkt 3), wychowanie do życia w rodzinie, etyka;
3) zmianę w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne w części zatytułowanej „Warunki i sposób realizacji”, polegającą na wydłużeniu o jeden miesiąc (luty) okresu, w którym w szkole są przeprowadzane testy sprawnościowe, o których mowa w art. 28 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe. W roku szkolnym 2023/2024 testy te były przeprowadzane w okresie dwóch miesięcy (od marca do kwietnia), i po pierwszym roku funkcjonowania tych testów, na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki proponuje się wydłużenie o jeden miesiąc okresu (na ich przeprowadzanie) w celu ułatwienia szkołom procesu organizacji i przeprowadzenia tych testów;
4) rezygnację z odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej – język niemiecki, co stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Oznacza to, że będzie jedna wspólna podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wszystkich języków mniejszości narodowej lub etnicznej – tak jak miało to miejsce przed rokiem szkolnym 2022/2023.

Ponadto, proponowana podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia nie obejmuje podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu historia i teraźniejszość. Ma to związek ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 781), polegającymi na rezygnacji, od roku szkolnego 2024/2025 dla uczniów klas I branżowej szkoły I stopnia, z przedmiotu historia i teraźniejszość. Jednakże w związku z tym, że w systemie są nadal uczniowie, którzy z dniem 1 lutego 2024 r. rozpoczęli kształcenie w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w tym naukę przedmiotu historia i teraźniejszość, zatem w rozporządzeniu zmieniającym przewidziano przepis przejściowy (§ 4 rozporządzenia zmieniającego) przewidujący kontynuowanie w roku szkolnym 2024/2025 nauki przedmiotu historia i teraźniejszość w stosunku do ww. uczniów.
Dodatkowo w niniejszym rozporządzeniu przewidziano przepis przejściowy (§ 3 rozporządzenia zmieniającego) stanowiący o tym, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., w zakresie przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, będzie nadal stosowana w roku szkolnym 2024/2025 w stosunku o uczniów klasy III branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczają uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie z dniem 1 lutego 2022 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 993
Data ogłoszenia: 2024-07-05
Data wejścia w życie: 2024-09-01

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z 2020 r. poz. 635, z 2021 r. poz. 1087 i 1562, z 2022 r. poz. 1109 oraz z 2023 r. poz. 1119) wprowadzone zostały m. in. zmiany:
1) określono podstawę programową kształcenia w nowym zawodzie szkolnictwa branżowego – technik elektromobilności z wyodrębnionymi kwalifikacjami: „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” oraz „MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych” (§ 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia),
2) w załączniku nr 17 do zmienianego rozporządzenia:
a) dokonano zmian we wprowadzeniu do załącznika, polegających na uwzględnieniu w katalogu zawodów szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej, dla których określa się podstawy programowe, zawodu technik elektromobilności;
b) dodano, po podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, podstawę programową kształcenia w zawodzie technik elektromobilności;
c) nadano nowe brzmienie podstawom programowym kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych (z wyodrębnionymi kwalifikacjami „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” oraz „MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych”) uwzględniające zmiany w zakresie kwalifikacji „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” (brzmienie podstawy programowej dla kwalifikacji „MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” wyodrębnionej w zawodzie technik pojazdów samochodowych nie uległo zmianie). Treści nauczania w ww. kwalifikacji zostały uzupełnione o tematykę związaną z obsługą elektrycznych pojazdów samochodowych, a także dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Wprowadzono zmiany w szczególności w zakresie:
– jednostki efektów kształcenia MOT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, w której uzupełniono efekty kształcenia i ich kryteria weryfikacji przez dodanie odpowiednio pojęć lub wymagań związanych z ochroną przeciwporażeniową obok związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią,
– jednostki efektów kształcenia MOT.02.2., w której:
— zmieniono nazwę jednostki efektów kształcenia „MOT.02.2. Podstawy motoryzacji” na „MOT.02.2. Podstawy elektromechaniki”; zmiana ma charakter porządkowy, bowiem efekty kształcenia przyporządkowane do niej dotyczą głównie elektromechaniki,
— zastąpiono efekt kształcenia: „przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego” kryteriami weryfikacji: „odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych, np. ogólny rysunek techniczny, schemat elektryczny”, „posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi, montażowymi”, „posługuje się rysunkami technicznymi”, „wykonuje szkice i rysunki techniczne prostych połączeń i układów części pojazdów samochodowych”, przyporządkowanymi do efektu kształcenia: „posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych”. Osoba kształcąca się w zakresie tej kwalifikacji będzie mogła być zatrudniona w warsztacie samochodowym na stanowisku robotniczym, a więc powinna posiadać umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i czytania rysunków technicznych (rysunki techniczne są częścią dokumentacji technicznej,
— zrezygnowano z efektów kształcenia: „dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń” i „stosuje zasady tolerancji i pasowań w zakresie dokładności współpracujących części maszyn” z uwagi na to, że przy obsłudze pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym wiedza dotycząca mechaniki, w tym połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz zachowania zasad tolerancji, nie ma zastosowania,
— zmieniono brzmienie siódmego efektu kształcenia i przyporządkowanych do niego kryteriów weryfikacji odnoszących się do konstrukcji maszyn i samochodowych urządzeń elektrycznych,
— usunięto efekt kształcenia: „rozróżnia sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów”, ponieważ ta umiejętność nie ma obecnie zastosowania w motoryzacji,
– jednostki efektów kształcenia MOT.02.3., która otrzymała nowe brzmienie: „MOT.02.3. Prowadzenie obsługi instalacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych”. Wprowadzono także zmiany dotyczące zasad działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych przez modyfikację nazwy pierwszego efektu kształcenia, który otrzymał brzmienie: „określa zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych”, a także przypisanych do tego efektu kształcenia kryteriów weryfikacji,
– jednostki efektów kształcenia MOT.02.4., której nadano nowe brzmienie: „Diagnozowanie i naprawa mechatronicznych systemów oraz elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”. Ww. jednostkę utworzono w wyniku połączenia dotychczasowych jednostek efektów kształcenia: „MOT.02.4. Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” oraz „MOT.02.5. Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów samochodowych” – w celu dostosowania treści opisanych w formie efektów kształcenia i kryteriów ich weryfikacji do technologii związanych z diagnozą (oceną) stanu technicznego i naprawą pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym.

W rozporządzeniu przewidziano również, że kształcenie w zawodzie:
1) operator obrabiarek skrawających, rozpoczęte przed dniem 1 września 2024 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych,
2) technik mechanik z wyodrębnionymi kwalifikacjami „MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających” oraz „MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń”, rozpoczęte przed dniem 1 września 2024 r. w technikum, w branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych,
3) elektromechanik pojazdów samochodowych, rozpoczęte przed dniem 1 września 2024 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych,
4) technik pojazdów samochodowych z wyodrębnionymi kwalifikacjami „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” oraz „MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych”, rozpoczęte przed dniem 1 września 2024 r., w technikum, branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych,
5) technik weterynarii, rozpoczęte przed dniem 1 września 2024 r. w technikum, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych
– prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia nowelizowanego, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie zmieniającego rozporządzenia (§ 2–6 rozporządzenia).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów pdf

Dz. U. poz. 989
Data ogłoszenia: 2024-07-05

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przed szkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 151).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 986
Data ogłoszenia: 2024-07-04

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),
2) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586),
3) ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672 oraz z 2024 r. poz. 123),
4) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 maja 2024 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich pdf

Dz. U. poz. 978
Data ogłoszenia: 2024-07-02

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 289),
2) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1860)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 maja 2024 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pdf

Dz. U. poz. 933
Data ogłoszenia: 2024-06-26
Data wejścia w życie: 2024-07-11

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zmieniony został zapis w § 8 w ust. 1 w zakresie środków higieny osobistej, jakie należy zapewnić w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Wprowadzona zmiana doprecyzowuje, że środki higieny osobistej to w szczególności mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.


Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” pdf

Dz. U. poz. 858
Data ogłoszenia: 2024-06-12
Data wejścia w życie: 2024-10-01, z wyjątkiem:
1) art. 5, art. 55 ust. 4–7, art. 68 pkt 18 i 19, art. 75 ust. 14 i art. 78–81, które wchodzą w życie z dniem 13 czerwca 2024 r.;
2) art. 68 pkt 3 i art. 86, które wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.;
3) art. 68 pkt 7 lit. a tiret pierwsze, pkt 8, pkt 9, pkt 10 lit. a tiret pierwsze i pkt 11, art. 76 i art. 77, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.;
4) art. 68 pkt 4, pkt 15 lit. b, pkt 16 lit. b, pkt 17 lit. a i pkt 18 lit. d oraz art. 83, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Ustawa zmienia m.in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej art. 66b w zakresie pozyskiwania przez ZUS danych identyfikacyjnych ucznia obejmujących imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia.


Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw pdf

Dz. U. poz. 854
Data ogłoszenia: 2024-06-11
Data wejścia w życie: 2024-07-01, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 46 lit. a, pkt 47, pkt 48 lit. a oraz pkt 53, które wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2024 r.;
2) art. 1 pkt 4 lit. h w zakresie dodawanego ust. 13d, pkt 10 i 33 oraz art. 7 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 33;
3) art. 1 pkt 4 lit. o i p w zakresie dodawanego ust. 20c oraz art. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 34;
4) art. 1 pkt 4 lit. b i d, pkt 7 i 43 oraz art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
5) art. 1 pkt 46 lit. b i pkt 48 lit. b, art. 5, art. 8, art. 27, art. 30 i art. 31, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2024 r.

       Niniejszą ustawą zmienia się m.in: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
      Zmiany obejmują m.in.:
– wydłużenie z 24 do 36 miesięcy okresu, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie dotyczyć będzie uczniów, którzy udział w zajęciach rozpoczęli w latach 2022-2023 i 2023/2024 (art. 55b ust.1a ustawy);
– umożliwienie w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przydzielenia nauczycielowi, za jego zgodą, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – (art. 56 ustawy);
– umożliwienie przydzielania godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nauczycielowi języka polskiego, za jego zgodą, także w szkole, w której nie utworzono dodatkowego oddziału w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – (art. 56a ustawy);
– zniesienie wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w przypadku zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz asystenta międzykulturowego, o którym mowa w art. 165 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki – (art. 57 ustawy);
– zniesienie stosowania przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 245) w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku – (art. 58 ustawy):
a) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
b) nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
c) nauczyciela innego niż wymieniony powyżej, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy albo który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
– kontynuowanie w roku 2025 wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, w tym dowożenia uczniów oraz zapewnienia korzystania z wychowania przedszkolnego, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie;
– epizodyczne zwolnienie uczniów z Ukrainy z obowiązku przystąpienia w roku szkolnym 2024/2025 do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 781
Data ogłoszenia: 2024-05-24
Data wejścia w życie: 2024-09-01

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r. poz. 80), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005).

Opublikowane rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, nowe rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na:
1) rozszerzeniu katalogu zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy;
2) rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w:
a) klasie I liceum ogólnokształcącego,
b) klasie I technikum,
c) klasie I branżowej szkoły I stopnia,
d) klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej,
e) semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej
a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego zakończenia nauczania tego przedmiotu;
3) wprowadzeniu zmiany o charakterze dostosowującym, będącej konsekwencją zmiany w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, wprowadzonej na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), polegającej na zastąpieniu wyrazów „kwalifikacji rynkowej” wyrazami „kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej”;
4) skróceniu z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej;
5) zwiększeniu liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) oraz umożliwienie dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 755
Data ogłoszenia: 2024-05-20

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 922);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 868);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1029);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 630);
5) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 638);
6) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 249);
7) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1587);
8) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 2441);
9) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1491);
10) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 787);
11) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1057);
12) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1798);
13) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 352);
14) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 234).


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pdf

Dz. U. poz. 754
Data ogłoszenia: 2024-05-20

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005),
2) ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty pdf

Dz. U. poz. 750
Data ogłoszenia: 2024-05-17

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),
2) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe pdf

Dz. U. poz. 737
Data ogłoszenia: 2024-05-16

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672),
2) ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1718),
3) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 marca 2024 r.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych pdf

Dz. U. poz. 623
Data ogłoszenia: 2024-04-23
Data wejścia w życie: 2024-04-24, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie:
1) prac domowych zadawanych uczniom szkół artystycznych dających podstawy wykształcenia zawodowego (ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia) i uczniom klas I–V szkół baletowych, a w szczególności oceniania tych prac;
2) w przypadku uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne – rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 611
Data ogłoszenia: 2024-04-22

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 82);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1459);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 211);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1036);
5) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204);
6) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 183);
7) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 24).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych pdf

Dz. U. poz. 600
Data ogłoszenia: 2024-04-19
Data wejścia w życie: 2024-05-04

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607 oraz z 2019 r. poz. 2468) wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zrezygnowano z dołączania fotografii do wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego. W konsekwencji we wzorach świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego miejsce na fotografię zostało usunięte, dzięki czemu nie jest konieczne określenie i stosowanie specjalnych zabezpieczeń przewidzianych dla dokumentów wydawanych z fotografią (m.in. zapewnienia, w procesie personalizacji dokumentu, trwałej integracji z podłożem);
2) § 27:
a) w ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia – zmieniono symbole dokumentów publicznych w celu rozróżnienia wzorów dokumentów niezabezpieczonych (dotychczasowych) od wzorów dokumentów publicznych zabezpieczonych przed fałszerstwem,
b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 rozporządzenia – doprecyzowano, że symbol graficzny PRK umieszcza się na świadectwie czeladniczym i dyplomie mistrzowskim na stronie pierwszej w lewym dolnym rogu;

3) § 28:
a) ust. 1–6 rozporządzenia – uchylono przepisy dotyczące technicznych aspektów wydawania dokumentów publicznych i przeniesiono je do nowego załącznika nr 7 do rozporządzenia (załącznik nr 5 do rozporządzenia zmieniającego) zawierającego m.in. informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a dodatkowo, w związku z rezygnacją z umieszczania fotografii na świadectwie czeladniczym i dyplomie mistrzowskim, zrezygnowano również z dotychczasowego rozwiązania polegającego na opatrywaniu tej fotografii pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm,

b) ust. 9 rozporządzenia – doprecyzowano przepis odnoszący się do druków ścisłego zarachowania w taki sposób, aby odnosił się do świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a nie jak dotychczas – do druków świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego. Wydane świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, jak i blankiety tych dokumentów, będą podlegały ewidencjonowaniu;

4) § 30:
a) w ust. 3 rozporządzenia określono przypadki, w których duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego dla danego dokumentu publicznego określonego w załącznikach nr 1–3 rozporządzenia, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym, tj. odrębnie niż na blankiecie duplikatu, którego wzór będzie stanowił nowy załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) w dodawanym ust. 3a określono przypadki, w których duplikat świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydaje się na nowododawanym w rozporządzeniu wzorze blankietu duplikatu (nowy załącznik nr 6 do rozporządzenia ze wzorem o symbolu IRz – D/1 – załącznik nr 4 do zmieniającego rozporządzenia),
c) w dodanym ust. 3b określono sposób przygotowania duplikatu, w tym jego niezbędne elementy odróżniające ten dokument publiczny od oryginału danego dokumentu publicznego,
d) uchylono ust. 4 ze względu na nowy sposób wydawania przez izby rzemieślnicze duplikatów dokumentów publicznych. Dotychczas obowiązujący przepis wskazywał, że w przypadku posiadania przez izbę rzemieślniczą dokumentacji przebiegu egzaminu oraz braku druku świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez izbę rzemieślniczą formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego. W świetle rozwiązań przyjętych w zmienionym ust. 3 i dodanych ust. 3a i 3b do § 30 rozporządzenia dotychczasowa regulacja przewidziana w § 30 ust. 4 rozporządzenia stała się bezprzedmiotowa;

5) dodany został § 30a – przepis odnoszący się do nowego załącznika nr 7 (załącznik nr 5 do zmieniającego rozporządzenia) określającego informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych.

Niezależnie od powyższego wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) § 3 ust. 11 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. e, § 10 ust. 2 pkt 2 oraz § 25 ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 7 pkt 4 wprowadza konieczność uwzględniania nazw zawodu i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli zawód jest ujęty tylko w tej klasyfikacji;
2) § 6 pkt 6 rozporządzenia oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia – dostosowano brzmienie przepisu do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.);

3) w § 27 ust. 2 pkt 1 – uchyla się tiret pierwsze rozporządzenia ze względu na fakt, że obecnie wydawane świadectwa czeladnicze, na których nadrukowuje się znak graficzny PRK dla kwalifikacji pełnej na poziomie 3 PRK lub innym, odpowiednio do poziomu PRK dla kwalifikacji pełnej dla danego zawodu nie dotyczą już zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

4) § 27 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 – dostosowano brzmienie przepisów do zmian w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005). Zmiany w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji były związane z usystematyzowaniem katalogu kwalifikacji włączanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i uporządkowaniem kwestii dotyczących możliwości nabywania i potwierdzania kwalifikacji poza systemem oświaty i systemem szkolnictwa wyższego i nauki, wyróżniając m.in. kwalifikacje rzemieślnicze należące do kwalifikacji cząstkowych i rozumiane jako kwalifikacje nadawane przez izby rzemieślnicze po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, dla których dokumentami potwierdzającymi nadanie kwalifikacji są dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze;

5) w § 28:
a) ust. 7a rozporządzenia – w dodawanym przepisie przesądzono co należy wpisać w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu przewidzianym we wzorze świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, tj. należy wpisać symbol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przy czym jednocześnie zrezygnowano z odnośnika wyjaśniającego tę kwestię przewidzianego dotychczas jedynie we wzorze zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego,
b) ust. 8 rozporządzenia – uchylono przepis odnoszący się do składania podpisu przez prezesa izby rzemieślniczej i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na świadectwie czeladniczym, dyplomie mistrzowskim i zaświadczeniu o zdaniu egzaminu sprawdzającego, co zostało już przesądzone we wzorach tych dokumentów i nie ma potrzeby regulowania tej kwestii w przepisach rozporządzenia.

W rozporządzeniu przewidziano również przepis przejściowy. W § 2 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego określono, że do dnia 12 lipca 2024 r. izby rzemieślnicze mogą wydawać świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także duplikaty tych dokumentów, na drukach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach i zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Wskazana data w przepisie przejściowym odnosi się do daty określonej w art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zgodnie z którym dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ww. ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Jednocześnie biorąc pod uwagę możliwość wydawania przez izby rzemieślnicze, do dnia 12 lipca 2024 r., dokumentów publicznych na dotychczas obowiązujących wzorach świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego, zawierających fotografię osoby, która dany dokument uzyska, w § 2 pkt 2 rozporządzenia przesądzono, że osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego, do dnia 12 lipca 2024 r., są obowiązane dołączyć do wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów fotografii o wymiarach 35 × 45 mm. Powyższe umożliwi izbom rzemieślniczym wydawanie takich dokumentów na dotychczasowych wzorach.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela pdf

Dz. U. poz. 565
Data ogłoszenia: 2024-04-15
Data wejścia w życie: 2024-04-16

Wzór legitymacji został dostosowany do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.
Zgodnie z rozporządzeniem legitymacja będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo. Dyrektor szkoły będzie potwierdzał ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Powyższe rozwiązanie zapewni dłuższy niż obecnie okres ważności legitymacji.
Rozporządzenie zawiera również przepis przejściowy zachowujący ważność legitymacji wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych do końca okresu, na który zostały wydane.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich pdf

Dz. U. poz. 560
Data ogłoszenia: 2024-04-12

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 marca 2024 r.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 552
Data ogłoszenia: 2024-04-12

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2058).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych pdf

Dz. U. poz. 438
Data ogłoszenia: 2024-03-25
Data wejścia w życie: 2024-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572), wprowadza zmiany w zakresie:
1) prac domowych zadawanych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności ich oceniania;
2) rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.

Od 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie prac domowych zadawanych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży.
W przypadku najmłodszych uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemne i praktyczno-techniczne prace, z których jest ustalana ocena, powinny być wykonywane w czasie obecności ucznia na zajęciach edukacyjnych i pod nadzorem nauczyciela.
W przypadku klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, ze względu na specyfikę kształcenia zintegrowanego, zrezygnowano z możliwości zadawania przez nauczyciela pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych, z wyjątkiem zadawania, w ramach pisemnych prac domowych, ćwiczeń mających na celu usprawnienie motoryki małej, która jest kluczowa w nauce pisania i czytania (ćwiczenia te będą obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę).
Natomiast w klasach IV–VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży przewidziano możliwość zadawania uczniom prac domowych w postaci prac pisemnych i praktyczno-technicznych, ale wykonanie tych prac nie będzie obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel nie będzie ustalał oceny z tych prac. W przypadku gdy uczeń wykona zadaną pracę domową nauczyciel będzie ją sprawdzał oraz – zgodnie z funkcją oceniania bieżącego – przekazywał uczniowi informację zwrotną na temat tej pracy (co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć).
Natomiast, zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, przez „pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe” należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp.
Jednocześnie spośród pisemnych prac domowych, których nauczyciel nie będzie zadawać w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, będą wyłączone prace domowe w postaci ćwiczeń, które mają za zadanie usprawnianie motoryki małej. Zdolność do pisania wyraźnych liter i cyfr jest zależna od precyzyjnych ruchów ręki. Dzięki rozwiniętej motoryce małej dziecko może bardziej efektywnie ćwiczyć i rozwijać te umiejętności. Ze względu na istotność rozwoju motoryki małej na etapie edukacji wczesnoszkolnej zadecydowano o pozostawieniu możliwości tego rodzaju ćwiczeń również w ramach pracy domowej w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym przesądzono, że tego rodzaju praca domowa będzie obowiązkowa dla ucznia, a nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę.
W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że proponowane zmiany nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych, bowiem miejscem, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności jest przede wszystkim szkoła.

Natomiast w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych nie przewiduje się zmian w zakresie prac domowych, w tym również w zasadach ich oceniania.

Od 1 września 2024 r. wchodzi w życie zmiana polegająca na rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. pdf

Dz. U. poz. 413
Data ogłoszenia: 2024-03-20
Data wejścia w życie: 2024-04-01

Rozporządzenie określa na 2024 rok:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły pod stawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej;
2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, w tym kwot refundacji szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 302
Data ogłoszenia: 2024-03-04

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2534), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 8).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy pdf

Dz. U. poz. 234
Data ogłoszenia: 2024-02-21
Data wejścia w życie: 2024-02-22 z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, od dnia 1 stycznia 2024 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrasta o 33%, zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30%.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 152
Data ogłoszenia: 2024-02-07

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185),
2) ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),
3) ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672),
4) ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1718),
5) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 stycznia 2024 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów pdf

Dz. U. poz. 151
Data ogłoszenia: 2024-02-07
Data wejścia w życie: 2024-02-20

Nowelizacja rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów wprowadza zmianę § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431). Powyższa zmiana polega na dodaniu nowego przypadku, w którym uczeń jest uprawniony do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym pdf

Dz. U. poz. 144
Data ogłoszenia: 2024-02-05
Data wejścia w życie: 2024-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ujednolica dla wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości narodowej, prowadzonej w formie dodatkowej nauki tego języka.
Następuje zmiana w § 8 ust. 3 i w załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2737), polegająca na ujednoliceniu od dnia 1 września 2024 r. w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowego wymiaru godzin nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki tego języka.
Tygodniowy wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki tego języka dla ww. uczniów będzie wynosił od 1 września 2024 roku 3 godziny w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 pdf

Dz. U. poz. 143
Data ogłoszenia: 2024-02-05
Data wejścia w życie: 2024-02-25, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Potrzeba dokonania przedmiotowej nowelizacji wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 144), zgodnie z którym, od dnia 1 września 2024 r. nastąpi w stosunku do uczniów lub słuchaczy należących do wszystkich mniejszości narodowych ujednolicenie wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Wymiar godzin nauczania tego języka w formie dodatkowej nauki w stosunku do uczniów lub słuchaczy należących do wszystkich mniejszości narodowych będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosił 3 godziny tygodniowo. Koszt tego ujednolicenia został uwzględniony w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122), w której kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona dodatkowo o 57 502 tys. zł w stosunku do kwoty pierwotnej. Powyższe powoduje konieczność dokonania zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz. U. poz. 2755) polegającej na zwiększeniu wartości wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości jest realizowana w formie dodatkowej nauki tego języka, do poziomu: P28 = 0,134, P29 = 0,673 i P30 = 0,874. Ze względu na to, że jednolity dla uczniów lub słuchaczy należących do wszystkich mniejszości narodowych wymiar godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka będzie obowiązywał od dnia 1 września 2024 r.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pdf

Dz. U. poz. 110
Data ogłoszenia: 2024-01-30

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2356);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1536).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej pdf

Dz. U. poz. 83
Data ogłoszenia: 2024-01-24

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 2541).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych pdf

Dz. U. poz. 81
Data ogłoszenia: 2024-01-24
Data wejścia w życie: 2024-01-25

Wydane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. poz. 1204). które utraciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół pdf

Dz. U. poz. 80
Data ogłoszenia: 2024-01-24

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1008);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 658);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 277);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1633).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pdf

Dz. U. poz. 72
Data ogłoszenia: 2024-01-23

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegają ca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1154);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1828);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1735);
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1623).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pdf

Dz. U. poz. 50
Data ogłoszenia: 2024-01-15

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1664);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1062).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu pdf

Dz. U. poz. 49
Data ogłoszenia: 2024-01-15

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2040), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2573).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji pdf

Dz. U. poz. 35
Data ogłoszenia: 2024-01-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1385);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 403);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1660).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej pdf

Dz. U. poz. 31
Data ogłoszenia: 2024-01-10

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 2068).


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

Dz. U. poz. 26
Data ogłoszenia: 2024-01-09

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego pdf

Dz. U. poz. 24
Data ogłoszenia: 2024-01-08
Data wejścia w życie: 2024-09-01

Rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nowelizowanym”.
W załączniku nr 1, w porównaniu z dotychczasowym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nowelizowanego, wprowadzone zostają następujące zmiany:
1) dodano informację o funkcjonujących w systemie oświaty nowych placówkach, tj. branżowych centrach umiejętności, do zadań których – zgodnie z art. 4 pkt 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) – należy m.in. integrowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni, pracodawców, organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych, sektorowych rad do spraw kompetencji oraz Rady Programowej do spraw kompetencji, które prowadzą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 2059);
2) dotychczasowe określenie „kwalifikacja rynkowa” zostało zastąpione określeniem „kwalifikacja wolnorynkowa” – zmiana ma na celu dostosowanie terminologii stosowanej w rozporządzeniu nowelizowanym do terminologii stosowanej w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o ZSK”;
3) uwzględniono nowy rodzaj kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikację sektorową, o której mowa w art. 2 pkt 11b ustawy o ZSK, oraz uzupełniono informację o możliwości przeznaczenia przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego na przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji sektorowej. Dotychczas godziny te mogły być przeznaczone w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych (obecnie kwalifikacji wolnorynkowych);
4) wśród czynników wpływających na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, które warunkują zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe uwzględniono nowy czynnik, tj. „transformację ekologiczną i cyfrową”. Powyższa zmiana wynika z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w którym wśród reform kluczowych w ramach Filaru VI Polityki na rzecz następnego pokolenia dzieci i młodzieży, wskazano reformę kadry dla nowoczesnej gospodarki zakładającą poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją. Dodać należy, że do zadań nowej placówki, tj. branżowego centrum umiejętności należy prowadzenie działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową (art. 4 pkt 30a ustawy – Prawo oświatowe);
5) uzupełniono informację o miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu o nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności – zmiana ma na celu dostosowanie rozporządzenia nowelizowanego do brzmienia przepisu art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którym praktyczna nauka zawodu może odbywać się również w branżowych centrach umiejętności;
6) wskazano – obok branżowej szkoły I stopnia – szkołę policealną jako szkołę, w której są nauczane zawody jednokwalifikacyjne. Dotychczasowe stwierdzenie, że zawody jednokwalifikacyjne są nauczane w branżowej szkole I stopnia sugerowało, że tylko w takiej szkole są nauczane zawody jednokwalifikacyjne, podczas gdy w szkole policealnej w większości przypadków są również nauczane zawody jednokwalifikacyjne;
7) dodano informację, że treści nauczania opisane w formie efektów kształcenia realizowane w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania opisanymi w formie efektów kształcenia realizowanymi w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dostosowywane w programie nauczania zawodu do zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, analogicznie jak w przypadku efektów kształcenia dotyczących języka obcego nowożytnego oraz kompetencji personalnych i społecznych;
8) zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym.

W załączniku nr 2 w tabeli wprowadzono nowy zawód, tj. technik elektromobilności przyporządkowany do „branży motoryzacyjnej”. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia). Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektromobilności będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.


Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego pdf

Dz. U. poz. 15
Data ogłoszenia: 2024-01-04

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1618).


Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania pdf

Dz. U. poz. 9
Data ogłoszenia: 2024-01-04

Ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. poz. 23), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. poz. 2811).


Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego pdf

Dz. U. poz. 8
Data ogłoszenia: 2024-01-03
Data wejścia w życie: 2024-01-04

Rozporządzenia wprowadza zmiany m. in. w zakresie:
1) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (§ 1 pkt 5 lit. b i pkt 6 rozporządzenia zmieniającego);
2) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów zdawanych przez absolwentów posiadających dyplom IB (§ 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia zmieniającego);
3) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania (§ 1 pkt 1, 7 i 10 rozporządzenia zmieniającego);
4) możliwości wskazania przez zdającego, który zamierza złożyć deklarację w postaci elektronicznej, a którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przez osobę, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – sposobu odebrania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego oraz możliwości odebrania tego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, tj. w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej albo drogą elektroniczną przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234) – § 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego;
5) liczby zdających w sali egzaminacyjnej, od której jest uzależniona liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego – 2 osoby w składzie zespołu nadzorującego, jeżeli w sali egzaminacyjnej byłoby nie więcej niż 15 zdających; obecne przepisy przewidują, gdy zdających jest nie więcej niż o 5 (§ 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia zmieniającego);
6) skrócenia z 5 lat do 2 lat okresu przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 8 rozporządzenia zmieniającego);
7) wydłużenia terminu na złożenie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający przystępuje do egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniającego).
Ponadto:
1) w dodanym § 40a (§ 1 pkt 6 rozporządzenia zmieniającego) określono, że egzamin maturalny z języka łacińskiego trwa 120 minut, podobnie jak egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej,
2) w § 35 ust. 7 rozporządzenia (§ 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia zmieniającego) zmieniono liczbę zdających w sali egzaminacyjnej, od której jest uzależniona liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego
3) w § 55 ust. 2 rozporządzenia (§ 1 pkt 8 rozporządzenia zmieniającego) skrócony został okres przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 5 lat do 2 lat;
4) w § 56 ust. 3 rozporządzenia (§ 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniającego) przewidziano zmianę dotyczącą przedłużenia terminu składania do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 44zzq ust. 4 ustawy o systemie oświaty – nie później niż do dnia 7 lutego (w dotychczasowym brzmieniu – do dnia 31 grudnia) roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli do dnia składnia ostatecznej deklaracji przystąpienia do tego egzaminu;
5) dodawany został § 59d rozporządzenia (§ 1 pkt 10 rozporządzenia zmieniającego) określający rok szkolny, począwszy od którego będzie przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotu biznes i zarządzanie w przypadku absolwentów liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia.