Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu 15 października 2015 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 1629 ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wprowadza ona zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku. Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje w […]

Read more

Co powinno ulec zmianie w statucie szkoły?

W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono fundamentalnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowych zapisach ustawy o systemie oświaty w rozdziale 3a oraz w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in.: 1) wprowadzono podział ocen klasyfikacyjnych na pozytywne i negatywne oceny klasyfikacyjne; 2) zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania […]

Read more