Po ustaleniu uczniom ocen rocznych i wypełnieniu arkuszy ocen przystępujemy do wypełnienia świadectw.

Zasady wypełniania i wydawania świadectw określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893; z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787).

O czym powinniśmy pamiętać?

Świadectwa szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.

Do najważniejszych spraw, o których musimy pamiętać, należy:

1) słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów wpisuje się:

a) imię (imiona) i nazwisko., miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta,

b) klasę (semestr),

c) nazwy zajęć edukacyjnych,

d) oceny z zajęć edukacyjnych,

e) ocenę zachowania,

f) miesiąc wydania świadectwa;

2) nazwę szkoły wpisuje się także w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;

3) w przypadku:

a) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”,

b) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”,

c) zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego – w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”;

4) w wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

5) dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

Pamiętaj także o tym, że jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Natomiast w przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.

Pamiętaj! Uczniowi, któremu w wyniku:

1) przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub

2) głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

wydaje się nowe świadectwo za zwrotem świadectwa wydanego poprzednio.

Uwaga: uczeń, który nie ukończył szkoły nie otrzymuje żadnego świadectwa!

Pamiętaj! Na świadectwie nie czynimy żadnych adnotacji ani nie przyklejamy jakichkolwiek znaczków. Świadectwa są drukami ścisłego zarachowania.

Comments are closed.

Scroll to Top