Wzory druków świadectw dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych […]

Read more

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że w stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 stosuje się nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę […]

Read more

Wzrasta wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

W dniu 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 630). Zgodnie z nim od dnia 1 stycznia […]

Read more

Zmiany organizacyjne a zmiany kadrowe

Nadchodzące zmiany powoduj konieczność podejmowania wielu decyzji kadrowych przez dyrektora szkoły. Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. Najpóźniej w dniu 15 maja 2017 […]

Read more

Kryteria zwolnień nauczycieli

Zbliża się okres przygotowania szkół, przedszkoli i placówek do organizacji pracy w nowej rzeczywistości. Często zmiany te mogą być związane z koniecznością podejmowania decyzji kadrowych. Decyzja o tym, z którym nauczycielem zostanie rozwiązany stosunek pracy, należy do dyrektora szkoły, jako pracodawcy. Przy wyborze osoby do zwolnienia dyrektor szkoły powinien kierować się rzeczywistymi i obiektywnymi przesłankami. […]

Read more

Nowa podstawa programowa

Podpisane w dniu 14 lutego 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia […]

Read more

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017

Nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele zmian w systemie oświaty, które dotyczą nie tylko uczniów, ale też nauczycieli. Warto się z nimi zapoznać. Oto 15 zmian w nowym roku szkolnym. Wychowanie przedszkolne Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku […]

Read more

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli

Od 1 września 2016 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Zmiana ta jednak nie przynosi podwyżek dla nauczycieli, lecz ma charakter czysto formalny. Wynagrodzenie to zostało ponownie utrzymane na dotychczasowym poziomie.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych […]

Read more

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej 6 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany: 1) w roku szkolnym 2016/2017 zniesiony obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 […]

Read more

Wakacyjne zadania dyrektora szkoły

Podsumowująca rada pedagogiczna z pewnością już za nami. Wakacje to jednak nie pora na odpoczynek dyrektora szkoły. Przed nim wiele zadań, które dyrektor musi wykonać, aby profesjonalnie przygotować nowy rok szkolny. Wybór podręcznika na nowy rok szkolny Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie […]

Read more